دانلود کامل پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه

هدف از این پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه خصوصی در ایران می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۵
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۹

پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی– گرایش مدیریت بیمه

رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه

چکیده:
درک اهمیت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی که قادر به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به صورت مستمر است، بسیاری از شرکت ها را بر آن داشته است تا سیستم های مدیریت دانش ویژه ای را برای کمک به تسهیم و یکپارچگی دانش طراحی کنند. قالب های فکری سازمان های امروز، آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانشگر به جای نیروی انسانی عملکردی است. این تحقیق تلاشی است برای بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای بیمه خصوصی در ایران.
پژوهش حاضر کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی است. تحقیق در جامعه ای متشکل از شرکت های بیمه خصوصی با ۱۰ سال سابقه فعالیت انجام شده و روش نمونه گیری، تصادفی ساده می باشد. نمونه آماری مشتمل بر ۱۴۵ نفر از کارشناسان دفاتر مرکزی شرکت های بیمه خصوصی با سابقه مذکوراست. برای درک چنین رابطه ای مدل مفهومی تحقیق با اقتباس از مدل ابویاسین و همکاران (۲۰۱۱) حاصل شد. در این راستا با استفاده از پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام به عمل آمد.
در این تحقیق به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای بررسی توزیع جامعه از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و در ادامه با در نظر گرفتن نرمال بودن توزیع جامعه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز مورد استفاده قرارگرفت و در پایان به منظور آزمون کمی مدل نظری فرض شده به وسیله ی پژوهشگر از مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد.
نتایج بررسی ها با توجه به تایید شدن فرضیه اصلی نشان می دهد که رابطه معناداری میان مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در ۸ شرکت بیمه خصوصی با سابقه مذکور وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از تایید شدن کلیه فرضیات به استثنا فرضیات فرعی ۷ و ۱۱ مبنی بر رابطه تولید و اشتراک دانش و نگهداری و بکارگیری دانش با تمرکز بر مشتریان می باشد. همچنین نتایج گویای آن بود که از میان تمامی روابط تایید شده، معناداری روابط کلیه ابعاد مدیریت دانش و آموزش، یادگیری و مشارکت کارکنان و همچنین نگهداری و بکارگیری دانش و بهبود مستمر بیش ار سایر روابط بوده است.

روش گردآوری اطلاعات و داده ها

اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شامل کتب، مقالات، مجلات، مدارک و اسناد موجود در این زمینه و نیز استفاده از اینترنت گردآوری گردیده است و برای آزمون فرضیات تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. به منظور گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تحقیق بین ۱۶۰ نفر از کارشناسان شرکت های بیمه مذکور توزیع گردید. از این تعداد ۱۵۲ پرسشنامه بازگشت داده شد. تعدادی از پرسشنامه ها به دلیل اطلاعات ناکافی از مجموع مشاهدات حذف گردید و در نهایت تعداد ۱۴۵ پرسشنامه کامل دریافت شد و بر اساس آن به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.

۵-۳ مقیاس مورد استفاده

یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری نگرش ها در خصوص یک موضوع، مقیاس لیکرت است. به دلیل اینکه پاسخ دهندگان افراد با گروه های سنی و تحصیلات متفاوتی می باشند، مقیاس لیکرت موجب می شود سوالات بدون ابهام پاسخ داده شوند.

این مقیاس حالات مشخصی از ویژگی های مورد بررسی و سنجش را در قالب یکسان بیان می دارد و پاسخ دهنده با توجه به شرایط و وضعیتی که درک می کند یکی از گزینه ها را به عنوان شایسته ترین و صحیح ترین گزینه انتخاب می کند، این طیف از گرایش بسیار زیاد تا بسیار کم رتبه بندی می شود( حافظ نیا، ۱۳۸۰، ۱۵۱). در این تحقیق از طیف پاسخ گویی پنج گزینه ای لیکرت برای پاسخ دهی استفاده شده است.

جدول شماره ۳-۳٫ طیف لیکرت

بسیار کم

کم

نه بسیار کم نه بسیار زیاد

زیاد

بسیار زیاد

۱

۲

۳

۴

۵

طیف لیکرت مقیاسی است که به کمک آن پاسخ دهنده نگرش و باور خود را نسبت به پدیده یا موضوعی از طریق انتخاب عبارت مربوط به آن بروز خواهد داد و به این ترتیب محقق قادر خواهد بود نگرش پاسخگو را تعیین کند. (پرسشنامه پژوهش در بخش ضمائم ارائه شده است).

۶-۳ روایی و پایایی پرسشنامه

رد یا تائید فرضیه های تحقیق و هر نتیجه دیگری که از تحقیق ناشی می شود، بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده است. چنانچه ابزار جمع آوری اطلاعات و یا مقیاسهای بکار گرفته شده درست انتخاب نشده باشند، نمی توان به اطلاعات جمع آوری شده اعتماد کرد. در پایان نتیجه هم قابل قبول نخواهد بود. بنابراین بایستی روایی و پایایی( اعتبار) سوالات پرسشنامه را مورد بررسی قرار داد.

۱-۶-۳ روایی( اعتبار) پرسشنامه

مفهوم روایی اشاره به دقت ابزار اندازه گیری دارد و به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. منظور آن است که ابزار اندازه گیری چیزی را مورد سنجش قرار می دهد که برای آن ساخته شده است. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی، ۱۳۸۴، ۲۸۸).

روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. روایی به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵؛۱۷۰) روایی انواع مختلفی دارد که به نوع آزمون و کاربرد آن بستگی دارد. در مجموع سه نوع روایی در نظر گرفته می شود که عبارتند از :

– روایی محتوا

– روایی وابسته به ملاک

– روایی سازه

تعیین روایی وابسته به ملاک و سازه مستلزم محاسبه و بررسی همبستگی ها و شاخص های آماری گوناگون است. ولی در خصوص روایی محتوا هیچ یک از روش های آماری استفاده نمی شوند. روایی محتوا نشان دهنده آن است که آیا پرسشنامه هایی که برای سنجش سازه ها بکار برده شده اند، معرف خصیصه هایی که قصد اندازه گیری آنها را داریم هستند یا خیر؟ روایی محتوا به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی دارد و تعیین آن براساس قضاوت ذهنی و فردی صورت می گیرد و انواع آن به شرح زیر است :

– ظاهری، صوری یا ذهنی

– منطقی یا نمونه گیری

روایی ظاهری هنگامی در یک پرسشنامه یا آزمون برقرار است که فردی متخصص یا آزموده آن را بررسی نماید و نتیجه بگیرد که این آزمون صفت یا موضوع مورد نظر را اندازه می گیرد. چنانچه بین افراد مختلف در خصوص اعتبار آزمون توافق وجود نداشته باشد، روایی ظاهری مورد سوال قرار می گیرد.

روایی منطقی یا نمونه گیری شکل پیچیده تری نسبت به روایی ظاهری دارد. این روش مشتمل بر تعریف دقیقی از حیطه رفتار مورد اندازه گیری آزمون و طرح منطقی سوال هایی است که کلیه بخش های عمده مورد نظر را بپوشاند(همان).

روایی وابسته به ملاک به صورت همبستگی نمره­های آزمون با یک ملاک خارجی که با متغیر مورد سنجش مربوط است، تعریف می­شود. اعتبار وابسته به ملاک را به اعتبار همزمان و اعتبار پیش‌بین تقسیم می­کنند. اگر اندازه متغیر ملاک همزمان با اجرای آزمون به دست آید، همبستگی آزمون با متغیر ملاک را اعتبار همزمان می­نامند. مانند، همبستگی بین نمره­های هوش و پیشرفت تحصیلی گروهی از دانش‌آموزان در یک زمان معین. در اعتبار پیش‌بین، اندازه متغیر ملاک مدتی پس از اجرای آزمون به دست می­آید. به عنوان مثال همبستگی بین نمره‌های یک تست هوش با نمره­های پیشرفت تحصیلی آزمودنی­ها در یک یا چند سال آینده، اعتبار ملاکی پیش‌بین آزمون هوش نامیده می­شود.

روایی سازه (عاملی) بر این مطلب تأکید می­کند که آزمون تا چه اندازه سازه نظری یا صفت مورد نظر را اندازه می­گیرد. این سنجش مستلزم سه اقدام اساسی است: در ابتدا سازنده آزمون باید صفت مورد نظر را به دقت تحلیل کند. در مرحله بعد، چگونگی ارتباط صفت با متغیرهای دیگر را مورد توجه قرار دهد و بعد از طریق آزمایش معلوم کند که آیا این روابط فرضی واقعا وجود دارند یا خیر. مناسب ترین شیوه برای سنجش روایی سازه[۱]، استفاده از تحلیل عاملی است. تحلیل عاملی یک فن آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد. با استفاده از تحلیل عاملی می‌ توان مشخص نمود که آیا سوالات پرسشنامه شاخص‌های مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کنند یا خیر. در تحلیل عاملی باید سوالاتی که برای ارزیابی یک شاخص یا صفت خاص طرح شده‌اند دارای یک بار عاملی مشترک باشند و این عوامل معنی دار باشند. تحلیل عاملی می‌تواند دو صورت اکتشافی و تاییدی داشته باشد. اینکه کدام یک از این دو روش باید در تحلیل عاملی به کار رود مبتنی بر هدف تحلیل داده هاست. تمایز مهم روش‌های تحلیل اکتشافی و تاییدی در این است که روش اکتشافی با صرفه‌ترین روش تبیین واریانس مشترک زیربنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص می‌کند. در حالی که روش‌های تاییدی (آزمون فرضیه) تعیین می‌کنند که داده‌ها با یک ساختار عاملی معین (که در فرضیه آمده) هماهنگ اند یا خیر. تحلیل عاملی تاییدی[۲] روشی است که طی آن محقق انتظار دارد طرح و نقشه خاصی از عوامل پنهان در ماورای متغیرها را بیازماید. در این نوع تحلیل، انتظار می رود متغیرها چیدمان خاصی داشته باشند. در این روش محقق به آزمون فرضیاتی مربوط به یک ساختار عاملی خاص اقدام می کند. در این تحلیل پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می‌شود داده‌های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتا اندک، توصیف، تبیین یا توجیه می‌کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده هاست.

به منظور بررسی کفایت حجم نمونه و روایی سازه (امکان انجام تحلیل عاملی تاییدی)، به ترتیب از آزمونهای KMO [3]و بارتلت استفاده می شود. در آزمون KMO آماره آزمون به صورت زیر تعریف می شود:

که در آن ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای و بوده و ضریب همبستگی جزئی بین آن ها است. مقادیر بزرگتر از ۰٫۷ برای این آماره کفایت حجم نمونه را بیان می کنند.

در آزمون بارتلت آماره ی مورد استفاده به صورت زیر تعریف می شود :

که در آن تعداد آزمودنی ها، تعداد متغیرها و قدر مطلق دترمینان ماتریس همبستگی است. در این آزمون فرض صفر این است که متغیرها فقط با خودشان همبستگی دارند. رد فرض صفر حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دارای اطلاعات معنی دار است و حداقل شرایط لازم برای انجام دادن تحلیل عاملی تاییدی وجود دارد و به دنبال آن روایی سازه پرسشنامه تأیید می شود(سرمد، بازرگان و حجازی،۱۳۸۳).

در این تحقیق برای بررسی روایی پرسشنامه از دو روش روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده است. به منظور بررسی روایی محتوا، ابتدا سعی شده است از پرسشنامه های استاندارد استفاده و ثانیا از نظرات اساتید و خبرگان نیز بهره گرفته شود. برای بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های اساتید راهنما و مشاور سوالات آزمون مورد بررسی قرار گرفت و همچنین نظر برخی از صاحب نظران در مورد آزمون مورد توجه قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید، که این امر بیانگر روایی محتوایی قابل قبول آزمون می باشد. همچنین به منظور بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. در جد.ل زیر نتایج آزمونهای KMO و بارتلت ارائه شده است.

جدول شماره ۴-۳٫ نتایج آزمونهای KMO و بارتلت

آزمون بارتلت

شاخص

آماره KMO

آماره کای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

کل پرسشنامه

۰٫۹۳۲

۱۴۵۱۰٫۴۲۳

۱۱۲۸

۰٫۰۰۰

مدیریت دانش

۰٫۹۱۹

۷۶۲۹٫۴۶۷

۴۰۶

۰٫۰۰۰

مدیریت کیفیت جامع

۰٫۸۹۹

۴۹۸۷٫۰۷۸

۱۷۱

۰٫۰۰۰

با توجه به مقدار آماره KMO (که بیش از ۰٫۶ می باشد) کفایت حجم نمونه مورد تأیید قرار می گیرد. با توجه به سطح معناداری بدست آمده برای آزمون بارتلت، انجام تحلیل عاملی با توجه به متغیرهای موجود امکان پذیر بوده (سطح معناداری کمتر از ۰٫۰۵ است) و روایی سازه پرسشنامه تأیید می شود.

۲-۶-۳ پایایی ( اعتماد) پرسشنامه

پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است و با این امر سروکار دارند که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. در این پژوهش برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین نحو که قبل از اجرای نهایی، سه گروه ۱۰ نفره همگن از نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب گردیدند، سپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت و بعد از جمع آوری پرسشنامه، در نهایت مقدار ضریب آلفای کرونباخ آزمون بدست آمد که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه می باشد. ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

که در این فرمول a برآورد اعتبار آزمون، K تعداد سوالات آزمون، واریانس سوال i ­ام و واریانس کل سوالات است(فرهنگی ،۸۷، ۱۷۳). هرچه این معیار به مقدار یک نزدیکتر باشد نشان دهنده پایایی بالا و هرچه این مقدار به صفر نزدیک تر باشد نشان از عدم پایایی پرسشنامه می باشد. معمولا آلفای کمتر از ۰٫۶ پایایی ضعیف، ۰٫۶ تا ۰٫۸ قابل قبول و بالاتر از ۰٫۸ نشان دهنده پایایی بالا می باشد. همانگونه که اشاره شد به منظور تعیین ضریب آلفا از یک نمونه ۳۰ تایی استفاده شده است، مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای این تحقیق در جدول زیر آمده است. همانطور که مشاهده می شود میزان آلفای متغیرها در دامنه قابل قبول قرار می گیرد.

جدول شماره ۵-۳٫ آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق.

متغیرها

مقدار آلفای کرونباخ

تفسیر

شناسایی و کسب دانش

۷۶/۰

پایایی قابل قبول

تولید و اشتراک دانش

۸۶/۰

پایایی بالا

ذخیره سازی و بکارگیری دانش

۸۴/۰

پایایی بالا

مدیریت دانش

۸۵/۰

پایایی بالا

بهبود مستمر

۷۳/۰

پایایی قابل قبول

تعهد سازمانی

۷۳/۰

پایایی قابل قبول

تمرکز بر مشتریان

۷۴/۰

پایایی قابل قبول

آموزش ، بکارگیری و مشارکت کارکنان

۷۴/۰

پایایی قابل قبول

مدیریت کیفیت جامع

۸۵/۰

پایایی بالا

کل پرسشنامه

۸۳/۰

پایایی بالا

ضریب آلفای محاسبه شده از طریق نرمافزار SPSS ، جهت متغیرهای مورد مطالعه این تحقیق از مقدار استاندارد یعنی ۷۰/۰ بیشتر است. بنابراین میتوان گفت که پرسشنامه های فوق از اعتبار کافی برخوردار میباشند، بدینمعنی که پاسخهای داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده، بلکه به خاطر اثر متغیری میباشد که مورد آزمون قرار گرفته است. زیرا اولاً آنچه را که محقق در نظر داشته است دقیقاً سنجیده است و ثانیاً برداشت ذهنی تمام پاسخگویان از آن یکی بوده است.

۷-۳ سنجه های تحقیق

مدیریت کیفیت جامع

متغیر مستقل تحقیق می باشد که از چهار بعد تشکیل شده است. برای سنجش هرکدام از این ابعاد از بیش از چهار سوال استفاده شده که در مجموع شامل ۱۹ سوال می باشد.

مدیریت دانش

متغیر وابسته تحقیق می باشد که از سه بعد تشکیل شده است. برای سنجش هرکدام از این ابعاد از بیش از چهار سوال استفاده شده که در مجموع شامل ۲۹ سوال می باشد.[۱] Construct Validity

[۲] Confirmatory factor analysis (CFA(

[۳] Kaiser-Meyer-Olkin

پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه
– ذخیره شده
۶ ساعت قبل … پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه.
مبانی نظری رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه
– ذخیره شده
۶ ساعت قبل … تعداد صفحات فایل: ۱۲۴٫ هدف از این مبانی نظری بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت
کیفیت جامع در شرکت های بیمه خصوصی در ایران می باشد … در این تحقیق به منظور
بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی پایایی آن از
روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای بررسی توزیع جامعه از …
رابطه-مدیریت-دانش-و-مدیریت-کیفیت-جامع-در-شرکت-های-بیمه
– ذخیره شده
محصولاتی که دارای عبارت ‘رابطه-مدیریت-دانش-و-مدیریت-کیفیت-جامع-در-شرکت-های-
بیمه’ هستند. پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه ·
پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه. قیمت: ۸,۰۰۰
تومان. توضیحات دانلود · رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های …
پایان نامه: رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکتهای بیمه …
– ذخیره شده
این تحقیق تلاشی است برای بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در
شرکتهای بیمه خصوصی در ایران. پژوهش حاضر کاربردی توصیفی و از نوع … در این
تحقیق به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای
بررسی پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای بررسی توزیع جامعه
از آزمون …
پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های بیمه
– ذخیره شده
۹ ساعت قبل … هدف از این پرسشنامه بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع در شرکت های
بیمه خصوصی در ایران می باشد. درک اهمیت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی که قادر
به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به صورت مستمر است، بسیاری از شرکت ها را بر آن
داشته است تا سیستم های مدیریت دانش ویژه ای را برای کمک به تسهیم و …
تگرا | دانلود تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و …
– ذخیره شده
۲۷ دسامبر ۲۰۱۷ … دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت
کیفیت جامع، در قالب word و در ۱۹۶ صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: … دانلود
فایل کامل پروپوزال تحقیق بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و
خلاقیت کارکنان و تأثیر آن ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد …
تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت …
– ذخیره شده
۸ ژانویه ۲۰۱۸ … تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در
سازمان بیمه مرکزی ایران (۳۳۷۹):تحقیق استقرار مدیریت کیفیت جامع … توضیحات:
پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان
مرکزی /کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت …
[XLS] لیست پایان نامه های ارشد مدیریت – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
۱۷۹, ۱۷۹, بررسی رابطه میان ویژگی های شخصیتی موثر بر مشارکت اجتماعی و میزان
موفقیت اجرای مدیریت کیفیت جامع TQM در صنایع شهرستان کاشان, محمد عقیقی,
دکتر سیدمحسن علامه, ۱۳۸۷٫ ۱۸۰, ۱۸۰, مقایسه اثر بخشی شرکتهای بیمه خصوصی و
دولتی از دیدگاه رضایت بیمه گذاران در شهر تهران با تاکید بر بخش خسارت بیمه …
مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین سازمان یادگیرنده با مدیریت …
– ذخیره شده
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین
سازمان یادگیرنده با مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش در شرکت بیمه ایران …
در راستای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسش نامه، سازمان یادگیرنده واتکینز و
مارسیک (۲۰۰۳)، مدیریت کیفیت فراگیر موسسه کیفیت فدرال آمریکا (۱۹۹۰) و
مدیریت دانش …
پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت …
– ذخیره شده
پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان در شرکت
مخابرات استان هرمزگان پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد «M.A.» رشته مدیریت
… عصر امروز عصر مشتری گرایی و مخاطب محوری است و میزان موفقیت هر سازمان با
میزان توجه آن به مشتری، خواسته های وی و کیفیت خدمات و محصولات رابطه مستقیم دارد

بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری در شرکت های …
– ذخیره شده – مشابه
هدف این پژوهش بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری است. در این
پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد فوئنتس و همکاران به‌کار
گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های تولیدی شهرستان سنندج است، که ۱۳۵
نفر از مدیران و کارکنان آن مراکز به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور بررسی
روابط …
ما آرتیکل | دانلود تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با …
– ذخیره شده
۲۲ دسامبر ۲۰۱۷ … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرنام محصول دانلودی: تحقیق بررسی رابطه بین
توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران
درجه کیفی و…
تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت …

۳۱ آگوست ۲۰۱۷ … دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت
کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران،. در قالب word و در ۱۹۳ صفحه، قابل
ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات تحقیق. مقدمه. بیان مسأله. اهمیت و ضرورت تحقیق.
اهداف تحقیق. هدف اصلی. اهداف فرعی. فرضیه های تحقیق. فرضیه اصل.
[PDF] بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش …
– ذخیره شده
بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل
مسیر )مورد مطالعه: صنعت گاز(. ۶۲٫ فصل نامه علمی- ترویجی مدیریت استاندارد و
کیفیت. سال هفتم- شماره ۱ – پیاپی ۲۳ – بهار ۱۳۹۶٫ دانــش ســازمانی صحبــت کردنــد.
در ایــن دوره بســیاری. از شــرکت های بــزرگ مشــاوره ای برنامه هــای مدیریــت. دانـش را
در …
دانلود پایان نامه مدیریت کیفیت جامع :: دانلود مقاله تحقیق پایان نامه …
– ذخیره شده
[PDF]ﭘﺮوﭘﻮزال ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ. stshop.ir/
saveAsPDF=23109. داﻧﻠﻮد ﭘﺮوﭘﻮزال ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ در. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، … ﻓﺮم ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ stshop.ir .
پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان نامه ارشد …
– ذخیره شده
۲۰ آگوست ۲۰۱۷ … برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را
در کادر زیر وارد نموده و عملیات پرداخت را انجام دهید. پرسشنامه برای شما ایمیل میشود.
در صورت وجود هرگونه سوال یا اشکالی با این شماره تماس حاصل فرمایید:
۰۹۱۲۴۳۸۴۲۹۱٫ کتابخانه دیجیتال ایبوکا. فهرست برخی پرسشنامه های آماده:.
[PDF] ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﻧﺶ ﻣﺸ
– ذخیره شده
ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل. (DOI). : 10.22056/jir.2016.44392.1650. ﺗﺄﺛﯿﺮ داﻧﺶ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪ. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ.
۰۸: …. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ. ﻣﺸﺘﺮی. ﺑﻪ. ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ. ﭼﻮن. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﭘﺮﺗﻔﻮی. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺗﻮﺳﻌ. ﮥ. ﺑﺨﺶ. ﺑﻨﺪﯾﻬﺎی. ﻣﺸﺘﺮی،
. ﺗﻮﺳﻌ. ﮥ. ارﺗﺒﺎﻃﺎت. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. و. ارﺗﻘﺎی. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ،. ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﻣﺤﺼﻮل،. اﯾﺠﺎد. ﻣﺤﺼﻮل. ﺟﺪﯾﺪ،. ﻓﺮاﯾﻨﺪ.
ﻫﺎی.
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع
– ذخیره شده – مشابه
اکبری، غلامحسین ) ۱۸۳۱ (. رابطه فرهنگ سازمانی با توسعه ابعاد مدیریت کیفیت
فراگیر، مورد کاوی: شرکت ساخت وسایل یکبار مصرف پزشکی رنگین طب. پایان نامه
کارشناسی ارشد رشته صنایع مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه تربیت مدرس.
ایران زاده، سلیمان؛ محمودی، محسن ) ۱۸۳۱ (. شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی در چهارچوب
مدل …
خرید و دانلود پرسشنامه طراحی شده رابطه بین استقرار مدیریت دانش در …
– ذخیره شده
۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدنام محصول دانلودی
: پرسشنامه طراحی شده رابطه بین استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با…
جستجوی پیشرفته پروپوزال,پرسشنامه,پروژه | پروپوزال روش تحقیق …
– ذخیره شده
بررسی رابطه عملکرد و پاداش کارکنان. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعارض
سازمانی. بررسی رابطه قدرت مدیران روی عملکرد کارکنان واحد فروش بازاریابی شرکت
های بیمه خصوصی. بررسی رابطه مدیریت تعارض با هوش هیجانی مدیران مدارس. بررسی
رابطه مدیریت دانش و عملکرد کارکنان ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان. بررسی رابطه
میان …
[PDF] ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآوری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧ – مجله پژوهش های مدیریت منابع …
– ذخیره شده
۱۸ ژوئن ۲۰۱۷ … راﺑﻄﻪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ﺑﺎ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮآوری در ﯾﮏ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ اﯾﺮاﻧـﯽ ﺑـﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ
ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮی. ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﻌﯽ. ﺷﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗ. ﯽ. ﮐﺎرﺑﺮدی. ﺑـﻪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ و ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ …
اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. (ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. ۵۵٫ ﭘﺮﺳﺶ) ﺟﻬﺖ ﮔﺮدآور. ی. داده. ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎر. ی
. ﭘﮋوﻫﺶ. در ﺳـﻄﺢ. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻧﺨﺴﺖ. (ﺳﺎزﻣﺎن). ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ۷۸(.
بررسی میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برای استقرار مدیریت …
– ذخیره شده – مشابه
ابزار گردآوری دادهها، چهار پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کیفیت جامع در مقیاس پنج
درجه ای با ضریب آلفای ۸۳/۰، پرسشنامه نه بعدی مستندسازی فعالیتها در مقیاس پنج
درجهای با ضریب آلفای ۸۰/۰، پرسشنامه هشت بعدی اصول مدیریت کیفیت در مقیاس
شش درجهای با ضریب آلفای ۷۷/۰ و پرسشنامه پنج بعدی اهداف کیفی دانشگاه در مقیاس

دانلود رایگان پرسشنامه | پرسشنامه (استاندارد و رایگان)
– ذخیره شده – مشابه
دوم؛ پرسشنامه هایی که به علت به همراه داشتن مولفه ها، تفسیر، پایایی و روایی هزینه
داشته و در این صفحه (البته قابل توجه است که اکثر پرسشنامه های این صفحه از طریق
منوی …. دانلود پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی-وید ۱۹۹۹-نمره گذاری-
۱۳ … دانلود پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی-الموتی-تفسیر-۱۳
.
دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا
– ذخیره شده – مشابه
جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه
ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … فرایندهای دانش
ساختار یافته و عملکرد شرکت: نقش چابکی سازمانی (نشریه الزویر) …. رابطه بین
استراتژی رهبری هزینه، کاربردهای مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی (نشریه
Dogus)
[PDF] طراحی و تبیین مدل ارزیابی امور فرهنگی – حسابداری مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
۱ نوامبر ۲۰۱۵ … رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد . واژ. ه. های. کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، عملکرد مالی،
. بانک. ،ها. بیمه. ها. و. شرکت. ها. ی. سرمایه. گذاری . -۰. استاد. گروه حسابداری. دانشگاه
مازندران. -۲٫ دانش. آموخته. رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران. )
نویسنده مسئول( amirsoodbakhsh@yahoo.com. تاریخ دریافت: ۲۰٫
دانلود پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع بر افزایش بهره وری …
– ذخیره شده – مشابه
دانلود پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع بر افزایش بهره وری کارکنان بین
مدیریت کیفیت جامع وابعاد آن(تعهد مدیران ارشد،آموزش کارکنان،مشارکت … بودکه
اعتبارآنها بااستفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۹۸ و ۰/۹۷به دست آمده که
نشانگر اعتبار نشان دهنده وضعیت مطلوب و بسیار خوب اعتبار مولفه ها و پرسشنامه
است.
پایان نامه:رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد …
– ذخیره شده
۸ جولای ۲۰۱۶ … عنوان : ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی عملکرد سازمانی با توجه به
نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی (در شعبات شرکت های بیمه استان گیلان) …. اطلاعات
لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد وانگ و همکاران (۲۰۱۲)
جمع آوری گردید. بمنظور تحلیل داده ها، تکنیک مدل یابی معادلات …
مطالعه موردی رابطه مولفه مشتری مداری مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد …
– ذخیره شده – مشابه
برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کیفیت فراگیر با پایایی حدود
۰٫۹۵۵ و پرسشنامه تعهد سازمانی می یر آلن استفاده شده است. ….. نادی (۱۳۸۸) در
پژوهشی برای تعیین روابط علی و مدل یابی معادلات ساختاری به روابط بین عوامل
مدیریت کیفیت فراگیر ومدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانهای یادگیرنده در
شرکت بیمه …
وبسایت پرسش نامه ها
– ذخیره شده – مشابه
سایت مناسب برای سفارش پروپوزال، پرسشنامه، مقاله از پایگاه ساینس دایرکت؛
پایان نامه ی لاتین از پایگاه پروکوست، ترجمه و پذیرش مقاله ISI.
[PDF] ﺧﻮاﻧﯿﺪ: در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﯽ – بیمه ایران
– ذخیره شده
۱ ژوئن ۲۰۱۵ … ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری از داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، رﻗﺒﺎ، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و
ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ. ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﯽ. ﮔﺬارﻧﺪ. ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮاری
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻮری ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ داده. ﻫﺎی و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ را ﻓـﺮاﻫﻢ آورده. و ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد داﺷﺒﻮردﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن را در ﻣﻌﺮض …
بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) – نشریه الکترونیکی پیام …
– ذخیره شده – مشابه
نشریه الکترونیکی پیام خلیج فارس (آنلاین) – بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع
(TQM) بر رضایت مشتریان در شرکت مخابرات استان هرمزگان – نشریه … و مخاطب محوری
است و میزان موفقیت هر سازمان با میزان توجه آن به مشتری، خواسته های وی و کیفیت
خدمات و محصولات رابطه مستقیم دارد (مجیبی میکلائی، زاده اشرفی و امامیفر، ۱۳۹۱).
مقاله نقش یادگیری سازمانی دررابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد …
– ذخیره شده
جهانی شدن اقتصادتجاری حضورقدرتهای تجاری جدید تغییر نیازهای مشتریان و
پیشرفت های تکنولوژیکی و قانونی شرکت ها را مصرکرده که برحفظ یک مزیت
رقابتی پایدار از…
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
– ذخیره شده – مشابه
dorsacms design by pascalsystem group.
[PDF] چکیده – پژوهش های مدیریت راهبردی
– ذخیره شده – مشابه
اثبات وجود رابطه مدیریت دانش با بهبود عملکرد کارکنان در مراکز. آموزشی درمانی شهر
زنجان. روستایی و. دوانی )۱۳۸۹(. اندازه گیری میزان. اثربخشی به کارگیری. فناوری
اطالعات در. توسعه مدیریت دانش. شرکت های بیمه. کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت محصول،
محرک اولیه در کلیه امور. سازمان، بهبود بهره وری فرایندهای تولید و زنجیره ارزش، تنوع.
[DOC] دانلود فایل : modiriyate strategy.doc
– ذخیره شده
تعریف مدیریت استراتژی. هنر و علم تدوین اجراء و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند
گانه که سازمان را قادر می سازد باهداف بلند مدت خود دست یابند استراتژی قواعد و
رهنمودهائی برای تصمیم گیری است که بر پایه محورهائی چون ویژگی های بازار ، بردا
ررشد و برتریهای رقابتی استوار می گردد مدیریت استراتژیک رویه ای جامع است که از
شناخت …
[DOC] تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت …
– ذخیره شده
در این تحقیق، شش اصل تعهد، مشتری گرایی(تأمین رضایت ارباب رجوع)، واقع
گرایی، مشارکت و همکاری، آموزش و بهبود مستمر به عنوان اصول مدیریت کیفیت جامع
در نظر گرفته شد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ … دانش مدیریت با رویکرد نوین، ساز و کاری
را به سازمان های هزارۀ سوم ارائه می دهد که دارای دو خصیصۀ اصلی، تحول و کیفیت است.
مدیریت …
مقالات ISI مدیریت دانش : ۵۱ مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
– ذخیره شده – مشابه
مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان‌ها یاری می‌کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش،
سازماندهی‌ و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت‌هایی چون حل مشکلات،
آموختن … مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب ۲٫۰: تجربه قدرت نوآوری های برانداز
… دانش قابلیت های مدیریت و عملکرد شرکت: آزمایشی از دیدگاه های جهانشمول، احتمالی و
مکمل.
اثـیـــــر…سایت جامع مدیریت – بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک …
– ذخیره شده – مشابه
داده های مورد استفاده از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و فرضیات تحقیق مورد
آزمون قرار گرفت. مدیریت استراتژیک منابع انسانی شامل عواملی از قبیل انگیزش ،
مشارکت، آموزش، استخدام، سیستم جبران خدمات با فرهنگ سازمانی که شامل عواملی از
قبیل فرهنگ عمومی، طبقه ای، توسعه ای، عقلایی می باشد، رابطه مثبت و معنادار دارد.
[PDF] بررسی‌نقش‌ظرفیت‌جذب‌دانش‌بر‌عملکرد‌نوآورانه‌ های‌ های‌دارو – چشم انداز …
– ذخیره شده – مشابه
۲۲ ژانویه ۲۰۱۱ … ژوهش حاضر بررسی نقش ظرفیت جذب دانش )فردی و سازمانی( بر عملکرد. نوآورانه سازمان
. ها است. بدین. منظور و برای بررسی فرضیه. های پ. ژوهش، دو صنعت مهم حاضر در. بورس
تهران یعنی ش. رکت. های داروسازی و بیمه،. به. عنوان. جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند و
تعداد. ۱۵۱٫ پرسش. نامه از این شرکت. ها جمع. آوری و تحلیل شده است.
[DOC] بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
– ذخیره شده – مشابه
به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی
انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش،
رفتار … در یک تعریف نسبتاً جامع، عملکرد عبارت است از کارآیی و اثر بخشی در
وظایف محوله و بعضی داده های شخصی نظیر حادثه آفرینی، تأخیر در حضور بر سر کار،
غیبت و …
مطالعه موردی رابطه مؤلفه مشتری مداری مدیریت کیفیت فراگیر با تعهد …
– ذخیره شده
برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کیفیت فراگیر با پایایی حدود
۹۵۵/۰ و پرسشنامه تعهد سازمانی می یر آلن استفاده شده است. … مدیریت دانش مدل
یابی معادلات ساختاری روابط بین سازمان یادگیرنده با مدیریت کیفیت فراگیر و
مدیریت دانش در شرکت بیمه ایران، فصلنامه مدیریت صنعتی، سال چهارم،شماره ۱۰،
زمستان.
دکتر دلوی – دانشگاه آزاد دهاقان
– ذخیره شده – مشابه
۸ـ دلوی محمدرضا و دیگران , (۱۳۸۳) , کتاب مهندسی صنایع , مدیریت سیستم و بهره وری ,
سیستمهای اقتصادی اجتماعی , چاپ چهارم ، انتشارات ارکان و دانش پژوهان برین . …..
مدیریت منابع انسانی از منظر مدل هم‌افزایی الکترونیک، (مطالعه موردی: شرکت ذوب آهن
اصفهان)، دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال
پنجم، …
دانلود کتاب های الکترونیک مقاله جزوه منبع علمی و پژوهشی مدیریت …
– ذخیره شده – مشابه
دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی مدیریت در
گرایش های مدیریت دولتی صنعتی بازرگانی اجرایی مالی آموزشی تحول منابع انسانی
… SA24- مقاله بررسی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها
و سرمایه گذاری های شرکت های بیمه ….. mo234- استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع.
[PDF] بررسی تاثیر زیرساخت های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در …
– ذخیره شده
های. زیرساخت. های مدیریت دانش را در نظر نگرفته و یا دارای. دیدگاهی جامع. در این
خصوص نبوده .اند. از آنجایی که در این تحقیق تالش می. شود،. دیدگاهی کلی در ارتباط
با ….. های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی … . –. محبوبه حاجی زاده صفار. مقاله. اصیل
پژوهش در آموزش. سازمان. ) شرکت. های. نمایندگی. خدمات. بیمه. (ای. ” نیز معناداری. رابطه.
میان.
[PDF] : کتابداران دیدگاه از دانش مدیریت و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی موز
– ذخیره شده
پژوهش. حاضر. در صدد. بررسی. رابطه. بین. سرمایه. اجتماعی. و. مدیریت. دانش از دیدگاه
کتابداران سازمان کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد آستان. قدس رضوی. است . روش ….
دانش. موجود. در سازمان. است. ) مینگ. یو. ۱٫ ،. ۱۳۸۴٫ ۳: (. یکی. از. پایه. های. بنیادین.
تحقیق. و. توسعه، وجود. کتابخانه. های. غنی. باو. کیفیت. است. امروزه. کتابخانه. ها. به
.
دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه
– مشابه
۶, بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر اهداف (زمان،هزینه،کیفیت،عملکرد) و شاخص های
تکمیلی ساخت پروژه های تونل سازی, محسن فلاح, دانشکده فنی و مهندسی, عمران … ۲۹,
تعیین و رتبه بندی عوامل موثر در استقرار سیستم مدیریت دانش(KMS) در صنعت
حفاری بر اساس تکنیک تصمیم گیری خاکستری, حسین یوسفی فضل, دانشکده
فنی و …
مقاله بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر و تحول …
– ذخیره شده
۲۳ دسامبر ۲۰۱۷ … (دانلودفا) آیا قصد خرید مقاله راجع به مقاله بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت
کیفیت جامع در تغییر و تحول راهبردی سازمان ها را دارید؟ … این مقاله ایجاد یک مدل
ترکیبی از مدیریت کیفیت جامع (TQM) و مدیریت منابع انسانی (HRM) به منظور
روشن ساختن تاثیر عملکرد TQM و HRM بر فعالیت های مدیریت دانش (KM) است.
[DOC] چکیده هوش سازمانی مفهومی تقریباً جدید در بحث سازمان و مدیریت است و …
– ذخیره شده – مشابه
ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه استاندارد مدیریت دانش لاوسن(۲۰۰۳) و پرسش
نامههوش سازمانی آلبرخت(۲۰۰۳) می باشد. … یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین
مدیریت دانش و مؤلفه های آن با هوش سازمانی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. …. که
تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می گذارد، هوش سازمانی است.
[PDF] اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ۱ – فصلنامه مدیریت توسعه و …
– ذخیره شده
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ۸٫ اﻣﺮوزه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از اﻋﺘﻤﺎد. ۱٫ ، ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﻧﺎم. ﺑﺮده ﻣﯽ. ﺷﻮد. و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ رﻫﺒﺮی و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد ….
اﻓﺰاﯾﺶ. ﺗﻤﺎﯾﻞ. اﻓﺮاد. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﺷﺮﮐﺖ. در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎی. اﺷﺘﺮاک. داﻧﺶ،. ﻧﻘﺶ. ﻣﺆﺛﺮی. داﺷﺘﻪ. اﺳﺖ . اﻧﮕﯿﺰه.
ﻫﺎی. ﻓﺮدی. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮏ. ﻋﺎﻣﻞ. ﻣﻬﻢ. در. اﯾﻦ. راﺑﻄﻪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. و. ﺑﻪ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻋﻼوه. ﺑﺮ
.
جامعه حسابداران رسمی ایران
– ذخیره شده – مشابه
جهت تشویق فرهنگ کتابخانی و ارتقای سطح دانش فنی و همچنین رفاه کارکنان،
کارآموزان و پرسنل موسسات حسابرسی، کتابهای ذیل با احتساب ۵٠% تخفیف عرضه
می گردد. دیباچه ای بر حقوق مدنی با قیمت … مشاهد متن تفاهم نامه جهت کسب اطلاعات
بیشتر با شماره تلفن های موسسه توسعه کمک به فره… آزمون کارکنان حرفه‌ای مؤسسات

ششمین کنفرانس مدیریت دانش – Symposia.ir
– ذخیره شده
ارائه الگویی جهت پیاده سازی همزمان مدیریت دانش ، مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد
فرآیندها و بررسی شباهت ها وتفاوت های آنها …. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و
مدیریت دانش مطالعه ای موردی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
کرمانشاه … استفاده ازبررسی پرسشنامه ای برای پویاسازی مدل مدیریت دانش درسازمان
ها.
تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت …
– ذخیره شده
۱۲ دسامبر ۲۰۱۷ … تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در
سازمان بیمه مرکزی ایران (۱۴۶۵۶):مدیریت کیفیت جامع تحقیق … فرضیه های فرعی.
تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق. توانمندسازی کارکنان. مدیریت کیفیت جامع.
جامعه آماری. نمونه آماری. روش تحقیق. ابزار گردآوری داده ها.
[PDF] مروری بر مدل های بهره وری نیروی انسانی و ارتباط آن با کیفیت خدمات در سا
– ذخیره شده
شامل دو پرسشنامه. مرتبط با شاخص. بررسی تاثیر بهره. وری مدیریت بر. کیفیت
زندگی. کاری کارکنان. علی زاده و همکاران). ۳۱۳۱٫ (. رابطه کیفیت زندگی کاری با …
لذا. محقق. در. پژوهش. حاضر. جهت. بهبود. کیفیت. خدمات. در. صنعت. بیمه. به. بررسی.
این. موضوع. پرداخته. که. اصول. مدیریت. کیفی. ت. جامع. بر. مولفه. های. سروپروف.
نمونه پروپوزال – modir123.ir
– ذخیره شده – مشابه
۱۰۵۰۰٫ ۳۱٫ پروپوزال بررسی عدم گرایش افراد به بیمه های اختیاری مطالعه مورد بیمه
آتش سوزی. word. 10500. 32. پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده بر
کیفیت رابطه مشتریان بانک تجارت. word. 10500. 33. پروپوزال بررسی رابطه بین
توانمند سازی و بهره وری کارکنان. word. 12500. 34. پروپوزال بررسی رابطه مدیریت
دانش …
تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت …
– ذخیره شده
۱ دسامبر ۲۰۱۷ … تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در
سازمان بیمه مرکزی ایران (۱۷۸۲۲):توانمندسازی کارکنان مدیریت کیفیت … انسانی از
پرسشنامه محقق ساخته، استفاده خواهد شد که شامل ۳۰ سؤال بر اساس مؤلفه های مدل
بکوویتز و ویلیامز می باشد درباره یافتن دانش، به کارگیری دانش، …
[PDF] ERP – DOURAN Portal
– ذخیره شده – مشابه
پوشش حوزه های مختلف. سیســتم جامــع برنامــه ریــزی منابــع ســازمانی شــرکت دوران،
یــک راهــکار یکپارچــه نــرم افــزاری اســت کــه مــی توانــد تمامــی حوزه هــای ســازمان هــا.
نظیـر سیسـتم هـای مالـی و بهـای تمـام شـده )Financial( ،پشـتیبانی )Logistics(،
منابـع انسـانی )HRM( ، زنجیـره تامیـن )SCM( ، مدیریـت روابـط. مشـتریان )CRM( …
[PDF] بررسی تاثیر مداخله های بر ارتقای کیفیت خدمت در کلینیک …
– ذخیره شده
گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،
NPMC1- مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ). دانشگاه علوم
پزشکی … بررسی میزان کیفیت خدمت و متعاقبًا انجام مداخله های مناسب در این رابطه در
کلینیک فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی تبریز می باشد. این مطالعه از نوع مداخله
ای می …
پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی – دانلود پایان نامه
– ذخیره شده
پایان نامه ارتباط بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی پایان نامه جهت دریافت مدرک
کارشناسی مدیریت بازرگانی مقدمه با بررسی روند بوجود آمدن سازمان های بزرگ در دهه ‌های
… این مقاله سعی دارد بعد از مروری بر مفاهیم سازمان یادگیرنده و مدیریت کیفیت جامع،
رابطه متقابل سازمان یادگیرنده و مدیریت کیفیت جامع را مورد بررسی قرار دهد.
بیمه ایران استان کرمان-عوامل سازمانی موثر بر توانمند سازی سازمانی در …
– ذخیره شده – مشابه
۲ نوامبر ۲۰۱۵ … جامعه آماری پژوهش، شرکت‌های بیمههای بازرگانی استان کرمان شامل ۲۳ شرکت بیمه
می‌باشند. در ‌نهایت نتایج روش آماری معادلات ساختاری نشان دهنده میزان تأثیر مستقیم و
معنادار توانمندی سازمانی بر افزایش ارزش مشتری با توجه به عوامل درنظر گرفته شده
مرتبط با خلق ارزش مشتری(سواد اطلاعاتی،مدیریت دانش،مدیریت روابط …
بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت …
– ذخیره شده
۱۳ نوامبر ۲۰۱۷ … بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان
بیمه مرکزی ایران (۴۰۳۴۰):بیمه مرکزی ایران مدیریت کیفیت جامع … با عنوان
بررسی رابطه بین ساختار و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان شرکت بهره برداری
از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان می باشد دسته: مدیریت بازدید: ۴ بار …
دانلود مقاله,پرسشنامه و پایان نامه | پژوهش برتر (شرکت نوشتار ایوان …
– ذخیره شده
موانع اجرای استراتژی های سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان. خرداد ۱۱, ۱۳۹۶ ۲
Comments … آبان ۳۰, ۱۳۹۵ در: پایان نامه, پرسشنامه, پروپوزال, پژوهش برتر, مقاله
بدون دیدگاه · فایل اموزشی انتخاب … پروپوزال رابطه بین امید، خوش بینی تحصیلی،
خودکارآمدی تحصیلی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم زاهدان. توسط :
پژوهش …
پایان نامه تاثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان در مدیریت دانش مدیریت …
– ذخیره شده
چکیده ::سیستم اطلاعات بیمارستانی یکی ازعوامل موثربرمدیریت دانش سازمانهای
مراقبت های بهداشتی ودرمانی می باشد، این پژوهش باهدف تعیین تاثیر کاربردسیستم
ا… … اطلاعات جامع بیمار بین بخش ها و سایر مراکز درمانی به منظور تسریع در فرایند
مراقبت و درمان بیمار ، بهبود کیفیت ، افزایش رضایت مندی و کاهش هزینه می باشد(۲۱)
.
[PDF] بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری محصول در یک بنگاه تولیدی )مطالعۀ موردی:
– ذخیره شده – مشابه
در پژوهش حاضر سعی شده است تا از منظری نو، راهکارهای نوآوری محصول در شرکت ملی
شیمی کشاورز، به عنوان یک بنگاه تولیدی، … نشان داد، فعالیت های مدیریت کیفیت،
توانایی یادگیری سازمانی، به کارگیری ابزارهای فناوریSPSS آماری یافته ها به کمک
نرم افزار آماری …. معنادار بین مدیریت دانش و نوآوری)محصول، فرایند، تدریجی.
انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول
– ذخیره شده – مشابه
انواع پرسشنامه طراحی پرسشنامه. … این پایگاه جهت مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی
بهتر فعالیت خود و در راستای ارائه باکیفیت محصولات خود، خدمات پژوهشی خود را به
صورت انحصاراً «پرسشنامه» در خدمت … اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته
هستند، به این معنی که استاندارد شده نیستند و شاید روایی و پایایی نداشته باشند.
پرتال اطلاع رسانی | بیمه نامه مهندسی، عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB)
– ذخیره شده – مشابه
بیمه نامه مهندسی، عیوب اساسی و پنهان ساختمان (LDB). این بیمه نامه هر گونه خسارت وارد
به سازه های اصلی و جانبی ساختمان ناشی از : ۱) طراحی غلط ( خلاف استانداردها، قوانین و
مقررات، انجام محاسبات نادرست و…) ، ۲) مواد یا مصالح معیوب، ۳) اجرای نادرست کار (
اجرای ضعیف یا نادرست توسط پیمانکار یا مجری در بخش های استراکچرال، مکانیکال و …
فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، – Magiran
– ذخیره شده
ارائه مدل فرهنگ مشتری مداری مبتنی بر آموزه های اسلام در آموزش و پرورش کشور آیسودا
گل دهان ، فریبا …. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش و
رابطه آن با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی سیدجواد ایرانبان … بررسی و رتبه بندی
عوامل موثر بر بهره وری نیروهای انسانی(کارشناسان) شرکت بیمه معلم الناز نظری ،
مجتبی …
تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت …

۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷ … دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت
کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران، در قالب word و در ۱۹۳ صفحه، قابل … دانش
در سیستم جامع تولید ایران خودرو سوابق اجرای مدیریت دانش در ایران خودرو بررسی مدل
های استقرار مدیریت دانش در سازمان مدل پایه های ساختمان دانش نحوه …
[PDF] دریافت فایل
– مشابه
۲۳ ژانویه ۱۹۷۴ … نقشه جامع علمی کشور. تحول و نوسازی نظام آموزش و تربیت کشور: خانواده، مدرسه،.
دانشگاه و حوزه. تحول و ارتقاء علوم انسانی. پیش نیاز های فرهنگی تحقق چشم انداز ۲۰
ساله کشور …. سنجش رابطه جامعه پذیری در دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان …
نقش مکانیزم های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش.
[PDF] برآورد سطح نوآوری شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد با …
– ذخیره شده – مشابه
بودن دسترسی محققین به تمامی شرکت ها، مرکز اقبال پارک علم و فناوری برای توزیع
پرسشنامه … نتایج نشان دهنده آن است که کیفیت منابع انسانی، زیرساخت های …
تحقیقات نشان دهنده آن است که پارک های علم و فناوری متشکل از شرکت های مبتنی. بر
فناوری های جدید، مکان های مناسبی را برای ایجاد نوآوری فراهم می آورند. مفهوم پارک های.
[PDF] ارزیابــی عمکــرد زنجیره تأمیــن بــا رویکــرد مــدل مرجــع عملیاتــ
– ذخیره شده
عملکرد زنجیره های تأمین شرکت را ارزیابی کرده و باPVA. SWOT ، تجزیه و
تحلیلPVA … در پژوهشی به ارائه شاخص های. تعالی زنجیره تأمین براساس مفاهیم
مدیریت کیفیت جامع …. استراتژی های مدیریت دارایی در یک زنجیره تأمین شامل کاهش
موجودی و درون کاری است و مربوط به دوره زمانی نقدینگی و بازگشت. دارایی های ثابت
می باشد. ۴٫
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی – دکتر پوران رئیسی
– ذخیره شده
رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با میزان فروش بیمه نامه های درمان مکمل شرکت های بیمه
تجاری در ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۲، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و
اطلاع ….. امکان بهره‌گیری از مدیریت کیفیت جامع در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان: تحلیل وضعیت موجود، جمله طب و تزکیه، شماره ۴۶، صص ۴۷-۳۵٫
[PDF] دریافت به صورت PDF – مشاوران توسعه آینده
– ذخیره شده
۱۹ مه ۲۰۱۶ … مطالعــه مــوردی: مدیریــت دانــش مشــتری در. SEB گــروه مالــی. یـک گـروه مالـی سـوئدی
ویـژه شـرکت ها، مؤسسـات و SEB. مشــتریان فــردی بخــش خصوصــی اســت. فعالیت
هــای آن عمدتــاً. شــامل خدمــات بانکــی اســت و البتــه در کنــار آن عملیــات بیمــه. قابـل
توجهـی نیـز بـه انجـام می رسـاند. ایـن بانـک بـه مشـتریانی. در حــوزه …
دانلود آنلاین چند نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد | پرسشنامه,پروپوزال …
– ذخیره شده
استراتژی بازاریابی محتوایی بی تو بی B2B در صنایع; نقش رویکرد CRM در
بهبود کیفیت خدمات; نقش سازنده و استراتژیک شاخص های مالی بر میزان فروش sales
…. قدرت مدیران روی عملکرد کارکنان واحد فروش بازاریابی شرکت های بیمه خصوصی;
بررسی رابطه مدیریت تعارض با هوش هیجانی مدیران مدارس; بررسی رابطه مدیریت دانش
و …
[PDF] مدیریت و توسعه ورزش دوفصلنامه ۹ ، پیاپی دوم ، شماره پنجم سال های …
– ذخیره شده – مشابه
۲۰ مه ۲۰۱۴ … گیری. را. پرسشنامه. ها. ی انتظارات هایر و. همکاران ). ۲۰۰۶٫ (،. رضایت. مندی هایر و.
همکاران ). ۲۰۰۶٫ ،(. انگیزه شرکت در. فعال. یت. های ورزشی گیل و. همکاران ). ۱۹۸۳٫ (. و
کیفیت خدمات کو و. پاستور ). ۲۰۰۴٫ (. تشکیل داد. یافته. ها: نتایج تحقیق نشان داد
که بین انگیزش شرکت، انتظارات،. رضایت. مندی، کیفیت خدمات رابطه.
مقاله – بیمه زندگی مان
– ذخیره شده – مشابه
سپس با استفاده از ۳ پرسشنامه به ترتیب، اهمیت هر یک از خواستهها شناسایی، نوع
خواسته براساس مدل کانو تعیین و میزان اختلاف بین سطح انتظار و سطح کیفیت ….
جامعه مورد بررسی دربرگیرنده دو طبقه رؤسای شعبه های بیمه و نمایندگان و کارگزاران
برتر شرکت های بیمه در شهر تهران بوده، که از طبقه اول ۶۰ نفر و از طبقه دوم ۸۵ نفر و
در …
تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت …
– ذخیره شده
۵ دسامبر ۲۰۱۷ … تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در
سازمان بیمه مرکزی ایران (۴۴۲۶): … دانش در سیستم جامع تولید ایران خودرو سوابق
اجرای مدیریت دانش در ایران خودرو بررسی مدل های استقرار مدیریت دانش در سازمان مدل
پایه های ساختمان دانش نحوه عملکرد پایه های این مدل شواهد اجرای مدل در …
بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در …
– ذخیره شده – مشابه
ابزار پژوهش سه نوع پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بنتیس، خلاقیت رندسیب و
نوآوری هانگ و همکاران بود. یافته‌ها: نتایج … رابطه مدیریت کیفیت جامع و یادگیری
سازمانی با عملکرد نوآوری در بیمه ملت. پایان نامه … بررسی تأثیر سرمایه فکری بر
عملکرد مالی جاری و آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه …
بررسی رابطه بین تسهیم دانش با نوآوری) موردمطالعه: پست بانک استان …
– ذخیره شده
۷ ژانویه ۲۰۱۸ … بررسی رابطه بین تسهیم دانش با نوآوری) موردمطالعه: پست بانک استان زنجان (.
مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات ۱۷٫ چکیده. ظهور نوآوری دانش نه تنها
سازمانها را قادر میسازد نسبت به رقبا مزیت رقابتی بدست آورند بلکه ابزار سودمندی
را برای ارتقای. عملکرد سازمانی ارائه میکند. دانش به عنوان منبع عمده …
بررسی ارتباط میان ابعاد مدیریت دانش با نوآوری – دانشگاه جامع علمی …
– ذخیره شده – مشابه
۱۲ ژانویه ۲۰۱۵ … تعداد ۲۸۳ پرسشنامه توزیع گردید و با توجه به پرسشنامههای دریافتی، تعداد ۲۱۹ به
پرسشنامه پاسخ دادند. …. طالقانی و دیگران(۱۳۹۱) در مطالعه خود به بررسی ارتباط میان
مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه میپردازد؛ نتایج نشان میدهد که
شاخصهای خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری …
لیست پرسشنامه – دانلود پرسشنامه
– ذخیره شده – مشابه
پرسشنامه حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش. ◅ پرسشنامه بودجه بندی
بر مبنای صفر (ZBB) … پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه
گذاری. ◅ پرسشنامه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات … پرسشنامه نگرش مدیران درباره
تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان. ◅ پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در …
۲۶۰ موضوع پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت – گروه آموزشی علم ما
– ذخیره شده
۲ ا کتبر ۲۰۱۷ … ۲۶۰ موضوع پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت / مدیریت بازرگانی / صنعتی /
بازاریابی / دولتی / انسانی / منابع / موضوع / عنوان / رساله / تحقیق / تز. … ترویجی
انجام شده در زمینه بیمه های عمر توسط صنعت بیمه; بررسی تاثیر تجارت الکترونیک
بر توسعه صادرات محصول x; بررسی رابطه بین کیفیت برنامه ریزی …
پرسشنامه مدیریت – پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله/استخراج مقاله
– مشابه
دانلود پرسشنامه مدیریت، پرسشنامه استاندارد مدیریت، پرسشنامه پایان نامه مدیریت،
نمونه پرسشنامه مدیریت، تهیه پرسشنامه مدیریت، طراحی پرسشنامه مدیریت، خرید
پرسشنامه مدیریت، سایت پرسشنامه مدیریت. … استفاده از فناوری اطلاعات در
پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع …. حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره
سرمایه گذاری.
چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش از جنبه عوامل کلیدی
– ذخیره شده – مشابه
۵ ا کتبر ۲۰۱۶ … هدف از این نوشتار مطالعه و بررسی روند پیاده سازی سیستم جامع مدیریت دانش در سه
سازمان وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران، شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و
مدیریت شهری مشهد است.
رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان – دانلود پایان …
– ذخیره شده
لذا باید مدیریت منابع انسانی با توجه به فعالیتهای منابع انسانی و افزایش توانایی
کارکنان در جهت انجام وظایف و مسئولیت های شغلی در جهت بالا بردن رضایت شغلی …
نمونه ای ۱۲۰ نفری از کارکنان شرکت بیمه ملت انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه
میزان رضایت آنها در رابطه با فعالیت های توسعه منابع انسانی مورد بررسی قرار
گرفت.
بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت …
– ذخیره شده
۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ … بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان
بیمه مرکزی ایران: جدید ۲۰۱۸: شناسایی برترین مقاله راجع به بررسی رابطه … را
شکوفا کند و از وابستگی برهاند، در این میان مدیریت کیفیت جامع از مفید ترین
ومؤثرترین روش های مورد استفاده در سیستم های مدیریتی به شمار می رود …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷ
– ذخیره شده
۱۵ مه ۲۰۱۷ … ﭘﺬﯾﺮی، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺳﺮﻋﺖ در ﮐﺎر، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻢ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ،
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎی اﺻﻠﯽ. ) و ﺑﻬﺮه. وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺎ در اﺳﺘﺎن. اذرﺑﺎﯾﺠ. ﺎن ﺷﺮﻗﯽ، راﺑﻄﻪ
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد . واژه. ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺑﻬﺮه. وری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﻧﻌﻄﺎف. ﭘﺬﯾﺮی،
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ،. ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻢ. ۱٫ -. داﻧﺸﯿﺎر،. ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ،. واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾ. ،ﺰ.
تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت …

۲۹ آگوست ۲۰۱۷ … دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت
کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران، در قالب word و در ۱۹۳ صفحه، … در استقرار
مدیریت دانش توضیحات: پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در
دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی /کارشناسی ارشد رشته مدیریت …
[PDF] ﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﺿﻤ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺘ – فصلنامه علمی …
– ذخیره شده
۳ ا کتبر ۲۰۱۶ … ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﻮزش ﺿﻤ. ﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ. ﭘﺨﺶ ﻓﺮآو. رده. ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻪ. ﻫﺎی ارزش.
ﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن. ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻫﺎدی. ۱*. ،. اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر دﺷﻤﻦ زﯾﺎری. ۲٫ ۱٫ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ … ﻧﻔﺮ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده. ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان در ﺗﻬﺮان. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﻮد. ،. ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن
ﺗﻌﺪاد. ۲۶۴٫ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮی. ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ …
تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت …

۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷ … دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان با استقرار مدیریت
کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران، در قالب word و در ۱۹۳ صفحه، قابل …
توضیحات: پایان نامه نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های
پیام نوراستان مرکزی /کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش …
[PDF] PDF: پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر … – مقاله
– ذخیره شده
دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: ۳۳۷۹ ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: ۱۵۴٫ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ (TQM) ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در. {ﻣﻘﺎﻟﻪ} ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات
…. ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ از ﻧﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ۲۰۱ ﺻﻔﺤﻪ در ﻗﺎﻟﺐ word و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
… ﭼﮑﯿﺪه ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ اﺳﺘﺮس q.
پایان نامه ها – موسسه آموزش عالی آزاد بهار
– ذخیره شده – مشابه
برای انجام این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای بررسی ارتباط بین
سرمایه های اجتماعی و توسعه مدیریت دانش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی …
کلیدی اقدام به تهیه پرسشنامه ای شامل ۵۷ گویه گردید و سه عامل به عنوان عوامل اصلی و
موثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی شامل : ۱) کیفیت زندگی کاری کارکنان ۲) …
[PDF] نگرش و عملکرد پرستاران نسبت به خشونت محل … – مدیریت ارتقای سلامت
– ذخیره شده
زهرا معینی و همکاران. مدیریت ارتقای سالمت. دوره ۵ شماره ۳ خرداد و تیر ۱۳۹۵٫ ۷۱٫
شغلی با استفاده از پرسشنامه های روا و پایا موجود می باشد. از این رو. پژوهشگران در
مطالعه حاضر سعی نمودند سه حیطه دانش، نگرش و. عملکرد پرستاران نسبت به خشونت
محل کار را به طور جامع و کامل. مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. مطالعه حاضر با هدف
تعیین دانش،.
[DOC] فرم برگزاری جلسه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
– ذخیره شده – مشابه
۱۶ دسامبر ۲۰۱۵ … ۱- جعفری – هادی – حسابداری ۹۳- رابطه بین مدیریت کیفیت جامع . ۲- مریم موسی … های
مغزی. ۱۲- مقصودی ولتی – ارش – مدیریت صنعتی ۹۳- سنجش روابط درونی بین عوامل
موفقیت بکارگیری مدیریت دانش … ۲۵- علیشاهی – علیرضا – مدیریت بازرگانی ۹۲-
بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکتهای بیمه ایران.
پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت امور اقتصادی -معاونین سابق/
– ذخیره شده
۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ … رابطه میان یادگیری سازمانی وآمادگی کارکنان برای تغیر در شرکت های بیمه، فصلنامه
علمی پژوهشی مطالعات مدیریت، شماره ۷۰، تابستان وبهار ۹۲، دانشکده مدیریت دانشگاه
علامه طباطبایی. عوامل موثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش محور، فصلنامه علمی
پژوهشی راهبرد فرهنگ،شماره ۲۱ ، بهار۱۳۹۲ ، دبیرخانه شورای …
[PDF] ﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺬاران ﺑﯿﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ، وﻓﺎداری ﻧﮕﺮﺷﯽ و – کاوشهای مدیریت بازرگانی
– ذخیره شده – مشابه
ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ. آورد. ﭘ. ﮋوﻫﺶ. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ. آوری داده. ﻫﺎ
ﺑﺮای. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ. ادراک. ﺷﺪه. ، ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﯾﻦ اﺑﻌﺎد. ﺑﺮ وﻓﺎداری ﻧﮕﺮﺷﯽ و رﻓﺘﺎری. و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ وﻓﺎداری ﻧﮕﺮﺷﯽ. ،. در ﻣﯿﺎن. ۲۶۷٫ ﻧﻔﺮ از. ﺑﯿﻤﻪ. ﮔﺬاران ﺑﯿﻤﻪ. ﻫﺎی ﻋﻤﺮ. ﺷﺮﮐﺖ. ﺑﯿﻤﻪ. ﺳﺎﻣﺎن در
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺮاﺳﺎس. ﺗﺤﻠ. ﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﮑﻨﻮن. ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﺷﺎﻣﻞ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎی
ﻣﺤﺴﻮس،.
کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر(tqm) در کشورهای ژاپن،آمریکا و ایران …
– ذخیره شده – مشابه
۲۸ آوریل ۲۰۱۱ … ۲) آموزشهای دمنیگ در رابطه با الگوی چرخه مشارکت کارکنان و نهادینه کردن این چرخه ۳)
راهبری و تعهد مدیریت عالی ژاپن ۴) نظام جامع مدیریت کیفیت فراگیر ۵) کنترل
کیفیت فراگیر در گروههایی از شرکتهای بهم وابسته داده ها و روشهای آماری ،مرکز حیات
فعالیتهای کنترل کیفیت هرگونه اقدام اصلاحی و ارتقای استاندارها در …
اثر مدیریت دانش بر توفیق مدیریت ارتباط با مشتری: اثر واسطه ای …
– ذخیره شده – مشابه
رتبه: ۵ – ۱ رأی
۱۳ سپتامبر ۲۰۱۵ … عنوان مقاله: اثر مدیریت دانش بر توفیق مدیریت ارتباط با مشتری: اثر واسطه ای عوامل
سازمانی ( مطالعه موردی) قسمت اول. مولفان: … نتایج تحقیق نشان میدهد فرض اصلی این
است که داشتن قابلیت های مدیریت دانش برای موفقیت CRM کافی نمیباشد، و عوامل
دیگری نیز وجود دارد که می توان در نظر گرفت. یعنی، به طور خاص، …
ساخت پرسشنامه محقق ساخته آماری لیکرت
– ذخیره شده – مشابه
ساخت پرسشنامه محقق ساخته آماری لیکرت – پرسشنامه مدیریت ، پروپوزال مدیریت
اجرایی ، پایان نامه مدیریت اجرایی،پرسشنامه پایان نامه مدیریت-spss.
[PDF] بیمه پارسیان به عنوان تنها شرکت بیمه ای عنوان های قهرمان صنعت و یکی از
– ذخیره شده – مشابه
۱۲ آوریل ۲۰۱۶ … جدیـد مدیریـت امورفـروش و مشـتریان بـرای کلیـه شـرکت هایـی کـه در. نــام ثبــت شــده
خــود از … هــای عمــر و نــکات جدیــدی از. متدهـای فـروش ایـن بیمه نامـه بـه نماینـدگان کـه در
صـف مقـدم شـبکه فـروش شـرکت های بیمـه هسـتند آمـوزش داده شـد. … راننـده۲- مدیریـت.
ریســک در بیمــه ۳- اصــول و فنــون مذاکــره تجــاری بــه دانشــگاه جامــع.
[PDF] ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی داﻧﺶ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوری
– ذخیره شده
ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ﺷﻤﺎره. ﺑﯿﺴﺖ. وﻫﺸﺖ،. ﻣﻬﺮ. ﻣﺎه. ۱۳۹۵٫ ۴٣. ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮی داﻧﺶ ﺑﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوری. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺠﺎری اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن. اﻟﺒﺮز ﺻﻔﺮی ﻣﺤﺴﻦ آﺑﺎد. ۱* …. ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻧﻮآوری. اﻏﻠﺐ. ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد. دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آﺷﮑﺎر،. ﮔﺰارش. ﻫﺎی. ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و. ﭘﺮوژه. ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ. ﮐﻪ. ﺷﺮﮐﺖ.
در. روال ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد،. ﻧﻤﺎﯾﺎن. ﺧﻮاﻫﺪ. ﺪﺷ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ. و. اﺳﺘﻔﺎده.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *