دانلود کامل پروژه شبیه سازی تغییرات ارتفاع پتوی لجن در راکتور UASB در شرایط مختلف راهبری

Published on Author adminLeave a comment

پروژه شبیه سازی تغییرات ارتفاع پتوی لجن در راکتور UASB در شرایط مختلف راهبری
پروژه شبیه سازی تغییرات ارتفاع پتوی لجن در راکتور UASB در شرایط مختلف راهبری
پروژه شبیه سازی تغییرات ارتفاع پتوی لجن در راکتور  UASB در شرایط مختلف راهبریفرمت فایل : docx


حجم : ۴۱۵۲صفحات : ۱۰۰
گروه : عمران


توضیحات محصول :


عنوان کامل پروژه:


–         فارسی :


شبیه سازی تغییرات ارتفاع پتوی لجن در راکتور  UASB در شرایط مختلف راهبری


–         انگلیسی :


Mathematical Simulation of Sludge Blanket in an UASB Reactor in Different Operation Conditions.   


 


اهداف و ضرورت اجرای پروژه :


یکی از جنبه های مهم طراحی راکتور های  UASB تعیین ارتفاع بهینه پتوی لجن(  sludge blanket) در این نوع  راکتور میباشد. ارتفاع پتوی لجن بر غلظت جامدات در ارتفاعات مختلف از راکتور موثر بوده و به تبع آن تحرک گرانولها و فعالیت بیولو‍ژیکی آنها و همچنین هیدرولیک جریان در شبکه ساختار لجن گرانولی تحت تاثیر این فاکتور مهم قرار می گیرد. ارتفاع بیش از حد لجن موجب به هم چسبیدن لجن و مسدود شدن مسیر جریان و به وجود آمدن پدیده Channeling میگردد که در این صورت عملا بخش عمده ای از لجن غیر فعال شده و در فرایند تصفیه شرکت ندارند. یکی دیگر از اثرات منفی ارتفاع بیش از حد پتوی لجن می توان به شستشوی لجن (Washout) از راکتور اشاره کرد که این نیز موجب کاهش چشمگیر و یکباره راندمان تصفیه خواهد شد. از سوی دیگر حداکثر بار آلی که راکتور میتواند تحمل کند و شرایط را با آن وفق دهد به سهم ارتفاع پتوی لجن در بخش بستر( Bed)  و بخش پتو لجن (Blanket) بستگی داشته و با آن متناسب است. لذا با در دست داشتن ارتفاع مناسب پتوی لجن هم میتوان عملکرد بیولوژیکی راکتور درحذف مواد آلی را بهبود بخشید و هم طراحی مناسبی درابعاد راکتور ،عمق بستر و سایر پارامترهای فرایندی و راهبری نظیر بار آلی موثر (OLR) وسرعت جریان بالا رونده و… را در اینگونه راکتورها فراهم نمود. که موارد فوق ضرورت اجرای پروژه را تصدیق مینمایند.از اینرو دستیابی به موارد ذیل هدف این پروژه میباشد:


۱)     تحلیل فرایندی از پروسه تصفیه بیهوازی در راکتور UASB.


۲)     ارائه یک مدل مناسب برای توصیف تغییرات ارتفاع لجن.


۳)     توسعه مدل در شبیه سازی ارتفاع لجن بر اساس اطلاعات آزمایشگاهی موجود.


 


 

 


پیشینه اجرایی – مطالعاتی در داخل و خارج کشور :


 


علیرغم مطالعات گسترده انجام شده بر کاربرد UASB در تصفیه انواع مختلف فاضلابهای صنعتی در زمینه های مبانی طراحی راکتور،تصفیه پذیری فاضلاب،مدل سازی فرایندی و … مطالعه ای در خصوص اثر نوسانات دینامیکی ارتفاع پتوی لجن بر فرایند تصفیه در داخل کشور انجام نشده است این در حالی است که بیش از ۷۲% از فاضلابهای  صنعتی در دنیا توسط راکتورهای با لجن گرانولی مثل UASB وSBR … تصفیه می شوند.


دکتر شایگان( وهمکاران در سال ۲۰۰۵)در مطالعه ای زمان تشکیل گرانول را در یک راکتور UASB مدل سازی نمودند. در این مطالعه به منظور بررسی اثر پارامترهای فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی بر فرایند گرانول سازی با تاکید بر حداقل سازی زمان تشکیل گرانول عملیات آ‍زمایشگاهی در ۴ واحد UASB‌ در مقیاس پایلوت انجام شد بر اساس معادلات سینیتیکی حاکم بر فرایند بیولوژیکی  حداقل زمان گرانول سازی در شرایط F/M=0.5 و  COD/solphate=2‌وPH=7 مدل سازی شد و نتیجه ای که از این آزمایشات به دست آمد این بود که  در زمان راه اندازی راکتور هر چه نسبتF/M ‌ کمتر باشد گرانول سازی در زمان کوتاهتری رخ میدهد.


همچنین گرانول سازی در راکتورهای UASB بر اساس مطالعات بعمل امده بر اساس نیروهای فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی موجود مدلسازی شده است .در این مدل به بررسی  نیروهای اثر گذار بر فرایند گرانول سازی پرداخته شده است.( Yu Liu ,2001 )


میکروبیولوژی فرایند تشکیل گرانول و ارتباط آن با اندازه و دانسیته لجن گرانولی مورد مطالعه قرار گرفت.


(schmit و۲۰۰۰( در این مطالعه میکروارگانیسمهای موثر در گرانول سازی به همراه ساختار استقرار انها در شبکه گرانولی و تاثیر این ساختار در عملکرد بیولوژیکی فاضلاب بررسی شد.


در مطالعه ای دیگر توسعه مشخصات بستر گرانولی بی هوازی در راکتورهای EGSB بر پایه سرعت ته نشینی نهایی،مطالعه بر روی گرانولها و معادله ریچاردسن-زکی مورد بررسی قرار گرفته است.


(Yong-Hong Liu , Yan-Ling He , Shu-Cheng Yang  2006)


بر اساس برخی مشاهدات آزمایشگاهی حداقل ارتفاع  پتوی لجن در طراحی راکتور UASB ، یک متر در نظر گرفته شد.(۱۹۸۶, Bolle at all )


شرایط برای هرچه بهتر شدن گرانول سازی ، تشکیل پتوو دور ریخت ( washout ) لجن در داخل راکتور های UASB به طور روشنی تحت کنترل دینامیک ذرات و نسبت اجزای سازنده خوراک در اطراف توده بیولوژیکی (Biomass )بستگی دارد.(Campos and Anderson ,1992 )


شاید با کنترل جریان فاضلاب ورودی و همچنین به کنترل در آوردن حرکت ذرات گاز تولیدی در داخل راکتور UASB بتوان به طور موثری در بستر راکتور گرانول سازی را توسعه داد و بازده تصفیه را بالا برد.(۱۹۹۲,Guiot et al )


در مطالعه ای دیگر غلظت لجن در ارتفاعات مختلف پتو برای مقادیر مختلف  (سرعت بالا رونده آب) و q‌ (شدت تولید گاز) و y (ارتفاع پتوی لجن) شبیه سازی شد.این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی و با استفاده از سه نمونه فاضلاب،دو نمونه فاضلاب شکر مایع و یک نمونه فاضلاب چغندر قند ، انجام شد و نتایجی که از این آزمایش مشاهده شد این بود که با کاهش غلظت جامدات ارتفاع پتوی لجن افزایش می یافت.(۱۹۸۰,Pette et al )


 


 


 

 

فهرست


 


عنوان                                                                                صفحه


فصل اول کلیات                            


۱-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..۱


۱-۲-تصفیه فاضلاب ………………………………………………………………………………………………………….۲


۱-۳-روشهای تصفیه فاضلاب ………………………………………………………………………………………….۲


۱-۴-تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ……………………………………………………………………………………….۳


۱-۵-سیستم های بیولوژیکی بی هوازی …………………………………………………………………………۴


۱-۶-راکتور UASB ………………………………………………………………………………………………………..5


۱-۷-ضرورت انجام پروژه ………………………………………………………………………………………………….۵


۱-۸-اهداف پروژه ……………………………………………………………………………………………………………..۶


 


فصل دوم مطالعه مروری


۲-۱-تصفیه بی هوازی فاضلاب ……………………………………………………………………………………….۷


۲-۲-مکانیزم فرآیندهای بی هوازی ………………………………………………………………………………..۷


۲-۲-۱-مرحله هیدرولیز …………………………………………………………………………………………………..۸


۲-۲-۲-مرحله تولید اسید ……………………………………………………………………………………………….۸


۲-۲-۳-مرحله تولید استات و هیدروژن …………………………………………………………………………۸


۲-۲-۴-مرحله تولید متان ……………………………………………………………………………………………….۹


۲-۳-راکتور با بستر گرانولی و جریان رو به بالا ……………………………………………………………..۱۰


۲-۴-فرآیند تشکیل گرانول ……………………………………………………………………………………………..۱۴


۲-۵-سیتم بیوگاز ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷


۲-۶-مزایا و معایب UASB ……………………………………………………………………………………………17


۲-۷-کاربرد در صنایع مختلف …………………………………………………………………………………………۱۸


۲-۸-عوامل موثر بر عملکرد راکتور UASB …………………………………………………………………20


۲-۸-۱-pH ………………………………………………………………………………………………………………………20


۲-۸-۲-درجه حرارت ……………………………………………………………………………………………………….۲۰


۲-۸-۳-مواد مغذی مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………۲۱


۲-۸-۴-غلظت لجن ……………………………………………………………………………………………………………۲۲


۲-۸-۵-شدت جریان …………………………………………………………………………………………………………۲۲


۲-۸-۶-ارتفاع پتوی لجن ………………………………………………………………………………………………….۲۲


۲-۹-مدل سازی فرآیندهای بیولوژیکی …………………………………………………………………………..۲۳


۲-۹-۱-مدل های جریان سیال ………………………………………………………………………………………..۲۴


۲-۹-۲-مدل های سینیتیکی …………………………………………………………………………………………..۲۵


۲-۱۰-مدل نارنولی و ایندو ……………………………………………………………………………………………….۲۶


۲-۱۰-۱-ارزیابی و برآورد ضریب نفوذ ……………………………………………………………………………..۳۱


۲-۱۱-اعتبارسنجی مدل نارنولی و ایندو در چند


      مطالعه آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………………۳۶


 


فصل سوم مواد و روشها


۳-۱-مشخصات فاضلاب …………………………………………………………………………………………………….۴۱


۳-۲-مشخصات راکتور ……………………………………………………………………………………………………….۴۲


۳-۴-شرایط راهبری …………………………………………………………………………………………………………..۴۴


 


فصل چهارم بحث و نتیجه گیری


۴-۱-بررسی عوامل موثر بر تغییر غلظت لجن در راکتور هیبریدی UASFF


    و تحلیل فرآیندی سیستم ……………………………………………………………………………………………۴۹


۴-۲-کاربرد معادله نارنولی در توصیف تغییرات غلظت لجن در ارتفاعات مختلف


    از پتوی لجن ………………………………………………………………………………………………………………….۵۳


 


 


 


 


 


 


 


 


فهرست علائم و اختصارات


 


A: ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵


A’: ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴


:ارتفاع ناحیه انتقالی (m) ……………………………………………………………………………………………..30


B: ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵


B’: ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴


C: غلظت جامدات در هر ارتفاع از پتو (kg/m3)…………………………………………………………….18


Ca: غلظت جامدات در ارتفاع a (kg/m3)……………………………………………………………………….30


Cd: ضریب درگ…………………………………………………………………………………………………………………..۲۷


COD: میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون


مواد آلی (kg/m3) ……………………………………………………………………………………………………………..42


Db: قطر متوسط حباب گاز………………………………………………………………………………………………..۲۶


GSS: جدا کننده فاز جامد گاز ………………………………………………………………………………………..۱۰


h: جابجایی حباب ………………………………………………………………………………………………………………۳۴


k: ثابت تناسب ……………………………………………………………………………………………………………………۳۴


l: ارتفاع متوسط بدست امده از ذرات جامد………………………………………………………………………۳۴


m: جرم مایع ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸


n: تعداد حباب در واحد سطح …………………………………………………………………………………………..۲۸


q: شدت تولید گاز (m3/m2.h) ………………………………………………………………………………………..35


R: شعاع حباب گاز …………………………………………………………………………………………………………….۳۳


S: حجم حباب گاز  ……………………………………………………………………………………………………………34


Up: سرعت متوسط بالا رونده جامدات …………………………………………………………………………….۲۸


u: سرعت متوسط جرم مشخصی ازمایع در


زمان t بعداز خروج حباب گاز ……………………………………………………………………………………………۲۸


Ua: سرعت جرم معینی از مایع بلافاصله


بعد از خروج حباب ……………………………………………………………………………………………………………..۲۸


u’: سرعت پایین رونده جرم مایع ……………………………………………………………………………………..۲۹


Vb: سرعت متوسط حباب …………………………………………………………………………………………………۲۷


Us: سرعت ته نشینی ذرات جامد (m/h) ………………………………………………………………………..28


Uw: سرعت بالا رونده فاضلاب (m/h) ……………………………………………………………………………..28


Vwr: سرعت شعاعی آب در هر فاصله ای


از مرکز حباب ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۳


Vwv: مولفه عمودی سرعت شعاعی ………………………………………………………………………………….۳۳


y: ارتفاع در میان پتو (m) …………………………………………………………………………………………………35


:ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸


:ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸


:ضریب نفوذ (m2/h) …………………………………………………………………..…………………………………28


:چگالی آب  ………………………………………………………………………………………………………………..27


:چگالی گاز  …………………………………………………………………………………………………………………27


 


فهرست جداول ، منحنی ها و تصاویر


 


شماره جدول                                                                        صفحه


(۲-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷


(۲-۲) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹


(۲-۳) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱


(۲-۴) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵


(۳-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱


(۳-۲) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴


(۳-۳) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴


(۳-۴) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵


(۳-۵) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵


(۴-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷


(۴-۲) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳


(۴-۳) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸


 


شماره منحنی                         


(۲-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶


(۲-۲) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶


(۲-۳) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷


(۲-۴) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸


(۲-۵) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹


(۲-۶) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹


 (4-1) ……………………………………………………………………………………………………………………………..48


(۴-۲-الف تا ج) ……………………………………………………………………………………………………………..۴۹


(۴-۳-الف تا خ ) …………………………………………………………………………………………………………….۵۳


 


شماره تصاویر                       


(۱-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴


(۲-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹


(۲-۲) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲


(۲-۳) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳


(۲-۴) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵


(۲-۵) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶


(۲-۶) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰


(۲-۷) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰


(۲-۸-الف) ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱


(۲-۸-ب) ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱


 (2-9) ……………………………………………………………………………………………………………………………..32


(۲-۱۰) …………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳


 (3-1) ……………………………………………………………………………………………………………………………..43


(۴-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶


(۴-۲) …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷


(۴-۳) …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷


 


 


فهرست


عنوان                                                                                صفحه


فصل اول کلیات                            


۱-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..۱


۱-۲-تصفیه فاضلاب ………………………………………………………………………………………………………….۲


۱-۳-روشهای تصفیه فاضلاب ………………………………………………………………………………………….۲


۱-۴-تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ……………………………………………………………………………………….۳


۱-۵-سیستم های بیولوژیکی بی هوازی …………………………………………………………………………۴


۱-۶-راکتور UASB ………………………………………………………………………………………………………..5


۱-۷-ضرورت انجام پروژه ………………………………………………………………………………………………….۵


۱-۸-اهداف پروژه ……………………………………………………………………………………………………………..۶


 


فصل دوم مطالعه مروری


۲-۱-تصفیه بی هوازی فاضلاب ……………………………………………………………………………………….۷


۲-۲-مکانیزم فرآیندهای بی هوازی ………………………………………………………………………………..۷


۲-۲-۱-مرحله هیدرولیز …………………………………………………………………………………………………..۸


۲-۲-۲-مرحله تولید اسید ……………………………………………………………………………………………….۸


۲-۲-۳-مرحله تولید استات و هیدروژن …………………………………………………………………………۸


۲-۲-۴-مرحله تولید متان ……………………………………………………………………………………………….۹


۲-۳-راکتور با بستر گرانولی و جریان رو به بالا ……………………………………………………………..۱۰


۲-۴-فرآیند تشکیل گرانول ……………………………………………………………………………………………..۱۴


۲-۵-سیتم بیوگاز ……………………………………………………………………………………………………………..۱۷


۲-۶-مزایا و معایب UASB ……………………………………………………………………………………………17


۲-۷-کاربرد در صنایع مختلف …………………………………………………………………………………………۱۸


۲-۸-عوامل موثر بر عملکرد راکتور UASB …………………………………………………………………20


۲-۸-۱-pH ………………………………………………………………………………………………………………………20


۲-۸-۲-درجه حرارت ……………………………………………………………………………………………………….۲۰


۲-۸-۳-مواد مغذی مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………۲۱


۲-۸-۴-غلظت لجن ……………………………………………………………………………………………………………۲۲


۲-۸-۵-شدت جریان …………………………………………………………………………………………………………۲۲


۲-۸-۶-ارتفاع پتوی لجن ………………………………………………………………………………………………….۲۲


۲-۹-مدل سازی فرآیندهای بیولوژیکی …………………………………………………………………………..۲۳


۲-۹-۱-مدل های جریان سیال ………………………………………………………………………………………..۲۴


۲-۹-۲-مدل های سینیتیکی …………………………………………………………………………………………..۲۵


۲-۱۰-مدل نارنولی و ایندو ……………………………………………………………………………………………….۲۶


۲-۱۰-۱-ارزیابی و برآورد ضریب نفوذ ……………………………………………………………………………..۳۱


۲-۱۱-اعتبارسنجی مدل نارنولی و ایندو در چند


      مطالعه آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………………۳۶


 


فصل سوم مواد و روشها


۳-۱-مشخصات فاضلاب …………………………………………………………………………………………………….۴۱


۳-۲-مشخصات راکتور ……………………………………………………………………………………………………….۴۲


۳-۴-شرایط راهبری …………………………………………………………………………………………………………..۴۴


 


فصل چهارم بحث و نتیجه گیری


۴-۱-بررسی عوامل موثر بر تغییر غلظت لجن در راکتور هیبریدی UASFF


    و تحلیل فرآیندی سیستم ……………………………………………………………………………………………۴۹


۴-۲-کاربرد معادله نارنولی در توصیف تغییرات غلظت لجن در ارتفاعات مختلف


    از پتوی لجن ………………………………………………………………………………………………………………….۵۳


 


 


فهرست علائم و اختصارات


 


A: ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵


A’: ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴


:ارتفاع ناحیه انتقالی (m) ……………………………………………………………………………………………..30


B: ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵


B’: ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴


C: غلظت جامدات در هر ارتفاع از پتو (kg/m3)…………………………………………………………….18


Ca: غلظت جامدات در ارتفاع a (kg/m3)……………………………………………………………………….30


Cd: ضریب درگ…………………………………………………………………………………………………………………..۲۷


COD: میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون


مواد آلی (kg/m3) ……………………………………………………………………………………………………………..42


Db: قطر متوسط حباب گاز………………………………………………………………………………………………..۲۶


GSS: جدا کننده فاز جامد گاز ………………………………………………………………………………………..۱۰


h: جابجایی حباب ………………………………………………………………………………………………………………۳۴


k: ثابت تناسب ……………………………………………………………………………………………………………………۳۴


l: ارتفاع متوسط بدست امده از ذرات جامد………………………………………………………………………۳۴


m: جرم مایع ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸


n: تعداد حباب در واحد سطح …………………………………………………………………………………………..۲۸


q: شدت تولید گاز (m3/m2.h) ………………………………………………………………………………………..35


R: شعاع حباب گاز …………………………………………………………………………………………………………….۳۳


S: حجم حباب گاز  ……………………………………………………………………………………………………………34


Up: سرعت متوسط بالا رونده جامدات …………………………………………………………………………….۲۸


u: سرعت متوسط جرم مشخصی ازمایع در


زمان t بعداز خروج حباب گاز ……………………………………………………………………………………………۲۸


Ua: سرعت جرم معینی از مایع بلافاصله


بعد از خروج حباب ……………………………………………………………………………………………………………..۲۸


u’: سرعت پایین رونده جرم مایع ……………………………………………………………………………………..۲۹


Vb: سرعت متوسط حباب …………………………………………………………………………………………………۲۷


Us: سرعت ته نشینی ذرات جامد (m/h) ………………………………………………………………………..28


Uw: سرعت بالا رونده فاضلاب (m/h) ……………………………………………………………………………..28


Vwr: سرعت شعاعی آب در هر فاصله ای


از مرکز حباب ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۳


Vwv: مولفه عمودی سرعت شعاعی ………………………………………………………………………………….۳۳


y: ارتفاع در میان پتو (m) …………………………………………………………………………………………………35


:ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸


:ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸


:ضریب نفوذ (m2/h) …………………………………………………………………..…………………………………28


:چگالی آب  ………………………………………………………………………………………………………………..27


:چگالی گاز  …………………………………………………………………………………………………………………27


 


فهرست جداول ، منحنی ها و تصاویر


 


شماره جدول                                                                        صفحه


(۲-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷


(۲-۲) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹


(۲-۳) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱


(۲-۴) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵


(۳-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱


(۳-۲) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴


(۳-۳) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴


(۳-۴) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵


(۳-۵) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵


(۴-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷


(۴-۲) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳


(۴-۳) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸


 


شماره منحنی                         


(۲-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶


(۲-۲) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶


(۲-۳) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷


(۲-۴) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸


(۲-۵) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹


(۲-۶) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹


 (4-1) ……………………………………………………………………………………………………………………………..48


(۴-۲-الف تا ج) ……………………………………………………………………………………………………………..۴۹


(۴-۳-الف تا خ ) …………………………………………………………………………………………………………….۵۳


 


شماره تصاویر                       


(۱-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۴


(۲-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹


(۲-۲) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲


(۲-۳) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳


(۲-۴) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵


(۲-۵) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶


(۲-۶) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰


(۲-۷) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰


(۲-۸-الف) ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۱


(۲-۸-ب) ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱


 (2-9) ……………………………………………………………………………………………………………………………..32


(۲-۱۰) …………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳


 (3-1) ……………………………………………………………………………………………………………………………..43


(۴-۱) ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶


(۴-۲) …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷


(۴-۳) …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷


 


 


 قیمت محصول : ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود

برچسب

دانلود پروژه شبیه سازی تغییرات ارتفاع پتوی لجن در راکتور UASB در شرایط مختلف راهبری کسب درآمد اینترنتی دانلود مقاله دانلود نرم افزار دانلود اندروید دانلود پایان نامه دانلود پروژه دانلود پرسشنامه دانلود فایل دانلود پاورپوینت دانلود کتاب دانلود نمونه سوالات دانلود گزارش کارآموزی دانلود طرح توجیهی کار در منزل دانلود

دانلود فایل کامل تحقیق مدیریت و تشکیلات کارگاهی | samiradl

۲۴ مه ۲۰۱۸ … دانلود فایل کامل تحقیق مدیریت و تشکیلات کارگاهی on samiradl | بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدبا سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه …
خرید فایل( پاورپوینت مدیریت ایمنی در پروژه ، مدیریت تشکیلات …

۲۸ آوریل ۲۰۱۸ … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزاننام محصول دانلودی: پاورپوینت مدیریت ایمنی در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی درجه کیفی و رضایت از …
خرید فایل( پاورپوینت بررسی تشکیلات کارگاهی شرکت دی – پروژه …

۲۹ آوریل ۲۰۱۸ … خرید آنلاین پاورپوینت بررسی مدیریت محدوده در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود …
دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی مدیریت ماشین آلات در پروژه …

۲۱ مه ۲۰۱۸ … دانلود فایل ( پاورپوینت بررسی بیل مکانیکی ، مدیریت تشکیلات کارگاهی) … خرید آنلاین پاورپوینت بررسی گریدر ، مدیریت تشکیلات کارگاهی …
مدیریت تشکیلات کارگاهی – hamyaranfereshteh.ir

۲۲ مه ۲۰۱۸ … خرید آنلاین پاورپوینت بررسی گریدر ، مدیریت تشکیلات کارگاهی هموطنان گرامی سلام.وقت بخیربه صفحه دانلود فایل(پاورپوینت بررسی گریدر …
دانلود (پاورپوینت بررسی مدیریت ماشین آلات در پروژه ، مدیریت …

۲۸ آوریل ۲۰۱۸ … خرید فایل( پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی) ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمبا سلام،محصول دانلودی +{{پاورپوینت …
دانلود مطالعات و قوانین مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی

Project management and workshops. این پروژه به طور اختصاصی در گروه مطالعاتی معمار۹۸ تهیه و تنظیم شده است. پروژه در یک پاورپوینت کامل در ۷۱ اسلاید به …
خرید و دانلود پاورپوینت بررسی تاورکرین ، مدیریت تشکیلات …

۱ مه ۲۰۱۸ … خرید و دانلود پاورپوینت بررسی تاورکرین ، مدیریت تشکیلات کارگاهی. شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد
دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی مدیریت ارتباطات در پروژه …

۲۹ آوریل ۲۰۱۸ … برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پاورپوینت بررسی مدیریت … در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید.
دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع تجاری پدر-مدیریت تشکیلات کارگاهی

۱۹ مارس ۲۰۱۸ … دانلود پاورپوینت بررسی مجتمع تجاری پدر-مدیریت تشکیلات کارگاهی -کامل و جامع. لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام،محصول دانلودی …
دانلود فایل کامل پاورپوینت مدیریت ایمنی در پروژه ، مدیریت … – narenj

۲۷ آوریل ۲۰۱۸ … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیدعنوان محصول دانلودی:پاورپوینت مدیریت ایمنی در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی یکی از …
پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی | fullmag

۲ مارس ۲۰۱۸ … دانلود (پاورپوینت بررسی گریدر ، مدیریت تشکیلات کارگاهی) امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویددوست گرامی سلام.
دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت ارتباطات در پروژه … – net77.ir

۲ آوریل ۲۰۱۸ … با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پاورپوینت بررسی مدیریت ارتباطات در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی و بررسی کامل …
برترین فایل پاورپوینت جزوه مدیریت تشکیلات کارگاهی • infinity

۲۹ آوریل ۲۰۱۸ … دانلود پاورپوینت بررسی گریدر ، مدیریت تشکیلات کارگاهی -کامل و جامع بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدبا سلام،محصول دانلودی +{{پاورپوینت …
دانلود رایگان پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی (ساختار شکست کار …

۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ … دانلود مقالات معماری|دانلود پروژه های معماری|سفارش پروژه معماری|معماری|تازه های معماری| اخبار … دانلود رایگان پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی (ساختار شکست کار) … پاورپوینت کامل بررسی اشکالات اجرایی موجود در ساخت بنا …
دانلود نمونه سوالات مدیریت و تشکیلات کارگاهی معماری با پاسخ

۶ دسامبر ۲۰۱۷ … بانک دانلود نمونه سوال گزینه ها گنجینه ای کامل از تمامی نمونه سوالات درس … جزوه کامل درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی در این جزوه به بیان مفاهیم این …
دانلود جزوه مدیریت و تشکیلات کارگاهی ۱۴۶ اسلاید – جزوه درس مدیریت و …

۵ مه ۲۰۱۵ … دانلود جزوه مدیریت و تشکیلات کارگاهی,جزوه درس مدیریت و تشکیلات … مدیریت و تشکیلات کارگاهی,جزوه معماری,معماری,پارساکد,دانلود جزوه کامل درس …
دانلود کامل ترین تحلیل و مطالعه مدیریت و تشکیلات کارگاهی + …

۲۳ مه ۲۰۱۸ … درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی، از دروس مقطع کارشناسی می باشد. آموختن این درس برای دانشجویان بسیار مهم است؛ برنامه ریزی، کنترل پروژه، …
خرید آنلاین مدیریت و تشکیلات کارگاهی | uiv159 – 30link.ir

۲۲ مارس ۲۰۱۸ … خرید آنلاین مدیریت و تشکیلات کارگاهی on uiv159 | هموطنان گرامی سلام.وقت بخیراینک شما با جستجوی ((مدیریت و تشکیلات کارگاهی)) وارد صفحه …
بروزکد | مرجع آموزش معماری | دانلود پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی با …

خوب حالا فهرست کامل پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی را معرفی میکنم. تعاریف: نمودار عوامل اجرایی یک پروژه عمرانی و معماری. عاملان اصلی پروژه. مسئول ایمنی:.
دانلود پاورپوینت تاثیر جداره بر معابر – مدیریت و تشکیلات کارگاهی …

۱۰ آوریل ۲۰۱۸ … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدمحقق گرامی،شما با جستجوی پاورپوینت تاثیر جداره بر معابر – مدیریت و …
دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع … – engoarticle.ir

۲۷ آوریل ۲۰۱۸ … با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی و بررسی کامل…
دانلود پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی – لاگر

کاربری مصالح پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی . … پروژه کامل مدیریت تشکیلات کارگاهی پروژه مدیریت و تشکیلات کارگاهی پروژه مدیریت تشکیلات … جزوه مدیریت و تشکیلات کارگاهی معماری دانلود رایگان پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی معماری …
پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی Archives – پارس دیسا

توسط : تحریریه پارس دیسادر: دی ۱۱, ۱۳۹۳ در: اجرای سازه و ساختمان, پروژه های آماده معماری, عمران, فروشگاه سایت, مرکز دانلود معماری, مطالعات, معماری, مقالات, مقالات …
پاورپوینت بررسی گریدر ، مدیریت تشکیلات کارگاهی | kasra

۲۱ مه ۲۰۱۸ … پاورپوینت بررسی گریدر ، مدیریت تشکیلات کارگاهی on kasra | کاربران گرامی … توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب … دانلود فایل کامل پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی ما بهترین …
جزوه مدیریت تشکیلات کارگاهی (معماری) – download6

۱۸ آوریل ۲۰۱۸ … دانلود جزوه معماری مدیریت تشکیلات کارگاهی … [۲۰۱۷-۰۹-۱۴]: مقاله مدیریت تشکیلات کارگاه لینک خرید و دانلود در پایین صفحه (این متن فقط …
دانلود پاورپوینت بررسی گریدر ، مدیریت تشکیلات کارگاهی …

۱۳ مه ۲۰۱۸ … توضیحات کامل. پاورپوینت بررسی گریدر ، مدیریت تشکیلات کارگاهی در ۴۵ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx. فهرست مطالب : مقدمه. گریدر.
دانلود پاورپوینت تاثیر جداره بر معابر – مدیریت و تشکیلات کارگاهی …

۱۶ مه ۲۰۱۸ … دانلود پاورپوینت تاثیر جداره بر معابر – مدیریت و تشکیلات کارگاهی … برای خرید مطمئن در بخش توضیحات، ویژگیهای کامل محصول جهت مطالعه شما …
دانلود پاورپوینت تاثیر جداره بر معابر – مدیریت و تشکیلات کارگاهی …

۲۸ آوریل ۲۰۱۸ … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمدوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پاورپوینت تاثیر جداره بر معابر …
پاورپوینت درمورد مدیریت و تشکیلات کارگاهی-دانلود فایل

۲۶ ا کتبر ۲۰۱۷ … پاورپوینت درمورد مدیریت و تشکیلات کارگاهی ۱ فایل پاورپوینت |۲۰۱ صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس ۲۰۱۰ و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده …
پاورپوینت مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی

۱ مارس ۲۰۱۸ … پاورپوینت مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی: آیا اطلاعات پیرامون پاورپوینت … لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.
خرید آنلاین پاورپوینت بررسی مهندسی ارزش در طراحی ساختمان …

۳ روز پیش … خرید آنلاین پاورپوینت بررسی مهندسی ارزش در طراحی ساختمان ، مدیریت تشکیلات کارگاهی. کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید
دانلود (پاورپوینت بررسی مدیریت محدوده در پروژه ، مدیریت تشکیلات …

۲۷ آوریل ۲۰۱۸ … برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. … دریافت فایل تحقیق مدیریت و تشکیلات کارگاهی – پرداخت و دانلود آنی …
دانلود پاورپوینت بررسی شرح واحد مدیریت و تشکیلات کارگاهی -کامل …

۲۸ آوریل ۲۰۱۸ … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبه صفحه دانلود فایل(پاورپوینت بررسی شرح واحد مدیریت و تشکیلات کارگاهی)خوش آمدید برای دانلود …
مدیریت تشکیلات کارگاهی – digitalyland.ir

۲۹ آوریل ۲۰۱۸ … پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی در پروژه ، مدیریت تشکیلات … خرید و دانلود پاورپوینت بررسی تشکیلات کارگاهی شرکت دی – پروژه …
دانلود (مدیریت و تشکیلات کارگاهی) | yasdl

۱۷ آوریل ۲۰۱۸ … دانلود (مدیریت و تشکیلات کارگاهی) on yasdl | از حضور شما عزیزان در … روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مدیریت و تشکیلات کارگاهی و…
دانلود پاورپوینت جزوه مدیریت تشکیلات کارگاهی -کامل و جامع

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام،محصول دانلودی +{{پاورپوینت جزوه مدیریت تشکیلات کارگاهی}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه …
دانلود پاورپوینت بررسی شرح واحد مدیریت و تشکیلات کارگاهی -کامل …

۲۷ آوریل ۲۰۱۸ … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدهموطن گرامی سلام. به صفحه ی دانلود _پاورپوینت بررسی شرح واحد مدیریت و …
دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی گریدر ، مدیریت تشکیلات …

۱۷ مارس ۲۰۱۸ … دانلود پاورپوینت بررسی بیل مکانیکی ، مدیریت تشکیلات کارگاهی -کامل و جامع بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدبا سلام،محصول دانلودی …
دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی در پروژه …

دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی – دانلود مقالات جدید.
پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی – دانلود رایگان

پاورپوینت بسیار زیبا و کامل مدیریت و تشکیلات کارگاهی دسته بندی: مدیریت و تشکیلات کارگاهی شامل : موضوع :گانت چارت در اوائل دهه ۱۹۰۰ میلادی ,مدیریت پروژه …
خرید و دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت ارتباطات در پروژه … – nasim

۳۰ آوریل ۲۰۱۸ … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمبه صفحه دانلود فایل(پاورپوینت بررسی مدیریت ارتباطات در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی)خوش …
دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی گودبرداری و سازه نگهبان ، مدیریت …

۲۶ آوریل ۲۰۱۸ … دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی گودبرداری و سازه نگهبان ، مدیریت تشکیلات کارگاهی و طراحی و تولید صنعتی. از حضور شما عزیزان در سایت …
دانلود فایل کامل پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی • لیونل …

۱۰ مه ۲۰۱۸ … دانلود فایل کامل پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی on لیونل آرتیکل | ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمبه صفحه دانلود …
مدیریت تشکیلات کارگاهی – golshanpaper.ir

۹ آوریل ۲۰۱۸ … دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی ماشین آلات مورد استفاده در پروژه های … بررسی مجتمع تجاری پدر-مدیریت تشکیلات کارگاهی -کامل و جامع شعار …
دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت ریسک، درس مدیرت تشکیلات …

دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت ریسک، درس مدیرت تشکیلات کارگاهی -کامل و جامع . دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید به صفحه دانلود فایل(پاورپوینت بررسی …
جزوه مدیریت تشکیلات کارگاهی (معماری)

جزوه مدیریت تشکیلات کارگاهی (معماری): با دانلود جزوه مدیریت تشکیلات کارگاهی … [۲۰۱۷-۱۰-۳۰]: دانلود جزوه جامع و کامل در مورد معماری کامپیوتر (تعداد صفحات ۱۴۹) …
برترین پکیج پاورپوینت بررسی بیل مکانیکی ، مدیریت تشکیلات …

۱۲ آوریل ۲۰۱۸ … برترین فایل پاورپوینت بررسی شرح واحد مدیریت و تشکیلات کارگاهی امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویداینک …
خرید و دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت ارتباطات در … – jimbopapers.ir

۱ مه ۲۰۱۸ … دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی مجتمع تجاری پدر-مدیریت تشکیلات کارگاهی دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدهموطن گرامی سلام.به صفحه ی …
کاملترین فایل پاورپوینت مدیریت ایمنی در پروژه ، مدیریت تشکیلات …

۱۰ آوریل ۲۰۱۸ … دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی مدیریت ریسک، درس مدیرت تشکیلات کارگاهی ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایممحقق …
دریافت فایل پاورپوینت بررسی مدیریت محدوده در پروژه ، مدیریت …

۱۷ مارس ۲۰۱۸ … دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت منابع انسانی در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی – خرید آنلاین و دریافت ما بهترین محصولات را برای رضایت شما …
دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی شرح واحد مدیریت و تشکیلات …

۳ آوریل ۲۰۱۸ … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیممحقق گرامی،شما با جستجوی پاورپوینت بررسی شرح واحد مدیریت و تشکیلات کارگاهی وارد این صفحه شده اید …
دانلود فایل ( پاورپوینت مدیریت ایمنی در پروژه ، مدیریت تشکیلات …

۱ آوریل ۲۰۱۸ … برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پاورپوینت مدیریت ایمنی در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …
پاورپوینت بررسی مدیریت محدوده در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی

۵ آوریل ۲۰۱۸ … خرید آنلاین پاورپوینت بررسی مدیریت و تدارکات پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می …
دانلود (پاورپوینت بررسی تاورکرین ، مدیریت تشکیلات کارگاهی)

با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پاورپوینت بررسی تاورکرین ، مدیریت تشکیلات کارگاهی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه …
مدیریت تشکیلات کارگاهی

… پاورپوینت بررسی مدیریت محدوده در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی – دانلود … توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب
مدیریت تشکیلات کارگاهی – kiafayl98.ir

۲۷ آوریل ۲۰۱۸ … دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی مهندسی ارزش در طراحی ساختمان … در طراحی ساختمان ، مدیریت تشکیلات کارگاهی و بررسی کامل هدایت میشوید.
دانلود آزمون ۱۱ خرداد ۹۷ قلمچی – کنکور

۱ روز پیش … کلیات دوره دکتری مدیریت شهری تصویب شد. ۸ خرداد ۱۳۹۷٫ اضطراب شب امتحان دانشآموزان را جدی بگیرید. ۸ خرداد ۱۳۹۷٫ آزمون پذیرش دانشجوی …
برترین پکیج پاورپوینت بررسی مدیریت و تدارکات پروژه ، مدیریت …

… مدیریت و تدارکات پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی – دانلود فایل – دانلود مقالات جدید. … برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
خرید و دانلود پاورپوینت بررسی گودبرداری و سازه نگهبان ، مدیریت …

۲۰ مارس ۲۰۱۸ … برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.پاورپوینت بررسی گودبرداری و سازه نگهبان ، مدیریت تشکیلات کارگاهی و…
مدیریت تشکیلات کارگاهی

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر اینک شما با جستجوی ((پاورپوینت بررسی مدیریت و تدارکات پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی …
مورد: پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی| صحت دانلود

توضیحات کامل. پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی ،در حجم ۲۰۴ اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: گانت چارت در اوائل دهه ۱۹۰۰ میلادی :
دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت ارتباطات در پروژه … – yasminyomol.ir

۲۰ مارس ۲۰۱۸ … دانلود پاورپوینت بررسی انواع قراردادهای عمرانی – مدیریت تشکیلات کارگاهی -کامل و جامع از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم …
دانلود (پاورپوینت بررسی ماشین آلات مورد استفاده در پروژه های …

۲۷ آوریل ۲۰۱۸ … خرید و دانلود پاورپوینت بررسی مدیریت ماشین آلات در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.با سلام حضور پژوهندگان …
دانلود فایل کامل پاورپوینت بررسی مدیریت و تدارکات … – گردو فایل

۲۱ ژوئن ۲۰۱۷ … پاورپوینت بررسی مدیریت و تدارکات پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی در ۷۰ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx. فهرست مطالب : مقدمه.
پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی (ماشین آلات سنگین) |۳۴۵۴۴| چرا دانلود

۱۵ مارس ۲۰۱۸ … تحقیق در مورد مدیریت و تشکیلات کارگاهی کامیون و واگن ها ۲۲ ص فرمت … مقاله مدیریت تشکیلات کارگاه لینک خرید و دانلود در پایین صفحه (این …
پاورپوینت مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی | full

۱۴ آوریل ۲۰۱۸ … دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی. دسته بندی: پاورپوینت. نوع فایل: ppt _ pptx. (قابلیت ویرایش). قسمتی از محتوی متن …
مدیریت تشکیلات کارگاهی – qod437 | فایل مقاله

۲۷ آوریل ۲۰۱۸ … خرید آنلاین پاورپوینت بررسی ماشین آلات مورد استفاده در پروژه های ساختمانی ، مدیریت تشکیلات کارگاهی. با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
روزنامه وطن امروز | شماره :۲۴۵۵ | تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱۳

۱۲ ساعت قبل … روزنامه وطن امروز.
پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی – پارس فایل

خرید ارزان پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی سایتی باشکوه در زمینه فروش مقالات پیرامون پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی راه اندازی شد. دانلود فایل …
مطلب: پاورپوینت تاثیر جداره بر معابر مدیریت و تشکیلات کارگاهی …

به وب سایت ایران دانلود خوش آمدید یکی دیگر از مطالب تحت عنوان مطلب: پاورپوینت … توضیحات کامل. پاورپوینت تاثیر جداره بر معابر مدیریت و تشکیلات کارگاهی.
پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی | چنگیز دانلود – persianblo.ir

۱ مه ۲۰۱۸ … پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی: If you have not found a specific article about پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی yet, please refer …
مقاله مدیریت تشکیلات پروژه | هیراد آرتیکل

۷ مه ۲۰۱۸ … مقاله مدیریت تشکیلات پروژه on هیراد آرتیکل | دوست عزیز سلام. … دانلود فایل کامل مقاله مدیریت زمان در سازمانها ما اولین نیستیم ولی بی … به وب ما خوش آمدیدبا سلام، محصول دانلودی +{{تحقیق مدیریت و تشکیلات کارگاهی}}+آماده ارائه …
دانلود پاورپوینت بررسی انواع قراردادهای عمرانی – مدیریت تشکیلات …

دانلود پاورپوینت بررسی انواع قراردادهای عمرانی – مدیریت تشکیلات کارگاهی -کامل و جامع. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما …
امکان استخدام دانشجویان سال آخر رشته پزشکی در اداره کل پزشکی …

۱۹ ساعت قبل … از اداره کل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای وزارت ارشاد و یا سازمان صدا و … سازمان امور مالیاتی نسبت به دانلود فرم مربوطه و تنظیم و ارسال آن اقدام کند. … وقت از سال ۱۳۵۴ تشکیلات جدید روابط عمومی در سازمان ها به تصویب رسید و به … مدیریت و یا سایر رشته های مرتبط سن: بین ۳۰ تا ۴۰ سال تجربه: حداقل ۲ سال …
پاورپوینت مدیریت و تشکیلات کارگاهی – دانلود رایگان

پاورپوینت بسیار زیبا و کامل مدیریت و تشکیلات کارگاهی دسته بندی: مدیریت و تشکیلات کارگاهی شامل : موضوع :گانت چارت در اوائل دهه ۱۹۰۰ میلادی ,مدیریت پروژه …
خرید فایل پاورپوینت اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه و تشکیلات …

با سلام هم اکنون فایلی که در فرید دانلود مشاهده می کنید در مورد خرید فایل پاورپوینت اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه و تشکیلات مهندسین مشاور می باشد که …
نمایش فایل پاورپوینت بررسی مهندسی ارزش در طراحی ساختمان …

به سرای دانش وب سایت: پردیس دانلود خوش آمدید فایل و مطلب آموزشی مورد نظر با عنوان پاورپوینت بررسی مهندسی ارزش در طراحی ساختمان ، مدیریت تشکیلات کارگاهی در …
تحقیق مدیریت و تشکیلات کارگاهی

دانلود تحقیق با موضوع مدیریت و تشکیلات کارگاهی،. در قالب word و در ۷۹ صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: پروژه- طرح عمرانی و مراحل آن. فصل دوم: کارفرما، مشاور …
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکترمحمد تقی نظرپور،معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری امروز شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر ستاد امور رفاهی و مدیرکل دفتربرنامه ، بودجه و تشکیلات با تاکید بر لزوم ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی متنوع …. لیست کامل.
طرح لایه باز شربت بهار نارنج (psd) – دانلود فایل های درسی

۷ ساعت قبل … طرح لایه باز شربت بهار نارنج (psd) فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: psdتعداد صفحات: ۱حجم فایل: ۶۲۶۳ کیلوبایت قیمت: ۱۸۰۰ تومان …
انقلابیگری فقط در بستر نظام اسلامی معنادار و امکان پذیر است +متن …

۵ روز پیش … دانلود سوالات … کارگاه آموزش نشریات دانشجویی …. ایشان «حکومت انقلابی» و «دولت انقلابی» به معنای مجموعه مدیریتی کشور را از عوامل تحقق آرمانها خواندند و … هم داریم بگونه ای که امیرمؤمنان نیز به عنوان مظهر کامل و تام و تمام عدالت در مواقعی صبر پیشه می کرد. … اسماعیل کوهی مقدم، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت
بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان سازمانی ایرانی است که به شناسایی، جذب و پشتیبانی مادی و معنوی از نخبگان میپردازد.
کهربا فان

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، ۱۹۹۲) · خرید فایل( دانلود گزارش …. اصول و تکنیکهای عکاسی دیجیتال به طور کامل به زبان فارسی/ اورجینال …. مجموعه کامل آموزش شنا – مربی ریچارد کوئیک / ۲۰۲۸ – اورجینال …. پاورپوینت مدیریت ایمنی در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی · برترین فایل جزوه بیولوژی …
وب نیلو

دانلود ,فایل ,پاورپوینت ,بررسی ,کامل ,دریافت ,دانلود فایل ,پاورپوینت بررسی , فایل ….. -کاملترین فایل دانلود گزارش کارآموزی مجتمع کارگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
Mothers vaginal bacteria may not celestoderm be beneficial and it may

All the products we sell are approved by FDA and World Health Organization. fashion lonely around uncle celestoderm singapore where to buy uk celestoderm  …
فیلم: مفهوم مشاوره مدیریت چیست؟ / ویدیو کلیپ | مگیفا

۵ days ago – 7 minمعمولاً اشخاصی که به منظور استفاده از خدمات مشاوران به آنان رجوع میکنند مدیران و صنعتگران هستند. در نتیجه میتوان گفت آنها نیاز به شخصی دارند که …
پاورپوینت :: snfile.com

۹ مارس ۱۹۹۷ … آسیب های اجتماعی کودکان درقالب پاورپوینت – دانلود مستقیم … کتاب و استاندارد دانلود رایگان پاورپوینت کامل در مورد تولید یکپارچه …. دانلود بهترین فایل دانلود فایل پاورپوینت بیمه های مهندسی(مدیریت و تشکیلات کارگاه)،در حجم …
رودخانه ماه

۳ روز پیش … جهت سفارش مجموعه آموزش رانندگی ویژه بانوان بعد از مطالعه کامل توضیحات … و تولید صنعتی، مدیریت و تشکیلات کارگاهی) · خرید آنلاین دانلود طرح …
مجموعه آموزش رانندگی ویژه بانوان – اورجینال – رودخانه ماه

۳ روز پیش … جهت سفارش مجموعه آموزش رانندگی ویژه بانوان بعد از مطالعه کامل توضیحات … و تولید صنعتی، مدیریت و تشکیلات کارگاهی) · خرید آنلاین دانلود طرح …
فیلم: زیست شناسی – زیست شناسی کنکور / ویدیو کلیپ | پرشین ناز

۶ days ago – 5 secآفبا تی وی دکتر چلاجور ۹۶/۰۸/۰۶ ۲۸۴۲۲۰۹۰-۰۲۱ afbatv.ir برای خرید DVD های آفبا با شماره ۲۸۴۲۲۰۹۰-۰۲۱(۲۰ بگیرید ۹۰ درصد …
فیلم: واقعیتی تلخ در کتاب های کودک و نوجوان / ویدیو کلیپ | روزانه

۶ days ago – 2 minبا کتاب «قصه های شب برای دختران یاغی» ۱۰۰ الگو از ۱۰۰ زن موفق در ۱۰۰ زمینه ی مختلف را به فرزندانمان معرفی کنیم. ———– تا بدانند که زن ها …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *