دانلود کامل پرسشنامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

هدف از این پرسشنامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۵
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۱

پرسشنامه  بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

(مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)
چکیده
مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی می باشد. جامعه هدف مطالعه حاضر، سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان می باشد. که ۲۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردیده است.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و همچنین از روش همبستگی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که که از میان مولفه های مدیریت دانش، مولفه کسب دانش با ضریب همبستگی ۳۳٫۷ درصد؛ مولفه انتقال دانش با ضریب همبستگی ۱۵٫۴؛ مولفه خلق دانش با ضریب همبستگی ۲۰٫۷ و مولفه کاربرد دانش با ضریب همبستگی ۳۴٫۲ رابطه مثبت و معنی داری با نوآوری سازمانی دارد. در حالیکه مولفه حفظ دانش رابطه معنی داری با نوآوری سازمان ندارد. همچنین از دیدگاه کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان، تمامی مولفه های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است. بطوریکه میانگین ارزش کسب شده برای متغیرها عبارت است از: کسب دانش برابر با ۳٫۱۳؛ حفظ دانش برابر با ۳٫۰۹؛ انتقال دانش ۳٫۱۱؛ خلق دانش ۳٫۱۳؛ کاربرد دانش ۳٫۲۹ و در نهایت نوآوری سازمانی برابر با ۳٫۳۲ بوده است.
کلمات کلیدی:
مدیریت دانش
نوآوری سازمانی
خلق دانش
انتقال دانش
کسب دانش
حفظ دانش
کاربرد دانش

چگونگی طراحی ابزار سنجش تحقیق

پژوهشگر باید با ابزارهایی، داده های لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمع آوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد (خاکی، ۱۳۸۴).

محقق به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات، در این پژوهش از پرسشنامه، به عنوان ابزار اصلی استفاده نموده است. که می توان گفت یکی از روش های جمع آوری داده ها به صورت مقرون به صرفه و عملی در جامعه آماری است. پرسشنامه از دو بخش سؤالات عمومی و اختصاصی تشکیل شده است. بخش سؤالات عمومی مشخصات فردی پاسخ دهندگان را در بر می گیرد. این سؤالات عبارتند از: جنسیت، سن، میزان تحصیلات و سابقه خدمت.

بخش سؤالات تخصصی نیز شامل سؤالات مرتبط با مدیریت دانش مشتری در زمینه های کسب دانش، حفظ دانش، انتقال دانش، خلق دانش و کاربرد دانش و سؤالات تخصصی مرتبط با نوآوری سازمانی می باشد. در طراحی این پرسشنامه ها از مقیاس پنج امتیازی لیکرت (از خیلی کم تا بسیار زیاد) استفاده شده است. در جدول ۳-۱ متغیرهای سؤالات مربوط به تمامی بخش ها به اختصار آورده شده است.

جدول۳-۱-گویه‌های پرسشنامه

متغیر

گویه ها

تعداد گویه ها

کسب دانش

۷-۱

۷

حفظ دانش

۱۳-۸

۶

انتقال دانش

۱۹-۱۴

۶

خلق دانش

۲۶-۲۰

۷

کاربرد دانش

۳۳-۲۷

۷

نوآوری سازمانی

۵۱-۳۴

۱۷

۳-۸- روایی و پایایی پرسشنامه

۳-۸-۱- روایی

برای تعیین اعتبار پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سؤال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤال های پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤال های تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. اعتبار محتوای پرسشنامه تحقیق حاضر توسط اساتید فن و صاحب نظران در مورد موضوع تحقیق تأیید شده است و از اعتبار لازم برخوردار می باشد.

۳-۸-۲- قابلیت اطمینان[۱] (پایایی)پرسشنامه

برای اندازه گیری پایایی یک پرسشنامه ابزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آن ها «ضریب آلفای- کرونباخ[۲] » است. این ضریب توسط «کرونباخ» ابداع شده و یکی از متداول ترین روش های اندازه گیری اعتماد پذیری یا پایایی پرسشنامه هاست. این ضریب برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرش ها، عقاید و … به کار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخ دهندگان از سؤالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس هاست. مقیاس عبارتست از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیاء یا رفتارها در جهت به کمیّت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می شود. آلفای کرونباخ به طور کلی با استفاده از یکی از روابط زیر محاسبه می شود.

یا

،

واریانس سؤال i ام،

واریانس مجموع کلی سؤالات،

K: تعدا سؤالات،

بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به ۱ نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین سؤالات بیشتر و در نتیجه پرسش ها همگن تر خواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی ۴۵ درصد را کم، ۷۵ درصد را متوسط قابل قبول، ضریب ۹۵% را زیاد پیشنهاد کرده. بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسش ها مقدار آن را می توان افزایش داد.

به منظور بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق، ابتدا ۳۰ پرسشنامه درجامعه آماری توزیع و گردآوری گردید. سپس برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

در تحقیق حاضر آلفای کرونباخ چهار بخش اختصاصی هر دو پرسشنامه به شرح جدول (۳-۲) است. با توجه به این که آلفاهای محاسبه شده بالاتر از ۰٫۷ می باشد بنابراین پرسشنامه تحقیق از پایایی مناسب برخوردار است.

جدول ۳-۲-متغیرهای اصلی تحقیق (آلفای کرونباخ)

شاخص ها

ضریب آلفای کررونباخ

کسب دانش

۰٫۸۲۴

حفظ دانش

۰٫۸۲۹

انتقال دانش

۰٫۸۰۸

خلق دانش

۰٫۸۴۲

کاربرد دانش

۰٫۸۶۹

نوآوری سازمانی

۰٫۷۲۶

کل پرسشنامه

۰٫۸۴۱[۱]. Reliability

[۲]. Chronbach, s

جهت مشاهده فایلهای بیشتر به لینک های زیر مراجعه کنید
http://papercity.fileina.com/
http://ofmasweblog.ofmas.ir
http://cerodownload.cero.ir/
http://parsdanesh.sidonline.ir/

[DOC]جدول (۳): رابطه بین هر کدام از مولفه‌های مدیریت دانش و عملکرد …

این مقاله در صدد بررسی رابطه بین کاربست مولفه‌های مدیریت دانش با عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بود. … سازمان ها برای تبدیل دانش به یک کالای سرمایه ای، باید در جهت ایجاد تعادل میان فعالیت های مدیریت دانش بکوشند، ولی موانع متعددی بر سر راه خلق و به کارگیری دانش در سازما …

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد سازمانی در …

با توجه به نیازهای روز جامعه و پویایی و پیچیدگی آن، نوآوری و بهبود عملکرد سازمانی از جمله عوامل مهم در پیشبرد اهداف سازمان ها به شمار می روند و از آنجایی که مدیریت دانش می تواند در افزایش نوآوری و بهبود عملکرد سازمانی نقش عمده ای داشته باشد، در پژوهش حاضر، به بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد سازمانی پرداخته شده …

[PDF]بررسی تاثیر شبکه دانش بر عملکرد نوآوری محصول با … – …

شبکه های. دانشی، یکی از منابع اصلی کسب دانش در هر سازمان محسوب می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت. شبکه دانش و عملکرد نوآوری محصول انجام شد. برای این منظور، ابتدا یک چارچوب مفهومی از عملکرد نوآوری. محصول با توجه به مولفه های مدیریت دانش و راهبردهای توسعه محصول ارائه گردید و در ادامه، تاثیر تمرکز راهبردی.

[PDF]اصل مقاله

توسط سید موسوی – ‏۲۰۱۴
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟ. ﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺘﻠﺪﺍﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﻮ ﻭ ﺑﺪﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ، ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻭ ﻛﭙﻲ ﺷﻮﺩ. ،. ﻫﺘﻞ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺩﺍﻧﺶ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ. ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻫﺘﻞ ﻫﺎﻱ.

[PDF]بررسی تأثیر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد …

۲۰۰۰(.۲تا میان مدیریت دانش با نوآوری ارتباط برقرار کنند )کارنیرو. تأثیرات برنامه های مدیریت دانش روی نوآوری و عملکرد سازمان به ندرت در ادبیات موضوع مورد. ، ۲۰۰۸(. مطالعات اندکی به طور تجربی رابطه ی میان دانش و۳بررسی قرار گرفته اند )چویی و دیگران. ، ۲۰۰۸(، بنابراین خالء مطالعاتی راجع به اینکه چگونه و تحت۴عملکرد را بررسی …

مقاله بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با یادگیری …

پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد یادگیری سازمانی براساس مولفه های مدیریت دانش درمیان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه انجام شده است با استفاده از روش تحقیق ت…

[PDF]بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد …

توسط حاجی کریمی – ‏۲۰۱۳
چکیده. در این پژوهش مدلی برای مشخص نمودن ارتباط مابین مولفه های مدیریت دانش مشتری با بهبود عملکرد سازمانی و مدیریت. ارتباط با مشتری ارائه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل. ۹۶۹٫ نفر می. باشد. با استفاده از فرمول کوکران و از. طریق نمونه. گیری طبقه. بندی شده احتمالی تعداد. ۱۵۱٫ نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا. ۱۸٫

بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش خلاقیت و نوآوری …

جهت جمع آوری اطلاعات از فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه مدیریت دانش پروست، پرسشنامه خلاقیت سازمانی و پرسشنامه نوآوری سازمانی مارتین پاتچن استفاده گردید. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ و با استفاده از آمار توصیفی، آزمون تی تست، آنالیز واریانس، همبستگی پیرسون و کای دو در سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ تجزیه و تحلیل شد …

[PDF]آزمون مدل ساختاری فرهنگ سازمانی و فرایند مدیریت دانش با …

هدف این مطالعه بررسی نقش فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد با تأکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی بود. روش انجام … انتخاب شدند. آنها پرسشنامه های سنجش فرهنگ سازمانی، فرایند های مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، و عملکرد سازمانی را تکمیل. کرد …. منابع انسانی، فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری. مناسب برای …

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑ – زن و مطالعات …

توسط زارعی – ‏۲۰۱۶
۲۵ فروردین ۱۳۹۵ – ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارد . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : ﻓﺮﺿﻴﺎت ﭘ. ﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری. ؛. ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎی. SPSS. و. AMOS. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی … ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ. ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ دارد . واژ. ه ﻫﺎی. ﻛﻠﻴﺪی. : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ. ؛ ﻧﻮآوری. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ؛ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ؛ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ.

بررسی ارتباط میان ابعاد مدیریت دانش با نوآوری

۲۲ دی ۱۳۹۳ – شما اینجا هستید: خانه امور پژوهشی مقالات علمی مدرسان علوم مدیریت بررسی ارتباط میان ابعاد مدیریت دانش با نوآوری …. دلیرپور و یعقوبی(۱۳۹۲) به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری میپرازد؛ یافته های به دست آمده حاکی از آن است که یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری بر مدیریت دانش و …

[PDF]ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی

۳۱ تیر ۱۳۹۳ – ﻃﺮﻳﻖ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮی ﻃﺒﻘﻪ. ای ﺑﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده. ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اﺳـﺘﻔﺎده. ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ. ﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ….. در ﺑﺮرﺳﻲ. رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ،. ﻧﻮآوری و. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﻴﺎر ﻋﺮاق. ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎی آن ﺷﺎﻣﻞ. ﺧﻠﻖ، ﻛﺴﺐ، ﺛﺒﺖ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداری از داﻧﺶ،.

[PDF]بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در سازمان های …

۶ مرداد ۱۳۹۴ – چکیده. هدف پژوهش حاضر. ،. بررسی رابطه میان مدیریت دانش و عملکر. د سازمانی در شرکت. ها و سازمان. های پروژه. محور است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان شرکت مهندسی آبادگران است که با. توجه به حجم کم جامعه تمامی. ۱۰۱٫ نفر. به. عنوان. نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده. ها. پرسشنامه است که روایی …

[PDF]ﻫﺎی ﻧﻮآوری داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوری در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﮐﻮ

توسط سیدحیدر میرفخرالدینی
و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺖ . ﺗﺄﯾﯿﺪ. آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿ. ﻫﺎﻪ. ، ارﺗﺒـﺎط ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـ. ﺎ. دار ﻧـﻮآو. ری داﻧـﺶ و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ؛ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوری را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽ. رﺳﺎﻧﺪ . در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎی. ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮآوری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ. رﺗﺒﻪ. ﺑﻨﺪی. ﺷﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژه. :ﻫﺎ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﻧﻮآوری، ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ،. ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ. (. TOPSIS. ). ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :۱۵/۰۷/۸۸٫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮ. ش ﻣﻘﺎﻟﻪ.

[PDF]ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴ

۲۳ تیر ۱۳۹۵ – ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. -. ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ،. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ. ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﺩﺍﺭﻧﺪ. … ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ. ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ: ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ: ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺶ.

[PDF]رابطه ی بین مؤلفه های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در … – …

ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﺭﺑﺴــﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ. ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﺷﺪ. ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ – ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺍﺯﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ؛ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ: ۱۹۰ ﻧﻔــﺮ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷــﺪ. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. SPSS ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺑﺮﺍﻱ …

[PDF]اصل مقاله (۸۰۳۸ K) – مدیریت برند – دانشگاه الزهرا

بازاریابی (نوآوری، ارتباط با مشتری، مدیریت برند و حسگری بازار) را با عملکرد سازمانی (مثل. رشد، سودآوری و درآمد) مورد مطالعه … پرسشنامه جمع آوری گردید که توسط مدیران بازاریابی شرکت های تولیدی مواد غذایی. تکمیل شده است. … و تکنیک حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساسی. یافته های …

[XLS]لیست پایان نامه های ارشد مدیریت – دانشگاه اصفهان

۴۱, ۴۱, بررسی نقش سیستم های مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمانهای تابعه, حبیب الله رحمانی, دکترمهدی جمشیدیان, ۱۳۷۸ …. ۱۲۵, ۱۲۵, بررسی ارتباط میان ارزش شرکت با نرخ تورم و نرخ ارز با توبین در بورس ۸۳ـ۱۳۷۳Qاستفاده از شاخص, مهناز مرادیان تهرانی, دکتر کاظم عمادزاده, ۱۳۸۵٫ ۱۲۶, ۱۲۶ …

بررسی و ارزیابی رابطه بین یادگیری سازمانی با نوآوری …

توسط محمودی – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین یادگیری سازمانی با ابعاد نوآوری سازمانی( نوآوری تولیدی، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که از بین مولفه های یادگیری سازمانی ، چهار بعد تسهیم دانش ، فرهنگ یادگیری سازمانی، رهبری و کار و یادگیری تیمی به عنوان …

[PDF]اصل مقاله – دانشگاه تهران

توسط اکبری – ‏۲۰۱۳
دو ﯽ. داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. دوره. ۵٫ ، ﺷﻤﺎره. ۱٫ ﺑﻬﺎر. ۱۳۹۲٫ ﺻﺺ. ۲۰-۱٫ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ی. ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ: (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ) ﻣﺮﺗﻀﻲ اﻛﺒﺮی. ۱٫ ، ﺣﺠﺖ ﺷﻜﻴﺒﺎ. ۲ …. ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨ. ﻲ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮوﻳﺞ روﺣﻴـ. ﻪ. ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧـﻪ و ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه. ﮔﻴـﺮی از داﻧـﺶ ﺧﻠـﻖ. ﺷـﺪه در دﻳﮕـﺮ. رﻫﻴﺎﻓﺖ. ﻫﺎ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ را در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ. دﻫـﺪ. در. ﺟﺮﻳـﺎن. ﺗﻐﻴﻴـﺮ. ﺳـﺮﻳﻊ.

[PDF]وضعیت یابی مؤلفه های زیرساختی پیاده سازی اشتراک دانش در …

توسط رفوآ – ‏۲۰۱۳
هدف این پژوهش شناســایی مؤلفه های مورد نیاز پیاده سازی اشتراک دانش و بررسی وضعیت هدف: آنها در صنعت بیمه … طریق اشتراک گذاری دانش، کارآموزی کارکنان تازه استخدام شده در کنار کارکنان، ارتباط باز میان. مدیران و کارکنان، …. بنابراین پیدایش و گسترش تکنیک های اشتراک دانش سازمانی، باید با ارزش مدیریت عالی آغاز. شــود که به …

[PDF]تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان

علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و خدمات( در حوزه فناوری های برتر و با ارزش … هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهره وری اقتصادی پروژه های دانش بنیان می باشد. … لذا با توجه به اینکه هدف غایی تمامی سازمان ها، افزایش بهره وری می.

[PDF]” شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی: …

توسط مصلح – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
بهار و تابستان. ۳۱۳۱٫ بررسی تاثیرهوش رقابتی بر نوآوری در. شرکت. های دانش. بنیان شیراز. عبدالمجید مصلح. استادیار. دانشگاه خ. لیج فارس. منیجه بحرینی زاده ….. با عنوان. ” دیدگاه سیستم مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری ساز. مانی. ” انجام گرفته است. ی. افته. های. این پژوهش حاکی از آن است که رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری …

[PDF]بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی با بکارگیری مدیریت …

۲۸ اسفند ۱۳۸۱ – فرضیه. های فرعی این تحقیق نیز درباره ارتباط. سرمایه اجتماعی سازمانی. با هر یک از مؤلفه. های. بکارگیری مدیریت دانش. ، یعنی. استراتژی و اهداف دانشی. ،. کسب و خلق … پرسشنامه میرغفوری و ه. مکاران برای سنجش بکارگیری مدیریت دانش استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار. SPSS. مقدار ضریب. پایایی پرسشنامه.

[PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮﻯ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ (ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﺸﺘﻤﻞ. ﺑﺮ ﻛﺴﺐ، ﺧﻠﻖ ﻭ …. ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﺎﻟﺰﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺩﺍﻧﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﻧﺘﺎﻳﺞ … ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺩﺍﻧﺶ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

پایان نامه رابـطه بیـن مدیـریـت دانـش با نوآوری و عملکرد …

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد کارکنان شرکت مخابرات استان لرستان در سال ۹۰-۸۹ انجام شده است.سوال های … سطوح نوآوری ۵۶ مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی ۵۷ رابطه میان نوآوری با دانش و بیش سازمانی ۶۰ اصول نوآوری ۶۱ تکنیک های خلاقیت و نوآوری ۶۱ شرایط ایجاد و خلاقیت و نورآوری ۶۲

[PDF]تبیین رابطه هوش هیجانی و مدیریت دانش – سازمان بنادر و …

۲ شهریور ۱۳۹۵ – بعنوان. سازمانی حاکمیتی و عضوی از نظام بین المللی دریانوردی. ای. فاگر نقش شایسته و مورد انتظار از خود. بر اساس اهداف م. د. نظر باشیم، الزم است تا ضمن برقراری انسجام در ساخت درونی ، با هم افزائی. به سوی ارائه توانمندی ها و اندوخته های موجود در سازمان خود بپردازیم. در این میان. و. برای. تحقق آنچه گفته شد، مدیریت دانش.

[PDF]بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به نوآوری در کارکنان … – …

ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ، ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﻧﻮآوری ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣـﺪﻳﺮان و ﻣﺤﻘﻘـﺎن. ﻋﻠﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ را ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴـﺪی و ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣـﺆﺛﺮ در ارﺗﻘـﺎء. ﺳﻄﺢ ﻋ. ﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ، ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ. ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺑﻌﺎد آن. (. ﺳﺎﺧﺘﺎری، راﺑﻄﻪ. ای و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ) ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮآوری و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﺑﻌﺎد در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﻧـﻮآوری، …

[PDF]داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻬﺮ

۲۴ بهمن ۱۳۸۹ – ﻫﺎی. ﻣﻮﻓﻖ. ﺑﻪ. ﺷﺪت. اﺣﺴﺎس. ﻧﻴﺎز. ﺑﻪ. ﺑﻬﺮه. ﻣﻨﺪی. از. آن. دارﻧﺪ. از. ﻃﺮﻓﻲ. ﭼﻮن. ﺗﻐﻴﻴﺮ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻳ. ﻜﻲ. از. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎی. ﻫﺮ. ﻧﻈﺎم. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ،. ﺑﺮرﺳﻲ. وﺿﻌﻴﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻮﺟﻮد. و. ﺗـﺎﺛﻴﺮ. آن. ﺑﺮ. اﺳﺘﻘﺮار. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. ﺿﺮوری. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . در. ﻫﻤﻴﻦ. راﺳﺘﺎ. ،. اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ارﺗﺒﺎط. ﺑﻴﻦ. ﻓﺮﻫﻨـﮓ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. و. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. داﻧﺶ. در. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎﺷﻤﻲ. ﻧﮋاد. ﺗﻬﺮان.

[DOC]بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به …

درحال حاضر اکثر پروژه های مدیریتی در سطح دنیا ماهیت برنامه ریزی داشته و واژه استراتژیک در ادبیات بسیاری از دست اندرکاران مشهود است اما در سازمانهای داخل کشورما توجه … برنامه ریزی استراتژیک، با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان ، فرصت ها و تهدیدهای محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را شناسایی می کند و با درنظر داشتن ماموریت و اهداف …

فصلنامه مطالعات دانش شناسی، شماره ۷ – Magiran

تبیین عوامل زمینه ای استقرار مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران (مورد مطالعه سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران) شهاب طلایی …. بررسی مجلات کشورهای آسیایی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس با تاکید بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران عارف ریاحی …. تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه سمنان عباسعلی …

[DOC]چکیده هوش سازمانی مفهومی تقریباً جدید در بحث سازمان و …

یکی از هدف‌های مدیریت دانش، برقراری ارتباط میان‌ افرادی است که می‌دانند، طوری که به تدریج دانش‌های فردی‌ به دانش‌های سازمانی تبدیل شود.کارکرد یا هدف دیگر … مسئله ای که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد این است که آیا هوش سازمانی می تواند عامل مؤثر برای استقرار نظام مدیریت دانش و مولفه های آن باشد یا خیر؟ به بیان دیگر، این …

[PDF]نقش مولفه های فناوری اطالعات بر مدیریت دانش کارکنان سازمان …

دانـش و آگاهـی حرکـت می کننـد. رونیاسی و همکارانش )۱۳۹۰(، در بررسی موردی خود،. مولفه های فرهنگ سازمانی را بر پایه مدل دنیسون و ارتباط. آنها را با مدیریت دانش مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند. که فرهنگ مشتری مداری و گروه گرایی پایین تر از حد متوسط. بوده و نیازمند بهبود هستند. صباغچی و همکاران )۱۳۹۰(،. قابلیت هاى فناورى …

بررسی روابط بین زیرسیستم مدیریت دانش و مولفه های هوش …

ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مدیریت دانش مارکوارت با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۰۱ و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۶۸ و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون علاوه بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین زیرسیستم مدیریت دانش و هوش …

[PDF]چکیده – پژوهش های مدیریت راهبردی

ابزار پژوهش پرسشنامه ی هوشمندی سازمانی آلبرشت با ۵۳ سوال است که هوشمندی. سازمانی را در هفت بعد چشم انداز …. در سال ۱۹۹۶ به بررسی ارتباط بین نوآوری سازمانی و هوش سازمانی پرداخته است. در این ۶گلین. بررسی، … بین مولفه های هوش سازمانی مولفه کاربرد دانش بیش ترین همبستگی را با مدیریت بحران دارد. همچنین. مشخص شد که سطح …

[PDF]بررسی تاثیر زیر ساخت های مدیریت دانش بر استقرار نظام …

حاضر به بررسی تاثیر زیرساخت های مدیریت دانش در استقرار مدیریت دانش سازمان در یکی از شرکت های … و ضریب پایایی پرسشنامه مدیریت دانش …. مدیریت دانش با. فرآیندی مرتبط با شناسایی، اشتراک و خلق دانش در ارتباط است . این امر نیازمند سیستمی برای خلق و تقویت منابع. دانش سازمان و نیز تسهیل اشتراک دانش و یادگیری سازمان.

اهمیت انعطاف پذیری استراتژیک در رابطه بین دانش و نوآوری در …

دانلود رایگان مقاله با ترجمه مدیریت مقاله بیس مدیریت با مدل مقاله اهمیت انعطاف پذیری استراتژیک در دانش و نواری در بازارهای نوظهور. … می تواند یک عامل تعیین کننده در عملکرد سازمان است. لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش انعطاف پذیری استراتژیک به عنوان تعدیلگر بر رابطه بین مهارت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری است.

رابطه ابعاد مدیریت دانش با عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی …

لیو و وو نشان دادند که یادگیری سازمانی یک متغیر واسطه میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی است. در این فرآیند، مدیریت دانش همانند یک سیستم، نقش درون‌داد و یادگیری سازمانی و نوآوری نقش برون‌داد را ایفا می‌کند [۱۸]. علی‌رغم مطالعات زیادی که پیرامون ارتباط مدیریت دانش با مولفه‌های گوناگون صورت گرفته است، با این حال اینکه آیا …

بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها

پژوهش فوق با هدف تعیین رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها از طریق متغیر میانجی توانمندسازی کارکنان بصورت موردی درکمیته امداد امام خمینی استان کردستان اجرا شد. اطلاعات مورد نیاز بوسیله پرسشنامه ای که مبتنی بر مدل مفهومی پژوهش اقتباس از مدل پانگ لو لیو و دیگران(۲۰۰۹) گردآوری شده است. روائی پرسشنامه …

[PDF]ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

توسط سنجقی – ‏۲۰۱۴
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﺷﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی. « ﺗﻮﻟﻴﺪ. و ». « ذﺧﻴﺮه. » داﻧﺶ و از ﻣﻴﺎن. ۹٫ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎی. « ﻧﻮآوری. ، ». « ﭘﺎداش. » «و. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد. » در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار ﻧﺪارد . ﻴﻛﻠ. ﺪ. واژه. :ﻫﺎ. داﻧﺶ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ، ﺣﻮزه. ﻫﺎ. ی. ﺑﻬﺒﻮ. د، ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎﻋﻲ. . اﻣﻨﻴﺘﻲ. -۱٫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ، از ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدداری ﺷﺪه اﺳﺖ. -۲٫

[PDF]رابطه بین نظام نگهداری منابع انسانی با تعهد سازمانی کارکنان

فرصت های شـغلی و حمایت از سرپرسـت مدنظر قرار گرفته اسـت. با اسـتفاده از مدل آلن و می یر که تعهد سـازمانی. را بـه سـه بعـد تعهـد عاطفی، تعهد مسـتمر و تعهد هنجاری معرفی می نمایـد، رابطه بین نظام نگهداری و تعهد سـازمانی. و مولفه هـای مذکـور بررسـی می گردد. جهـت انجـام پژوهـش دو پرسشـنامه در میـان نمونه هـا توزیـع شـده و ۲۱۰ پرسشـنامه جمع …

[PDF]وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم

هدف مطالعه حاضر، بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر … جهت گردآوری داده های. مورد نیاز از پرسشــنامه مدیریت دانش نوناکا با پایایی ۰/۹۲ و جهت تعیین عوامل مؤثر. بر مدیریت دانش از پرسشــنامه محقق ساخته استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی … تجربه و متخصص از دانشگاه؛ ضعف خالقیت و نوآوری سازمانی و تضعیف مشارکت و روحیه.

[PDF]رﺗﺒﺎط رﻫﺒﺮی داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺬب داﻧﺶ ا در ادارات ﮐﻞ ورزش و ﺟ T – …

توسط فتحی – ‏۲۰۱۶
۲۰ اسفند ۱۳۹۴ – ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ. رﻫﺒﺮی داﻧﺶ ﻣﺤﻮر در ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﻧﻮاوری ﺑﻪ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮی داﻧﺶ ﮔﺮا ﺑﺮ ﻧﻮآوری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن در اداﻣﻪ …. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ارﺗﺒﺎط و. ﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻧﻮآوراﻧﻪ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد. دارد(. ).۷٫ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﺣﺎﺟﯽ ﭘﻮر(. ۱۳۸۷٫ ) در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﮏ …

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان | انجام مقاله

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ – اتخاذ جهت گیری کارآفرینانه، توانایی سازمان ها برای تبدیل دانش به نواوری، بهبود شایستگی و به طور کلی اثربخشی سازمان ها را افزایش خواهد داد. در این مقاله با مرور ادبیات موضوع رابطه بین مولفه های مدیریت دانش از خلق دانش تا بهره برداری از دانش با کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته و یافته ها نشان می دهد که …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

داده و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد. ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای. رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن و. ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﺷﺪه ﻧﻮآوری ﺟﻬﺖ. اراﺋﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار. را در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎدی در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ. ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﺤﺮا. ن. ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و رﮐﻮد در ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ. داد . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﻮآوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﻗﺘﺼﺎد. ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﺘﻌﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ …

[PDF]تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی …

توسط نمامیان – ‏۲۰۱۵
ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی تأثیـر ارتبـاط فرهنـگ سـازمانی بـر عملکـرد سـازمان بـا نقـش میانجـیِ نـوآوری،. نگاشـته … می باشـد. ابـزار جمـع آوری داده هـا، پرسـش نامه و جامعـه آمـاری تحقیـق، مدیـران ارشـد و میانـی شـرکت های …. چالش هـای. مدیریتـی اسـت کـه ایـن تحقیق، سـعی در بررسـی چگونگـی ارتبـاط بین ایـن متغیرهـا و ارائه الگوی مناسـب.

مطالعه‌ رابطه‌ بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM‌) کارآمد با …

جهت گردآوری دادهها از دو پرسشنامه رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری بر گرفته از کار (طاهرپور و همکاران، ۱۳۸۹)، و در ۴ بعد شامل سازمان، توجه به مشتریان کلیدی، مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر تکنولوژی و مدیریت و پرسشنامه اثربخشی بانک در ۴ بعد سودآوری، رشد، به دست آوردن منابع مالی، توانایی انطباق، نوآوری، رضایت ارباب …

بررسی رابطه بین مدیریت دانش، ساختار و جو سازمانی با …

نوآوری و مدیریت بهینه دانش در حضور عوامل مختلفی امکانپذیر می شود که از جمله مهمترین این عوامل زمینههای ساختار و جو سازمانی است. هدف اصلی این تحقیق آزمون روابط میان جو و ساختار سازمانی، مدیریت دانش و نوآوری در یکی از سازمانهای زیرمجموعه شهرداری تهران بود. دادههای این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه از نمونه آماری از کارکنان این …

[PDF]ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎ – فصلنامه آموزش و …

۶ دی ۱۳۹۳ – ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﺑﺮ ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ. ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. در. داﻧﺸﮕﺎه .اﺳﺖ ﺷﯿﺮاز. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻟﺤﺎظ ﺷ. ﯿﻮه ﮔﺮدآوری داده … ﺳﺎزﻣﺎن. ، ﻣﺤﻮر داﻧﺶ. ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻄﻒ ﺗﻮﺟﻪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ. ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. اﺳﺖ. ﻧﮕﺎه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اذﻋﺎن دارد ﮐﻪ. اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ.

[PDF]بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تسهیم موثردانش کارکنان … – …

هم چنین با توجه به نتایج به دست آمده می. بایست. راهکارهای عملیاتی برای افزای. ش اعتماد میان کارکنان جهت تسهیم دانش پیاده. سازی شود. واژه. های کلیدی. تسهیم دانش، …. عملیاتی پیاده سازی مدیریت دانش در این سازمان با مصاحبه صورت گرفته با مسئولین … هماهنگی ارتباط میان بازنشستگان و افراد جدید به شکست انجامیده و این در حالی.

[PDF]ارتباطات و اطالعات فناوی پذیرش تأثیر بررسی ها نوآوری در …

همین. کنفرانس. ملی. مدیریت. فناوری. بررسی. تأثیر. پذیرش. فناوی. اطالعات. و. ارتباطات. بر. خالقیت و. نوآوری در سازمان. ها. حسن غیاثی فرد. ۱٫ ، مرجان لطیفی نژاد. ۲ ….. اند و قابلیت نوآوری را به. عنوان فرآیند یکپارچه استفاده. از دانش، مهارت. ها و منابع سازمان جهت ارتباط فعالیت. های نوآور با نوآوری. های فنی )محصوالت، خدمات و فرآیندهای.

[PDF]بررسی رابطه بین قابلیت های مدیریت دانش و اثربخشی …

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی شغلی با توجه به نقش میانجی مهارت های سیاسی. )مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی … مداوم، تعهد کارکنان، رضایت شغلی، وفاداری کارکنان و حفظ توانایی و پایداری سازمان آسیب می رساند. که احتمال بروز معضالتی چون … و جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه. استفاده. گردید . جامعه آمار. ی. تحق. قی.

[PDF]بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد …

۹ بهمن ۱۳۹۰ – ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ. ۱۲۰٫ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. ۲۰٫ ﺳﻮال ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﺒﺎر. ﺳﺎزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم … ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوری و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ .. ffl. ﻣﻘﺪﻣﻪ. زﻣﺎﻧ. ﻲ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ و. ﻳ. ﺎﻓﺘﻦ. اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ . اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫ. ﻲ. از اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎ. ی.

[PDF]10 rafati.indd – مجله طب نظامی

توسط R Hosnavi – ‏۲۰۰۸ – ‏بیان شده در ۷ یافته – ‏مقالات مرتبط
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ … ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﺻﻠﻲ … ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻱ، ﺫﻫﻨﻴﺖ. ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧﺸﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ، ﺍﻟﮕﻮ، ﻣﺪﻝ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻯ ﻛﻠﻴﺪﻯ: ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ.

بررسی رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا با یادگیری و نوآوری …

توسط سیف اللهی گیلانده – ‏۲۰۱۶
نتایج به دست آمده نشان داد بین فرهنگ مدیریت خطا با یادگیری و نوآوری سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و مولفه‌های فرهنگ مدیریت خطا پیش بین معنادار و مثبت یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی می‌باشد. … (۱۳۹۰).بررسی روابط میان اینرسی دانش ،یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی :شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب).

[DOC]شکورزاده (Shakurzadeh, 2014) در پژوهش خود با عنوان: بررسی …

بررسی رابطهی بین مدیریت دانش و بهرهوری با نقش واسطه گری فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد سید احمد هاشمی. چکیده ….. ۲- پرسشنامه فرهنگ سازمانی: پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) که شامل ۳۶ گویه و دارای مولفههای مشارکتی (توانمند سازی، تیم محوری، قابلیت توسعه)، ثبات و یکپاچگی (ارزشهای بنیادی، توافق، …

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت …

۷ شهریور ۱۳۹۶ – بجای ایجاد ساختارهای منظم برای استخراج ایده های جدید و توسعه و انتخاب هم زمان از میان آنها، این فرایند غالباً موقتی و بدون برنامه است. تنها در بخش های انگشت شماری … با توجه به این که هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان می باشد . لذا در این فصل ابتدا به بیان …

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در …

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی(این پایان نامه شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمانهای دولتی شهر دهدشت می باشد) … و نوآوری در سازمان ها می باشد که توسط مقیمی(۱۳۹۰) از پرسشنامه نیکلاز(۲۰۱۱) خلاصه سازی شده است یافته های تحقیق نشان میدهد که بین هر چهار مولفهی مدیریت دانش (دانش …

بررسی ارتباط بین تفکر استراتژیک مدیران ارشد و موفقیت …

نمونه تحقیق شامل ۴۵۱ نفر از مدیران ارشد شرکتهای دانش بنیان است . داده های تحقیق بر اساس روش های آماری و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج تحقیق وجود ارتباط معنادار میان تمام ابعاد تفکر استراتژیک با موفقیت مدیریت دانش در سازمان های دانش بنیان را مورد تایید قرار می دهد . کلمات کلیدی‪‬ …

وبسایت پرسش نامه ها

سایت مناسب برای سفارش پروپوزال، پرسشنامه، مقاله از پایگاه ساینس دایرکت؛ پایان نامه ی لاتین از پایگاه پروکوست، ترجمه و پذیرش مقاله ISI.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در … – دانش …

بـر ایـن اسـاس، در این تحقیق مدل سـه شـاخگی. از میـان مـدل هـای موجـود انتخـاب شـد و تـالش بـر این گردیـد که، عوامـل تاثیرگـذار بر پیاده سـازی. موفق مدیریت دانش اعم از سـاختار سـازمانی، تکنولوژی اطالعات، نیروی انسـانی، محدودیت های خاص. مرتبط با دانش، تعهد مدیریت، الزامات سـازمان های فرادسـت و… بر اسـاس مدل سه شـاخگی شناسـایی.

پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان …

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ – برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را در کادر زیر وارد نموده و عملیات پرداخت را انجام دهید. … بررسی ارتباط بین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان بانک سپه خراسان رضوی · بررسی ارتباط بین ویژگیهای سیستمهای اطلاعات مدیریت وتصمیم گیری …

[PDF]بررسی تاثیر مدیریت دانش بر انگیزش کارکنان سازمان اوقاف …

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر انگیزش کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه استان هرمزگان انجام شد. پژوهش کاربردی و از لحاظ نحوه …. دانش. فعالیت کنند)قدس الهی و الهی،. ۱۳۹۰٫ (. از طرفی وضع. یت. مدیریت. در. جوامع،. بیانگر. عدم. توازن. میان. پیچیدگی. های. روز. افزون سازمان. ها. و. عدم. توانایی. های. این. سازمان. ها. در. پیش.

[PDF]راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎد

درﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش ﺳﺎ. زﻣﺎﻧﯽ و. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در. ادارات ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﺮده ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻮش. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻞ، راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد. (. ۱۲٫ ). ﺣﻤﯿﺪی زاده. (. ۱۳۸۷٫ ) ، در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و. ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ادارات دوﻟﺘﯽ ﻣﻨ. ﺘﺨﺐ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻧﺸﺎن داده. ۱٫Allen and Meyer 2.Organizational Commitment. 3.

[PDF]رتبه بندی عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت های وابسته …

شاخص موجود در پرسشنامه با توجه به پاسخ های ارائه شده توسط مدیران و کارکنان شرکت ها، به ترتیب اهمیت آنها رتبه بندی شدند. که کسب دانش و اطالعات جدید و دسترسی به فناوری های جدید و پیشرفته به عنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر ارتقای نوآوری. در شرکت های مستقر ….. در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر مدیریت. دانش بر نوآوری در …

[PDF]211 K – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات – …

بررسی زیرساخت های مدیریت دانش در سازمان. اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران. لیال هاشم پور| امیر غائبی| سعید رضاییرشیف آبادی. چڪیده. هدف شناسایی وضعیت موجود کتابخانه ملـی جمهوریهدف: اسالمی ایران از نظر دارا بودن زیرساخت های مدیریت دانش شامل. افراد، فرآیندها و فناوری است. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساختهروش/ …

بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی …

توضیحات. چکیده تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و دارایی های مادی و انسانی، اهداف سازمان را تحقق بخشیده و قادر به توسعه ظرفیت ها و استفاده از آن ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم اندازهای نوین، تدوین و توسعه بینش ها و الهام بخشی، موجب تحول و نوآوری شده و …

[PDF]محمدحسین رونقی مهدی شامی زنجانی

توسط شامی زنجانی – ‏۲۰۱۶
مورد بررسی قرار گرفته است اما. این پژوهش با هدف. ارزیابی رابطه هوش کارکنان. به عنوان یک ویژگی فردی با. فرایند. های. مدیریت دانش. در. سازمان انجام شده است. مساله اصلی این. تحقیق. شناخت رابطه سه نوع هوش افراد یعنی. هوش هیجانی، هوش فرهنگی و هوش منطقی. و. سه فرایند مدیریت دانش یعنی ایجاد، انتقال و. بکارگیری دانش در سازمان است.

[PDF]بررسی راهکارهای ارتقای نوآوری محصول در یک بنگاه تولیدی …

نشان داد، فعالیت های مدیریت کیفیت، توانایی یادگیری سازمانی، به کارگیری ابزارهای فناوریSPSS آماری یافته ها به کمک نرم افزار آماری. اطالعات و نوآوری فرایند، همبستگی مثبت و معنی داری با نوآوری محصول در شرکت ملی شیمی کشاورز دارد. بنابراین، …. مقالۀ پژوهشی خود، با. عنوان »بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری در میان.

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری …

۶ تیر ۱۳۹۵ – هدف از تحقیق حاضر بررس رابطه میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی می باشد. جامعه هدف مطالعه حاضر، سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان می باشد. که ۲۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردیده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و همچنین از روش …

دانلود رایگان پرسشنامه | پرسشنامه (استاندارد و رایگان) – …

دانلود پرسشنامه بررسی علل سنواتی شدن -با مولفه ها. دانلود پرسشنامه اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان-یوسف و امین-تفسیر-۳۱ماده. دانلود پرسشنامه دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی-وید ۱۹۹۹-نمره گذاری-۱۳. دانلود پرسشنامه و فرم ارزیابی مدرسه و مولفه های آن. دانلود پرسشنامه و فرم انتخاب معلم نمونه- تفسیر و نمره گذاری-۳مولفه-۲۵ …

[PPT]intellectual capital .pptx – کنفرانس علوم ورزشی

دانش به عنوان مهمترین سرمایه … سرمایه نوآوری. ۴٫ ** ۳۹۱۴٫ سنجش و ارزیابی غیر مالی سرمایه فکری می تواند به طرح های باز پرداخت و پاداش های مدیران، ارتباط داده می شود. • سرمایه فکری. • فرموله کردن … بنابراین هدف از انجام تحقیق تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری با عملکردِ سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. ۹٫

[PDF]ر ورزش مدیریت منابع انسانی د ه نشری – مدیریت منابع انسانی …

توسط نصیری ولیک بنی – ‏۲۰۱۶
نشری. ه. مدیریت منابع انسانی د. ر ورزش. تبیین. نقش میانجی. مدیریت استعداد. در. ارتباط. بین فرهنگ سازمانی. و. مدیریت دانش. فخرالسادات نصیری ولیک. بن. ی. *۵ … دانش و. مدیریت استعداد. استفاده شد . پایایی و روایی پرسشنامه. ها بررسی و مورد تایید قرار گرفت. یافته. ها: یافته. های پژوهش نشان داد. ،. بین. فرهنگ. سازمانی. با. مدیریت.

[PDF]Relationship between Knowledge Sharing and Innovation …

۵ دی ۱۳۹۰ – ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻧﻮآوری در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ. : ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه ﻛﺎرﮔﺮان. اﻛﺮم. ﻫﺎدﻳﺰاده. ﻣﻘﺪم. *۱٫ ،. ﺑﻬﺮوز. ﻗﻠﻴﭻ. ﻟﻲ. ۲،. ﭘﺮوﻳﻦ. ﻣﺤﺒﻲ. ۳ . ۱٫ داﻧﺸﻴﺎر. ﮔﺮوه. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. دوﻟﺘﻲ. داﻧﺸﮕﺎه. ﺷﻬﻴﺪ … ﻫﺎی ﺗﺴﻬﻴﻢ. داﻧﺶ ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﺪل دﻳﻜﺴﻮن ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺪل ازرﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺗﺮی. ﻛﺴﺐ. و. ﻛﺎر ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﻧﻮآوری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻴﺎن. ۹۶٫

پرسشنامه رایگان مدیریت دانش در کتابخانه – پرسشنامه رایگان

۹ دی ۱۳۹۴ – چالشی که اکنون سازمانها با آن مواجه اند، تلاش در جهت به بدست آوردن دانشی است که برتری رقابتی، قدرت خلاقیت و نوآوری و یادگیری سازمانی را در آنها تقویت کرده … یافته های پژوهش حاکی از آن است وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی در سطح متوسط قرار دارد و از میان همه مولفه های آن مولفه …

[PDF]بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ) شهرداری …

رسیدن و تحقق این مهم در سازمان. ها چاره. ای جز تغییر برخی از. سنت. ها نمی. باشد . هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با مدیریت. دانش در شهرداری تهران می. باشد . روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و همبستگی است و بر مبنای. هدف جزء تحقیقات کاربردی. می. باشد . از لحاظ ماهیت این تحقیق در زمره پژوهش. های …

ارتباط یادگیری سازمانی با نوآوری سازمانی در ادارات ورزش و …

برای گردآوری دادهها، از پرسشنامه استاندارد ۳۱ سؤالی یادگیری سازمانی گومژ و همکاران(۲۰۰۵) در هفت بعد شامل چشمانداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، اشتراک دانش ، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی،، توسعه شایستگیهای کارکنان، و پرسشنامه ۳۲ سوالی نوآوری سازمانی وانگ و احمد( ۲۰۰۴) دارای مولفههای( نوآوری فردی، نوآوری …

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

لطفا ایمیل بزنید تا بررسی شود. چنانچه پرسشنامه ای دارید که ممکن است برای دانشجویان دیگر مفید باشد لطفا برای ما ارسال کنید. ارتباط از طریق تلگرام با اکانت sabz1400@; یا در گروه تلگرام انجمن پرسشنامه ایران با لینک زیر; https://t.me/joinchat/CR5JYRJMPFI0e9XiSb1BWA; ارتباط از طریق ایمیل. انجمن پرسشنامه ایران …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رهﺒﺮی ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ – دوفصلنامه …

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رهﺒﺮی ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ … ۵۵. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺧﻠﻖ و ﮐﺴـﺐ داﻧـﺶ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﻓـﺮدی، ﮔﺮوهـﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ. اهﺪاف، ﭼﺸﻢ. اﻧﺪاز، ارزش. هﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. هﻤـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ. هـﺎی ﻓـﻮق، ﻓﺮ. ا. ﯾﻨـﺪهﺎﯾﯽ ﭘﻮﯾـﺎ. هﺴﺘ. ﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ اﺑﻬﺎم ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧـﻮآوری ﮐﯿﻔﯿـﺖ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺧﻠـﻖ ﻣﺰﯾـﺖ. رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ. اﻧﺠﺎﻣﻨﺪ و در اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﯿﺮی ﺑﯽ. اﻧﺘﻬﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻔﺎهﯿﻢ ﺑﯿـﺎن …

[PDF]ﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺎده – همایش

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻗﺮن. ۲۱٫ ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮداﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. داﻧﺶ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات را در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﻧﻮآوری. ﻫﺎ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد. ﻧﻮﻧﺎﮐﺎ در ﻣﻘﺎﻟﻪ. ای … ﻟﻔﻪ ﻫﺎی. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ (اﻓﺮاد و ﻓﺮﻫﻨﮓ) ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد. ۵[ .] ﻣﺤﺮم. زاده. و ﻫﻤﮑﺎران (. ۱۳۸۸٫ ) ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ا. ﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺎﯾﯽ در ادارات ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن.

[PDF]بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش … – …

سن ش. متغیرهای. تحشیق. نیز. از. پرسشنامه. )سااختار ساازمانی، فرهناگ. سازمانی و چابکی سازمانی(. و. روش. های. ت زیه. و. تحلیل. آماری. با. استااده. از. نرم. افازار. SPSS. و. LISREL … بررسی. تأثیر. ساختار. سازمانی. بر. چابکی. سازمانی. با. نشش. میان ی. فرهنگ. سازمانی. در. دانشگاه. های. آزاد. اسالمی … /. ۶۷۵٫ از. راه. ها. ی. پاسخگو. یی. یبه ا.

شاخص های سنجش فرایند مدیریت دانش – سامانه ارزیابی و پایش …

این شاخص ها همچنین ظرفیت سازمان های بهداشت عمومی را برای اعمال ابزارها و روشهای مدیریت دانش بررسی می کنند و نشان می دهند که تا چه حد یافته های ارزیابی کاربر مجدداً کار مدیریت دانش را تقویت می کند. آنها می توانند به اطمینان از برنامه های مدیریت دانش که فعالیت هایشان به طور سیستماتیک اجرا می شود با استفاده از تئوری، بازخور …

[DOC]چکیده – کنفرانسهای دانشگاه سمنان

با انجام این امر مجددا چرخه ارتباط مولفه های تحقیق بطور مستمر تکرارمی شود و سازمانها می توانند یک مزیت رقابتی پایدار برای خود به وجود آورند. کلمات کلیدی: اعتماد، مشارکت و همکاری، هویت، سازمان دانش محور، اقتصاد مبتنی بر دانش، فناوری اطلاعات. مقدمه: سازمانها همواره در پی کسب دانش و استفاده از آن بوده اند. در این رابطه اهمیت دانش کسب …

[PDF]راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﭘﮋوﻫﺸﻲ د ۹

از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی. آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻣﺜﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘ. ﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن،. رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و اﻧﮕﻴﺰه ﭘﮋوﻫﺸﻲ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد … ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻔﻴﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ و دارای دو ﺟﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اداره داﻧﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮآوری ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ. ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻳﺎدﮔﻴﺮی زاﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻟﻬﻮﺗﺮا (.

پرسشنامه های علمی – پژوهشی – لیست پرسشنامه های مدیریت …

پرسشنامه های علمی – پژوهشی – لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات – روانشناسی و علوم تربیتی. … -پرسشنامه مدیریت دانش کنراد و نیومن- ۲۱ سوالی(با ۴ مولفه و ذکر شماره سوالات هر مولفه). -پرسشنامه مدیریت … پرسشنامه بررسی میزان توجه به سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه و نیاز به اجرا شدن این سیستم ها در سازمان.

[PDF]ﻧﻮآوری ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺎ – معاونت منابع انسانی

توسط نوع پسند اصیل – ‏۲۰۱۵
۱۵ آبان ۱۳۹۲ – ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮی ﺗﺼـﺎدﻓﯽ. ﻃﺒﻘﻪ. ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ، ﺗﻌﺪاد. ۱۶۲٫ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ا. ﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ . ﺑـﺮای ﮔـﺮدآوری. اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺣﺎوی. ۴۱٫ ﺳﻮال اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ. ۲۶٫ ﺳﻮال ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪاد و. ۱۵٫ ﺳﻮال ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و. ﺳﺎزه. ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪی و …

[PDF]ﻲ آﻣﻮزﺷ ﺮان ﻳ ﻣﺪ ﻧﻮآوری و ﺖ ﻴ ﺧﻼﻗ ﻲ ﻋﻠ ﻣﺪل ﻲ ﺎﺑﻳ ارز و ﻲ ﻃﺮ

توسط نیکنامی – ‏۲۰۱۰
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺗـﻮرﻧﺲ. (. )۱۹۵۹٫ ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ی. ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﻣﻴﺪ و ﻫﻤﻜـﺎران. (. )۲۰۰۲٫ ، ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ. ی. ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ دﻧﻴـﺴﻮن. (. )۲۰۰۰٫ ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ی. ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ و ﺑﺎرﺗﻠﺖ. (. )۱۹۷۴ …. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ی. ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺎ ﺧﻼﻗﻴـﺖ و ﻧـﻮآوری. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺪ. ﻳﺮان ﻣﺪارس ﻣﻨﺎﻃﻖ. ۴٫ ۹ و. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ آن. اﺳـﺖ. : ﻛـﻪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و اﺑﻌﺎد آن. و.

ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری …

پس از بررسی پیشینه نظری و پژوهشی مدل مفهومی پژوهش تدوین گردیده که در این مدل یادگیری سازمانی رابطه مستقیم با مدیریت دانش دارد و این دو متغیر بر نوآوری سازمانی تاثیر گذار هستند. در این پژوهش تعداد ۱۵۲ از کارشناسان شرکت های بیمه آسیا در شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شده و داده های این پژوهش با استفاده از سه پرسشنامه ای که …

بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با فرهنگ سازمانی – …

۲۱ فروردین ۱۳۹۵ – ابزار اندازه گیری به ترتیب شامل دو پرسش نامه ذهنیت فلسفی با ۶۰ گویه و ضریب پایایی ۸۱% و پرسش نامه فرهنگ سازمانی با ۶۰ گویه و ضریب پایایی ۸۷% بر …. پی یرا (۲۰۰۹) در پژوهش خود تحت عنوان “بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی مدیران با بهبود عملکرد کارکنان آنها در سازمان های دولتی” به این نتیجه رسیدند که …

[PDF]تسهیم‌دانش‌و‌کیفیت‌خدمات‌واحدهای‌سازمانی‌)مورد‌ مطالعه:‌بان

توسط بهروز قلیچ‌لی – ‏مقالات مرتبط
های گسترده. ای درباره اهمیت مدیریت دانش در جامعه ما صورت. گرفته. است. مد. یریت دانش و مفاهیم استراتژی مرتبط به. عنوان اجزا مهم و ضروری برای سازمان. ها به. منظور …. در. جدول. ۱٫ به بررسی برخی مدل. ها که اغلب در صنعت بانکداری استفاده شده است می. پردازیم. جدول. ۱ . مقایسه مدل. های کیفیت خدمات. مدل سروکوال در مقایسه با سایر مدل.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *