دانلود کامل پرسشنامه نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی

دانلود پرسشنامه نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۶
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴

پرسشنامه نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت

پرسشنامه نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب 🙂
* نوع فایل: WORD ، قابل ویرایش با فرمت doc

* بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

*** این فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*** این پرسشنامه بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد می باشد
*** پرسشنامه دارای ۲۰ سوال با ابعاد زیر است :
نگرش مدیران به امنیت
ارتباط در ایمنی
احساس امنیت درانجام وظیفه
اعتمادسازمانی
انگیزش مرتبط با امنیت
رضایت شغلی
قصد ماندن در شغل

پرسش نامه زیر در راستای پژوهشی با عنوان نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی تهیه شده است. لذا با تخصیص زمان بطور دقیق آنرا تکمیل و به پژوهشگر ارائه دهید.
مقیاس طیف لیکرت:


خیلی زیاد


زیاد


متوسط


کم


خیلی کم

پرسشنامه ای که در دست دارید درباره تحقیق پیرامون نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی

میباشد.با عنایت به اهمیت و ضرورت پژوهش در عرصه سازمان و بهبود اثر بخشی و کارایی واحد های مربوطه ،همکاری شما میتواند در فرایند تحقیق کار گشا باشد،لذا خواهشمند است با پاسخ دقیق به سوالات ،ما را در انجام این تحقیق یاری فرمایید.قبلا از همکاری شما متشکریم.لازم به توضیح است که پاسخ های شما نزد محقق محفوظ خواهد ماند و تنها در راستای تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(A.M)

عنوان:

نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی

استاد راهنما:

استاد مشاور:

نگارش:

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر ان بر نتایج کار …

بانک پرسشنامه – نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر ان بر نتایج کار سازمانی – پرسشنامه علوم انسانی به خصوص مدیریت، بازاریابی و تبلیغات.

[PDF]بررسی رابطه میان اعتماد سازمانی کارکنان پرستاری با میزان …

اﻋﺘﻤﺎد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸ. ،ﻲ. ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض و در ﻧﻬﺎ. ﻳﺖ. ﺿﺎر. ﻳﺖ. ﺷﻐﻠ. ﻲ. ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد … ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘ. ﮋ. ﻮﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ. ﺑﻴﻦ. ﻣ. ﻴﺰان. رﺿﺎ. ﻳﺖ. ﺷﻐﻠ. ﻲ. ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧ. ﻲ. راﺑﻄﻪ وﺟﻮد …. اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در. رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻬﺮه. وری ﺳﺎزﻣﺎن و. ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘ … ی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ … ﻟﻴﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر، اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﻗﺪرداﻧﻲ.

[PDF]ای ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ : اﺛﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﺗ

توسط ﺻﺎﻟﺤﻪ ﭘﻴﺮﻳﺎﻳﻲ
اﺛﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﺮک ﺷﻐﻞ. : ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ. ای. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ. The effect of job … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ. ﺗِﻦ. ﻫﻮرن و رو. (. ۱۹۸۸٫ ). ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. رﺣﻴﻢ، ﻣﺎﮔﻨﺮ و ﺷﺎﭘﻴﺮو. (. )۲۰۰۰٫ ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ … results obtained by using AMOS modification indices. … ﺗﺮک ﺷﻐﻞ. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﻬﺎ. ﻳﻲ. ﻳﻚ. ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎری ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﻧﻮآو

ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ … واژه. ﻫﺎی. ﮐﻠﯿﺪی. : ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎری ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻ، ﻧﻮآوری، اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ، روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ … ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴـﺘﻢ. ﻫـﺎی ﻣﻨـﺎﺑﻊ … اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ، اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ارﺗﻘـﺎء از داﺧـﻞ، آﻣـﻮزش ﻣﺴـﺘﻤﺮ، ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑـﺎ … ﺑـﺮ ﺗﻌـﺎﻣﻼت، اﻧﮕﯿـﺰه و. رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. (. Wright et al.,2001:702. ). ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. د. ﻫـﺪ.

[PDF]کارکنان ی و اعتماد سازمان ی شغل یر مس ی لنگرها ین رابطه ب …

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین لنگرهای مسیر شغلی با اعتماد سازمانی … های پژوهش از پرسشنامه استاندارد لنگرهای مسیر شغلی بر پایه مدل شاین و از … امنیت و ثبات … تأثیر. می. پذیرند. با. درک. این. مهم. که. تغییر. ،. جزءالینفک. سازمان. ها. نشده. است ….. های کاری. ،. اهداف و امیدها. ،. آرزوها. ،. احساسات و یادگیری مطابق با این نقش. ها می.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شغلی روزنامه ‌نگاران استان …

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ – متغیـر امنیـت شـغلی، از پرسشـنامه ی محقـق سـاخته و بـرای تحلیـل داده هـا از نرم افزارهـای … ســابقه ی کار و درآمــد؛ بــا احســاس امنیــت شــغلی روزنامه نــگاران … امنیـت شـغلی آنهـا نیـز افزایـش می یابـد؛ همچنیـن هر چـه جـو سـازمانی مطلوب تـر باشـد، … متغیـر رضایـت شـغلی بیشـترین تأثیـر را بـر احسـاس امنیـت شـغلی …

[PDF]ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ادار

۲۶ آذر ۱۳۸۶ – ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اداره ﻛﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن … ﻫﺎ از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣ. ﺪل اﻟﻮن و ﻫﻤﻜﺎران … ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ …. ﻧﻘﺶ. دارﻧﺪ. ﻛﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ. و اﻳﺠﺎد. آﻧﻬﺎ. ﻋﺎﻣﻞ. ﻣﻬﻤﻲ. در. ﺑﻬﺒﻮد. ﺗﻌﻬﺪ. و. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. و. درک …. ﺗﺄﺛﻴﺮ. زﻳﺎدی. ﺑﺮ. ﺳﺎزﮔﺎری. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ. و. ﻣﻮﺟﺐ. ارﺗﻘﺎی. رﻓﺘﺎر. ﮔﺮوه. ﻫﺎی. ﻛﺎری. در.

[PDF]بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان در … …

کیفیت زندگی کاری یکی از بسترهای مهم توسعه سازمانی است و این به آن خاطر است که. از طریق ارتقای … سئوالات پرسشنامه بر مبنای. پنج فرضیه … نتایج حاصله از تحلیل های آماری وجود رابطه مثبت و معنی دار. بین عوامل …. بهداشت و سلامتی ، امنیت شغلی کارکنان ، پرداخت …. در ایجاد اعتماد رهبران سازمانی نقش اساسی را بازی. می کنند …

[PDF]نقش اعتماد به نوآوری در ارتباط “تناسب فرد با شغل و سازمان” …

توسط شیری – ‏۲۰۱۷
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای پایایی آن از ضریب آلفای … تناسب فرد با شغل، تناسب فرد با سازمان، رفتار کاری نوآورانه، اعتماد نوآوری، … نوآوری کارکنان نقش مهمی در دس تیابی به اهداف سازمانی و افزایش عملکرد دارد )داروچ، ۲۰۰۵ ….. روبرستون۶شغلی بر نتایج سطح فردی تأثیر مثبت دارد و خالق تر می شوند …

[PDF]ﺑـﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ اﻋﺘﻤـﺎد ﺳﺎزﻣـﺎﻧﻲ در رﻓﺘﺎر ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣـﺎﻧ

ﺗـﺄﺛﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺧﺎﺻـﯽ از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻧـﺎم رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺷـﻬﺮوﻧﺪی. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. (. OCB. ) ﻗﺮار دارد . ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ در اداره … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺳـﺎﮐﻒ و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ و اﻋﺘﻤـﺎد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑـﻪ.

[PDF]ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ وﻓﺎداری ﺳ – مطالعات مدیریت …

توسط اسماعیلی – ‏۲۰۱۷
رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ روش. ﻫﺎی رواﯾـﯽ ﻣﺤﺘـﻮا و ﺿـﺮﯾﺐ. آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﺳﺎزی ﻣﻌـﺎدﻻت ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ رﺿـﺎﯾﺖ. ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ … ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻨﻈﻮر از …. ﮐﺎری، رﺿﺎﯾﺖ از اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎری ﻣﯽ. داﻧﻨﺪ … ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ، ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد، ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از.

[PDF]بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان

تصمیم گیرهای سازمانی ، امنیت شغلی ، اعتماد و. احترام متقابل بین … به بررسی میزان تاثیر هرکدام از آنان پرداخته شده ، در. ادامه بحث …. اطلاع از نتایج کار: تشخیص اینکه نتایج کارتاچه. میزان با آنچه که … بررسی پاسخهای سئوالات پرسشنامه وضعیت. رضایت از …. بیشتر مینمایند که مسئولین مافوق در نقش پدر خانواده. کارمندی ادراک …

رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان با نقش …

برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ مدیریت منابع انسانی (طهیر مسعود)، پرسشنامه سرمایه … بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و سلامت سازمانی با اشتیاق شغلی دبیران دوره دوم … بررسی تأثیر نگرش تفکر انتقادی در سازمان بر اشتیاق شغلی کارکنان با نقش … نتایج مصاحبه عوامل تقدیر، شخصیت ( بعد وجدان)، امنیت شغلی، رفتار اخلاقی، …

بررسی نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه بین امنیت شغلی و …

بررسی نقش میانجیگری امنیت شغلی در رابطه بین فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی … ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه امنیت شغلی ، رفتار شهروندی سازما . … سازمان و امنیت شغلی بر تعهد سازمانی از طریق جلب اعتماد مدیران بررسی شده است. … و بی توجهی تأثیر می گذارد و می تواند نتایج بسیار متفاوت و مثبتی داشته .

[PDF]رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی – فصلنامه مدیریت بر …

تأثیر سبک رهبری توزیع شده بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و رفتار … این رابطه از طریق نقش میانجی سه متغیر اعتماد در مدرسه، تعهد به حرفه تدریس و رضایت … اثربخشی مدرسه را به موفقیت دانش آموزان ارتباط داده و معمولا نتایج آزمونهای ملاکی و … نیز مثل سازمانهای دیگر اعتماد می تواند باعث افزایش کار کرد و اثربخشی آنها بشود.

رابطه امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار …

توسط بهرامی – ‏۲۰۱۶
دوبرین (۱۹۷۸) و گویه‌های سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه ویلیام و … امنیت شغلی دارای ضریب تاثیر بالایی (۶۹/۰) بر روی رفتار شهروندی سازمانی است و این … نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که بین رفتار شهروندی و رفتار سیاسی رابطه … ترک شغل، نقش واسطه ای اعتماد به مدیریت ارشد، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، …

[PDF]ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اراﺋﺔ ﻣﺪل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ و اﺧﻼق ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ د

توسط جلالی فراهانی – ‏۲۰۱۷
۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ – ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﻴﻠﻴﻤﻦ و ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﺧﻼق ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و درﮔﻴـﺮی. ﺷﻐ … ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارای ﺿﺮﻳﺐ. اﺛﺮ. ۵۱/۰٫ ﺑﺮ درﮔﻴﺮی ﺷﻐﻠﻲ و ﺿﺮﻳﺐ اﺛﺮ. ۴۲/۰ … ارﺗﺒﺎط و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮادی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎری ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ … ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺣﺲ اﻣﻨﻴﺖ … ﻧﻘﺶ. ﻳﻔﺎا. ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ). ۱۴(. ﻛﺎرﻛﻨﺎن. درﮔﻴﺮ. در ﻛﺎ. ،ر. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺮاﻧﺮژ. ی. و. ﻓﻌﺎلاﻧﺪ. ، ﺑﻪ.

[PDF]راﺑﻄﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎری در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬ ا

توسط اکبر خرسندی یامچی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ – ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎری ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه … ﻫﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر از اﻳﻦ ﭘﺮوژه … ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ. ﮔﺬ. ارد، اﻣﺮی. دﺷﻮار اﺳﺖ . ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎری اﺳﺖ، …. ﺗﻮازن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎری، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻓﻲ و اﻣﻨﻴﺖ درازﻣﺪت ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ … اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎری ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش …… ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه. اﺳﺘﻔﺎده.

[PDF]اراﺋﺔ ﻣﺪﻟﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﻼ

۱۶ آذر ۱۳۹۵ – ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﺔ ﻣﺪل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ واﺳﻂ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت. ﮔﺮﻓﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ … و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ای. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ رواﻳﻲ. آن را ﺟﻤﻌﻲ از ﺻﺎﺣﺐ. ﻧﻈﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ … ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﻲ دارای ﺿﺮﻳﺐ اﺛﺮ. ۴۴/۰ …. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ واﺳﻂ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و … در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ.

رابطه فرهنگ سازمانی و وجدان کاری کارکنان با نقش میانجی …

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وجدان کاری با نقش … برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیس و … نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که رابطه بین فرهنگ سازمانی با وجدان کاری و … ایجاد شرایطی که در آن احساس امنیت شغلی و کاری بیش‌تری به کارکنان داده شود.

[PDF]خلق دانش و اعتماد سازمانی – فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و …

اعتماد سازمانی تأثیر … واژه های کلیدی: تسهیم دانش، اعتماد سازمانی، خلق دانش، دانشکده فنی و مهندسی. مقدمه … «نوناکا و تاکه شی» (۱۹۹۵) بر اساس کار «پولانیی» … است و نقش های بسیاری در تسهیم دانش دارد و مستقیم …. منجر به عملی در آینده می شود که نتایج مثبتی را برای. اعتماد … هوسی (۲۰۱۳) نشان داد که امنیت شغلی تأثیر مثبتی بر.

[PDF]پیش‌بینی ادراک امنیت شغلی و اعتماد سازمانی – فصلنامه اخلاق …

۲ دی ۱۳۹۳ – ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮی اﺧﻼﻗﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﺮارداد رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ادراک اﻣﻨﯿـﺖ ﺷـﻐﻠﯽ و اﻋﺘﻤـﺎد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ و … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ا … ﮐﺎر. از. ﻃﺮﯾﻖ. اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺪاوم ﮐﺎر،. ﺑﺮآورده. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ). ۲(. در واﻗﻊ ادراک اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ. ۱ …. اﻋﺘﻤــﺎد،. ﻧﻘــﺶ. ﻣﻬــﻢ. و. ﺣﯿــﺎﺗﯽ. درﺣﻤﺎﯾــﺖ. از. ﺗﻌــﺪاد. زﯾــﺎدی. از. ﻓﺮاﯾﻨــﺪﻫﺎی. ﺑﯿﺮوﻧــﯽ …. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ادراک اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ. : ﺑـﺮای. ﺳـﻨﺠﺶ. ادراک اﻣﻨﯿـﺖ. ﺷـﻐﻠﯽ. از. ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ. ۵٫ ﺳــ.

مدل علی روابط بین عدالت سازمانی و دلبستگی شغلی با …

توسط صیف – ‏۲۰۱۷
تحقیق حاضر، با هدف بررسی نقش واسطه ای اعتماد سازمانی و ارزش های شغلی در رابطه … پرسشنامه های عدالت در محیط کار میلمن و همکاران(۲۰۰۳)، پرسشنامه ارزش های شغلی … علاوه بر این بر طبق نتایج، اثر غیرمستقیم مولفه های عدالت سازمانی بر دلبستگی شغلی … «پیش‌بینی ادراک امنیت شغلی و اعتماد سازمانی، از طریق رهبری اخلاقی و …

[PDF]رابطه‌ی هوش هیجانی، رضایت شغلی، عدالت و تعهد سازمانی با …

۲۰ مرداد ۱۳۹۵ – ۴۰۳ نفر به شیوه نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و به پرسشنامه های اطلاعات جمعیت … توجه به نتایج بدست آمده و متغیرهای تاثیرگذار بر منتورینگ، … شخصی و سازمانی ( کار راهه شغلی) دارای اهمیت بسیار … رضایت شغلی از مهم ترین زمینه های پژوهشی بوده و نقش آن … حس قدردانی ، عدالت و امنیت شغلی و افزایش استرس، و.

[PDF]تأثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی و اثربخشی سازمانی

توسط ŚƷ ƱŚƯŻŚººſ – ‏مقالات مرتبط
مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی … شیوه نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای انتخاب و به وسیله پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند برای … کلید واژه ها مدیریت مشارکتی، مشارکت سازمانی، رضایت شغلی، اثربخشی سازمانی … سرپرستی، خط مشی سازمان و امنیت شغلی)، عوامل شغلی.

[PDF]رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی ادراک شده با … – …

توسط A Nouri – ‏مقالات مرتبط
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻘﺶ آن در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫـﺪاف و … ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. (. OCB. ) ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ و. ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه، و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه …

[PDF]تاثیر بازاریابی داخلی و گردش شغلی بر قصد ترک شغل …

توسط رحیم نیا – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
پرسشنامه بازاریابی داخلی ، پرسشنامه گردش شغلی و همکاران، پرسشنامه تعهد … به همراه نقش تعدیلگر تناسب فرد با سازمان در راستای کاهش قصد ترک شغل، از منافع حفظ. پرستاران بهره مند شد. . کلیدواژه ها: بازاریابی داخلی، گردش شغلی، تعهد سازمانی، ترک شغل، تناسب فرد با … روحیه بالا و شرایط کاری مطلوب می باشد، مستقیما بر.

تأثیر سبک رهبری مشارکتی بر ادراک امنیت شغلی کارکنان …

توسط فروهان – ‏۲۰۱۷
این پژوهش با هدف تعیین تأثیر سبک رهبری مشارکتی بر ادراک امنیت شغلی با در نظر گرفتن … تحلیل داده‌ها از طریق الگوی معادلات ساختاری انجام گرفت و نتایج نشان داد که طی یک … پایدار فولاد آیریک اصفهان: نقش میانجیگرانه سلامت روان‌شناختی محیط کار … بررسی رابطه بین سلامت سازمانی، امنیت شغلی با انضباط کاری کارکنان …

[PDF]Full Text – دانشگاه فردوسی مشهد

توسط بخشی – ‏۲۰۱۶
تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان. مورد مطالعه کارکنان …. گذشته از امنیت شغلی، متغییر های آموزش و استقلال در کار (به طور. مثبت) و فشار نقش …

[PDF]نقش اعتماد سازمانی در تعدیل بدبینی سازمانی کارکنان – …

توسط قنبری – ‏۲۰۱۷
دار است. اثر اعتماد به محی کاری بر ابعاد عاطفی و رفتاری بدبینی معنی. دار …. کاهش رضایت شغلی و تعهد سازمانی )تکین و بی دیوک. ۱٫ ،. ۰۵۱۰ ….. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه اعتمتاد ستازمانی سته مؤلفته را بته دستت ….. فصلنامۀ نظم و امنیت. ملی.

اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک شغل: نقش …

اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک شغل: نقش واسطه ای اعتماد به مدیریت … برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های امنیت شغلی تِن هورن و رو (۱۹۸۸). … آن گونه که نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند، ادراک عدالت سازمانی و امنیت شغلی در … با توجه به حساسیت کاری، شرایط دشوار و فرسودگی شغلی بالا، در این پژوهش …

[PDF]وری کارکنان بررسی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره …

رضایتمندی شغلی در افزایش بهره وری کارکنان شرکت مپنا بویلر بررسی شود و به این … موضوع با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و به وسیله … عامل انسانی و کار است که در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با … بین امنیت شغلی و بهره …. این رابطه جا دارد به نقش سرمایه عظیم و ارزشمند نیروی انسانی در.

[PDF]ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎ

LISREL-v8.80. اﻧﺠﺎم ﭘﺬ. ﯾﺮﻓﺖ . ﻓﻨیﻫﺎﯾﮋﮔﯽو. ﯽ. ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎ. ﯾﺎﯾﯽ،. روا. ﯾﯽ. ﻫﻤﮕﺮا و روا. ﯾﯽ … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد، … ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧ. ﺠﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ . واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : ﺧﺮد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻗﻀﺎوت. -۱ …. ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر،. ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ،. ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮان و. اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ. ،ﮐﺎر. ﺣﻘﻮق و درآﻣﺪ، … ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﯾﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم ﺗﯿﻤﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ.

[PDF]ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺷﺪه ادراک راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣ – مجله پژوهش های …

توسط شاهی – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
۲۰ تیر ۱۳۹۵ – ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن … وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮرﺗﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ﮐﻪ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺷﻐﻞ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎر. اﺳﺘﻮار ﺑﻮد … ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻋﺪاﻟﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. ﺣﻤﺎﯾﺖ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ادراک. ﺷﺪه. و. اﻋﺘﻤﺎد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﺮ. ﺗﻌﻬﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ …. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺷﻐﻞ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ. ۹۰/۰ ….. ﺗﺮک ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺎﻧﯽ زن: ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ ارزش.

[PDF]ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از

توسط تقی زاده – ‏۲۰۱۵
۱۶ تیر ۱۳۹۴ – ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ. ،. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎی ﻓﺮدی از … ﻛﺎر. و. ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮی د. ر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺪا. ﺷﺖ . ﻛﻠﻴﺪواژ. ه. :ﻫﺎ. اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ؛ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ؛ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان؛ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ . .∗. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺳﺎﺧﺖ و ….. دارد ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ را دارد و. در راﺑﻄـﻪ.
وارد نشده: پرسشنامه

[PDF]رابطه بین سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی و رضایت …

ابزار جمع آوری داده ها پرسشــنامه های رفتار شهروندی پودوســکو )۱۹۹۸(، سرمایه … میانگین رفتار شهروندی ســازمانی، سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی پرستاران … عوامل دیگری نیز در افزایش بهره وری ســازمان نقش دارند. … اعتماد و همکاری بین کارکنان سازمان می گردد )۷(. … گونه عاملی که بر روند کاری آنها تأثیرگذار باشــد می تواند تأثیرات.

[PDF]گری تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی اثرات …

توسط آزادی – ‏۲۰۱۶
۱۲ آبان ۱۳۹۴ – آلفای کرونباخ برای. پرسشنامه. های عملکرد سازمانی. ۸۱٫ ۰/. ، تعهد سازمانی. ۸۰٫ ۰/. ، سرمایه. اجتماعی. ۸۹٫ ۰/. و رضایت شغلی. ۹۰٫ ۰/. به دست. آمد. نتایج.

[PDF]و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎ – ResearchGate

ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک. ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺪازه … ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﻬﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺮه وری …. ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﻋﺘﻤﺎد در ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ و از …. ﻧﺘﺎﯾﺞ. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آﻧ. ﺒﻮد. ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی، اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ در. ﻫﺪف ﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

نقش مولفه های سازمانی تاثیرگذار بر رفتار امنیت کارمند: رویکرد شبکه بیزی (نشریه الزویر) … حس منابع انسانی در شرکت های خانوادگی: پیشگامان، مدیران و نتایج (نشریه الزویر) …. یافتن روابط سینرژیک در کار گروهی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی: مطالعه … استراتژی های بازاریابی، ریسک های ادراک شده و اعتماد مصرف کننده در رفتار …

دانلود مقاله بررسی رابطه تعهد سازمانی و امنیت شغلی …

ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که ویژگی های روایی و پایایی آن با استفاده از … همچنین نتایج نشان می دهد که تعهد مستمر بیشترین تاثیر را بر امنیت شغلی دارد. … ۱۳۹۰ امنیت شغلی نقش بسیار مهمی در فرایند کار و موفقیت سازمانی دارد. … می دهند، ادراک عدالت سازمانی و امنیت شغلی در کارکنان با میانجی گری اعتماد به مدیریت ارشد …

[PDF]رابطه فضیلت سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان با …

نتایج نشان می دهد که میان ابعاد فضیلت سازمانی و ابعاد کیفیت زندگی کاری … گرفته است که ممکن است تأثیر نامطلوبی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان داشته باشد … مختلفی همچون حقوق و دســتمزد، فرصت رشد، توســعه قابلیت های انسانی، امنیت شغلی، ….. پرسشــنامه فضیلت ســازمانی را در ۵ بعد خوش بینی ســازمانی، اعتماد ســازمانی، …

۲۰۱۵: Volume 7 – Number 25 – فصلنامه مدیریت منابع …

با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی یکی از دارایی‌های بسیار باارزش سازمان‌ها بشمار رفته و … گرفتند و یافته‌های پژوهش که از طریق پرسشنامه به دست آمد بیانگر رابطه مثبت و … همبستگی۲/۲۳ )، ساختار(۶/۳۲)، رهبری(۵/۲۷)، کار تیمی (۵/۳۹) و اعتماد اجتماعی … استراتژیک اثربخشی ## ## تأثیر شایعات سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان …

[PDF]ﮐﺎری ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک – فصلنامه …

توسط عیسی خانی – ‏۲۰۱۵
اﻓﺮاد در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑ. ﻪ. ﮐﺎر … ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺤﻮه ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی آن، ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن … ﮐﺎر. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ. ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ. ﺗﻌﻠﻖ. ﺧﺎﻃﺮ. ﮐﺎری ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺎﯾﯿﻦ … ﮐﻪ ﺑﺮ روی رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻏﯿﺒﺖ و … ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻣﯿﺰان ادراک ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﺳﺖ.

[PDF]ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ راﺑﻄﻪ اﺧﻼق ﻛﺎر و رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در

توسط AR Meybodi – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
ﺑﺎ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . داده. ﻫﺎی ﻻزم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺟﻤﻊ. آوری ﮔﺮدﻳﺪ … ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺧﻼق ﻛﺎر. اﺳﻼﻣﻲ. و ﺗﻌﻬﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﭘﺮﺳﺘﺎران. راﺑﻄﻪ. ای. ﻣﻌﻨﺎدار. وﺟﻮد دارد، … ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. وارﻳﺎﻧﺲ اﺧﻼق ﻛﺎر اﺳﻼﻣﻲ. ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . واژﮔﺎن. ﻛﻠﻴﺪی. اﺧﻼق ﻛﺎر …… ﻣﺰاﻳﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎری و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﻣﻴﺰان ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ.
وارد نشده: اعتماد

بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر تعهد سازمانی جنسیت،امنیت …

۲ دی ۱۳۹۶ – هدف این پژوهش بررسی نقش اخلاق حرفه ای .تعهد سازمانی … روش گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ۳۰سوالی بوده که پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ۸۸۳%بدست آمد. … نتایج نشان داد بین اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی حسابداران رابطه وجود دارد ولی بین اخلاق حرفه ای وجنسیت،رضایت شغلی و سابقه کاری رابطه وجود ندارد.

[PDF]عنوان مقاله: چکیده – فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ساختاری مهارت سیاسی بر توانمندی کارکنان با. نقش واسطه ای رفتار سکوت کارمندان و جو سکوت است. این پژوهش از … شرکت کنندگان پرسشنامه ی مهارت سیاسی، سکوت سازمانی. و توانمندی …. کارکنان، رابطه وجود دارد و همچنین بین متغیرهای جو و رفتار سکوت با رضایت شغلی و تعهد ….. افتادن امنیت شغلی شود.

[PDF]بررسی رابطه هوش اخلاقی با وجدان‌کاری و تعهد سازمانی با …

پرسش نامه وجدان کاری کاســتا و مک کری )۱۹۹۲( و پرسش نامه تعهد سازمانی مؤدی، … آن، عملکرد سازمان و در نتیجه موفقیت آن به شدت تأثیرگذار است. …. نتایج پژوهش مظفری )۱۳۹۶( با عنوان »بررسی رابطه هوش اخالقی با … استقالل افراد، واگذاری مسئولیت و توجه به امنیت شغلی افراد در سازمان می توان به ….. بـاال می تواند اعتماد را ایجاد کند.

[PDF]چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان بررسی تأثیر شرکت …

هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان می باشد. … ( و پرسشنامه عملکرد کارکنان استفن و کاندری ) … چند متغیره استفاده شد که نتایج حاکی از آن است که بین چابکی سازمانی و مؤلفه …. یکی از راه های ایجاد اعتماد عمومی است و …. عملکرد شغلی: نقش چابکی سازمانی، استقالل محل و ویژگی های کار از طریق.

[PDF]ﺳﺒﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮی ﻧﻘﺶ ﺗﺤﻮل

توسط مرتضوی – ‏۲۰۱۴
۳ مهر ۱۳۹۲ – رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎری ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺷـﺮﻛﺖ آب و …. ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﺎ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ …. اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻞ،. ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻐﻞ، اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮد در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن رﺷﺪ. و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، … ﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬـﻢ و ﻣﻌﻨـﺎد. اری …. ﻧﺘـﺎﻳﺞ. ﺗﺤﻠﻴـﻞ. ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻮﻳﻪ. ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ. ﺳﺎز. ﺪﻧ . ۱Kurtosis.

[PDF]عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر شادی و نشاط در دانشگاهها و …

ﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ. آن. ﺑﺮ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در داﻧﺸﮕﺎﻫ. ﺑﻮدﻬﺎ … رﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ، داده … از. دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ. )۰۷۲/۰(. ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻓﻮق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. )۰۷۲/۰ (. و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری. ) … ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺬت، آراﻣﺶ، اﻋﺘﻤﺎد … ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﺎد از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻋﻤﻠﮑﺮد.

[PDF]بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان جمعیت هلال احمر …

بین شاخصهای پرسشنامه و عوامل رضایت شغلی. و بررسی میزان … رضایت شغلی نقش به سزایی در توسعه و پیشرفت …. ارتقا یا امنیت شغلی. … متغیرهای سازمانی تأثیر بالقوه دارد که این متغیرها … به عبارت دیگر، کارکنان با نگرش ۲- عواملی که مربوط به شرایط کار و یا نحوه قرار … منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد (پایایی)، از روش.

[PDF]بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر تعادل کار – مجله علوم اعصاب …

۱۲ آذر ۱۳۹۵ – This stressful condition causes dismal results for patient care in …. می باشــد و پرســتاران نقــش حیاطــی در سیســتم مراقبــت …. و همــکاران نیــز در تحقیقاتشــان تأثیــر تعــارض کار ۱۴هامــر … کار و زندگــی و رضایــت شــغلی و تعهــد ســازمانی و رفتــار ….. پرســتار از آینــدۀ شــغلی خــود مطمئــن امنیــت شــغلی: باشــد …

[PDF]نقش عوامل مؤثربر ایجاد انگیزش شغلی کارکنان امور مالیاتی …

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۱ – نتایـج تحقیـق نشـان می دهـد که کـه متغیرهـای عامل .پرسشـنامه اسـتاندارد حـاوی ۴۵ سـوال بـود … هرزبـرگ معتقـد اسـت کـه انگیزش شـغلی تحـت تاثیر عوامـل درونی یـا ذهنی . …. سیاسـت هـای سـازمانی، شـرایط محیـط کار، امنیـت شـغلی، حقـوق و مزایـا، اقدامـات ….. عالقـه کاری و اعتمـاد سرپرسـت را بـر انگیزش شـغلی مؤثر دانسـت.

[PDF]عدالت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی با انگیزش شغل – …

شامل پرسشنامه سبک رهبری باس و آوالیو )۲۰۰۴(، پرسشنامه عدالت سازمانی … و همکاران )۲۰۱۳( در پژوهشی با عنوان نقش سبک رهبری تحول گرا بر ۱۰پاریزی، ۱۳۸۷(. … پژوهشی با عنوان تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر انگیزش کارکنان در دانشگاه … کارکنان از طریق آسایش، امنیت، اعتماد،همکاری بین سطوح مختلف و فضای کاری اجتماعی.

عدالت سازمانی و نا امنی شغلی به عنوان میانجی های تاثیر هوش …

نتایج نشان داد که هوش هیجانی، عدالت سازمانی، نا امنی شغلی و رضایت شغلی به صورت … نگرشها و عقاید کارمندان به سمت شغل یا محیط مربوط و پاسخ هیجانی کلی به نقش های … بروی مشخصات شغلی از جمله درآمد، ویژگیهای کاری، تعارض کار- خانواده، استرس، و … باید مبتنی بر پرسش نامه های گزارش از خود باشد و این مدل در این مقاله اتخاذ شد.

[PDF]عنوان: بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم نگرش به مواد، …

توسط هویدا – ‏۲۰۱۵
نقش ارتباطات سازمانی اثربخش و اعتماد سازمانی در توسعه و بهبود. نوآوری سازمانی … استفاده شده در این پژوهشش شامل پرسشنامه نوآوری سازمانی مدارس آمید و همکاران ( )،. پرسشنامه … نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین اعتماد سازمانی و مولفه های آن … در عصر حاضر، سازمانهایی موفق و کار آمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با.

[PDF]بررسی رابطه ارگونومی جامع با سطح فرسودگی شغلی … – مجله …

توسط N Sadra Abarghouei – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ – نتایــج مطالعــه نشــان می دهــد کــه فرســودگی شــغلی کارکنــان در حــد متوســط و حمایــت یافته هــا: … سـازمانی و شـرایط فیزیکـی محیـط؛ میـزان کاهـش فرسـودگی شـغلی در برابـر بهبـود …. محیـط، ایسـتگاه های کار و سـازمان کار، تأثیـر زیـادی؛ بـر سـالمت …. در نهایــت بــه منظــور اندازه گیــری قابلیــت اعتمــاد پرسشــنامه ها،.

بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار …

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار … برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکف(۲۰۰۰) ، برای سنجش ….. جدول۴-۳۰: نتایج آزمونF: رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان با سابقه کاری متفاوت… ….. بررسی نقش عدالت و اعتماد در کاهش رفتارهای ضد شهروندی و اثر آن بر تمایل به …

[PDF]بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و نگرش های مثبت کاری …

۲۶ فروردین ۱۳۸۸ – ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻧﻴـﺮوی. اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ …. ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣـﻲ ﭘـﺮدازﻳﻢ … ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎری ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد؟ ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ …. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺎر و آﻳﻨﺪه ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ، اﻧﺼﺎف و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺴـﻴﺮ ﺷـﻐﻠﻲ.

[PDF]ارتباط جوسازمانی و رضایتمندی شغلی با سلامت روان در … – …

۲۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه شیراز به عنوان نمونه تحقیق بر اساس روش کار: … GHQهالپین و کرافت، پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی بری فیلد وروث و نیز … نتایج تحقیق نشان داد بین جو سازمانی و رضایتمندی شغلی با سالمت روان … روانی را توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی … ۱۰[ زمینه های مختلف تأثیرگذار باشد.

[PDF]تهران ۶۱ بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر تعلق خاطر کاری …

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر تعلق خاطر کاری کارکنان منطقه … در این تحقیق هم چنین از پرسشنامه تعلق خاطرکاری شاوفلی و بکر) … نتایج پژوهش نشان می دهد که سکوت سازمانی و ابعاد آن شامل نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش ….. شایسته ساالری، ترس کارکنان به لحاظ پیامدها، ترس ناشی از نبود احساس امنیت شغلی.

دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت منابع انسانی در ورزش ۲۳ …

کیفیت رویداد کیفیت ارتباط اعتماد رضایت‌مندی والیبال بانوان … اطلاعات با روش هایی همچون بررسی اسناد، روش کتابخانه ای و پرسشنامه گرداوری شده اند. … یافته‌ها: نتایج تحقیق ضمن تایید نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده، تاثیرگذاری … ادراک شده بر تعهد عاطفی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای مخرب کاری را به …

[PDF]بررسی رابطه بین خود باوری کارکنان و اعتماد سازمانی … – …

در مرحله دوم پرسشنامه بین ۱۶۷ نفر از کارکنان توزیع شد که ۱۶۳ عدد با نرخ بازگشت … نتایج تحقیق نشان داد که خودباوری بر اعتماد سازمانی اثرگذار است. … اعتماد اساس موفقیت در زندگی شخصی و روابط کاری می باشد. … های تازه و بهبود سیستم ها در سایه وجود امنیت، اعتماد و حرمت شغلی و توجه به شئونات و …. عنوان بررسی نقش میانجی.

[PDF]پژوهش های مدیریت عمومی

توسط ابراهیمی نژاد – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه کیفیت زندگی کاری سرجی و. همکاران و … ایمنی و امنیت شغلی با فرهنگ اخلاقی رابطهای یافت نشد. در ادامه، مدل مفهومی پژوهش … زندگی کاری را می توان بیانگر نوعی فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت دانست که کارکنان. براساس آن …. گرجی مهلبانی و همکاران (۱۳۹۵) در پژوهش خود که به تأثیر کیفیت زندگی کاری و.

کنفرانس بین المللی اقتصاد ،مدیریت دانش بنیان و توسعه …

نتایج حاکی از آن است که استقرار صحیح سیستم مدیریت کیفیت … شناسائی و بررسی تاثیر مولفه های اعتماد مشتری بر مدیریت اعتماد در سازمان های دولتی ایران … در این مقاله به بررسی نقش اعتماد به عنوان مزیت رقابتی در سازمان ها پرداخته می شود. … بررسی ارتباط بین جو سازمانی و رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان.

[PDF]ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺎری و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ – مجله دانشگاه علوم …

توسط M Keshavarz – ‏۲۰۱۳ – ‏مقالات مرتبط
ﯾﻖ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری. و. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﮔﺮدآوری. ﺷﺪﻧﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﺸﺎن. داد. ﮐﻪ. ﺑﯿﻦ … ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ. ﮐﺎرﮐﻨـﺎن. را. اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ … ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در. اﯾﺠﺎد، ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ … ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار. ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ . ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ای ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ. رﺿـﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن را اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ….. ﻫـﻢ اﻣﻨﯿـﺖ در ﺷـﻤﺎر. ﻧﻌﻤﺖ.

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره ۱۱ – Magiran

۱۴ آبان ۱۳۹۱ – نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه جو روان شناختی و خودارزشیابی های محوری با عملکرد وظیفه ای و قصد ترک شغل … بررسی نقش تعدیل کنندگی رهبری ساخت ده – ملاحظه کار در رابطه بین جو سازمانی ادراک شده و سبک تفکر سرپرست … اثر امنیت شغلی و عدالت سازمانی بر قصد ترک شغل: نقش واسطه ای اعتماد به مدیریت ارشد

[PDF]معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی …

توسط اباذری محمود آباد – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی لی و آلن، پرسشنامه معنویت در محیط کار … فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر می گردد که این رفتارها اختیاری هستند و … شغلی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، معنویت در محیط کار، اعتماد، رهبری، حمایت سازمانی … شهروندی سازمانی به رقابت و عملکرد سازمان، همچنین به کارایی و اثر بخشی سازمان ها از طریق.

[PDF]OCB تفاوت های فردی مرتبط با رضایت از بادرنظرگرفتن ) …

و تاثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی نشان داد، ولی در مورد جهان شمولی این یافتهها. اختلاف وجود دارد. تجزیه و … علاوه بر این تفاوت بین فردی در مورد امنیت مالی ارزش کاری ونه … و رضایت شغلی نیز بدون شک یکی از نتایج بسیار مورد مطالعه قرار گرفته … دو ابزار مهم شاخص توصیفی شغل ( ) و پرسشنامه رضایتمندی مینه سوتا ( ) هر دو. و بعد …

[PDF]دریافت فایل مقاله – MSRT Journals بانک اطلاعات نشریات …

توسط AA AAAAA – ‏مقالات مرتبط
بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن بر میزان رضایت ارباب رجوع. شهرداری منطقه ۱۷ … شهروندی سازمانی و. پرسشنامهای ده سوالی برای سنجش میزان رضایت ارباب رجوع استفاده … کارکنان بپردازند و در این راستا توجه به وجدان کاری، نوع دوستی، آداب …. ارتقا، امنیت شغلی، ارزیابی عملکرد، دستمزد و پاداش، ۱۳۸۸ تشکیل میدهد.

[PDF]Microsoft Word – Article-11_AzadMarzAbadi..docx – …

توسط E Azadmarzabadi – ‏۲۰۱۲ – ‏بیان شده در ۱۱ یافته – ‏مقالات مرتبط
هوش معنوی کینگ، پرسشنامه توصیف شغلی و پرسشنامه استرس شغلی. HSE را تکمیل … همچنین بر اساس نتایج بین سابقه شغلی کارکنان با معنویت سازمانی. ارتباط معنادار … به معنویت محیط کاری، افزایش اثر بخشی سازمانی است. … صداقت و اعتماد درن سازمان، افزایش حس کامیابی. رسید که ….. این مساله نشان دهنده اهمیت توجه به نقش.

پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش …

نتایج تحقیق تمامی فرضیه های تحقیق را تأیید کرده و نشان داد که رهبری خدمتگزار بر … کاری آنان مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی برای رهبران سازمان ها سودمند باشد. …. ۴- بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد عاطفی … بالقوه ، وابستگی و احساس امنیت در ساخت اعتماد مؤثر است(پناهی ، ۱۳۸۷، ص۸۹).

[PDF]بررسی تأثیر هویت سازمانی بر رضایت شغلی با تبیین …

ابزار جمع آوری اطالعات پرسش نامه هویت سازمانی با ۱۸ سؤال، پرسش نامه رضایت … نتایج. بدست آمده بر اساس الگوی معادالت ساختاری نشان داد که هویت سازمانی هم به طور … متغیر میانجی عزت نفس بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین عزت نفس … کارهای خود قرار دهند]۲و۱[. … و ایجاد امنیت ذهنی در سازمان شده، و به افراد جهت مواجه.

[PDF]بررسی نقش سرمایه فکری بر رفتار نوآورانه با تاکید … – …

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسط اشتراک دانش در تأثیر اجزای سرمایۀ فکری بر … این پرسشنامه، میان ۸۰ نفر از کارکنان سازمان مورد مطالعه توزیع گردید و داده ها با روش مدل … نتایج پژوهش، وجود رابطه میان بعد انسانی سرمایۀ فکری و رفتار نوآورانه از طریق بعد تجربۀ …. Mcadam & etal, 1998آن ها در فعالیت کاری سازمانی اشاره دارد ).

پرسشنامه نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر …

۱۰ ساعت پیش – پرسشنامه ای که در دست دارید درباره تحقیق پیرامون نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی. میباشد.با عنایت به اهمیت …

[PDF]ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ راﺑﻄﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ

توسط M Goudarznand-Chegini – ‏۲۰۱۲ – ‏بیان شده در ۲۳ یافته – ‏مقالات مرتبط
ﻓﺮدی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد و ارزش … رﻓﺎه، اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻬـﺎرت … ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ … ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ … ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ در آﺷﮑﺎرﺳـﺎزی ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺑﻬﺒـﻮد … در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ رواﯾـﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از … راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـ.

نقش رهبری تحول آفرین در سلامت سازمانی مدارس: آزمون نقش …

به منظور سنجش روایی سؤالات پرسشنامه، روایی محتوا و روایی سازه مدنظر قرار گرفت، … نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول آفرین هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم … همچنین عدالت سازمانی تأثیر مثبت، مستقیم و معنی دار بر سلامت سازمانی دارد. … تحول آفرین پشتیبان سلامت سازمانی، امنیت کاری و افزایش روحیه کارکنان است.

[PDF]بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی … – …

زندگی کاری والتون و جهت سنجش توانمندسازی از پرسشنامه اسپریتزر و میشرا استفاده شده که … بهره وری کارایی و اثربخشی سازمانی برنامه های کیفیت زندگی کاری میباشد. کیفیت زندگی کاری، مجموعه اقداماتی است که شامل امکانات رفاهی، درمانی، امنیت شغلی، … است بر نتایج عملکرد کاری آنها اثر منفی داشته باشد (لی و کی یو، ۲۰۱۰).

بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی و عدم امنیت شغلی بر رابطه …

بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی و عدم امنیت شغلی بر رابطه بین هوش عاطفی و رضایت شغلی … عواملی که بر رضایت‌مندی شغلی تأثیر می‌گذارند را می‌توان به عوامل درونی و عوامل … شغلی می‌توان رضایت‌مندی کلی از زندگی، سازگاری عاطفی و غیبت از کار را نام برد. … The results revealed that emotional intelligence, organizational

[PDF]اصل مقاله (۴۴۳ K) – فصلنامه علوم مدیریت ایران

توسط بورقانی فراهانی – ‏۲۰۱۶
نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و کیفیت زندگی کاری … تأثیر سرمایه اجتماعی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در سازمان رسانه ای دنیای اقتصاد انجام شد. … امنیت شغلی، طراحی شغلی، اهمیت شغلی، توسعه و پیشرفت شغلی، آموزش و بهسازی و ….. کرونباخ برای ۳۰ پرسشنامه اولیه محاسبه گردید که با توجه به نتایج حاصل از محاسبه.

[PDF]بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان …

و.امنیت.شغلی(.و.تعهد.سازمانی.کارکنان.در.سازمان.بنادر.و.دریانوردی.می.باشد..نوع.پژوهش،. … پرسشنامه.بود.که.برمبنای..تهیه.دو.پرسشنامه.محقق.ساخته.کیفیت.زندگی.کاری.با.۴۴٫ … نقش.آفرین.و.مؤثر. باشد..کیفیت.زندگی.کاری.فرایندی.است.که.به.وسیله.آن.همه. … اثر.می.گذارد،. به.نوعی.اثرگذار.می.شوند..در.نتیجه.این.مشارکت،.رضایت.شغلی.

[PDF]رابطه رهبری اخلاقی و سلامت روانشناختی محیط کار با اعتماد …

۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ – ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ رﻫﺒﺮی اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻘﺶ. ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ … ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ. رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم … ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد رﻫﺒـﺮی اﺧﻼﻗـﻲ و ﺳـﻼﻣﺖ روان. ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺤـﻴﻂ ﻛـﺎر،. اﻋﺘﻤـﺎد. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ا … اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ. ۱۰ … و اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ رﻓﺘـﺎر رﻫﺒـﺮی ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و …. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔـﺎی ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ….. اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺧﺸﻨﻮدی ﺷـﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ.

[PDF]وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مجله راهبردهای مدیریت در …

وضعیت فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با تعهد و پتانسیل کار آفرینی … داده های پژوهش توسط ۳ پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰)، … تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه مستقیم دارد در عین حال، اثر فرهنگ سازمانی بر … گرایش کارآفرینی بر تعهد سازمانی: نقش واسطه های عدالت … امنیت و اعتماد در محیط سازمان است (۱۰).

[PDF]بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رضایت شغلی کارکنان …

نتایج کلی تحقیق نشان میدهند رابطه مثبت و معناداری میان عوامل فردی و محیطی با. رضایت شغلی … جهت گیری مثبت یک فرد به سمت نقش شغلی که هم …. میانجی گری تعهد سازمانی، بر رضایت شغلی، تأثیر. گروهی از پژوهش … مافوق، ارتباط با همکاران، امنیت، شرایط کاری و عوامل …. اعتماد به پرسشنامه را در سطح قابل قبولی تأیید. می کند.

[PDF]رابطه بین حمایت سازمانی ادراک‌شده مدیریت شهری با مسئولیت …

۱۸ خرداد ۱۳۹۳ – نقش. و. جایگاه. آن. و. بهبـود و ارتقا. ی. عملکـرد. آن، مقـدور. نخواهـد بود. (Christopher … سازمانی. (OS). 1. بر. اثربخشی،. رضایت از کار، احساس امنیت و دیگر متغیرها. و. روابط. آنها. با. نتایج. شغلی. ارایه. می. کند …. تأثیر. حمایت. سازمانی. ادراک. شده. بر. عملکرد شغلی. را. بررسی. کرده. اند که ….. دست آوردن روایی پرسشنامه.

مقاله تاثیرسرمایه فکری بر سلامت سازمانی کارکنان ادارات | …

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ – در این پژوهش تاثیر سرمایه فکری بر سلامت سازمانی کارکنان با مطالعه … با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای نسبتی پرسشنامه بین و OHI آنان توزیع گردید … نتایج حاصل از آزمون، T تکنیکهای مختلفی نظیر، آزمون حاکی از آن بود … تحقیق امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان.

[PDF]بر سکوت سازمانی در ستاد وزارت دفاع و پطتیبانی مؤثر بندی …

عوامل مدیریتی؛ فرهنگی؛ سازمانی؛ گروهی؛ شخصیتی؛ امنیت شغلی، فرصتهای ارتباطی؛ عوامل ….. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان بیان داشت که متغیر اعتماد.

[PDF]بررسی و تحلیل عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی و …

تجزیـه و تحلیـل داده هـا، بوسـیله نـرم افـزار SPSS و LISRELو بـهکمـک پرسشـنامه و آزمون هـای آمـاری مفاهیـم. کیفـی را از قبیـل عدالـت رویـه ای اعتمـاد، رضایت شـغلی و تعهد سـازمانی بر روی رفتار … چون تمایل به همکاری، تمایز بین عملکرد قابل اعتماد نقش و رفتارهای نوآورانه و … [۱۰] عدالت توزیعی اشاره ای به عدالت ادراک شده در نتایج و.

[PDF]پیش بینی بهره وری کارکنان ناجا بر اساس عدالت سازمانی … – …

توسط S Rajabi – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
۱۴ مهر ۱۳۹۶ – ناجا بر اساس عدالت سازمانی ادراک شده، خشنودی شغلی و رفتار. شهروندی … ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، … نقش. آن. به. عنوان. مولفه. ای. اصلی در. سنجش. سالمت. سازمانی. غیر. قابل. انکار. می …. امنیت اجتماعی دارد و این بهره وری در گرو عدالت سازمانی، …. نتایج پایایی و اعتبار پرسشنامه رفتار مدنی.

[PDF]و تعهد ی همکار یانجی بر نقش م ید عملکرد صادرات با تاک و ی …

روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روایی اعتبار و آلفای کرونباخ تعیین شد که نتایج نشان داد، ابزار … استفاده شد که برای این امر، نرم افزار آماری به کار گرفته. شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی، همکاری سازمانی و عملکرد صادرات رابطه مثبت و …. تاثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی در بین کارکنان.

[PDF]اصل مقاله (۹۳۴ K) – نوآوری های مدیریت آموزشی

(۱۹۹۰) و پرسش نامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین (۱۹۶۹)، استفاده شد. … کیفیت زندگی کاری پیش بینی کننده مثبت رضایت شغلی و تعهد سازمانی است. … کارمندان به دلیل نتایج قابل ملاحظهای که می تواند بر بهبود رفتار سازمانی داشته باشد، طی … کاری تأثیر بسزایی در تعهد سازمانی کارکنان دارد و هم چنین تلاش در جهت بهبود …

[PDF]ارایه‌ی مدل ساختاری متغیر های مرتبط با رضایت شغلی اعضای …

توسط جمالی – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
امتیاز دهی پرسشنامه به صورت لیکرت و گزینه امی بود. … نشان می دهد که امنیت شغلی و خودکار آمدی به ترتیب بیشترین اثر را بر متغیر ملاک یعنی خشنودی شغلی دار … عواملی نظیر محیط کار، نظام سازمانی، روابط حاکم بر محیط …. نتایج این پژوهش به وضوح نقش و اهمیت متغیرهای … خود و ایجاد حس اعتماد در کارکنان و برقراری یک ارتباط.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ آﻧ. ﻬﺎ و ﺗﻮاﻧ … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪﮐﻪ … ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖ … اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺳﯿﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب در … ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ. -۲ ….. آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ وآراﻣﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ …. ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪاد.

بررسی رابطه آگاهی از اهداف سازمان با عملکرد کارکنان با …

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ – تعهد کاری و اصطلاحا عجین شدن با شغل در کارکنان بر اساس برداشت ها و تجربیات … عامل آگاهی کارکنان از اهداف سازمان میتواند بر و تعهد سازمانی تأثیر بگذارد. … (خانی ۱۳۸۴ : ۱۳۸) بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار (مرکز آمار ایران ) …. افزایش مهارت های کاری و به عبارتی آگاهی از اهداف شخصی و نقش آن در محیط کار و …

[PDF]ارتباط جوّ سازمانی و سکوت سازمانی با توانمندی روان‌شناختی …

ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی. ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. و. ﺗﻮاﻧﻤﻨ. یﺪ. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﯽ. ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾ. ﯽ. آن. ﻫﺎ ﺑﺎ …. ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن …… ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ. ای در …. ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮس از ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ … ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ.

[PDF]رابطه معنویت محیط کار با رضایت مشتریان

بررسی تأثیر این متغیر مهم بر رضایت مشتریان با لحاظ نقش تعدیل کننده … برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده … معنویت محیط کاری، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت مشتری ….. بین رضایت شغلی، اعتماد، رفتار مدنی و ارزیابی مشتری از کیفیت خدمات نشان می …. احساس امنیت دانشجویان در تعامالت خود با دانشگاه.

[PDF]بررسی موانع انتقال و به اشتراک گذاری دانش در سازمانهای …

ی سازمانی را فراهم نماید تا حد زیادی زمینه را برای جذب دانش بیرون از سازمان نیز … تجزیه و تحلیل آماری نتایج بدست آمده از پرسشنامه … تولیدی کشورهای توسعه یافته استفاده می کنند، الزم است ساز و کارهای انتقال دانش در این کشورها ….. دانشی که دریافت می کنند اعتماد نمایند در غیر این صورت نمی توانند آنرا مورد …. دانش امنیت شغلی آن.

[PDF]مقایسه تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارمندان و … – …

ﺷﻐﻠﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. آن. ﺳﺎزﻣﺎن. اﺳﺖ . اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ی. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﺮ. رﺿﺎﯾﺖ. ﺷﻐﻠﯽ …. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﺜﺒﺘﯽ. ﺑﺮ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﭼﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد،. ﺣﺲ. ﺗﻌﻬﺪ،. اﻋﺘﻤﺎد. ﺑﻪ. ﻧﻔﺲ. و … ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻗﺎدر. اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ. ﻓﺰاﯾﻨﺪه. ای. ﺑﺮ. آن داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ. ).۵(. از آن. ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ … ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. ۲۰٫ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿ.

بررسی تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان …

زیر فشارهای زیادی قرار دارند بنابراین اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصاد خود … نظام اداری به ویژه سرمایه انسانی در آن نقش بسیار مهمی درتوسعه کشور دارد و می … پیش بینی نتایج یک بررسی پیش از گرد آوری داده ها را فرضیه می نامند و یکی از …… شغل و شاغل، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی، امنیت شغلی، اعتماد و …

[PDF]ی ها مارستان یب ی با عملکرد کارکنان درمان زش ی و انگ ی پاداش …

۷ آذر ۱۳۹۵ – آموزشی، امنیت شغلی و س. ی. است. ها. ی … ارائه دهنده مراقبت سالمت نقش موثری در ایجاد انگیزش شغلی و …. نتایج. مطلوب. هستند. منتهی م. ی. شود. )۱(. اگر ساختار. نظام انگیزشی. با … همبستگی پاداش سازمانی با انگیزش و عملکرد کارکنان درمانی. ب … بیرونی و پاداش درونی( با عملکرد کارکنان )در ابعاد کیفیت کار.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *