دانلود کامل پرسشنامه شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش

هدف از این پرسشنامه شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۷
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹

پرسشنامه شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

شناسایی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران

مقدمه
عصر امروز، عصر سازمانهای مبتنی بر دانش است. مدیریت دانش در راستای دستیابی به منابع نوین دانشی، تئوری های نوینی همچون مدیریت دانش جامعه گرا که هدف آن دستیابی به منابع عظیم دانش مشتریان است را مورد توجه جدی قرار داده است (رتنا و تی ان جی ،۲۰۱۱). در سال های اخیر، موضوع مدیریت دانش بسیار مورد توجه قرار گرفته و مدیریت دانش، فرصتی را برای سازمان ها فراهم می آورد که با احتمال بیشتری قادر به تشخیص فرصت های پدیدار شده در بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. مدیریت دانش در ارتباط با بدست آوردن، اشتراک گذاری و بسط دانش مشتریان و با هدف سودرسانی مشترک بین مشتریان و سازمان می باشد.
در ادامه به بررسی وضعیت کنونی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش در شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران به بررسی نقش و اثر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری اشاره شده و با توجه به نظر سنجی انجام شده در میان مدیران و معاونین و کارشناسان (خبرگان) شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران به تحلیل میزان تاثیر عوامل مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته می شود.

ابزارهای جمع آوری داده ها

ابزار گردآوری اطلاعات بوسیله یا وسایلی اطلاق می گردد که از طریق اجرای آن ها، اطلاعات جمع آوری می گردد( دلاور،۱۳۷۹). در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات و دست یابی به اهداف از پرسشنامه بی نام با سوالات بسته و از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده و پاسخ ها از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق تنظیم شده است. چرا که پرسش بسته به فرد کمک می کند تا با انتخاب یکی از گزینه های فراهم شده سریع تر تصمیم بگیرد و نیز استخراج اطلاعاتی که باید تحلیل شوند را برای پژوهشگر ساده می کند. در این پژوهش دو دسته متغیر وجود دارد؛ هر یک از عوامل برشمرده در فرضیات تحقیق به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شود (مدیریت دانش و سه عامل دیگر) و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان متغیر وابسته و همچنین عوامل سازمانی به عنوان متغیر میانجی انتخاب می گردند که در تنظیم پرسشنامه از تمام این متغیرها استفاده شده است.

قسمت اول : مشخصات فردی

این بخش شامل «۳» سوال است که این سوالها در مورد ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان می­باشد.

قسمت دوم : سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها

حاوی ۴۰ سوال که هدف از پاسخ دادن به سوالات آگاهی یافتن از اثرات مدیریت دانش و دیگر عوامل مستقل، اثر میانجی عوامل سازمانی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در بانک پاسارگاد شعب شمال شهر تهران می باشد.

این قسمت بر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است. صورت کلی و امتیاز بندی این طیف مطابق با جدول (۳-۱) می باشد

جدول ۳-۱ امتیاز بندی سوالها

شکل کلی پرسشنامه

کاملا مخالف

مخالف

ممتنع

موافق

کاملا موافق

امتیاز بندی

۱

۲

۳

۴

۵

افراد از بین پنج گزینه انتخاب خود را انجام داده و برای سوالات پرسشنامه نمرات ۱ تا ۵ طبق جدول ۳-۱ در نظر گرفته می شود و نمره کل آن از طریق جمع نمرات کسب شده سنجیده می شود. شرح مختصری از فرضیات پرسشنامه و تعداد و شماره سؤالات در جدول (۳-۲) آمده است. همچنین نمونه ای از پرسش نامه نیز در قسمت ضمائم پیوست می باشد.

جدول (۳-۲) : شرح سؤالات پرسشنامه

فرضیات

مشتری گرایی

کسب وکاربرد دانش

انتشار دانش

متغیرهای سازمانی

تکنولوژی

موفقیت CRM

شماره سوال

۱ – ۷

۸ – ۱۵

۱۶ – ۱۸

۱۹ – ۲۸

۲۹ – ۳۴

۳۵ – ۴۰

تعداد سوال

۷

۸

۳

۱۰

۶

۶

۳-۲- روایی و پایایی

۳-۷-۱- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات است و بدین معنی است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد (سرمد، بازرگان و مجازی،۱۳۷۹). به عبارت دیگر پایایی یعنی اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرارگیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود، در واقع ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا ،۱۳۸۵). هدف و منظور از پایایی و ثبات پرسشنامه این است که چنانچه این تحقیق توسط فرد دیگری یا توسط همان محقق در زمان و مکان های مختلف دوباره انجام شود به مشابهی دست یابد. به عبارت دیگر پایایی یا اعتبار که به دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود، معین می کند یک ابزار اندازه گیری تا چه حد میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را اندازه می گیرد. پایایی و یا اعتبار با پایداری و سازگاری اندازه گیری سروکار دارد (سکاران،۱۳۸۱).

با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را می توان محاسبه کرد:

معادله (۳-۲) :

α= ضریب آلفای کرونباخ

n= حجم نمونه

= واریانس سوال

= واریانس کل پرسشنامه

دراین تحقیق قبل از توزیع نهایی پرسشنامه تعداد ۳۵ نفر از پاسخگویان به طور تصادفی انتخاب شدند و سپس پرسشنامه ها در اختیار آنها قرار گرفت.

بعد از جمع آوری پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابزارهای بکار برده شده محاسبه گردید که مقادیر همگی بیانگر پایایی قابل اعتماد ابزارهای بکار برده شده است. در نهایت در جدول (۳-۳) ضرایب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها با توجه به کل داده ها آورده شده است. همچنین پایایی کل پرسشنامه نیز مقدار “۹۰۶/۰” بدست آمد که بیانگر میزان بالای پایایی پرسشنامه تحقیق می باشد.

جدول(۳-۳) : مقدار آلفای کرونباخ

متغیر مورد بررسی

تعداد آیتم

آلفای کرونباخ

مدیریت دانش

۱۱

۶۳۰/۰

مشتری گرایی

۷

۷۹۹/۰

تکنولوژی CRM

۶

۸۹۷/۰

عوامل سازمانی

۱۰

۸۷۵/۰

موفقیت CRM

۶

۸۵۰/۰

چون ضرایب به عدد یک نزدیک می باشد می توان گفت اعتماد (پایایی) پرسشنامه مناسب تشخیص داده شد و می توان پرسشنامه را توزیع نمود.

جهت مشاهده فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید
http://papercity.fileina.com/
http://ofmasweblog.ofmas.ir
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/

[PDF]بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری بر وظایف مدیریت ارتباط …

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ – ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری بوده که اعتبار و روایی آن … بر وظایف مدیریت. ارتباط با مشتری تاثیر. داشته است. نتیجه. گیری: از آنجایی که نمره تعامل با مشتری در بین سایر وظایف مدیریت ارتباط با مشتری …. شناسایی و اولویت بندی مشتری، برگرفته.

[PDF]مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت دانش در موفقیت تأثیر …

توسط تقوی فرد – ‏۲۰۱۵
مدیریت دانش. یم. تواند. جریان در رابطه با مشتری را گسترش دهد )رنتا و تی انجی. ۲٫ ،. ۱۵۲۲٫ (. مدیران، ایجاد بستر ارتباطی مؤثر و. درازمدت. با مشتریان را، در افزایش سهم ….. باوندپور ). ۲۳۴۳٫ ( تحقیقی با عنوان. شناسایی عوامل م. ؤ. ثر بر. مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی سهم هر یک از عوامل در اثربخشی مدیریت ارتباط. با مشتری. انجام.

[PDF]بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد …

توسط حاجی کریمی – ‏۲۰۱۳
در این پژوهش مدلی برای مشخص نمودن ارتباط مابین مولفه های مدیریت دانش مشتری با بهبود عملکرد سازمانی و مدیریت. ارتباط با مشتری …. سازمان، دانش مشتری را شناسایی و بهره برداری کنند و از این طریق مشتریان را از حالت منفعل به حال. ت …. بین دریافت داده های مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری یک رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه. :۸٫

مطالعه‌ رابطه‌ بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM‌) کارآمد با …

هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ رابطه‌ بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM‌) کارآمد با میزان اثربخشی سازمانی از دیدگاه کارکنان شعب بانک ملت بود. … جهت گردآوری دادهها از دو پرسشنامه رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری بر گرفته از کار (طاهرپور و همکاران، ۱۳۸۹)، و در ۴ بعد شامل سازمان، توجه به مشتریان کلیدی، مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی …

[DOC]مدیریت ارتباط با مشتری( CRM)

این اطلاعات می تواند در رابطه با مشتریان، فروش، بازاریابی مؤثر، حساسیت و یا نیازهای بازار باشد. CRM بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان، راضی نگهداشتن آنها و تبدیل آنها به مشتری دائمی می باشد. همچنین CRM در راستای مدیریت ارتباطات مشتری با سازمان و بمنظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتری، سازمان را یاری …

دانلود فایل پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان – accessfile

۳۰ آذر ۱۳۹۶ – داده است نگاه امروز سازمانها به مشتریان تنها یک مصرف کننده صرف نیست. مشتریان در سازمانهای امروز در تولید کالا و ارائه خدمت، رویه های انجام امور و فرایندها ، توسعه دانش و توان رقابتی، همراه و همگام اعضای سازمان هستند. بنابراین مدیریت مؤثر و کارآمد رابطه … دانلود پرسشنامه موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری – آریا مدیر

بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، داده کاوی و …

رتبه: ۵ – ‏۱ رأیبررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، داده کاوی و مدیریت دانش جهت دستیابی و ایجاد مدیریت دانش مشتری با رویکرد کسب مزیت رقابتی سازمان ها در تجارت … تجارت الکترونیکی و همچنین شناسایی روابط میان مدیریت ارتباط با مشتری، داده کاوی، مدیریت دانش با هم و با مدیریت دانش مشتری به عنوان متغیر مستقل اصلی برای کسب …

مدیریت ارتباط با مشتری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات …

در این تحقیق به شناسایی هوش کسب و کار و مدیریت ارتباط با مشتری و راه های ایجاد آن ها در سازمان ها و همچنین مزایای آن ها پرداخته شده است و می خواهیم تأثیر مدل سیستم های … ضمن اینکه با پیاده سازی CRM با استفاده از مدیریت دانش , سازمان از مزیت رقابتی نسبت به دیگر رقبا بهره مند می گردد و نیز هزینه های بازاریابی و فروش کاهش می .

اثر مدیریت دانش بر توفیق مدیریت ارتباط با مشتری: اثر …

رتبه: ۵ – ‏۱ رأی۲۲ شهریور ۱۳۹۴ – در این مقاله اثر مدیریت دانش و ابعاد شامل مشتری محوری، فناوری مدیریت ارتباط با مشتری، متغیر سازماندهی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل … داده ها جمع آوری شده استاندارد گردیده و بعد از بررسی آلفای کرونباخ برابر با ۴۹%شد که نشان دهنده پایایی بالایی پرسشنامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها …

[PDF]داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮای ﻧﻮع ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻲ اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑ ی ﻣﻄ – دانشگاه تهران

توسط شامی زنجانی – ‏۲۰۱۱
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﻮاع. داﻧﺶ. ﻣﺸﺘﺮی از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﺎﻟﺸﻲ ﭘﻴﺶ روی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮا. ن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ . ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﺮای ﻧﻮع. ﺷﻨﺎﺳﻲ ….. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در. ﻧﻈﺮ. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد. ﺗﺄ. ﻛﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎ و ﺷﺎ. ﻳﺴﺘﮕﻲ. ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮی. اﺳﺖ . ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی. آﻧ. ﻬﺎ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ. ای و. ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ. اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ. ﭘﻨﺞ.

عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) | …

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ – مدیریت ارتباطات با مشتری را می‌توان بخشی از بازاریابی رابطه ای در نظر گرفت که با مدیریت تعاملات با مشتریان سرو کار دارد. … شناسایی مشتری با ارزش یک وظیفه دانشی پیچیده است چرا که فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر حجم زیادی از دانش است و به عنوان یکی از فرآیندهای اساسی مطرح می شود که …

پرسشنامه عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با …

پرسشنامه عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) 70 پرسش- ۸ صفحه PDF- به تفکیک ابعاد مختلف CRM…

بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی – …

عنوان مقاله: بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی مولف: علی طهماسبی (دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی) موضوع: مدیریت ارتباط با مشتری سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲ وضعیت: تمام متن. چکیده:مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، …

موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در …

پس از جمع ‌آوری پرسشنامه، اطلاعات به ‌دست آمده با استفاده از روش‌ های آماری توصیفی تلخیص و طبقه‌ بندی شد و برای آ‌زمون فرضیه‌ های تحقیق از آزمون پیرسون استفاده شد. … از طرفی مدیریت ارتباط با مشتری[۲] یک راهبرد تجاری برای ایجاد ارزش دو سویه است که تمام جوانب مشخصات مشتری را شناسایی می کند، دانش مشتری را به وجود می آورد، …

بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری …

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برای ایجاد یک رابطه خاص با مشتری و ایجاد ارزش بیشتر برای سازمان ها ارائه شده است. … داده ها توسط پرسشنامه جمعآوری گشته و سپس با نرم افزاز لیزرل مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها بیانگر تاثیرمدیریت دانش، مشتری مداری، قابلیت بازاریابی و تکنولوژی مدیریت …

[PDF]در آکادمی ملی » سی.آر.ام « مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت …

افراد،. ساختار سازمانی،فن. ا. وری اطالعات و. مدیریت دانش و یادگیری بین دیدگاه این سوه. گروه تفاوت معن. ا. داری وجود ندارد. در این تیقی به منظور شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مودیریت. ارتباط با مشتری از مدل ارائه شده توسط آدام لیندگرین و همیارانش. ) ۷۳۳۲٫ (. به عنوان مودل نظوری. تیقی استفاده شد. بررسی دیدگاه کارشناسان. ، مدیران و.

[XLS]لیست پایان نامه های ارشد مدیریت – دانشگاه اصفهان

۱۱۶, ۱۱۶, بررسی آمادگی شرکت ذوب آهن اصفهان جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری, آرش جیبی پیرکوهی, دکتر علی عطافر, ۱۳۸۵٫ ۱۱۷, ۱۱۷ …. ۱۷۰, ۱۷۰, رابطه بین رویه های مدیریت دانش و سطح نوآوری در سازمانها مورد مطالعه :شرکتهای زیر مجموعه بنگاههای اقتصادی منتخب شهر اصفهان, صبا خادم عباس خیابانی, دکتر سید محسن علامه, ۱۳۸۷٫

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازار …

۱۶ شهریور ۱۳۹۱ – در پژوهش حاضر به جهت شناسایی تاثیر CRM بر عملکرد بازار از میان سه مدل اصلی موجود در این ارتباط یعنی مدل مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه مدیران، مدل مدیریت …. نتایج حاصل نشان می‌دهد که رابطه بین فرایندهای CRM و تعهد و همچنین رابطه بین فرایندهای CRM و رضایت(به صورت جزئی)، رابطه بین مشتری محوری و …

شناسایی و اولویت بندی استراتژیهای مدیریت ارتباط با بی …

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ – با توجه به اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری در جذب و حفظ مشتریان و همچنین با عنایت به شرایط رقابتی صنعت بیمه در ایران، این تحقیق در صدد است تا استراتژی …. را نشان میدهد و بخش دیگر که شامل پرسشنامهای برای شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت ارتباط با بیمه‌شدگان به ‌عنوان ابزار اصلی گردآوری داده‌ها …

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری ((CRM بر …

عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری ((CRM بر اثربخشی بازاریابی (مطالعه موردی: شرکت گازسوزان واحد فروش و بازاریابی) … تحقیق مورد تأیید قرار گرفت، یعنی بین تمرکز بر مشتریان کلیدی، سازمان CRM، مدیریت دانش و فناوری CRM با اثربخشی بازاریابی در شرکت گازسوزان واحد فروش رابطه وجود دارد.

استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در شرکتهای بیمه

۳ مرداد ۱۳۹۴ – امروزه وجود رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز موفقیت در هر کسب وکار است. از این رو مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری که به معنی تلاش سازمان جهت ایجاد و ارایه ارزش به مشتری است بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در شرکتهای بیمه …

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با …

به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۲۰ سوالی مدیریت ارتباط با مشتری و پرسشنامه ۱۰ سوالی عملکرد بازاریابی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد بازار یابی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. کلید واژه: مدیریت ارتباط با مشتری، عملکرد بازاریابی، بیمه، مشتری مداری مقدمه با …

رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد بازاریابی

توسط طاهرپورکلانتری حبیب اله
مدیریت کارآمد روابط مشتری یک چالش مهم در رقابت کسب و کار شده است. سازمان ها نیاز به اطلاعاتی درباره اینکه مشتریانشان چه کسانی هستند، انتظارات و نیازهای آنها چیست و چگونه باید نیازهای آنها را بر طرف کرد، دارند. این مقاله در پی بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد بازاریابی در صنعت بانکداری است. روش های تحقیق …

[PDF]شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم …

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی عوامل. کلیدی موفقیت در. اجرای سیستم مدیریت ارتباط. با مشتری در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری. انجام. شده است . جامعه آماری،. کلیه. ی کارکنان رسمی شرکت گاز به تعداد. ۱۱٫ نفر. است. که از این تعداد. نفر. بر اساس فرمول کوکران در نظر گرفته شد . روایی پرسشنامه. ،. از طریق صوری و محتوایی …

مقالات ISI مدیریت ارتباط با مشتری : ۶۹ مقاله انگلیسی + …

مدیریت ارتباط با مشتری یا Customer Relationship Management که به صورت خلاصه CRM نوشته می شود، به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر … بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) : اثرات واسطه عوامل سازمانی.

[DOC]7.28 MB – download-thesis.com

مدیریت ارتباط با مشتریان در حقیقت استراتژی‌ای یکپارچه و فرآیندی است که سازمان را قادر می‌سازد تا به شناسایی، انتخاب و حفظ مشتریان بپردازد و با ایجاد و حفظ … کارآمد و اثربخش مدیریت ارتباط با مشتریان تحت موبایل (M-CRM)، که بدین منظور پرسشنامه‌ای طراحی تبیین گردیده و در اختیار خبرگان و صاحب‌نظران سازمانی قرار داده …

[PDF]1584 K – پژوهشنامه بازرگانی

و مدیریت دانش با اتکا بر کارکردهای فناوری ۹، مهندسی مجدد ساختار سازمانی۸ مشتریان. انجام شده است. در نتیجه، … بنابراین، شناسایی اجزای تشکیل دهنده مدیریت روابط با مشتری، اهمیت ویژه ای دارد. درنتیجه، هدف این مقاله، … «۳در اکثر متن های بازاریابی، واژگان »مدیریت روابط با مشتری« و »بازاریابی رابطه مند. ، بازاریابی رابطه مند …

[PDF]ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﻧﺶ ﻣﺸ

ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل. (DOI). : 10.22056/jir.2016.44392.1650. ﺗﺄﺛﯿﺮ داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ۰۸: /. ۰۹٫ /. ۱۳۹۴٫ ﮔﻠﺸﻦ اﺣﺴﺎن. ﻓﺮ۱٫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. ۰۶: /. ۱۰٫ /. ۱۳۹۵٫ اﻟﻨﺎز. ﮔﺮوﺳ. ﯽ۲٫ ﭼﮑﯿﺪه. اﻣﺮوزه ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ. داﻧﺶ ﺑﺮای. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . آﻧﭽﻪ. ﮐﻪ. اﻣﺮوز. ﺑﺮای.

[PDF]( ) ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﺪل CRM – طراحی نرم …

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی. (. CRM. ) ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺧﺎص ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و. اﯾﺠﺎد ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑ. ﺮای. ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﺒﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی. CRM. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ. ﺑﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ. CRM. ﺑﺎ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ادﺑﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ . درﻣﺠﻤﻮع. ۱۱۱٫ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺷﻌﺐ. ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺗﻮزﯾﻊ و.

مدیریت ارتباط با مشتری | hue

۱۰ دی ۱۳۹۶ – در مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان را بعنوان اجزاء خارجی در نظر نمی گیرند بلکه آن ها را بعنوان عضو داخلی تجارت در نظر گرفته و هدف ایجاد یک رابطه ی بلند … مدیریت ارتباط با مشتری یک پروسه ی مداوم شناسایی و خلق ارزش جدید با هر مشتری و سپس به اشتراک گذاشتن منفعت حاصل از آن در سراسر عمر شرکت است.

پایان نامه تاثیر عوامل فنی و سازمانی بر عملکرد مدیریت …

۱۱ مهر ۱۳۹۶ – در محیط رقابتی کنونی، روابط شرکت ها با بازارها بسیار مهم و حیاتی است و به طور کامل استراتژی های بازاریابی شرکتها به رویکردهای مبتنی بر رابطه بیشتر با مشتری تغییر پیدا کرده و منجر به پیدایش مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان ابزاری استراتژیک برای تمام شرکتها و حوزه ای از برنامه و تحقیق شده است.

[PDF] مدیریت‌ارتباط‌با‌مشتری‌بر‌عملکرد‌سازمانی تأثیر – چشم …

توسط علی بنیادی نائینی – ‏مقالات مرتبط
با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ. با ضریب. ۹۷۳٫ ۰/. و. ۹۱۸٫ ۰/. برای دو متغیر مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی. تأیید شد . نتایج نشان داد که. متغیر مدیریت ارتباط با مشتری. با مقدار بتای. /۸۹٫ ۰٫ بر عم. لکرد سازمان. تأثیر. معناداری دارد. ؛. همچنین. مؤلفه. های فناوری اطالعات، کاربرد مدیریت دانش، پاسخ به مشتری، تعامل …

فرایند مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM – مرکز دانش مدیریت …

۶ شهریور ۱۳۹۶ – فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری CRM مدیریت مشکلات : سازمان‌های موفق قادرند تا قبل از اینکه مشکلات احتمالی ،باعث شکایت‌های جدی شوند و رابطه را دچار مشکل شکست کنند ، مشکلات را پیش‌بینی و شناسایی نمایند و بر اساس آن ، راه‌حل‌های ممکن را بیابند. این فعالیت‌ها شامل موارد زیر است . شناسایی محر‌ک‌های نارضایتی …

[PDF]مناطق شهرداری شهروندان بررسی تاثیرمدیریت ارتباط با …

تحلیل پرسشنامه. های. توز. یعی. بین نمونه آماری. ۱۸۲٫ نفر از کارکنان شهرداری. و. ۳۵۳٫ نفر از مراجعه کنندگان به. شهرداری مشهد که ب. ا استفاده از نرم. افزار. PLS. صورت پذیرفت نشان داد که فقط رابطه بین مدیریت ارتباط با. مشتری و نوآوری معنادار و مورد تایید است و الباقی روابط شامل: ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری و.

[PDF]ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی در وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮا

۱۹ آبان ۱۳۹۵ – ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط. ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی(. CRM. ) اﺳﺖ. (. ﭼﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران،. ۲۰۰۵٫ ). ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺿﻤﻦ. اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی، ﻣﯽ. ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻬﻢ و ارزش. زا ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی. را ﺟﺬب و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وﻓﺎدار ﺳ. ﺎﺧﺖ. و ﺿﻤﻦ. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداری از ﻣﺰاﯾﺎی وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪ. (. رﻧﺠﺒﺮﯾﺎن و.

بانک سپه-آرشیو مقالات تخصصی

این تحقیق برای تعیین عواملی که بتواند با در نظر گرفتن تمامی جوانب و عوامل مؤثر، در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در بانک سپه استان آذربایجان غربی کارگشا باشد، صورت پذیرفت. در این راستا عوامل مؤثر بر توفیق CRM با مطالعه ادبیات تحقیق شناسایی و سؤالات پرسش نامه تدوین گردید. در مجموع ۱۶۰ پرسش نامه در شعب …

[PDF]اصل مقاله (۸۰۳۸ K) – مدیریت برند – دانشگاه الزهرا

این پژوهشی، ارتباط قابلیتهای. بازاریابی (نوآوری، ارتباط با مشتری، مدیریت برند و حسگری بازار) را با عملکرد سازمانی (مثل. رشد، سودآوری و درآمد) مورد مطالعه قرار می دهد. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق. پرسشنامه جمع آوری گردید که توسط مدیران بازاریابی شرکت های تولیدی مواد غذایی. تکمیل شده است. تعداد ۱۹۲ پرسشنامه تکمیل و …

فایل word مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، …

۹ آبان ۱۳۹۶ – فایل word مقاله بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، داده کاوی و مدیریت دانش جهت دستیابی و ایجاد مدیریت دانش مشتری با رویکرد کسب مزیت … و بررسی رابطه و کاربرد مدیریت دانش مشتری در کسب مزیت رقابتی سازمان ها در تجارت الکترونیکی و همچنین شناسایی روابط میان مدیریت ارتباط با مشتری، داده …

بررسی عوامل مؤثر ده گانه مدل لیندگرین در اجرای مدیریت …

توسط حق شناس کاشانی – ‏۲۰۱۳ – ‏مقالات مرتبط
مدل لیندگرین یکی از جامع‌ترین مدل‌های بررسی عوامل مؤثر در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد که به بررسی ده عامل مؤثر از جمله تکنولوژی اطلاعات، افراد سازمان، مدیریت دانش، استراتژی مشتری، فرهنگ، استراتژی تعامل با مشتری، فرایند مدیریت ارتباط با مشتری، سازمان، استراتژی برند و استراتژی ایجاد ارزش می‌پردازد. داده‌های مورد …

پایان نامه بررسی رابطه بین دانش مشتری و وفاداری مشتریان …

مدیریت دانش مشتری در ارتباط با بدست آوردن، اشتراک گذاری و بسط دانش مشتریان و در راستای به سود رسانی مشترک بین مشتریان و سازمان است. تغییرات در نظام بانکداری کشورمان باعث افزایش مکرر انتظارات مشتریان در تمام زمینه های مربوط به خدمات مشتری شده است. بنابراین بانک ها باید با شناسایی دقیق ابعاد وفاداری مشتری، …

بررسی اثر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری CRM

۲۸ تیر ۱۳۹۵ – بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان ( CRM ) سید حسین میررضی – دکتری مدیریت رسانه چکیده مدیریت ارتباط با مشتری … روابط شرکت با بازار بحرانی هستند، و کاملا استراتژی های بازاریابی شرکت را به دیگر رویکرد های رابطه ای تغییر داده است (Grönroos، ۱۹۹۴)، مدیریت ارتباط با …

راهبرد پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری – شرکت …

در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که، CRM ٬ محصول و یا خدمات قابل ارائه توسط یک سازمان نیست ٬ بلکه راهبــرد تجــاری … برهمین اساس پژوهش حاضر درصدد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در فرایند پیاده سازی و استقرارسیستم مدیریت ارتباط با مشتری در آژانس های مسافرتی شهر …

وبسایت پرسش نامه ها

سایت مناسب برای سفارش پروپوزال، پرسشنامه، مقاله از پایگاه ساینس دایرکت؛ پایان نامه ی لاتین از پایگاه پروکوست، ترجمه و پذیرش مقاله ISI.

[PDF]ری مشت با ارتباط با مدیریت رابطه ارتباطی در های مهارت با …

توسط هراتی – ‏۲۰۱۶
ی. ترکیبی و نوع تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی. –. تحلیلی. بود،که جمع. آوری اطالعات به شکل میدانی. بودوابزار مورداندازه. گیری سه. پرسشنامه که مربوط به پرسشنامه. هوش. فرهنگی. ویلیام .اچ. پراد). ۲۱۱۱٫ ( و. پرسشنامه. مهارت. های. ارتباطی. بارتون. جی . ای. ) ۱۳۳۱٫ (. و پرس. شنامه مدیریت. ارتباط با مشتری محسنیان ).

دانلود مقاله بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت …

در پژوهش حاضر، رابطه کیفیت زندگی کاری شامل مولفه های مدل والتون با مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارکنان شهرداری کرج مورد بررسی قرار گرفت. … ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده اعتبار پرسشنامه بوسیله آزمون آلفای کرونباخ برای ۲۷ گویـه کیفیت زندگی کاری و ۱۴ گویه مدیریت ارتباط با مشتری مورد تائید قرار گرفته …

[PDF]ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺎ ارزش ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺑ راﺑﻄﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾ – آینده پژوهی …

توسط حیدرزاده – ‏۲۰۰۵
و ارزش ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ . در واﻗﻊ، ﻋﺪم درک ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ. « ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ارزش ﺑ. ﺮﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ. دﻫـﺪ و ﻓﺮآﯾﻨـﺪی. ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ا. ﻣ. ﮑﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ارزش ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ؟ » ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ در زﻣﯿﻨـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑـﺮد. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ . ﺳﺆال اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒـﺎرت از. : راﺑﻄـﻪ. اﺑﻌـﺎد ارزش ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﺸﺘﺮی …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘ – فصلنامه مدیریت …

توسط ولی پور – ‏۲۰۱۵
آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﯾﻢ. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی: داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮی، ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ. ،. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ. -۱٫ ﻣﻘﺪﻣﻪ. داﻧﺶ. ،۱٫ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ داراﯾﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ؛. ﺑﻪ ﻃﻮری ….. ۸۶٫ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ. ی ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ. ای داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ. (از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﺸـﺎوره. ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﺷـﺮﮐﺖ. ﻫـﺎ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه. اﻧﺪ) اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎب آﻧﻬـﺎ.

[PDF]ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠّﯽ ﻣﺪل – فصلنامه علوم …

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ آن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ. ﻣﺸﺘ. ﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ .ﺷﺪ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. ﮐﻠﯿﺪی. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی. ،. ﻣﺪل ﺑﻠﻮغ. ،. ﺑﻬﺒﻮد و. ﺗﻌﺎﻟﯽ. ،. ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری. *. داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸ … ﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮی و. ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﺠﺪد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ. ﭘﯿﺮوی از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ و راﺑﻄﻪ. اش را ﺑﺼﻮرت ﺳﻮدآور و ﻣﺆﺛﺮ.

بررسی اثرات مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در …

چکیده: در پژوهش حاضر اثرات مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری، مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش ۱۸۰ نفر از کارکنان شعب بانک رفاه استان کردستان می باشد. در این پژوهش برای اکتشاف عوامل و بسط گویه های پرسشنامه از روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA)و …

[PDF]مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) – روش نوین مشاوره مدیریت

خوبی مدیریت کند . امروزه این سیستم. ها به سیستم. های. مدیریت ارتباط با مشتریان مشهور شده. اند و نرم. افزارهایی نیز. با نام. CRM. به بازار آمده. است که می. توانند سازمان را در راه جلب رضایت مشت. ریان تواناتر سازند . در این. جا. ضمن معرفی مدیریت روابط با مشتریان و مزایای به کارگیری آن در سازمان. ،. روندهای. ارتباط با مشتری و. چالش.

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) – وب یاد

رتبه: ۴٫۴ – ‏۳۰ رأی۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ – روشهای شناسایی، جذب و توسعه مشتریان در فضای کسب و کار رقابتی امروز. مدیریت ارتباط با مشتری یک مفهوم، فرهنگ، نگرش و فرایند مدیریتی است که به شرکتها و سازمانها کمک می کند که ارتباط موثرتر، دو طرفه و طولانی مدتی با مشتریان خود برقرار کند. باید توجه کرد که مدیریت ارتباط با مشتری صرفا یک نرم …

[PDF]ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان …

توسط منصوری بروجنی – ‏۲۰۱۶
۱٫ هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوان. ان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه. کارکنان رسمی وزارت ورزش و جوانان ). ۰۳۴٫ N= (. بوده که از بین آنها. ۳۴۳٫ نفر با استناد به جدول کرجسی و مورگان و به شیوه. تصادفی انتخاب شدند. به. منظور سنجش اثربخشی سازمانی از پرسشنامه …

[PDF]ی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه بین کیفیت زندگ …

همین تعداد پرسشنامه استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت … مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های عمومی استان مرکزی رابطه وجود دارد . واژه. ها. ی کلیدی … استفاده. می. شود . برقراری. روابط. خوب. با. مشتری. رمز. موفقیت. در. کسب. وکار. است. به. عبارتی. دیگر. مدیریت. ارتباط. با مشتری. روشی. جهت. شناسایی. مشتریان. و. راضی.

پرسشنامه بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با …

۴ آذر ۱۳۹۶ – این پرسشنامه بمنظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای یک تحقیق پژوهشی با عنوان’ بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران …. پرسشنامه ارائه و برآورد مدل بحث و نتیجه گیری منابع مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین اثرات مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری مقاله مدل یابی.

[PDF]عنوان مقاله – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

توسط مریم یعقوبی – ‏مقالات مرتبط
با. صنعت. مربوطه. می. باشند . مقاله. ی. حاضر. درصدد. شناسایی. و. اولویت. بنردی. هرر. یرک. از. عوامر. مرثرر. در. فراینرد. پیراد. سرازی. مدیریت. ارتباط. با. مشتری. CRM …. پشتیبانی مدیران ارشد،. استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری،. افراد،. فرهنگ،. ف. آوری. اطالعات،. مدیریت پروژه، مدیریت. تغییر،. مدیریت دانش و ساممان. دهی بوده است.

بررسی عوامل مؤثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با …

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در شرکتهای بیمه میباشد. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری تحقیق، پرسشنامه تحقیق طراحی شده و پس از تأیید روایی و پایایی آن نسبت به جمع آوری دادهها از جامعه آماری که مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه شهر شیراز میباشد، اقدام گردیده است.

تحقیق رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد …

۱۸ آذر ۱۳۹۶ – این تحقیق در پی بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد بازاریابی در صنعت بانکداری است. روش های تحقیق توصیفی، کاربردی و همبستگی در پژوهش انجام شده به کار گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی بانک های مرکزی بخش دولتی و خصوصی شهر تهران است. به منظور جمع اوری اطلاعات، یک پرسشنامه …

[PDF]مدیریت ارتباط با مشتری در عصر فناوری اطالعات – بانک …

در حال حاضر مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری فصلی نو … آنالین می تواند در شناسایی ، به دس ت آوردن و نگهداری مشتریان که. به عنوان بزرگترین سرمایه شرکت می باشند، ایفای نقش نماید. مدیریت. ارتباط با مشتریان الکترونیکی، ارتباط بین شرکت و …. هوش مند و دانش مح ور حرکت کنند و ب ا به کارگیری ن رم افزارهای.

دانلود رایگان پرسشنامه | پرسشنامه (استاندارد و رایگان) – …

بنابراین از شما دعوت به عمل می آید با ارسال ابزارهای پژوهشی و پرسشنامه های خود، ما را در تکمیل این پروژه علمی بی سابقه همراهی نمائید و همچنین از ۲ طرح زیر بهره مند شوید: …. دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت ابعاد دانش آموختگان مدیریت آموزشی-۲۹ گویه …. دانلود پرسشنامه ارتباط با مدرسه پناغی ۱۳۸۹- تفسیر و پایایی و روایی- ۲۱ گویه.

پرسشنامه رایگان عوامل موثر و بازدارنده مدیریت ارتباط با …

۵ بهمن ۱۳۹۴ – بر این اساس ۴ مؤلفه مؤثر در قالب چهار دسته کلی (مؤلفه انسانی، مؤلفه سازماندهی، مؤلفه مدیریت دانش و مؤلفه فناوری اطلاعات) و ۱۳ مؤلفه بازدارنده در استقرار و بهکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانهها شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت. روش شناسی: جامعه پژوهش حاضر، کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای …

[PDF]ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی داﻧﺶ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ – فصلنامه مطالعات …

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮده و در. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺠﺎن. ﺑﺎ. ﺗﻌﺪاد. ۳۰۰٫ ﻧﻔﺮ ﻣﺪرس و ﮐﺎرﻣﻨﺪ. اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . داده. ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ی ﺣﻀﻮری ﺷﺎﻣﻞ. ١ . داﻧﺸ. ﯿﺎر. داﻧﺸﮑﺪه. اﻗﺘﺼﺎد،. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. و. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ … ﺳﺎزی داﻧﺶ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ﻣﺸﺘﺮی و راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻫﺎ ﺑﺠﺰ اﮐﺘﺴﺎب داﻧﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ. ﻫﻤﮑﺎری و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﻐﯿﺮ از ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک. ﮔﺬاری داﻧﺶ ﻣ. ﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.

تحقیق رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد …

این تحقیق در پی بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با عملکرد بازاریابی در صنعت بانکداری است. روش های تحقیق توصیفی، کاربردی و همبستگی در پژوهش انجام شده به کار گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی بانک های مرکزی بخش دولتی و خصوصی شهر تهران است. به منظور جمع اوری اطلاعات، یک پرسشنامه برای سازمان بانک ها …

بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی – …

چکیده: مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمت به مشتریان به کار می‌رود. CRM در واقع با حفظ مشتریان … این اطلاعات می تواند در رابطه با مشتریان، فروش، بازاریابی موثر، حساسیت و نیاز های بازار باشد.(الهی و حیدی،۱۳۸۴، ص۳).

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و کاربرد آن در ایجاد …

۱۶ مرداد ۱۳۹۶ – سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کسب و کار مشتری محور است که برای بهینه سازی درآمد، سود و رضایت مشتری طراحی شده است. … برای مثال شما می توانید مشتریان سودآور و مشتریان بالقوه خود را شناسایی کنید، و آنها را با پیام های بازاریابی و پیشنهادات مخصوص هدف قرار دهید. اگر پیام – و زمانبندی آن …

[PDF]اصل مقاله

اساسی موفقیت، ایجاد رابطه ای مناسب و شایسته با مشتریان است. این ارتباط مؤثر و با. اهمیت باید به شیوه ای کارآمد و براساس طرحی مدون و مطابق با اهداف، امکانات، و … توسط فناوری و سیستم های الکترونیکی مدیریت ارتباط با مشتری پشتیبانی گردد، بسیار …. گروه های شناسایی شده به ترتیب بیشترین تعداد عضو شامل: دانشجویان.

[PDF]بررسی تاثیر شبکه دانش بر عملکرد نوآوری محصول با … – …

مدیریت نوآوری. بررسی تاثیر شبکه دانش بر عملکرد نوآوری محصول با استفاده از. )مطالعه موردی:شرکتهای تجارت الکترونیک استان مدل معادالت ساختاری. اصفهان( …. که ارتباط قوی تری با کاربران نیاز دارند، بسیار حیاتی تر است. … مدیریت دانش مشتری فرآیندی است که یک سازمان یا شرکت برای شناسایی، فراهم آوری و به کار گیری. (.

[PPT]مدیریت ارتباط با مشتری» (CRM) – کسب و کار ایرانی

تعریف ۲ : به همه فرایندها و فناوریهایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمت به مشتریان به کار می‌رود. اهداف CRM … حمایت(خدمات پس از فروش). اهداف مدیریت ارتباط با مشتری. بالا بردن کارایی و اثر بخشی; بهبود عملکرد. اجرای CRM. بهبود عملکرد. افزایش کارآیی. مشتری. مشتری کیست ؟

بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی – …

چکیده: مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) به همه فرآیندها و فناوری هایی گفته می شود که در شرکت ها و سازمان ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمت به مشتریان به کار می رود. CRM در واقع با حفظ مشتریان سودآور فعلی و جذب مشتریان بالقوه موجب افزایش و ثبات در فروش و سود شرکتها در بلند مدت می گردد. بانک ها با استفاده …

[PDF]PDF: شناسایی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با فرآیند های مدیریت …

۳۰ آذر ۱۳۹۶ – ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺎرﺳﯽ و داﻧﻠﻮد در ﺑﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺷﺮﮐﺖ. ﻓﺮاﺳﺖ[۲۰۳۸۱] ﻓﻮﻻد ﮐﻮﯾﺮ. ﻓﻬﺮﺳﺖ: ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ … ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ م … …. راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺘﺮی ﻓﺮﻣﺖ: WORD ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: ۵۶ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ: ﻓﻬﺮﺳﺖ.

مدیریت ارتباط با مشتری | CRM | مشاورین انفورماتیک بینا

مدیریت ارتباط با مشتری | CRM | مشاورین انفورماتیک بینا امکان ارسال ایمیل و پیامک انبوه امکان ایجاد وب فرم و درج در وبسایت و یا ایمیل ها و.

مقاله بیس بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت …

دانلود مقاله بیس موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری همراه با مدل مفهومی تحقیق و پرسشنامه استاندارد جهت انجام پروبوزال ، پایان نامه و مقالات دانشجویی.

[PDF]مدیریت دانش بر رابطه بین هوش سازمانی با اثر بخشی میانجی …

توسط صادقی – ‏۲۰۱۶
۴٫ چکیده. هدف اساسی پژوهش حاضر. بررسی نقش میانجی. مدیریت دانش بر رابطه بین هوش. سازمانی با. اثربخشی. سازمانی در. سازمان بنادر و. دریانوردی. استان. تهران است. … کاربرد. دانش،. فشار. عملکرد. ۵۰٫ ۰/. =α. و برای سنجش. اثربخشی. سازمانی از پرسشنامه. ۵۷٫ سؤالی. )پارسونز،. ۱۵۲۵٫ (. که دارای ابعاد )انطباق یا. نوآوری. )(،. تعهد ساز. مانی.

[DOC]بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با … …

شناسایی رابطه تصویر شرکت و بازاریابی رابطه مند با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی با تأکید بر اعتماد به عنوان متغیری مداخله گر. ( مورد مطالعه : بانک ملت ). نویسندگان: ۱- دکتر مصطفی قاضی ز اده. دکترای مدیریت بازاریابی و استادیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد. Ghazi.iran@yahoo.com. 2- دکتر علی حسین …

وریف | فایل پرسشنامه ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه …

۲۹ آذر ۱۳۹۶ – کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدیددوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پرسشنامه ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه…

[PDF]CRM بر عملکرد مالی شرکتهای فعال در گمرکات ) ( بررسی …

شناسایی. عوامک. بهبود. عملکرد. مالی. ، به عنوان. پیش. نیازی. بر. برای. ایجاد. تحول. در. ن ام. گمرکات. ایران. ،بر آن شدیم به بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با …. بهره برداری از اطالعات مربوط به مشتری و دانش ارائه محصوالت و خدمات منسوب به مشتری. است،مدیریت ارتباط. با مشتری،فرایند تجاری تکامک یافته چون بازاریابی …

مدیریت ارتباط با مشتری – آریا مدیر

مدیریت ارتباط با مشتری, crm, بازاریابی, مقاله مدیریت ارتباط با مشتری, مقاله crm. … “((CRM به همه ی فرآیند ها و فناوری هایی اطلاق می شود که سازمان برای شناسایی، ترغیب، گسترش ،حفظ و خدمت به مشتری به کار می گیرد.” زیرسیستم‌های …. دانلود مقاله انگلیسی “بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت” نویسنده: …

MO76- دانلود مقاله مدیریت : شناسایی و اولویت بندی عوامل …

۲-۲- مفهوم، تاریخچه و فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری ۱۹ ۲-۲- ۱- تعریف مدیریت ارتباط با مشتری ۱۹ ۲-۲- ۲- تاریخچه CRM 22 2-2- 3- اهمیت اجرای CRM در محیط کسب و کار امروز ۲۶ ۲-۲- ۴- رابطه بین ارزش مورد انتظار مشتری با عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری: ۳۰ ۲-۲- ۵- فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری: ۳۲ ۲-۲- ۵-۱- شناسایی …

شناسایی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با فرآیند های مدیریت دانش …

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – شناسایی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با فرآیند های مدیریت دانش در شرکت فولاد کویر (۲۰۳۸۱):فرآیند های مدیریت دانش فرهنگ سازمانی شناسایی فرهنگ سازمانی رابطه فرآیند های مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی.

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان

و نیز مدیریت کردن پروژ های دانش بنیان با روشهای سنتی مدیریتی، کاری. مشکل و در برخی از مواقع غیرممکن می باشد. بنابراین انگیزه ای قوی برای. انجام تحقیق، شکل گرفت و لذا فرضیه اصلی تحقیق به این صورت مطرح. شد: آیا بین مدیریت دانش با بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان رابطه. معناداری وجود دارد و فرضیه های فرعی به …

[PDF]بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش سازمانی …

و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ راﻫﺒﺮد ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی. ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ….. ﺳﺎﺧﺘﺎری: داﻧﺶ. آﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر، ارﺗﺒﺎط و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻋﻠﻤﯽ و. ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن راﺑﻄﻪ دارد (ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ). ؛. ۳ . ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ راﺑﻄﻪ. ای ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮی: ﮔﺮدآوری ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮده از …

بررسی تأثیر مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری(۱) – …

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ….. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ Nadiri &Tanova 13 ﮐﻠﯿﺪﯼ ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺪﯼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ …

فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۳۴ – Magiran

این مجله تا شماره ۲۸ با نام پیام مدیریت منتشر شده و پس از آن با عنوان چشم انداز مدیریت ادامه یافت و از شماره ۳۴ با عنوان چشم انداز مدیریت بازرگانی منتشر می شود. فصلنامه چشم انداز … تاثیر کیفیت خدمات و تصمیم گیری مشتری بر ارزش ویژه شناسه احمد روستا، … رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با عملکرد بازاریابی حبیب الله …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿ – Tehran …

ﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻮش ﺗﺠـﺎری در ﺻـ. ﻨﻌﺖ. ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ای ﺑﺎ ﻋ. ﻨﻮان. اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ. ﻃﺮاﺣﯽ. ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روش آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ،. ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ۱ . ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. ۲ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ. ۳ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی. ۴٫

[PDF]محمدحسین رونقی مهدی شامی زنجانی

توسط شامی زنجانی – ‏۲۰۱۶
رابطه فرایند. های. مدیریت دانش و هوش کارکنان. در سازم. نا. ها. ی حوزه فناوری اطالعات. مهدی شامی زنجانی. ۱٫ محمدحسین رونقی. ۲٫ چکیده. هدف: این. پژوهش با هدف. ارزیابی فرایندها … مفاهیمی. مانند. مشتری. مداری،. یادگیری. سازمانی،. ارتقای. فرهنگ. سازمانی،. رهبری. و. تصمیم. گیری. هوشمندانه،. بازطراحی. فرایندها،. تولید. دانش. جدید. و. تبدیل. دانش.

[PDF]شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت بیماران … – …

ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ. ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد. روش ﮐﺎر: ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روش. ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮی دﻟﻔﯽ. (. Delphi. )،. دﯾﻤﺘﻞ (. DEMATEL. ) و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﺷﺒﮑﻪ. ای (. ANP. ) را. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﻣﮑﻤﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺸﺘ. ﺮﯾﺎن در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ روش ﮔﺮد.

[PDF]بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های …

۶ مرداد ۱۳۹۴ – چکیده. هدف پژوهش حاضر. ،. بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکر. د سازمانی در شرکت. ها و سازمان. های پروژه. محور است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با. توجه به حجم کم جامعه تمامی. ۱۰۱٫ نفر. به. عنوان. نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده. ها. پرسشنامه است که روایی …

لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات – مرجع علوم …

لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت.

[DOC]بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به …

استراتژی را ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می کنند و اساس کار را مدیریت این تمایز می دانند تعریف دیگری نیز از استراتژی قابل … گانه را داشته باشد یعنی در ارتباط با چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت وحیاتی سازمان که در محیط رقابتی قرار دارد بحث می نماید که در این رابطه حرکت از وضعیت موجود به …

[PDF]PDF: بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری |۱۹۶۵۲| …

۶ دی ۱۳۹۶ – داﻧﻠﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ … ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎ. ﻣﺸﺘﺮی ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﺗﻠﺮ و آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ… را داﻧﻠﻮد ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. – ﻓﺮاﺳﺖ [۱۹۶۵۲] در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی … ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطه بازاریابی رسانه های اجتماعی (نشریه الزویر) …. توسعه پایگاه دانش پیش بینی: سهم متن کاوی (نشریه الزویر)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *