دانلود کامل پرسشنامه استاندارد تعیین وضعیت امنیت شغلی محقق ساخته شده

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه استاندارد تعیین وضعیت امنیت شغلی محقق ساخته شده

دانلود پرسشنامه استاندارد تعیین وضعیت امنیت شغلی محقق ساخته شده بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۵
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴

پرسشنامه استاندارد تعیین وضعیت امنیت شغلی محقق ساخته شده

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت

پرسشنامه استاندارد تعیین وضعیت امنیت شغلی محقق ساخته شده

امنیت شغلی به معنی محافظت کارمندان دربرابر نوسانات حقوق ودرآمد ودرنهایت ازدست دادن جایگاهش غلیم ی باشد . ممکن است در پی رکود اقتصادی یک سازمانی احتی یک کشور ، امنیت شغلی افراد به خطر بیفتد . امنیت شغلی جنبه ذهنی وروانی داردو تا حدود به برداشت فردا زم حیط کاربست گید ارد . بنابراین ، امنیت شغلی ، احساس فراغت نسبی ، از خطریاح التیا ست که در آن ارضا نیاز ها وخواست ه ها شخصت حق قمی یابد . درواقع میتوان امنیت شغلی رابه عنوان حدود که کارکنان درآن حیطه ، اطمینان حاصل پیدامی کنندکه شغلشان را از دست نخواهند داد ، تعریف کرد .

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
* با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب 🙂
* نوع فایل: WORD ، قابل ویرایش با فرمت doc

* بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

*** این فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود.


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
*** این پرسشنامه بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد می باشد
*** پرسشنامه دارای ۲۰ سوال با ابعاد زیر است :
نگرش مدیران به امنیت
ارتباط در ایمنی
احساس امنیت درانجام وظیفه
اعتمادسازمانی
انگیزش مرتبط با امنیت
رضایت شغلی
قصد ماندن در شغل

پرسش نامه زیر در راستای پژوهشی با عنوان تعیین وضعیت امنیت شغلی تهیه شده است. لذا با تخصیص زمان بطور دقیق آنرا تکمیل و به پژوهشگر ارائه دهید.
مقیاس طیف لیکرت:

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

پرسشنامه ای که در دست دارید درباره تحقیق پیرامون تعیین وضعیت امنیت شغلی

میباشد.با عنایت به اهمیت و ضرورت پژوهش در عرصه سازمان و بهبود اثر بخشی و کارایی واحد های مربوطه ،همکاری شما میتواند در فرایند تحقیق کار گشا باشد،لذا خواهشمند است با پاسخ دقیق به سوالات ،ما را در انجام این تحقیق یاری فرمایید.قبلا از همکاری شما متشکریم.لازم به توضیح است که پاسخ های شما نزد محقق محفوظ خواهد ماند و تنها در راستای تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(A.M)

عنوان:

تعیین وضعیت امنیت شغلی

استاد راهنما:

استاد مشاور:

نگارش:

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

پرسشنامه استاندارد تعیین وضعیت امنیت شغلی محقق ساخته شده

۱۰ ساعت پیش – پرسشنامه ای که در دست دارید درباره تحقیق پیرامون تعیین وضعیت امنیت شغلی. میباشد.با عنایت به اهمیت و ضرورت پژوهش در عرصه سازمان و بهبود …

دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و …

به حول و قوه الهی تا کنون در این مسیر پیشرفت های زیادی انجام شده و دوستان، همکاران، دانشجویان و پژوهشگران زمینه … دانلود پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی- محقق ساخته … دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی (ساعتچی و هومن) … دانلود پرسشنامه تعیین رشد اجتماعی دانش آموزان توسط معلم- محقق ساخته.

پرسشنامه رایگان –

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان … پرسشنامه رایگان عوامل رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از شغل ….. پرسشنامه رایگان تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده …. پرسشنامه رایگان تعیین رشد اجتماعی دانش آموزان توسط معلمان …

[PDF]ارتباط بین رضایت شغلی با استرس شغلی و عوامل مرتبط با …

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه رضایت شغلی با استرس شغلی و عوامل مرتبط با … ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه رضایت شغلی محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد استرس شغلی … محیط کار و کمترین میزان آن مربوط به بعد ارتباط کار با زندگی شخص و امنیت شغلی … نیروی انسانی انگیخته شده برای انجام وظایف شغلی، خود مهم ترین.

[PDF]ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰاری ﺑﺮای و دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎزﮔﺎری

توسط ﻟﻴﻼ ﺷﻬﺮاﺑﻲ ﻓﺮاﻫﺎنی
۱ مهر ۱۳۹۱ – ﺷﻐﻠﻲ دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ و ﺳﺎﺧﺖ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ آن در ﺑـﻴﻦ ﻣﻌﻠﻤـﺎن. زن ﻣﻨﻄﻘــﻪ. ۱۵ … ای اﺑﺘﺪا ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی و ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺮﻳـﻪ. ﺳﺎزﮔﺎری ﺷﻐﻠﻲ … ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ …. ﻣﺜﺒﺘﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﮔﻴﺮی ﺷﻐﻠﻲ، روﺣﻴﻪ، و ﻫﻤﻪ وﺿﻌﻴﺖ. ﻫـﺎی … ﺳـﺎزﮔﺎری ﺷـﻐﻠﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ …. اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ. ) ﻧﻴـﺰ ﺟﻨﺒـﻪ دﻳﮕـﺮی از راﺣﺘـﻲ. اﺳﺖ . ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری ﺧﺎص ﻧﻴﺰ. ﻣﻲ ….. اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد.

[PDF]ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس ﺑﺎ ( ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻟﻴﻜﺮت ) رﻫﺒﺮی ی ﻫﺎ ﺳﺒﻚ ﺑ ۸

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ – رهبری مورد نظر لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران است. … کندال، هالین و پرسشنامه محقق ساخته تعیین سبک رهبری لیکرت استفاده شده است. … در حال حاضر میتوان گفت وضعیت نامطلوب شغل معلمی در بسیاری از کشورها موجب ترک شغل ….. پرسشنامه استاندارد توصیف شغل( )’: این پرسشنامه که توسط اسمیت، کندال …

بررسی رابطه بین وضعیت اشتغال زنان با میزان سلامت …

هدف این پژوهش بررسی رابطهی بین وضعیت اشتغال زنان با میزان سلامت اجتماعی آنان در شهر … از دو نوع پرسشنامه استاندارد (سلامت اجتماعی کییز) و محقق ساخته استفاده شد. … شد به عبارتی، شرایط شغلی بیشترین تاثیر را بر میزان سلامت اجتماعی دارد. … برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به حجم جامعه …

ساخت پرسشنامه – انجام پایان نامه ارشد و دکتری

استفاده از پرسشنامه های استانداردی که توسط دیگران ساخته شده و استانداردسازی شده … شما می خواهید پژوهش انجام دهید، پرسشنامه ای استاندارد وجود داشته باشد، شما می توانید … ای را خودمان طرحی کنیم، که به این پرسشنامه، پرسشنامه محقق ساخته اطلاق می شود. … تشکیل شدهاند: جنس، سن، وضعیت ازدواج، قوم و نژاد، تحصیلات، شغل، درآمد و گاهی …
وارد نشده: امنیت

پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان …

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ – برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات … بررسی ارتباط بین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان … بر گرایش مشتریان به تبلیغات مبتنی بر جستجوی اسپانسر شده از سوی … یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکرد …

[PDF]Assessing the effectiveness of HSE Management Programs …

۱۶ فروردین ۱۳۹۶ – ابـزار سـنجش، پرسشـنامه محقـق سـاخته ای بـود کـه روایـی آن بـا اسـتفاده. از نظــرات …. انجــام شــده بــرای دســتیابی بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده. اسـت. … بــه بررســی تأثیرگــذاری برنامه هــای HSE در وضعیــت رضایــت … جنبه هـای مختلـف از رضایـت شـغلی و تعهـد سـازمانی انجام شـده ….. تأمین و امنیت شغلی. ۱٫ ۵٫

بررسی عوامل پیش‌بینی کننده گردن درد در دندان‌پزشکان – مجله …

توسط خیاطی – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
… تبدیل شده است که پیامدهایی نظیر کاهش کارایی نیروی انسانی، فرسودگی شغلی و … ویژگیهای فردی و شغلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری گردید و شدت درد در نواحی مختلف بدن با استفاده از مقیاس دیداری درد (VAS) تعیین شد. … خطی چندگانه، اختلال وضعیت سرجلوآمده با ضریب استاندارد (۶۴/۰= β) موثرترین فاکتور در …

بررسی وضعیت مسیر پیشرفت شغلی کارکنان بانکهای سپه …

این پژوهش با هدف تعیین رابطه امنیت شغلی و عملکرد مشاوران مدارس با میانجیگری باورهای … محقق ساخته نگرشهای شغلی و پرسشنامه استاندارد بهره وری کارکنان برمبنای مد . … است و از پرسشنامه و مصاحبه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

اویرایش شده رابطه بین استرس شغلی و امنیت شغلی با …

رابطه بین استرس شغلی و امنیت شغلی با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش ناحیه ۲ … رابطه با همکاران، وضعیت ارتقاء شغلی، رضایت از حقوق و مزایا و امنیت شغلی) و ماهیت کاری … ازپرسشنامه استاندارد ماهیت شغلی بیکر و پرسشنامه محقق ساخته تعهدسازمانی … تعیین تاثیر پیامکهای بهداشتی برکیفیت زندگی کاری، فرسودگی شغلی و …

بررسی وضعیت آگاهی و نگرش بیماران دارای کیفیت خواب …

دامنه ای از نگرش ها و سطوح مختلف آگاهی بر این مشکل بیماران مؤثر شناخته شده است. … ۳- دانشیار مرکز تحقیقات اختلالات خواب شغلی، بیمارستان بهارلو، دانشگاه علوم پزشکی … هدف این مطالعه، تعیین وضعیت آگاهی و نگرش بیماران دارای کیفیت خواب ضعیف … و نگرشهای غلط در مورد خواب) و پرسشنامه محقق ساخته ی آگاهی را تکمیل کردند.

[PDF]و آباد خرم شهرستان مدیران مدارس رضایت شغلی بررسی ۱ها آن …

توسط میرکمالی – ‏۲۰۱۵
محقق ساخته. ای. با ….. تعیین. کننده. است. و رضایت شغلی برا. ی مدیریت. مدرسه نه. تنها. برای. ارتقاء …. های شغلی، ارتباطات، رهبری، استانداردهای کاری، پاداش عادالنه و … فراوانی در ساخت پرسشنامه رضایت شغلی مدیران استفاده شده است. ۱٫ …. وضعیت رضایت شغلی و … سبک رهبری و مدیریت(، همکاران، محیط کار، امنیت شغلی، مسئولیت و.

پرسش نامه استاندارد یادگیری سازمانی (چیوا و همکاران) |۷۱۳۶| …

۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ – دانلود پرسش نامه استاندارد رجحان شغلی (WPI) (آمابایل و همکاران)، در قالب word و در ۳ صفحه، قابل ویرایش. … توضیحات: این مقیاس، توسط شرر و همکاران در سال (۱۹۸۲) ساخته شده … این پرسش نامه جهت تعیین وضعیت خود درگیری، تکلیف درگیری و … توضیحات: این پرسش نامه محقق ساخته و حاوی ۵۶ سؤال، جهت سنجش ۸ …

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

اکثر پرسشنامه های موجود در سایت محقق ساخته هستند، به این معنی که استاندارد شده نیستند ….. پرسشنامه شیوه تصمیم گیری مدیر مدرسه و تعیین میزان مشارکت معلمین کد … پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ (عوامل بهداشتی – عوامل انگیزشی) کد ….. پرسشنامه مطالعه وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه کد پرسشنامه : …

[PDF]اصل مقاله – مطالعات رفتار سازمانی

توسط شفیعی – ‏۲۰۱۷
و پرسشنامه انگیزشی (محقق ساخت) (با روایی. ۹۰/. …. در هر صنعتی انگیزه معمولا به عنوان یک عامل تعیین کننده در عملکرد، بهره وری و …. شامل نیازهای پیشنهاد شده مزلو است و می توانند درون محیط کار بر آورده شوند. … امنیت شغلی برآورده سازد. ….. تحلیل توصیفی وضعیت انگیزشی شخصیتهای آناگرام طبق نظریه مازلو: جدول (۳) تحلیل.

دانشگاه پیام نور دوفصلنامه علمی – پژوهشی حسابداری دولتی …

نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین عوامل رضایت شغلی، امنیت شغلی، کیفیت … برای جمعآوری دادههای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. … آمار استنباطی همچون آزمون کولموگرف اسمیرنف جهت تعیین وضعیت نرمال بودن داده‌ها، آزمون خی– … نشان داد که حسابداری تعهدی بر تعیین بهای تمام شده خدمات در دانشگاه خوارزمی مؤثر است.

[PDF]Midwives’ Satisfaction with family physician plan in Rasht

اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ اﺳـﻤﯿﺖ، ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ دو ﺑﺨـﺶ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی …. ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده. در. اﯾﺮان. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه. اﺳـﺖ،. ﺑـﺮآن ﺷـﺪﯾﻢ ﺗـﺎ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای را. ﺑﺎ. ﻫﺪف. ﺗﻌﯿﯿﻦ. رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی. ﻣﺎﻣﺎﻫﺎی …. وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟـﻮد دارد. (. ۰۰۴٫ ۰/ … ﻣﻮﯾﺪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن ﻓﻀـﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ … ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ، اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺳـﺎﻻﻧﻪ. ﻧﺴﺒﺘﺎ.

[PDF]Study of mental health status and its related factors among …

ﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. (. GHQ 28. ) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﳏﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﲨﻊ. آوری ﮔﺮدﯾﺪ … ای ﺑﺮای اﳚﺎد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺮ … رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت آ ﺎ و اﳚﺎد اﻣﻨﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﻲ در اﯾﻦ ﻗﺸﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺖ … ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ).۶(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس و. ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﻨﺪه. ﻣﻌﻠﻤﲔ. ﻣﺪارس در. ﭘﯿﺸﱪد اﻫﺪاف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و.

[PDF]اصل مقاله (۵۹۰ K) – جامعه شناسی کاربردی

به روش تصادفی ساده بررسی قرار شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی و پرسشنامه. محقق ساخته نشاط اجتماعی همراه با روایی و پایایی قابل …

[PDF]The Assessment of Relationship between Noise … – مجله …

عوامل مداخله گر از طریق پرسشنامه محقق ساخته شناسایی گردید و برای تعیین … و پرسشنامه استاندارد پیتزبورگ استفاده گردید. … نتیجه گیری: به نظر می رسد که مواجهه با صدای شغلی می تواند به عنوان عاملی … کیفیت خواب بر عملکرد افراد و وضعیت سلامت روانی آن ها، لازم است که این جنبه از … زندگی ماشینی سبب شده است که انسان در.

[PDF]( اﺻﻔﻬﺎن آﻫﻦ ذوب ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ) ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ و ﮐﺎری – فصلنامه …

توسط عبدالهی – ‏۲۰۱۳
اﺑـﺰار ﺟﻤـﻊ. آوری. ﺷـﺪه. دو ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل رﯾﭽﺎرد واﻟﺘﻮن ﮐﻪ … ﺗﻮان ﮔﻔﺖ وﺿﻌﯿﺖ … اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ. [. ۱۰٫ ] … رﯾﺰی ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷـﻐﻠﯽ … ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد زﻧـﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل.

مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی روانشناختی و بلوغ رفتار …

نمونه آماری تحقیق نیز با استفاده از جدول بارتلت ۴۶ نهاد انتخاب شده است. … برای گردآوری اطلاعات از مدیران و دبیران، از پرسشنامه محققساخته شامل ۱۲ سوال که … پرسشنامه استاندارد شامل: پرسشنامه سلامت سازمانی(ﻫﻮی و ﺗﺎرﺗﺮ، ۲۰۰۰)، پرسشنامه عدالت … حقوق بیشتر و تأمین امنیت شغلی خود هستند بر اساس عوامل بهداشتی و کارکنان دارای …

[PDF]ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎری ﺳﺎزی و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧ – دانشگاه شهید …

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان. ﺑﻮد … ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری. (“. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘ. )ﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ … در واﻗﻊ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻘﻖ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ، اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ و … ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺗﻘﺎی ﺑﻬﺮه وری ﻓﺮدی و …. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ.

[PDF]اب از انتخ یی و ماما ی پرستار ان ی دانشجو زه ی پرسشنامه انگ …

توسط پولادی – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
بکارگ. ری. ی. آن توسط محقق … نیازهای مالی و امکان استخدام و امنیت شغلی بیان. کرد. )۳٫ (. … پرسشنامه محقق ساخته. یا … و عوامل اجتماعی را براساس پرسشنامه اقتباس شده از پرسشنامه. استاندارد … مستقیم با وضعیت روایی ابزار تحقیق آن دارد و حتی در صورت انتشار، … دانشجویان پرستاری و مامایی از انتخاب رشته و تعیین عوامل مؤثر در.

[PDF]رابطه فرسودگی شغلی با مدیریت زمان کارکنان صنایع … – …

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬﺍﯾﯽ (ﺳﺎﻝ:۱۳۹۲) … ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ … ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ، ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻬ؛ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻭﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻣﻄﺎﻟﺐ … ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

[PDF]Page 1 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره …

توسط علی محمدزاده – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
ابزار مورد استفاده، پرسش نامه های استاندارد توانمندی روان شناختی … زندگی کاری والتون (۱۹۷۳)، فرسودگی شغلی ماسلاج(۱۹۸۵) و چک لیست محقق ساخته بوده است. … پلیس، پرستاران و مواردی از این قبیل مشاهده شده و … عمل در تعیین فعالیت های لازم برای انجام وظایف … فرصت برای امنیت و رشد مداوم در آینده: آیا کار …. وضعیت استخدامی. ۸۴۵.

[PDF]١۶۵

توسط کمال کوهی – ‏۲۰۱۶
است که بانک جهانی و فائو هدف توسعه هزاره سوم را امنیت غذایی معرفی نموده است. در همین راستا، مقاله … انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل … اجتماعی تعیین کننده های مناسبی برای کاهش ناامنی غذایی خانوارهای شهر تبریز ….. وضعیت سلامت درک شده رابطه مثبت و مستقیمی دارد. ….. از لحاظ وضعیت شغلی.

[PDF]بررسی تأثیر ابعاد دینداری بر احساس امنیت اجتماعی …

روایی محتوایی( بهره گرفته شده است؛ همچنین نتایج سنجش پایایی ابزار اندازه … نتایج توصیف وضعیت امنیت اجتماعی دانشجویان نشان داد مؤلفه های امنیت جانی و امنیت … امنیـت اجتماعی را غالباً به امنیت شـغلی، اقتصادی، سیاسـی، قضایی و …. احساس امنیت اجتماعی موضوع متغییر وابسته تحقیق از پرسشنامه ای محقق ساخته با الهام از …

علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر علوم اجتماعی …

… داده‌هایی جمع‌اوری شده به کمک پرسشنامه محقق ساخته در میان افراد توزیع و جمع‌آوری شده است. … وابسته تحقیق همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد و مقدار ضریب تعیین تعدیل شده … وضعیت استخدامی، شیفت کاری، حقوق کارمندان، خلاقیت، امنیت شغلی، امکانات …. استفاده شده است، یافتههای این تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده و …

[PDF]رضایت شغلی اعضای هیات‌علمی دانشگاه علوم بهزیستی و …

ﺷﺪه. دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. ﻧﺸﺎن. داده. ﻛﻪ. وﺿﻌﻴﺖ. ﻣﺤﻴﻂ. ﻛﺎری،. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ. ﻋﺎﻣﻞ،. و. ﻣﻨﺎﺑﻊ. آﻣﻮزﺷﻲ،. ﺗﺴﻬﻴﻼت … ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ. ﺷﻐﻠﻲ. اﻋﻀﺎی. ﻫﻴﺎت. ﻋﻠﻤﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ در ﺣﻴﻄﻪ. ﻫﺎی … آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎدرت ورزﻳﺪﻧﺪ . ﺑﺮای ﺟﻤﻊ. آوری. داده. ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ. ﻪ. ﻣﺤﻘﻖ. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﻃﻲ. ۴ ….. اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ. (. اﻣﻜﺎن اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در داﻧﺸﮕﺎه. ) اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ.

[PDF]تحلیل اثرات امنیت شغلی بر سندرم فرسودگی شغلی پرستاران

نیل به اهداف مطالعه از دو پرسشنامه امنیت شغلی با اعتبار)۸۶ درصد(؛ و فرسودگی …. سازمانی کمتر توجه شده بر فرسودگی شغلی مؤثر دانسته و آن را … بارت و یاتس به بررسی وضعیت رضایت شغلی، فرسودگی … هدف تعیین رابطه ی امنیت شغلی با فرسودگی شغلی پرستاران … واقع داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته.

[PDF]چکیده – فصلنامه مدیریت نظامی

۰۰۰ ) از وضعیت مناسبی برخوردار می باشد و ویژگیهای شغلی با. میانگین … «هاکمن» و «اولدهام» و والتون و تعیین ارتباط آن با توسعه دفاعی است و سؤال های پژوهش … ۱- حقوق و دستمزد یعنی پرداخت حقوق مطابق با استانداردهای روز که تساوی …. ۵) امنیت شغلی؛ ۶) حمایت های … توسعه دفاعی از پرسشنامه محقق ساخته (۲۰ سؤال) استفاده شده است.

نمونه سوالات پرسشنامه – نمونه پرسشنامه آماری – سنجمان

۱۱ تیر ۱۳۹۶ – این نمونه پرسشنامه پایان نامه می تواند به دو صورت محقق ساخته و یا پرسشنامه … های استاندارد شده برویم و یا اینکه خود اقدام به ساخت پرسشنامه کنیم.
وارد نشده: تعیین ‏وضعیت ‏امنیت

[PDF]پرستاران – qums

توسط R Mohebbifar – ‏۲۰۱۶
تعیین ارتباط شادکامی پرستاران با کیفیت وضع موجود خدمات پرستاری در بیمارستانهای شهر ای …. ارتباط مثبت و معناداری بین رضایت شغلی پرستاران و کیفیت …. این پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس پرسشنامه استاندارد سروکوال طراحی شده بود که هم …. امنیت. پاسخگویی. اعتماد. ملموسات. کل. وضعیت کیفیت. خدمات موجود. ۱۶/۹۵٫

پایان نامه شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با تعهد …

بنابراین در ابتدا ابعاد رضایت شغلی و ابعاد تعهد سازمانی شناسائی شده و سپس روابط بین … پرسشنامه محقق ساخته رضایت شغلی شامل ۱۵ پرسش و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی می … همچنین وضعیت تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا نشان می‌دهد هر سه نوع تعهد … ب- عوامل زمینه بیرونی[۲] از جمله دستمزد، امنیت شغلی، ابهام نقش، ساختار …

مقایسه شناخت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان …

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد شناخت سازمانی بود که روایی صوری و … و افتخارات فردی و تیمی، وضعیت پا، قد، نسبت گل و دقایق بازی در تعیین قیمت … ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته بوده و جامعه آماری شامل فدراسیونهای ورزشی ایران و روش …. و کافی، امنیت شغلی، یکپارچگی و انسجام و توسعه قابلیت‌های انسانی بیشترین …

[PDF]نجی مسیر شغلی کودکان پیش دبستانی نیازس – انجمن مشاوره …

هدف: هدف این پژوهش تعیین نیازهای مسیر شغلی کودکان پیش دبستانی بود. روش: این … جمع آوری دادهها به وسیلهی پرسشنامه محقق ساخته ۹۱ سوالی نیازهای …. وضعیت موجود، اندازه گیری دقیق فاصله ی بین وضع موجود و هدف ها و درنهایت …. مهرورزی، امنیت و توجه توسط والدین … که در جدول ۲ میانگین و انحراف استاندارد این عوامل آورده شده است.

[PDF]بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی نئو … – مجله …

منجر به بهبود وضعیت اشتغال و سیستم نگهداشت و در نهایت ارتقا تعهد و بهره وری در … پرسشنامه محقق ساخته تعادل کار زندگی و پرسشنامه استاندارد شخصیت نئو می باشد. … با توجه به موارد بیان شده و تأثیر عمده ویژگی های شخصیتی بر توان کارکنان در ….. شدید در محیط کار برای جذب حمایت سازمان و ارتقا امنیت شغلی سوق می دهد که در …

پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران) | جدید …

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – پرسشنامه استعداد اعتیاد توسط وید و همکاران در سال ۱۹۹۲ ساخته شده … این پرسشنامه به صورت محقق ساخته و با استفاده از برخی . … ایسترن با سنین ۱۹ تا ۲۴ سال (سن متوسط: ۲۱ سال) تعیین شده است. … پرسشنامه استاندارد امنیت شغلی نیسی و همکاران … تحقیق بررسی وضعیت سلامت مراجعه کنندگان به مراکز ترک.

ارشدیار بایگانی‌ها پرسشنامه روانشناسی – ارشدیار

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷ منتشر شده توسط: ارشدیار نظرات غیرفعال است … سازمانی در خصوص متغیرهای تعیین شده جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی دراین پرسشنامه که … دانلود پرسشنامه محقق ساخته ویژگیهای جامعه شناختی موثر بر تن انگاره ( اصلاح بدن ) …. دانلود پرسشنامه امنیت شغلی پرسشنامه امنیت شغلی خلاصه پرسشنامه امنیت شغلی …

[PDF]آزاد ای ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ آ – سازمان …

اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ رواﯾﯽ ﺻﻮری و … رﻓﺘﺎری و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺮﺑﯿﺎن آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎی آزاد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار …

[PDF]ارزیابی و سنجش محرومیت در سطح مناطق روستایی مورد – …

ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﻄﺢ … ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻘﺮ، ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و … ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﺳﻄﻮح. ﺑﺮﺧﻮرداری و ﯾﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ. ﻧﻮاﺣﯽ. روﺳﺘﺎﯾﯽ،. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ و ﻧﻤﺎﮔﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯽ. ﻃﻠﺒﺪ …. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ …. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در دو ﺳﻄﺢ ﻧﺨ. ﺒﮕﺎن. (. ﺷﺎﻣﻞ …. اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ.

رابطه بین رهبری امنیت مدار و شادکامی در مدارس: نقش … – …

۲۳ فروردین ۱۳۹۷ – برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت … این پژوهش می‌تواند زمینه‌ساز تدوین پرسشنامه، به‌ منظور بررسی وضعیت مدیران مدارس در حال …. ۲۵۲ نفر تعیین گردید و پرسشنامه محقق ساخته بین آن‌ها توزیع گردید. … (رضایت شغلی، درک پویایی مدرسه و عملکرد ادراک شده مدرسه) پرداخته است.

۱۳۹۵ دوم ۴۶ تأثیر احساس امنیت اجتماعی (امنیت مالی و جانی) …

نمونه اول برای بررسی تعیین روابط و پیش بینی ها ی بهزیستی مورد استفاده قرار گرفت. … از افراد نمونه خواسته شد تا به پرسشنامه محقق ساخته امنیت اجتماعی، ﻣﻘﯿﺎس ﻋﻼﯾﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ … مسئله افزایش بدحجابی در سال های اخیر باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شده و … از اهداف برنامه های توسعه رسیدن به وضعیت بهتر و کاهش مسائل اجتماعی است.

نتایج جستجو برای ‘ امنیت شغلی ‘ – پایگاه داده های علمی تمام متن

ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته امنیت شغلی، پرسشنامه خلاقیت سازمانی و … این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم … پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رفاهی و امنیت اجتماعی شهروندان ساروی انجام شده است. … براساس جدول نمونه گیری استاندارد کوهن و همکاران(۲۰۰۱) ۲۸۴ نفر از شهروندان …

[PDF]شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدیریت توسعه علوم انسانی – …

ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰار ﺟﻤﻊ. آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﺑﺮای. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ….. اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم …. وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه.

Volume 5 – Number 4 – فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات

با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته داده‌ها جمع‌آوری و دارای روایی محتوی و پایایی (۷۴/۰=r) بود. … افراد به سبب مواجهه با شرایط استرس¬زای شغلی در قیاس با سایر افراد جامعه … و مقایسه وضعیت بهداشت روانی امدادگران زن و مرد هلال‌احمر و نیز تعیین نقش ورزش …. شده و در آن حداقل استانداردهای لازم در روند امدادرسانی در بلایا تعیین شده است.

[PDF]فریبا نباتچیان و همکاران – بانک اطلاعات نشریات علوم …

تعیین میزان رضایتمندی شغلی کارکنان در یک بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد … روش نمونه گیری طبقه بندی شده و به طور تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات. پرسش نامهای محقق ساخته بود که روایی آن به تایید اعضای گروه حاکمیت بالینی …. پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی که ابعاد.

[PDF]ﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎر – مجله پیاورد …

توسط A Keshtkaran – ‏۲۰۱۲ – ‏بیان شده در ۸ یافته – ‏مقالات مرتبط
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و … ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ و … ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران …. ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ …. اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣ. ﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﻪ اﺳﺘ. ﺜﻨﺎی ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. رﺿﺎﻳﺖ. ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ. ﻣﺘﻐﻴ … ن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎران، اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شغلی روزنامه ‌نگاران استان …

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ – متغیـر امنیـت شـغلی، از پرسشـنامه ی محقـق سـاخته و بـرای تحلیـل داده هـا از نرم … همچنیـن بیـن احسـاس امنیـت شـغلی روزنامه نـگاران بـر حسـب وضعیـت …. سـازمان توانـا شـده باشـد؛ هـم در داخـل سـازمان و هـم در خـارج سـازمان از امنیـت شـغلی.
وارد نشده: استاندارد ‏تعیین

پایان‌نامه ارشدb (1953) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

همچنین برای متغیر موفقیت شغلی نیز مدل نکویی مقدم (۱۳۸۸) ارائه شده است. … است: پرسشنامه محقق ساخته آگاهی مدیران از اهداف مدیریت آموزشی، و پرسشنامه استاندارد … یافته ها نشان دادآگاهی مدیران از مدیریت آموزشی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. …. موفقیت شغلی را، دستیابی به اهداف شغلی مورد انتظار، لذت بردن از شغل، امنیت شغلی، …

پرسشنامه احساس امنیت – دانلود رایگان

پایان نامه تعیین رابطه احساس… پایان نامه بررسی … پرسش نامه امنیت شغلی … پرسشنامه احساس … پرسشنامه استاندارد محقق ساخته احساس امنیت اجتماعی – مادسیج … پرسشنامه …. ﺳﺒﺐ ﺍﻧﺠﺎم ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﺍﺣﺴﺎس ﺍﻣﻨﯿﺖ در ﺍﯾﺮﺍن … ﺍﻃﻼﻋﺎت …

طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی …

سپس از طریق بکارگیری پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از رویکرد … بعد مجزا، «شناسایی و تعیین نیازهای استعدادی، کشف منابع استعداد، جذب استعدادها، توسعه … نتایج تحلیل بخش کمی نشان می‌دهد تمامی مضامین شناسایی شده با مدل مرتبط هستند و … وجود دارد؛ اما بین مؤلفه ایمنی و امنیت شغلی با فرهنگ اخلاقی رابطهای یافت نشد.

امنیت شغلی – پایگاه علمی ویراساینس

جامعه آماری بررسی شده تعداد ۸۴۵۰ نفر شامل کلیه کارکنان بانک های دولتی شهر … هارولدکنتزو منتز برگ کارکرد عمومی کیفیت زندگی کاری را شامل امنیت شغلی، … پرسشنامه استاندارد لنگرهای مسیر شغلی شاین و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران بود. … مسیر شغلی و عملکرد مدیران و از تحلیل مسیر برای تعیین اثرات مستقیم و .

پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – لینک پایان نامه By studying پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و … مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (۱۹۹۲) ساخته شد و تلاش هایی در جهت تعیین روایی آن در کشور …. پرسشنامه استاندارد امنیت شغلی نیسی و همکاران … در سازمان محقق ساخته و از مجموع نگرش ها و تلاش ها برای تغییر تشکیل شده است.

ساخت پرسشنامه محقق ساخته آماری لیکرت

۱۴ مرحله طراحی یک پرسشنامه محقق ساخته استاندارد مدیریتی …. + نوشته شده در ساعت توسط پروپوزال دکتری مدیریت بازرگانی پرسشنامه | نظر بدهید …. ۷۹) بررسی و شناخت وضعیت کنونی مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران ….. شناسایی و اولویت بندی خطرات شغلی; شناسایی و تعیین استراتژی‌های بازاریابی اثربخش در پیدایش و …

طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی …

روش شناسی: پرسش‌نامه محقّق‌ساخته اثربخشی سازمانی با مطالعه مبانی نظری و در یک فر … الگوی برجسته رویکرد ارزش‌های رقابتی و تعیین کننده مهم اثربخشی سازمانی در … تحقیق، بررسی و تحلیل وضعیّت هزینه‌کرد بودجه در برنامه‌های فوق برنامه ورزشی …. آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه با نظر …

نقش مدیریت و برنامه‌ریزی مسابقات فوتبال در امنیت ورزشگاه‌ها

داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای تعیین عامل‌ها و …. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی و پرسشنامه … از آزمون فریدمن برای مقایسه وضعیت مطلوب و وضعیت موجود؛ و از آزمون ویلکاسون برای تعیین اولویت … از پرسشنامه، چک‌لیست مهارتی و آزمون استاندارد شده بست ایفرد برای جمع‌آوری …

[PDF]Investigate the relationship between perceived …

توسط رجبی – ‏۲۰۱۵
ترتیب اهمیت خشنودی شغلی، عدالت رویه ای ادراک شده، وضعیت. اقتصادی (بطور … روشهای مورد استفاده برای تعیین پیامدهای شغلی ….. پرسشنامه محقق ساخته که دارای ۷ سوال بود ….. امنیت شغلی ممکن است با احتمال خطا و تحریف … تهیه و استاندارد ساختن.

پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران) | ایران …

۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – (ایران پژوهش) در صفحه زیر می توانید مقالات پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز … مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (۱۹۹۲) ساخته شد و تلاش هایی در جهت تعیین روایی آن در کشور … پرسشنامه استعداد اعتیاد توسط وید و همکاران در سال ۱۹۹۲ ساخته شده است و … پرسشنامه استاندارد امنیت شغلی نیسی و همکاران.

[PDF]بررسی تأثیر عوامل دموگرافیک در رضایتمندی از … – مطالعات …

روش استفاده شده پیمایش و ابزار تحقیق پرسش نامه ی محقق ساخته است … رضایت زناشویی یک ارزیابی جهانی از وضعیت ازدواج فرد بوده و بازتابی از سعادت … همسران، منطقه ی محل سکونت، درآمد، تحصیالت، شغل و قومیت( در رضایت زوجین از زندگی ….. جدول ۱۶: ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعدیل شده و انحراف استاندارد برآوردها.

[PDF]Untitled – معاونت توسعه مدیریت و منابع – دانشگاه علوم …

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده درک ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ….. ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ. HSE … ﺑﺮای ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. ۸۲ … وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺮود ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ و ﻣﺆﻟﻔﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ در وﺿﻌﯿﺖ …… ﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﭙﮑﺘﺮ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری.

[PDF]بررسی عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های دولت … – راهبردهای …

در فرآیند اداره امور جامعه، موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیکی شده … نفر به عنوان مورد آزمون، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۳۰ سوال … به بررسی وضعیت موجود، و از روش لى هی ( ) نیز به اولویت بندی عوامل …. مبتنی بر استاندارد ….. شخصی، ریسک و امنیت به ریسک، تجربه شخصی از خدمات الکترونیکی، بر …

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش | tahghigh

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش با فرمت های ورد و pdf فروش جزوه های دانشگاهی … مشاوران و روان درمانگران است و توسط دیوید گلدارد (۱۹۸۹) ساخته شده است. … چاپ شده با فرمت pdf صفحات ۱۳ چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت. … دانلود پرسشنامه فشارهای شغلی محقق ساخته، در قالب word و در ۳ صفحه، قابل …

[PDF]مدیریت اطالعات – فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات

بودند،. موردمطالعه. قرار. گرفتند . ابزار. گردآور. ی. داده. ها. پرسشنامه. محقق ساخته …. شده. در. جلسات. ( باشد )استاندارد. ISO/IEC 17799. (. این قبیل دارایی. ها همواره در معرض … شده. است: •. وضعیت. درک،. نگرش. و. رفتار. امنیت. اطالعات. کتابداران. کتابخانه …. رفتارشان موفقیت در سطو. ح گروه و سازمان را. تعیین می. کند. (Martins & Eloff …

[PDF]چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان بررسی تأثیر شرکت …

سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از … یی کارکنان خود دارند تا براساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و … پرداخته می شود سپس به کمک پرسشنامه محقق ساخته، میزان ورودی و خروجی …. اعتماد، نگرش،کیفیت کار، ابتکار عمل، قضاوت،همکاری، کمیت کار، امنیت،یادگیری و توسعه.

[PDF]متن کامل (PDF) – فصلنامه مدیریت بر آموزش سازمان ها

پرسشنامه استاندارد توانمندسازی اسپریترز و پرسشنامه محقق ساخته الگوی … کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محول شده بر آیند که از مهارت، دانش … بر وضع موجود را ایجاد می کند. … چهارم: ارزشها و معانی مشترک، در تعیین نوع دانشی که سازمان ذخیره و منتقل … قابل سنجش و مشاهده که در موفقیت یک شغل یا پست سهیم هستند.

مدیریت آموزشی – ســــواد رسانـــــه ای

رسانه و احساس امنیت اجتماعی در خانواده های ایرانی … هدف پژوهش حاضر، ارزیابی استانداردهای سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با گرایش به یادگیری الکترونیکی بوده است. … ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسش‌نامه محقق ساخته سواد اطلاعاتی در مقیاس هفت درجهای و … دادههای گردآوری شده به کمک روشهای آمار توصیفی و استنباطی هم‌چون آزمون …

[PDF]The Prediction of NAJA’s Employees Productivity on the … – …

توسط S Rajabi – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
۲۲ آبان ۱۳۹۵ – انی، و پرسشنامه خشنودی شغلی برای جمع آوری اطالعات. استفاده شد. … دوستی، عدالت توزیعی ادراک شده، وضعیت اقتصادی، و فضیلت مدنی قابل تبیین. است . کلیدواژه. :ها … روشهای مورد استفاده برای تعیین پیامدهای شغلی مربوط می. شود …. امنیت اجتماعی دارد و این بهره وری در گرو عدالت سازمانی، …. محقق ساخته از. ۱۰٫

نقش واسطه‌ای رضایت شغلی در رابطه سیاست‌های انگیزشی و …

برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سیاست‌های ارزیابی عملکرد (JPEQ، دارای دو … (۲۰۱۱)، «امنیت روانی» ادمونسون (۱۹۹۹) و «اثربخشی رهبری» (محقق ساخته) استفاده شد. … داده‌ها، از هر دو نوع آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، و . … دارد که زیر‌بنای آموزش مؤثر است و به « اصول اولیه آموزش مریل» معروف شده است.

[PDF]اصل مقاله – فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات …

کتابخانه استفاده شده است، که توسط دایره امنیت و سالمت. شغلی ایاالت متحده )اوشا( تهیه شده است. … دانشگاهی( وضعیت موجود ایمنی فضای کتابخانه ها متوسط به … فضاهای امنیتی باید، براساس استانداردهای موجود، مورد بررسی … سه نوع تعریف برای روشن کردن و تعیین حدود اقدامات حفاظتی پیشگیرانه وجود دارد. …. پرسشنامه مذکور.

[PDF]Effectiveness of caregiver’s empowerment on self … – مجله …

توسط A Parandeh – ‏۲۰۱۴
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺧﻮدﺑﺎوری آﯾﺰﯾﻨﮓ و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻬﺖ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش. ) ﺑﻮده ﮐﻪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ … اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ، ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮد و … از آﯾﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد. ،. ﻧﮕﺮان. ﺑﻮده. و اراﺋﻪ …. ﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮدﺑﺎوری. ﯾﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ. ﺑﯿﻤﺎر از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه. آﯾﺰﯾﻨﮓ ﮐﻪ ﺣﺎو. ی. ۳۰٫ ﺳﺆال ….. اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ. ﺧﻮدﺑﺎوری ﺷﺪه …

[PDF]بررسی رابطه سبک رهبری سر پرستاران و انگیزه شغلی …

… کارکنان را مهیا ساخت. واژگان کلیدی: شیوه رهبری، انگیزه شغلی، کارکنان پرستاری، سرپرستاران … عملکردش مطابق با استانداردهای تعیین شده اجرا گردد. در این.

[PDF]8 – مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

ابزار سنجش متغیر اصلی پژوهش (نشاط و شادابی پرسشنامه استاندارد. شده آکسفورد و ابزار سنجش متغیر های دیگر تحقیق، محقق ساخته است. … به وضعیت آینده سیاسی و احساس بصیرت و تعین اجتماعی. … آن امنیت، آرامش و تحرک احساس میشود. … مختلف، وضعیت تأهل، تحصیلات، وضعیت اشتغال، نوع شغل، در آمد، نوع مالکیت، تعداد اعضای.

[PDF]اصل مقاله

توسط قلی‌زاده – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
و پرسشنامه محقق ساخته، طی نمونه گیری HFIAS آن با استفاده از پرسشنامه ای دوقسمتی شامل پرسشنامه … در بُعد خانوار، مهم ترین عامل تعیین کننده امنیت غذایی، توانایی.

[PDF]اصل مقاله (۷۷۱ K) – مجله زنان، مامایی و نازایی ایران

توسط کمالی – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
تشخیص یبوست با استفاده از پرسشنامه استاندارد بر … نظیر سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادی، تعداد بارداری، تعداد زایمان طبیعی، … تأمین امنیت و سلامت بیشتر مورد توجه قرار بگیرند، … با. توجه به اینکه هدف اصلی در این مطالعه تعیین شیوع … جهت تأیید اعتبار علمی پرسشنامه محقق ساخته عوامل.

[PDF]Assessment Health,Safety & Environment Culture in an Oil …

طول سابقه کاری خود دچار حادثه ناشی از شغل شده بودند. افراد مورد … most cases due to obeying standard safety rules, had good performance, staff … برنامه بهداشتی و ایمنی سازمان را تعیین می کند« )۹ ،۸(. فرهنگ ایمنی به … بروز می دهند و در وضعیت محیط کاری خود تغییر ایجاد. می کنند. … پرسشنامه ادراکات، پرسشنامه محقق ساخته ای که.

[PDF]Microsoft Word – report-Quantitative-Bam-drug-farsi-final

در این مطالعه از یک مصاحبه ساختاریافته و با استفاده از ابزار محقق ساخته برای … این دو پرسشنامه در مطالعات قبلی داخل کشور تعیین شده است و از ابزار محقق ساخته …. Revised)، نگرانی در مورد امنیت و مشکلات عملکرد بیشتری (بر اساس گزارش …. مشخصات دموگرافیک: سن، جنسیت، وضعیت تأهل قبل و پس از وقوع زلزله، وضعیت شغلی …

۱۳۸۹/۱۰/۱۶ – سیستم جامع پژوهشی

عنوان طرح : بررسی انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با وضعیت فردی و پیشرفت …. و اطلاعات و داشتن امنیت شغلی و در مورد عوامل انگیزش درونی بیشترین میانگین نمره به ترتیب … SIMS) و پرسشنامه محقق ساخته ی عوامل مرتبط (رفاه دانشجویی دانشگاه، آموزشی … در این مطالعه از ابزار های جمع آوری اطلاعات شامل آزمون های استاندارد شده انگیزه …

[DOC]بررسی رابطه¬ی اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی (مطالعه …

این تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی … تصادفی خوشه ایی انتخاب شده اندابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه استاندارد … درجه اعتمادورزی فرد به دیگران مشخصه مناسبی برای تعیین درجه احساس امنیت وی … مهم احساس ناامنی ممکن است به خاطر موقعیت و وضعیت خاص حاکم بر یک جامعه باشد و …

[PDF]اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی – دانشگاه فردوسی مشهد

توسط میرزازاده – ‏۲۰۱۵
به این منظور از پرسشنامه استاندارد مدیریت تحولگرا جیمز کاستیگلون. ) ۲۲۲۶٫ (. جهت جمع ….. تحلیل و ارزیابی وضع مطلوب و موجود تربیت بدنی به منظور تعیین نقاط قوّت و ضعف و تبیین آن. ها با توجه به …… آنچه باعث شده این تحقیق از طرف محقق انجام. شود می …… ی با امنیت شغلی اختصاص داشت و کمترین ضریب همبستگی ). ۲۲٫ ۲/ r=.

[PDF]دیدگاه دانشجویان مستقر در خوابگاه در مورد اهمیت عوامل محیطی و …

۱۹ مرداد ۱۳۹۳ – ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ. وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن … از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ۶۲/۴ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ. ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، رواﻧﯽ و … ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده از ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دو ﺧﻮاﺑﮕﺎه. دﺧﺘﺮان اﻧﺠﺎم … ﺑﺰار ﮔﺮداوری اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده. ۱۳٫

بررسی عوامل موثر بر دلبستگی به منطقه مسکونی :مطالعه …

در این مقاله وضعیت چند اصل پایه ای پیمان نامه مرتبط با آموزش و کار کودکان که ضامن … های اصلی(بقا-رشد-امنیت و مشارکت)برای کودکان است مورد بررسی قرار میگیرد. … بهزیستی بودند و اطلاعات از طریق پرسش نامه دو قسمتی محقق ساخته و پرسش نامه جی اچ … برای سنجش رضایت زناشویی از پرسش نامه استاندارد شده انریچ و برای سنجش …

[PDF]شناسایی عوامل موثر بر ضرورت پذیرش دور کاری از نگاه مدیران …

کشور شامل۱۲۰ نفر می باشدکه از این تعداد ۱۰۹ پرسش نامه را تکمیل کرده اند. تحقیق توسط۲۰ …. تمایل به دورکاری و وضعیت جنســیتی و تاهل رابطه معناداری وجود. دارد. بــه طوری کــه زن … امنیت شغلی عامل تعیین کننده در پذیرش دورکاری … شــده به دست محقق رسید. … مــدل دیویس و بــا توجه به فرضیــات به صورت محقق ســاخته و در. قالب ۴۲ …

۲۰۱۱ ۱ ۱ ۱ ۶۳ Effectiveness of Group Education using CDs …

آموزش‌های برنامه‌ریزی شده از رموز موفقیت در کنترل سلامتی می‌باشد بطوریکه …. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل ۲۵ گویه در حیطه‌های امنیت شغلی، سبک … هدف این پژوهش، تعیین وضعیت حمایت اطلاعاتی و ابزاری از بیماران همودیالیزی … two sets of questionnaires: 1) demographic items 2) standard instrument of social …

۱۳۹۴ ۱۰ ۴ ۰ ۱۱۴ دیدگاه‌های گروه اخلاق پزشکی فرهنگستان …

داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد جو اخلاقی، تعهد سازمانی، پرسشنامۀ رضایت شغلی و … به منظور تجزیه و تحلیل آماری روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در … ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی ادراک امنیت شغلی و اعتماد سازمانی، از …. محققان علوم انسانی) و نیز پرسشنامۀ محقق ساخته مبتنی بر دستورالعمل‌های اخلاق در …

[PDF]اصل مقاله – نشریات دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات

توسط حقیقتیان – ‏۲۰۱۵
ضریب تعیین ) …. عدم امنیت شغلی و گسترش چاپلوسی و . … سازمانی ادراک شده و از خودبیگانگی شغلی مورد استفاده قرار گرفت. … گردآوری داده ها با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته کیفیت. ز. ندگی کاری. برگرفته از کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه استاندارد بیگانگی اجتماعی ملوین ….. از کارکنان وضعیت استخدامی رسمی.

The main influencing motives for major university choices …

هدف از انجام این مطالعه تعیین توزیع فراوانی انگیزه‌های فردی، محیطی و حرفه‌ای انتخاب … ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ بود که … ارتباطات و کم‌ترین نمرات مربوط به خط مشی محیط، حقوق و دستمزد، امنیت شغلی و …. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت.

[PDF]شناسایی و تعیین اولویت موانع استقرار سیستم های … – …

ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ۰/۸۳ محاسبه شده است. … شناسایی و تعیین اولویت موانع استقرار سیستم های اطالعات مدیریت )MIS( … شده است. پیچیدگی های محیط های درون سازمانی و. برون سازمانی، نیاز به اطالعات و به تبع آن سیستم های ….. به عوامل فردی مثل ترس از تغییر و عدم امنیت شغلی بخاطر.

طراحی و روانسنجی ابزار ارزیابی وضعیت نظارت حمایتی از …

تاکنون ابزار یا مقیاس ویژه‌ای برای بررسی وضعیت نظارت به طور کلی و نظارت ‌حمایتی … نظارت حمایتی، رضایتمندی کارکنان را بهبود می‌بخشد و میزان فرسودگی شغلی و … پس از انجام این بررسی از آن‌جایی که پرسش‌نامه جامع و استاندارد مشخصی برای این ….. در نظر گرفته شده و وضعیت قبل و بعد از مداخله به وسیله چک‌لیستی محقق ساخته …

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1213) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

در این تعریف “مدیریت” بطور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده است. … با عملکرد اثربخش ملاک مدار و یا عملکرد برتر در یک شغل یا وضعیت، رابطه دارد. …. مدیران از پرسشنامه محقق ساخته که با بهرهگیری از مدل گریفن استفاده شده است که دارای ۳۰ …. در باره تقسیم کار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد مطا لعاتی را انجام دادند.

[PDF]دریافت فایل مقاله – سامانه اطلاعات پژوهشی ایران

هدف از این پژوهش تعیین وضعیت فرآیند استعداد پروری در واحد منابع انسانی شرکت … داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شامل ۲۰ سؤال بسته پاسخ استفاده شده است. …. عنوان مهم ترین موانع و چالش ها و «به کارگیری فرآیندها و ابزارهای استاندارد، باور، تعهد و … اجرای مدیریت استعداد، افزایش ضریب امنیت شغلی ویژه نیروهای مستعد، طراحی مسیر.

[PDF]ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ذﻫﻨﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ آﻧﺎن ﻫﯿﺄت – دانشگاه آزاد …

۲۰ شهریور ۱۳۹۱ – ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ذﻫﻨﯿﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ و درﮔﯿﺮی. ﺷﻐﻠﯽ. ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺎﺻﻠﻪ ای. ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت. ۵٫ درﺟﻪ ای. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ … ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه و ﻫﻢ ﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘ. ﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده … ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻔﻬﻮم. درﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ …. وﺿﻌﯿﺖ درﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ درﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی. ﻫﯿﺄت ….. ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ آن اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد؛.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن فصلنامه روانشناسی تربیتی …

به منظور گردآوری داده های مورد نظر از پرسشنامه محقق ساخته با ۵۸ سؤال در طیف ۶ درجه ای … اما در مورد فرضیه های چهارم (رسیدگی به وضعیت تحصیلی)، پنجم (ارزشیابی و …. همچنین به ترتیب شیوه ی مدیریت و سرپرستی دانشگاه، امنیت شغلی، روابط … حجم نمونه با مراجعه به جدول تعیین اندازه ی نمونه معرف (کرجسی و مورگان) تعیین گردید.

[PDF]اصل مقاله (۲۰۲ K) – نامه آموزش عالی

پرسشنامه محقق ساخته ۲۶ سؤالی بود که روایی محتوایی و …. قارون (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان «تأثیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانوار بر … افزایش استانداردهای زندگی … امنیت شغلی و ایجاد فرصت های شغلی بهتر سایتی و پروکاپیدو (۲۰۰۸)، کلیگ (۲۰۱۲) … اطلاعات گردآوری شده و تعیین چگونگی بخش بندی متن نوشتاری، به انتقال و …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد فصلنامه علمی – پژوهشی …

رضــایت شــغلی (Job satisfaction) امنیــت شــغلی (Job security) مــدیریت … شهر پژوهش حاضر به منظور تعیین میـزان فایـده دروس اصـلی و تخصصـی ارائـهشده در دانشگاه ها …. ها از ۴ پرسشنامه محقق ساخته پس از تأیید و ویژگی های روان سنجی استفاده شده است. … آزمودنیها به پرسشنامه ی محقق ساخته مربـوط بـهمشخصات عمومی و تست استاندارد …

[PDF]Case Study: Flood-Stricken Villag

۵ فروردین ۱۳۹۷ – ﭘﺬﯾﺮی ادراک ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. زﯾﺴﺖ … ده از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ زﯾﺴﺖ …. ﺑﻬﺪاﺷﺖ)، ﻏﺬ. ا، ﻫﻮای ﭘﺎک، ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﻐﻞ راﺿـﯽ …. ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺴﺎزی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ …. ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. از. ۳۰٫ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻘـﺪار آﻟﻔـﺎی … وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﺳﮕﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿـﺖ و ﻧﻈـﻢ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *