دانلود کامل مبانی نظری رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

Published on Author adminLeave a comment

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی است پژوهش بصورت کامل و جامع و با منابع جدید ارائه می شود
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۱۶
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۹۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۸

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. از میان مدارس پسرانه دوره دبیرستان شهرستان قاینات از طریق نمونه‌گیری دردسترس دو مدرسه انتخاب و با اجرای پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی ۳۰ نفر که نمره بالایی در اهمال کاری تحصیلی گرفتند در ‌دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه ۱۵ نفر است). آموزش خودکارآمدی به مدت ۱۰ جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره تجزیه‌وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که بین گروه‌های موردمطالعه در اهمال کاری تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (۰۱/۰>p). یافته‌ها نشان دادند آموزش خودکارآمدی در کاهش اهمال کاری تحصیلی مؤثر است.
کلمات کلیدی:
خودکارآمدی
اهمال کاری تحصیلی
مقدمه
یکی از اهداف مهم آموزش‌وپرورش ایجاد زمینه برای رشد همه‌جانبه فرد و تربیت انسان‌های سالم، کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. ازآنجا ‌که دانش‌آموزان به‌عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند، توجه به این قشر از جامعه ازلحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب می‌گردد. بااین‌وجود از کل دانش‌آموزانی که وارد سیستم آموزش‌وپرورش می‌شوند، تعداد کمی از آن‌ها می‌توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این عرصه موفق گردند و عملکرد تحصیلی خوبی از خود نشان دهند. یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در عوامل تحصیلی دانش‌آموزان عوامل روان‌شناختی آنان است (میکائیلی ، افروز و قلی زاده ، ۱۳۹۱). ازجمله ویژگی‌های روان‌شناختی مهمی که عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اهمال کاری است(مطیعی ،حیدری،صادقی ، ۱۳۹۲).
واژه انگلیسیprocrastination در فارسی معادل تعلل، اهمال کاری، سهل انگاری و به تعویق انداختن کارهاست (الیس و نال ، ۱۹۹۷؛ ترجمه فرجاد،۱۳۸۲). اهمال کاری اغلب به عنوان تأخیر غیر منطقی رفتار مورد بررسی قرار می گیرد (کنوس ، ۲۰۰۰،به نقل ازاستیل ، ۲۰۰۷). همچنین بالکیس و دورو (۲۰۰۷) اهمال کاری را به عنوان فروگذاری از انجام وظایف و مسئولیتها در یک شکل و اندازه و زمان به موقع و مورد انتظار، علیرغم اجتناب پذیر بودن و توانایی فرد جهت انجام آن و آگاهی از پیامدهای ناخوشایند طفره رفتن از انجام مسئولیت‌ها تعریف می کنند. اهمال کاری باتوجه به پیچیدگی و مولفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری آن تظاهرات گوناگونی دارد. ازجمله اهمال کاری در تصمیم گیری، اهمال کاری روان رنجورانه، اهمال کاری وسواس- اجباری، اهمال کاری تحصیلی، اهمال کاری عمومی یا کلی،که متداولترین شکل آن در دوران نوجوانی و جوانی اهمال کاری تحصیلی است (سولومون و راثبلوم ، ۱۹۸۴؛ جوکار، ۱۳۸۶).
ارتباط اهمال کاری با اضطراب، خودکارآمدی وعزت نفس پائین در پژوهش‌‌های مختلفی به تأیید رسیده است(جانسون و بلوم ، ۱۹۹۵). از سوی دیگر محققان از این اظهارنظر که اجتناب یک انگیزه اصلی برای اهمال کاری است حمایت می‌کنند. افرادی که در توانایی حل مسأله با مشکل مواجه هستند ، در برابر تکالیف چالش انگیزی که فراتر از منابع در دسترس شان است و یا تکالیف ملال‌آور با شیوه‌ای هیجانی و به صورت مضطربانه برخورد می‌کنند و برای اجتناب از این هیجان ناخوشایند، ازموقعیت‌‌های مستلزم رویارویی با مسأله اجتناب می‌کنند(فراری و دایز مورالز ، ۲۰۰۷).
محیط‌‌های آموزشی (مدرسه و دانشگاه) ، دانش آموزان و دانشجویان را با منابع متغیر و مختلفی از فشارهای تحصیلی مواجه می کنند. از جمله اینکه دانش آموزان را از این نظر که توانایی‌‌هایشان برای درگیری با چالش‌‌ها و تکالیف مورد یادگیری در یک زمان محدود و در مقایسه و رقابت با دیگران مورد ارزیابی قرار می گیرد تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد که هنوز تعداد زیادی از دانش آموزان و حتی در سطوح بالای تحصیلی دانشجویان ممکن است مهارت‌‌های لازم جهت مواجهه با چنین شرایط چالش برانگیزی را دریافت نکرده باشند (الکساندر و انوگبازی ، ۲۰۰۷).
آموزش خودکارآمدی تحصیلی از اهداف مهم آموزشی و تربیتی است،که از طریق آن می توان افراد را برای مقابله با چالشها و شرایط متغیر آموزشی آماده کرد، فقدان این مهارت‌‌ها به عنوان مانعی بر پیشرفت تحصیلی، می تواند عزت نفس و ادراک خودکارآمدی افراد را نیز در مواجهه با شرایط فوق متاثر، منجر به اضطراب و به دنبال آن اجتناب از انجام وظایف مورد انتظار شود.
فهرست مطالب

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه

فصل دوم ادبیات پژوهش
مقدمه ۱۱
مفهوم اهمالکاری ۱۲
انواع اهمالکاری ۱۳
علل اهمالکاری ۱۵
اهمالکاری به عنوان یک اختلال شخصیتی۱۹
بررسی اهمالکاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی . ۲۴
پیشایندهای اهمالکاری. ۲۸
پیامدهای اهمالکاری. ۲۹
سبک‌‌های مقابله ای اهمالکاری ۳۴
خودکارآمدی ۳۷
تعاریف خودکارآمدی. ۳۹
خودکارآمدی تحصیلی. ۴۰
منابع اطلاعاتی خودکارآمدی ۴۲
ابعاد خودکارآمدی ۴۳
عوامل موثر بر خودکارآمدی ۴۴
راهبردهای بهبود خودکارآمدی ۴۴
پیشینه پژوهش. ۴۵
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی
صفحه عنوان انگلیسی
فهرست نمودارها و شکل‌ها
نمودار ۱-۲٫ شرایط افزایش دهنده احتمال بروز اهمال کاری ۲۶
نمودار۲-۲٫ مدل استیل از علل اهمال کاری تحصیلی. ۲۷
نمودار ۳-۲٫ اهمال کاری و باورهای شناختی ناکارآمد. ۳۶

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش …

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – مبانی نظری رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان … فایل Word تاثیر خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی رابطه خودکارآمدی تحصیلی …

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش …

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – مبانی نظری رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان … فایل Word تاثیر خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی رابطه خودکارآمدی تحصیلی …

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش …

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – مبانی نظری رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان … و اهمال کاری تحصیلی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با اهمال کاری دانلود فصل دوم رشته …

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی – آپارات

▶ ۰:۰۹

۳۰ فروردین ۱۳۹۷ – بارگذاری توسطدانلود فایل
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/xmbiwf مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن هدف از پژوهش حاضر بررسی …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان; پایان نامه اهمال کاری; اهمال کاری تحصیلی doc … نظریه های خودکارآمدی; رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی; پایان نامه اهمال کاری …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – سوالی در رابطه با مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان ندارید؟ آیدی من @Siamak_ADN است. به علاوه، در بالای …

خرید و دانلود پروپوزال اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و …

۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – دانلود (مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن) ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیمدوست گرامی سلام.

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان …. اهمال کاری تحصیلی doc , اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان , رابطه خودکارآمدی و اهمال …

رابطه خودکارآمدی، اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت …

۲۸ اسفند ۱۳۹۶ – هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودکارآمدی،اهمال کاری تحصیلی و … یافته ها نقش و اهمیت خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب را درکسب موفقیت تحصیلی دانش آموزان خاطر نشان می سازد. … فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – اهمال کاری تحصیلی doc,اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان,تاثیر خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری,دانلود مبانی نظری خودکارآمدی,رابطه خودکارآمدی و …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۳۱ فروردین ۱۳۹۷ – هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان است. این پژوهش از نوع آزمایشی با …

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ – به صفحه دانلود فایل(مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس …

دانلود مبانی نظری درباره رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری …

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – دانلود مبانی نظری درباره رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان … پایان نامه اهمال کاری پایان نامه خودکارآمدی تحصیلی دانلود فایل Word …

دانلود مبانی نظری درباره رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری …

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ – … اهمال کاری تحصیلی رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایان نامه اهمال کاری پایان نامه خودکارآمدی تحصیلی دانلود فایل Word پروژه …

دانلود مبانی نظری درباره رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری …

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی در قالب فایل Word پایان نامه اهمال کاری رابطه خودکارآمدی و …

دانلود مبانی نظری درباره رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری …

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ – … کاری تحصیلی دانلود فایل Word پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان پایان نامه خودکارآمدی …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان … اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه … در دانش آموزان , رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی , تاثیر خودکارآمدی تحصیلی بر اهمال کاری.

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۲۳ فروردین ۱۳۹۷ – مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان … حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان … بر اهمال کاری; نظریه های خودکارآمدی; رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی …

مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال …

۲۳ فروردین ۱۳۹۷ – اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه … بر اهمال کاری; نظریه های خودکارآمدی; رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی …

نظریه های خودکارآمدی – عبارت

پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان … اهمال کاری نظریه های خودکارآمدی رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی پروپوزال اهمال کاری …

مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش …

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ – مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر آن دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: ۱ بار فرمت فایل: doc

خرید فایل( پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و …

۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – خرید فایل( پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان و اثربخشی آموزش … هدف از پرسشنامه حاضر بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان می باشد … در رادیو · دانلود فایل ( مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت زندگی کاری) … خرید و دانلود بررسی رابطه مدیریت دانش و سبک رهبری در سازمان …

پایان نامه بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت …

فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری تحقیق. مقدمه … … تاریخچه ای از نخستین اندیشه های جامعه شناختی ارتباطات … …. رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

تحقیق رابطه سطح سواد والدین و افت تحصیلی دانش آموزان | …

۲۳ فروردین ۱۳۹۷ – اینکه والدین با دانش آموزان و امور تحصیلی آنان چگونه برخورد کنند و در … مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان …

تحقیق رابطه سطح سواد والدین و افت تحصیلی دانش آموزان | …

۲۳ فروردین ۱۳۹۷ – اینکه والدین با دانش آموزان و امور تحصیلی آنان چگونه برخورد کنند و در … مبانی نظری تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان …

خرید فایل تحقیقی تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر …

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ – تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان پایان نامه اهمال کاری تحصیلی نظریه های خودکارآمدی رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری …

خرید فایل تحقیقی تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر …

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ – رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی دانلود فصل دوم رشته … بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان پایان نامه اهمال کاری تحصیلی نظریه های خودکارآمدی دانلود …

پایان نامه بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت … – …

فصل دوم: مروری بر ادبیات نظری تحقیق. مقدمه … … تاریخچه ای از نخستین اندیشه های جامعه شناختی ارتباطات … …. رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی در دانش …

۷ فروردین ۱۳۹۷ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان | ایران فارسی … توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) …. مبانی نظری و پیشینه با موضوع خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم تحقیق) در … صفحات: ۸ رابطه هدایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی در دانش …

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان … فایل: ۲۷ مبانی نظری و پیشینه با موضوع خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم تحقیق) …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *