دانلود کامل فایل پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

هدف اصلی این پرسشنامه بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشد
دسته بندی تربیت بدنی و علوم ورزشی
بازدید ها ۵
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹

پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

ارتباط بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران بود. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه ی مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران تشکیل می دادند که از بین باشگاه های موجود، ۲۱۴ مدیر با روش نمونه گیری خوشه ای، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
برای گردآوری اطلاعات از نمونه ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون و پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمور استفاده شد. به منظور تحلیل نتایج از روش های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و روش های آمار استنباطی شامل آزمون های همبستگی پیرسون ، رگرسیون، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد.
نتایج نشان داد بین مدیریت دانش و میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (۷۹/۰=r). همچنین بین مولفه های مدیریت دانش (خلق، تسهیم و کاربرد دانش) با میزان کارآفرینی رابطه وجود دارد که از بین این سه مولفه، کاربرد دانش بیشترین میزان همبستگی را داشت.

ابزارهای اندازه‌گیری

در این پژوهش با توجه به اهداف و نیازهای تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه‌های تحقیق از سه پرسشنامه استفاده شده است که عبارتند از:

پرسشنامه ویژگی‌های فردی نمونه‌ها: که ویژگی‌های افراد جامعه مورد نظر از قبیل: سن، جنس، تحصیلات و سابقه خدمت را مورد سنجش قرار داد.

۳-۷-۱-پرسشنامه مدیریت دانش: این پرسشنامه توسط شرون لاوسون[۱] (۲۰۰۳) ساخته شده است. روایی این پرسشنامه توسط اساتید تایید و پایایی آن توسط محققین بارها محاسبه گردیده است در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ بدست آمده توسط محقق ۷۳/۰ می­باشد. این پرسشنامه شامل ۲۴ سوال می‌باشد که هر چهار سوال به ترتیب به بررسی مولفه‌های تولید، کسب، سازماندهی، ذخیره، انتشار و کاربرد دانش می‌پردازد.

ردیف

مولفه‌های مدیریت دانش

سوال‌های پرسشنامه

۱

تولید دانش

۱ تا ۴

۲

کسب دانش

۵ تا ۸

۳

سازماندهی دانش

۹ تا ۱۲

۴

ذخیره دانش

۱۳ تا ۱۶

۵

انتشار دانش

۱۷ تا ۲۰

۶

کاربرد دانش

۲۱ تا ۲۴

جدول ۳-۱: پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون

جهت ارزش‌گذاری این پرسشنامه از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت استفاده شده است.

مقیاس‌ها

کاملاً موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملاً مخالفم

نمرات

۵

۴

۳

۲

۱

جدول ۳-۲: طیف ۵ گزینه ای لیکرت

۳-۷-۲-پرسشنامه سنجش کارآفرینی: این پرسشنامه استاندارد توسط اسکاربوروف و زیمور[۲] (۱۹۹۰) ساخته شده است و یک شمایی از نیم‌رخ کارآفرینی فرد را ارائه می‌دهد. روایی و پایایی این پرسشنامه باتوجه به نظر اساتید و منبع اصلی این پرسشنامه مورد تایید می­باشد. یک پرسشنامه با ۱۰ سوال چند گزینه‌ای و هر پاسخگو برحسب انتخاب گزینه‌های مربوط به هر سوال امتیازات متفاوتی می‌گیرد. پس از جمع امتیازات مربوط به تمامی سوالات ده‌گانه برای هر پاسخگو میزان کارآفرینی برای هر مدیر تعیین می‌گردد. (حداکثر امتیاز ۱۰۰ می‌باشد). نحوه امتیاز‌بندی و تفسیر نتایج به شرح زیر می‌باشد.

نحوه امتیازبندی:

به هریک از جواب‌های ذیل ۱۰ امتیاز تعلق می‌گیرد:

۱ (الف) – ۲ (الف) – ۳ (ج) – ۴ (الف) – ۵ (الف) – ۶ (الف) – ۷ (ج) – ۸ (الف) – ۹ (ج) – ۱۰ (ج)

به هریک از جواب‌های ذیل ۸ امتیاز تعلق می‌گیرد:

۳ (ب) – ۸ (ب) – ۹ (ب)

به هریک از پاسخ‌های ذیل ۶ امتیاز تعلق می‌گیرد:

۲ (ب) – ۵ (ب)

برای جواب زیر ۵ امتیاز تعلق می‌گیرد:

۱ (ب)

به پاسخ‌های زیر ۴ امتیاز تعلق می‌گیرد:

۵ (ج)

برای هریک از جواب‌های ذیل ۲ امتیاز تعلق می‌گیرد:

۲ (ج) – ۳ (الف) – ۴ (ب) – ۶ (ج) – ۹ (د) – ۱۰ (ب)

به هر جواب دیگری غیر از پاسخ‌های فوق هیچ امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

تفسیر نتایج :

امتیاز نیم‌رخ

نیم‌رخ کارآفرینی (EP)[3]

۸۵ به بالا

فوق‌العاده کارآفرین

۸۴-۶۵

کارآفرین

۶۴-۴۰

بالقوه کارآفرین

۴۰-۰

فاقد کارآفرینی یا کارآفرینی پایین

جدول ۳-۳: تفسیر نتایج پرسشنامه میزان کارآفرینی[۱] .Sharon Lawson

[۲] .Scarborough & Zimmerer

[۳].Entrepreneurship

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه …

در این مقاله تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش مدیریت دانش از ابعاد کسب دانش، خلق دانش، ثبت دانش، کاربرد دانش و انتقال دانش استفاده شده و کارآفرینی سازمانی با ابعاد ایجاد شرکت‌ها یا واحدهای مستقل، ایجادکسب‌وکار جدید، نوآوری در محصول و خدمات، نوآوری در فرایند، خودتجدیدی، …

پرسشنامه-بررسی-تاثیر-مدیریت-دانش-بر-کارآفرینی

بخش همکاران. ورود همکار تبلیغ کننده · ثبت نام همکار تبلیغ کننده. بلوک کد اختصاصی. محصولاتی که دارای عبارت ‘پرسشنامه-بررسی-تاثیر-مدیریت-دانش-بر-کارآفرینی’ هستند. پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی · پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی. قیمت: ۶,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود.

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی (مطالعه موردی: …

همچنین کارآفرینی سازمانی مورد توجه بسیاری از صنعتگران می باشد. از این رو بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی هدف اصلی این پژوهش می باشد. روش تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گرداوری اطلاعات از نوع تحقیقات میدانی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه …

بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی و عملکرد در …

ابزار این پژوهش چهار پرسشنامه توانمندسازهای مدیریت دانش،فرآیند مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی بودند. برای آزمون فرضیههای پژوهش ازمدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که توانمندسازهای مدیریت دانش برفرآیند مدیریت دانش تاثیرگذار هستند و فرآیند مدیریت دانش نیز بر عملکرد سازمانی و …

[PDF]بررسی تاثیر شبکه دانش بر عملکرد نوآوری محصول با … – …

مدیریت نوآوری. بررسی تاثیر شبکه دانش بر عملکرد نوآوری محصول با استفاده از. )مطالعه موردی:شرکتهای تجارت الکترونیک استان مدل معادالت ساختاری. اصفهان(. ۳، سمانه شیرانی لپری۲، الهام ….. و برای بررسی میزان تأثیر SPSS در این پژوهش، برای بررسی پایایی و روایی پرسش نامه ها از نرم افزار. AMOS متغیرهای مستقل بر متغیر …

فایل word فایل word بررسی تاثیر فرایند استراتژیک …

۳۰ آذر ۱۳۹۶ – پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فرایند استراتژیک مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت سیمان قاین پرداخته است. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش گلد و دیگران و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی استفاده شده است. متغیر مستقل در پژوهش فوق مدیریت دانش و ابعاد آن و متغیر وابسته …

بررسی تاثیر فرایند استراتژیک مدیریت دانش بر …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺮ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﯼ ﮐﻞ. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺷﯿﻮﻩ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﯼ ﮐﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺮﻭﺭﺵ. ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ۱۸۴ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﮐﻮﮐﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺵ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺳﺎﺩﻩ، …

مقاله بررسی تاثیر فرایند استراتژیک مدیریت دانش بر …

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فرایند استراتژیک مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در در اداره ی کل آموزش پرورش مشهد پرداخته است. این پژوهش از لحاظ اهداف پژوهش… … برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش گلد و دیگران و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی استفاده شده است. جهت بررسی فرضیات از آزمون های …

[PDF]عنوان بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر … – …

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﺮ ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺍﻓﺮﯾﻨﯽ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ. ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ … ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳؤﺍﻻﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﺒﺮﻩ ﻭ. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ. ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩ ﺍﻭﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ. ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﺶ ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﺍﯾﺶ. ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺍﻓﺮﯾﻨﯽ. ﻣﺪﻝ ﻣﻮﺭﺩ …

بررسی رابطه کارآفرینی با مدیریت دانش و نوآوری در واحدهای …

از این رو محقق به بررسی رابط? کارآفرینی با مدیریت دانش و نوآوری در واحدهای فعال مستقر در شهرک صنعتی شیراز پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار سنجش این تحقیق شامل سه پرسشنامه استاندارد کارآفرینی سازمانی پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش و پرسشنامه نوآوری …

بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مدیریت …

بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی( مورد مطالعه :دبیرستانهای پارس آباد مغان) … ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی و یادگیری سازمانی بود که روایی آنها با استفاده از روش روایی محتوایی و پایایی هر کدام از این پرسشنامه ها با استفاده از آزمون …

دانلود پرسشنامه رشته مدیریت با عنوان بررسی نقش مدیریت …

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش – دانلود پرسشنامه کارآفرینی.

پایان نامه بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند …

پایان نامه بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی در SME های شرق مازندرانفهرست مطالبفصل اول : (کلیات تحقیق)۱-۱- مقدمه . … ۳-۷- شرح پرسشنامه… ۸۷ ۳-۸- دسته بندی سوالهای پرسشنامه بر اساس عوامل تحقیق…. ۸۷ ۳-۹ تعیین روایی تحقیق…. ۸۷ ۳-۱۰- پایایی تحقیق… ۸۸ ۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها… ۸۹

[PDF]ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآوری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧ – مجله پژوهش های …

توسط خلیل نژاد – ‏۲۰۱۷
۲۸ خرداد ۱۳۹۶ – ﯾﻨﺪی و ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺮای ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﻪ ﺷـﮑﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧـﻪ، ﻓﻨﺎوراﻧـﻪ و. ﻣﺸﺘﺮی. ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ. ﺣﺎﺻﻞ. ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻓﺴﻠﻔﻪ. اﺛﺒﺎت. ﮔﺮاﯾﯽ. و روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ. از. اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. (ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. ۵۵ …. ﻣﻠﯽ. ]۲۶[. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ. ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓـﻮﻻد ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را. ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت.

بررسی تاثیر فرایند استراتژیک مدیریت دانش بر …

چکیده مقاله. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر فرایند استراتژیک مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت سیمان قائن پرداخته است. برای جمعآوری دادهها از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش گلد و دیگران و پرسشنامه محقق ساخته کارآفرینی استفاده شده است. متغیر مستقل در پژوهش فوق مدیریت دانش و ابعاد آن و متغیر وابسته کارآفرینی …

بررسی تاثیر گرایش های کارآفرینانه بر مدیریت دانش | مقاله …

دانلود پایان نامه مدیریت دانش و کارآفرینی ، پنج فصل کامل کلیات، پیشینه ادبیات، روش تحقیق، نتایج، بحث و نتیجه گیری، پرسشنامه ، فهرست منابع.

[PDF]مورد ( ها تاثیر مدیریت دانش بر نگرش نوآورانه بانک شهر تهران( …

کارآفرینی. -. فناوری. تاثیر مدیریت دانش بر نگرش نوآورانه بانک. ها. ) مورد. مطالعه: بانک. ملی. شهر تهران(. نگارش: علیرضا محمدی گرفمی. استاد راهنما: کیهان تاجدینی. استاد مشاور: … روایی پرسشنامه از طریق بکارگیری نظرات اساتید. دانشگاهی و … پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطالعات و آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون.

تاثیر مدیریت دانش بر نگرش نوآورانه بانکها (مطالعه موردی: …

رشته ی تحصیلی: کارآفرینی-فناوری … در این پژوهش محقق به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نگرش نوآورانه بانک ها پرداخته است. … پژوهش شامل کارشناسان و مدیران بخش ستادی بانک ملی شهر تهران بوده است که از طریق بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در مجموع با توجه به نیاز پژوهش ۱۵۸ پرسشنامه از جامعه آماری جمع آوری شد.

[PDF]بررسی تأثیر روش کسب دانش بر نوآوری کارآفرینان در کسب …

توسط کشاورزی – ‏۲۰۱۶
در این پژوهش تأثیر روش کس ب دانش بر شکل گیری نوآوری های کارآفرینان ایرانی در کسب و کارهای. صنعت کشاورزی گلخانه ای … از تعداد ۲۷۰ پرسشنامه توزیع شده ۲۴۷ پرسشنامه پاسخ. با استفاده از معادالت ….. ۲۰۰۴(.۳)بارگلمن. کس ب دانش از تجارب مدیریتی، ابزاری برای ش کل گیری کارآفرینی و نوآوری اس ت و در سراسر.

بررسی ارتباط سیستم فرآیند مدیریت دانش و کارآفرینی …

توسط کمالی – ‏۲۰۱۷
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ – همچنین بررسی روابط بین عوامل نشان داد بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بعلاوه مدیریت دانش بر روی تولید، ارزیابی و بهره برداری از ایدهها نیز تاثیر معناداری میگذارد. بنابراین مدل نشان میدهد، تقویت تعامل بین مولفه های مدیریت دانش و نوآوری سازمانی میتواند کارآفرینی سازمانی را در …

لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات – مرجع علوم …

لیست پرسشنامه های مدیریت دانش و فناوری اطلاعات | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت.

[PDF]مـــدل ترکیبـــی مدیریـــت دانـــش و اقتصـــاد … – نشریه …

توسط ایدلخانی – ‏۲۰۱۷
پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، به صورت حضوری. بین کارکنان مورد نظر توزیع گردید. پاسخ های جمع آوری شده با. روش حداقل مربعات جزئی که یکی از روش هـای نوین معادالت. نسخه ی ۳ Smart PLS ساختاری است و با استفاده از نرم افزار. مورد تحلیل عاملی قرار گرفت و سپس آزمون فرضیه ی نهایی که. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر …

بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان | …

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش استرس دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان الشتر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان الشتر و نمونه آماری شامل ۴۰ نفر بود که به طور تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه کارآفرینی و پرسشنامه مدیریت دانش بودند …

بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی و عملکرد در …

توسط صفری علی
هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی بود. نمونه آماری این پژوهش کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران بودند. ابزار این پژوهش چهار پرسشنامه توانمندسازهای مدیریت دانش، فرآیند مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی بودند. برای آزمون فرضیه های پژوهش …

بررسی رابطه کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش متخصصان …

توسط ابراهیمی – ‏۲۰۱۶
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل، کلیه کارمندان زن و مرد شاغل در کتابخانههای دانشگاه شیراز بود که تمامی این افراد (۸۷ نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسش‌نامه مدیریت دانش نیر (۱۳۹۰) و پرسش‌نامه کارآفرینی سازمانی هومن (۱۳۸۱) میباشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی …

[PDF]ﻫﺎﻱ ﻓﻜﺮﻱ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ

ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻟﻔﺎﻱ ﻛﺮﻭﻧﺒﺎﺥ. ۹۱٫ ۰/. ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺪﻝ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻝ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ. ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﺭﻭ. ﺵ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ ﻛﻪ؛ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﻫﺎﻱ ﻓﻜﺮﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ. ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻥ.

بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد …

توسط علی حسین کشاورزی
سازمانهای امروزی برای آمادگی در برابر تغییرات گسترده در آینده و دست‌یابی به عملکرد بهتر سازمانی و کسب مزیت رقابتی به مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیاز دارند. تسهیم دانش یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای مدیریت اثربخش دانش در سازمان‌ها است. این پژوهش، تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی را بررسی کرده …

[XLS]لیست پایان نامه های ارشد مدیریت – دانشگاه اصفهان

۲۴, ۲۴, بررسی تاثیر مدیریت ثمربخش بر عملکرد کارکنان «آموزش و پرورش شهرستان قم », حسین سامعی, دکتر حسن لباف, ۱۳۷۶٫ ۲۵, ۲۵, ارزیاب مهارتهای مدیریتی مورد نیازمدیران در …. ۷۷, ۷۷, مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران ارشد در صنایع غذایی اصفهان, ابراهیم ادهمی, دکتر حسن لباف, ۱۳۸۲٫ ۷۸, ۷۸, بررسی بازده غیر عادی سهام تازه …

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در – …

توسط عباسی – ‏۲۰۱۰
ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه و یک سیاهه وارسی بود. پرسشنامه اول برای سنجش الگوی فرهنگ سازمانی که توسط کامرون و کوئین (۱۹۹۹) طراحی شده و بر اساس آن ۴ الگوی فرهنگ سازمانی (گروهی، کارآفرین، بازاری، و سلسله مراتبی) قابل شناسایی است. پرسشنامه دوم که توسط محقق طراحی شد و جهت بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در …

[PDF]بررسی رابطه مدیریت دانش مشتری بر وظایف مدیریت … – مجله …

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ – ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش مشتری بوده که اعتبار و روایی آن. مورد تایید قرار گرفته … بر وظایف مدیریت. ارتباط با مشتری تاثیر. داشته است. نتیجه. گیری: از آنجایی که نمره تعامل با مشتری در بین سایر وظایف مدیریت ارتباط با مشتری کمتر بوده است. این بیم.

[PDF]سرمایه فکری و فرایندهای مدیریت دانش در سازمان کوانتومی: …

ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻘﺶ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی و. ﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺶ. در. ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ. ﺑﻮد. ﻧﻮع. ﻘﯿﻖﺗﺤ. از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ. اﺟﺮا. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. –. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ. ﺑﻮد . ﺟﺎﻣﻌﻪ. آﻣﺎری اﻋﻀﺎی. ﻫﯿﺌﺖ. ﻋﻠﻤﯽ. داﻧﺸﮕﺎه. ﮐﺎﺷﺎن در. ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ۹۵ -۱۳۹۴٫ ﺑﻮدﻧﺪ. ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧ. ﻬﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان و ﺑﻪ روش. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ. ای. ۱۷۶٫ ﻧﻔﺮ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮای ﺟﻤﻊ. آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ.

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری :: دانلود رایگان …

پرسشنامه بررسی مدیریت دانش و نوآوری. به مدت سه روز رایگان. لینک مستقیم با بهترین کیفیت. جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید. دانلود پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری. پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری | انجام پایان نامه ارشد | انجام پروپوزال ……fanavarpishro.com/1 فوریه ۲۰۱۷ … صفحه اصلی پرسشنامه پرسشنامه مدیریت دانش و …

[PDF]ی بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر کارآفرینی …

۲۳ اسفند ۱۳۹۴ – هیم دانش. -. بخصوص دانش. ضمنی در سازمان. ها پی برد. از این. رو در این مطالعه به بررسی تأثیر. فناوری اطالعات و. ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی و تبیین نقش ….. روایی این پرسشنامه. ها توسط چندین نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی سازمانی،. مدیریت دانش. ،. فناوری اطالعات و رفتار سازمانی مورد تأیید قرار گرفته است.

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه …

عنوان فارسی, بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: وزارت صنایع). چکیده فارسی مقاله, در این مقاله تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش مدیریت … جامعه آماری پژوهش وزارت صنایع بوده و داده‌های این تحقیق توسط پرسشنامه جمع آوری شده است. پس از …

پرتال جامع علوم انسانی – بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری در …

… نشان می دهد که مدیریت دانش و نوآوری بر عملکرد سازمان ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر می گذارد. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت دانش و نوآوری بر عملکرد سازمان مورد مطالعه است. جامعه آماری این پژوهش، تعداد ۱۰۰ نفر از کارکنان مرکز رشد و فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی می باشد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه …

بررسی تأثیر مدیریت جهادی بر آموزش کارآفرینی در دانشگاهها

پرسشنامه مورد استفاده در مدیریت جهادی شامل بخش رویکردی، مدیریتی، انسانی و ساختاری می‌باشد؛ و سنجش آموزش کارآفرینی نیز دارای سه بعد؛ نگرشی، دانش و مهارتی می‌باشد که از پایایی بالایی برخوردار بودند. همچنین برای بررسی مدل مفهومی از روش معادلات ساختاری و از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. یافته‌ها …

پرسشنامه رایگان –

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان · پرسشنامه رایگان اختلالات وحشت زدگی … پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کلاس توسط معلمان · پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان … پرسشنامه رایگان تاثیر کارکرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران · پرسشنامه رایگان میزان استفاده از اینترنت …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری،ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﻮردی. : ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﭙﮑﻮ. ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ. داﻧﺸﺠﻮی. دﮐﺘﺮی. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﮐﺴﺐ. و. ﮐﺎر،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺻﻨﺎﯾﻊ. و. ﻣﻌﺎدن،. واﺣﺪ. اﻟﺒﺮز …. روﺑﺮت ﺟﯽ اﺳﺘﺮﻧﺒﺮگ و ﻟﯿﻨﺪای اوﻫﺎرا. در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ را در ﺧﻼ. ﻗﯿﺖ. ا. ﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ. : -۱٫ داﻧﺶ. : داﺷﺘ. ﻦ. داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ ای در زﻣﯿﻨﻪ ای ﻣﺤﺪود و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺨﺼﺺ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی . -۲٫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻘﻼﻧﯽ.

موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب رجوع و نقش مدیریت دانش در …

بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با ارباب ‌رجوع در شهرداری می‌ باشد. برای این منظور مدیریت … پس از جمع ‌آوری پرسشنامه، اطلاعات به ‌دست آمده با استفاده از روش‌ های آماری توصیفی تلخیص و طبقه‌ بندی شد و برای آ‌زمون فرضیه‌ های تحقیق از آزمون پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر آن …

[PDF]پژوهش های مدیریت عمومی

توسط A Zarei – ‏مقالات مرتبط
پژوهش حاضر باهدف مطالعه و بررسی تأثیر رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی از طریق. نقش میانجی کسب … پرسشنامه استاندارد بوده که برای طراحی آن از تحقیقات جمبولینگام و همکاران؛ کویوالاینن و همکاران ؛. وانت، برنوشته … چراکه پیچیدگی کسب و کار و تجارت بین المللی و عدم وجود دانش فنی کافی می تواند بنگاه.

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت – پرسشنامه

پرسشنامه های ارایه شده در انجمن پرسشنامه ایران استاندارد هستند که روایی و پایایی آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. با کلیک بر روی نام هر دسته تمام پرسشنامه های استاندارد مرتبط به آن دسته نمایش داده می شوند. در کادر جستجوی سمت راست پرسشنامه کلمات کلیدی مرتبط به پرسشنامه مورد نظر خود را وارد و دانلود پرسشنامه را انجام دهید.

ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی – نامه …

توسط اردلان – ‏۲۰۱۵
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، ۹ (۲۳): ۵۱ – ۷۰٫ سهرابی، نفیسه؛ شاه‌طالبی، بدری و احمدی، غلامرضا (۱۳۸۸). رابطه میان منابع قدرت و انواع فرهنگ سازمانی در مدارس متوسطه شهر خمین، دانش و پژوهش در علوم تربیتی – برنامه‌ریزی درسی، ۲۱: ۷۹ – ۱۰۰٫

انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول

مثلا برای جستجوی پرسشنامه در مورد ” بررسی تاثیر فناوری بر یادگیری دانشجویان” اگر تاثیر فناروی را سرچ کنید ممکن است هیچ نتیجه ای نداشته باشد ولی اگر فقط واژه “فناوری” را سرچ کنید تعداد زیادی پرسشنامه نمایش داده می شود. یک قانون مهم در مدیریت، اصل پاسخگویی است. ما پایبند آن هستیم تا در مورد خدمات سایت و هر گونه ایراد …

بررسی تاثیر گرایش های کارآفرینانه بر مدیریت دانش | خانه …

۱۴ دی ۱۳۹۲ – عنوان پایان‌نامه: بررسی تاثیر گرایش های کارآفرینانه بر مدیریت دانش ارائه شده جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی استاد راهنما: دکتر محمد رضا … ۲۰۸ نفر از کارکنان و مدیران شاغل در شرکت های موجود در شهرک صنعتی طوس مشهد و با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ، انجام شده است .

بررسی رابطه مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده با نگرش کارآفرینی …

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه مؤلفههای سازمان یادگیرنده با نگرش کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان نقده در سال‌تحصیلی ۸۹- ۸۸ اجرا شده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از جهت نوع به صورت توصیفی– همبستگی میباشد. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته سازمان یادگیرنده و نگرش کارآفرینی …

نقش مکانیزم های مدیریت دانش جهت بهبود نوآوری در دانشگاه‌های …

توسط موسوی خطیر – ‏۲۰۱۷
نتیجه‌گیری: جایگاه زیرساخت های مدیریت دانش و نوآوری(فنی و اجرایی) در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران ، پایین تر از سطح متوسط می‌باشد. همچنین بین … تأثیر کارآفرینی دانش در نوآوری و عملکرد سازمانی. … بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری (در میان مدیران و کارکنان شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فن آوری دانشگاه ارومیه).

بررسی نقش فناوری اطلاعات در فرایند سیستم مدیریت دانش …

توسط دولتی – ‏۲۰۱۵
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند سیستم مدیریت دانش دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) انجام شده است پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع … و مجلات در حوزه مدیریت دانش بوده و برای جمع آوری اطلاعات میدانی مربوط به متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با ۱۵ سوال در طیف ۹ گزینه‌ای استفاده شده است.

بررسی تأثیر گرایش‌های کارآفرینانه مدیران بر مدیریت دانش …

توسط بهمنی – ‏۲۰۱۶
آقاجانی، حسنعلی و گنجهخور، زیبا (۱۳۸۹)، تبیین نقش ویژگیهای روانشناختی کارآفرینان بر فرایند کارآفرینی مستقل، پژوهشنامه مدیریت تحول ۲(۴): ۱۱۸- ۱۴۰٫ نیکومرام، هاشم و حیدرزاده، کامبیز (۱۳۸۵)، ارزیابی نقش گرایش کارآفرینانه، ساختار سازمانی و بازارگرایی بر عملکرد کسبوکار شرکتهای تولیدی (شرکتهای پذیرفتهشده در …

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان | انجام مقاله

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ – موضوع مقاله: بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمان. چکیده مقاله: دانش و فناوری نقش فزاینده ای در توسعه جوامع ایفا می کند و جهان به سوی عصر دانایی محوری پیش می رود. در واقع مدیریت دانش نظامی است که مستلزم تخصیص ویژه ای است و این تخصیص در اغلب سازمانها یافت نمی شود از طرفی امروزه با توجه به …

[PDF]کارآفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان

مدیریت دانش رویکردی نوین در ارتقاء توانمندی نیروی انسانی کار آفرین …… سؤال تشکیل شده است که به بررسی سرمایه اجتماعی و ابعاد آن می. پردازد و برای سنجش کارآفرینی. سازم. انی از. پرسشنامه. ۱۱٫ سؤالی کارآفرینی رابینز و کولتر). ۱۱۱۱ … یک تاکنون تأثیر همزمان این سه روش مدیریتی بر یکدیگر را مورد بررسی قرار نداده.

بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی … – …

۱۹ آذر ۱۳۹۶ – Get student projects titled بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی at a very low cost. مقالات برتر سایت را با عنوان بررسی تاثیر … مدیریت دانش سازمانی را مطالعه می نماید. نمونه آماری تحقیق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می باشد و برای جمع آوری داده و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد.

پایان نامه بررسی چابکی سازمانی و تاثیر مدیریت دانش بر آن …

این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات برای این پژوهش تحقیقات کتابخانه ای و میدانی ( پرسشنامه) بوده است، که روایی پرسشنامه ها توسط اساتید و خبرگان و پایایی آنها با آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار …

بررسی افکار و احوالات امین الدوله

در سال ۱۳۱۴ بر اثر فشارهایی که به وی از دربار و مخالفین وارد نمود مجبور به استعفا از صدارت شد با برکناری وی ناصر الملک نیز برکنار گردید. و چون از صدارت معزول شد به زیارت مکه رفت مدتی در لشت نشای رشت اقامت نمود تا اینکه شاه او را از ایران اخراج نمود (به داغستان) رفت و او در هنگام سفر به اروپا نامه های انتقادآمیزی به شاه نوشت پس از …

بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی …

۱۳ مرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مدل ساختاری تاثیر چهارچوب مدیریت دانش بر افزایش توان کارآفرینی سازمانی پایان نامه آماده دانلود پایان نامه کارشناسی … بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر کار آفرینی سازمانی در دانشگاه فایل word 161 صفحه – ۵ فصل- همراه با پرسشنامه و منابع فصل اول: کلیات تحقیق.

میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن – فروشگاه فایل | …

۱۴ دی ۱۳۹۳ – عنوان این مقاله : میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن. از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد بهر حال انتخاب کلمات یک تعریف، بسیار کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده …

پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز

مروری بر تاریخ و تمدن اشکانیان · مبانی نظری توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی · اعسار از محکوم به · پروپوزال بررسی نقش مدیریت علمی و کارآمد در توسعه منطقه آزاد اروند. پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز. پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز. پرسشنامه نیم کره راست مغز- نیم کره چپ مغز. دانلود نیم کره راست مغز- نیم …

نیستان عشق

-برترین پکیج پروژه کارآفرینی کارگاه تولید ژل کتیرا – دانلود فایل -دانلود فایل …. -دریافت فایل پرسشنامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو – پرداخت و دانلود آنی … -خرید فایل( ترجمه مقاله بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد جهت حمایت به اشتراک گذاری دانش در موفقیت بهبود فرایند نرم افزاری)

[PDF]بررسی تاثیر سرمایه فکری بر فرایندهای مدیریت دانش متاثر …

اﯾﻔﺎ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻓﮑﺮی ﺑﺮﻓﺮاﯾﻨﺪ. ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ . روش ﮐﺎر: ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ. ۲۳۰٫ ﻧﻔﺮ. ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﮐﻪ. ﭘﺲ از ﺗﻮزﯾﻊ،. ۱۸۳٫ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوری. ﺷﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. -. ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ. ﺑﺮای. ﺟﻤﻊ. آوری داده. ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﮑﺮی. ﺑﻨﺘﯿﺲ. (. ۴۲٫ ﺳﻮال) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻻوﺳﻮن.

تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: …

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ – بررسی تاثیر استفاده مدیریت کیفیت جامع در افزایش میزان بهرهوری در سازمان) مطالعه موردی: کارخانه های شهرک صنعتی فاز دوم ارومیه ( مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات ۸ چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر استفاده مدیریت کیفیت جامع در افزایش میزان بهره وری در سازمان) مطالعه موردی: کارخانه های …

[PDF]مدیریت دانش برکارآفرینی سازمانی اثرگذاری فرایند بررسی ) …

چکیده. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری فر ایندهای مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی. است، تا از این رهیافت جایگاه کارآفرینی. در طراحی الگوی مدیریت دانش برای سازمانهـایی. که. قصد ورود به این حوزه را دارند، مشخص شود. برای این پـژوهش، از. پرسشنامه. طیف. لیکرت استفاده شد، که پس از نمونه. گیری تصادفی، تعداد. ۲۱۳٫ نفر از مدیران …

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش (مطالعه موردی …

این پرسشنامه شامل ۳۷ سوال بود که ۵ سوال آن در خصوص ویژگی‌های شخصی، ۱۶ سوال در مورد فناوری اطلاعات و ۱۶سوال دیگر درباره شاخص‌های مدیریت دانش می‌باشد. پس از جمع‌آوری، تعداد ۷۶ پرسشنامه که قابل بررسی بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از فرمول‌های آماری توصیفی و همچنین …

هارمونی آب

-خرید آنلاین طرح توجیهی و کارآفرینی بهره برداری از معدن سنگ نمک (با ظرفیت ۳۰۰۰۰ تن در سال) -برترین فایل … -دریافت فایل پاورپوینت بررسی مدیریت ماشین آلات در پروژه ، مدیریت تشکیلات کارگاهی – پرداخت و دانلود آنی …. -دانلود فایل ( پرسشنامه تاثیر گذراندن دوره پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان)

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با …

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت موتوژن در سال ۸۴ · پاورپوینت-ماهیت و چگونگی مدیریت منابع انسانی – در ۲۸۰ اسلاید-powerpoint · تحقیق شاخص های قیمتی سهام · مبانی نظری رضایت مشتری، رضایتمندی مشتری، خدمات گارانتی · اسرار نماز · پاورپوینت کاربرد بتن غلتکی در روسازی راهها · بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، …

سپهر وب – ساخت وبلاگ

آموزش ساخت گل چینی بصورت تصویری شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول آموزش ساخت گل چینی بصورت تصویری ارائه شده است جهت سفارش آموزش ساخت گل چینی …

بررسی تاثیر مدیریت دانش در میزان کارآفرینی دانشجویان …

بررسی تاثیر مدیریت دانش در میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران. کد مقاله : ۱۰۲۲-KNM (R1). نویسندگان: … برای گردآوری اطلاعات نمونه ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون و پرسشنامه سنجش میزان کارآفرینی اسکاربوروف و زیمور استفاده شد. به منظور تحلیل نتایج از روش‌های آمار توصیفی شامل …

بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی … – …

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – بهترین مقالات راجع به بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی را از سایت ما بخرید. You can find dictionaries in the DOC format … توسعه مدیریت دانش سازمانی را مطالعه می نماید. نمونه آماری تحقیق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می باشد و برای جمع آوری داده و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد.

بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی|ja11247

پایان نامه مدیریت دانش,پایان نامه کارآفرینی سازمانی,بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی,تاریخچه مدیریت دانش,مؤلفه های مدیریت دانش,کارآفرینی سازمانی,ضرورت و اهمیت کارآفرینی در سازمان … ابزار و روش: ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش نیر (۱۳۹۰) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (۱۳۸۱) می باشد.

درسباز پاورپوینت فصل ششم کتاب علوم پایه نهم با عنوان: …

تهیه و تنظیم: دانش آموز دبیرستان …. پاورپوینت رشته الکترونیک با عنوان: تاثیرات زیست محیطی نیروگاه شهید رجایی … واحد تولید برق و دارای توان تولید نامی ۲۰۴۲ مگاوات است این نیروگاه یکی از بزرگترین پروژه های ملی است که شرکت های داخلی در ساخت،نصب، مدیریت اجرای پروژه راه اندازی و بهره برداری آن نقش به سزایی داشتند …

دانلود پرسشنامه بررسی مدیریت دانش و کارآفرینی – فایل ۵۲

۲۳ دی ۱۳۹۶ – فایلی با مشخصات دانلود پرسشنامه بررسی مدیریت دانش و کارآفرینی را از سایت فایل ۵۲ را مشاهده میکنید. این سایت شامل هزاران لینک مفید از سایتهای گوناگون و پربازدید فایل میباشد. سایت فایل ۵۲ با دارا بودن بانک اطلاعاتی گسترده بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز شما می باشد. فایل ۵۲ در اینجا …

تشکیل سیستم سرو هیبریدی خطی : مدل ها، پیچیدگی ها، …

دانلود مقاله بیس مدیریت با ترجمه رایگان مدل ها و پیچیدگی ها و ویژگی ها. … با توجه به مزایای تولید با روش سرو، مطالعه ما بر بررسی اصول اساسی تبدیل یک خط مونتاژ به یک سیستم هیبریدی با سرو و یک خط کوتاه (تبدیل سرو هیبریدی خطی) …. پیش بینی تاثیرات غیر خطی مانیتورنیگ و مجازات کج رفتاری کارمندان : نقش عدالت عملی.

بررسی نقش مدیریت دانش و کارآفرینی | P30ARTICLE

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش ,, دانلود پرسشنامه کارآفرینی ,,دانلود پرسشنامه رشته مدیریت ,,پرسشنامه رایگان رشته مدیریت, ,دانلود پرسشنامه آماده ,,دانلود پرسشنامه ,,بررسی نقش مدیریت دانش و کارآفرینی – دانلود پرسشنامه رشته مدیریت با عنوان بررسی نقش مدیریت دانش و کارآفرینی. ۱۹/۰۱/۲۰۱۸ علی ۰٫ دانلود پرسشنامه رشته مدیریت …

بایگانی‌های دانلود پرسشنامه مدیریت دانش ,, دانلود پرسشنامه …

بایگانی برچسب: دانلود پرسشنامه مدیریت دانش ,, دانلود پرسشنامه کارآفرینی ,,دانلود پرسشنامه رشته مدیریت ,,پرسشنامه رایگان رشته مدیریت, ,دانلود پرسشنامه آماده ,,دانلود پرسشنامه ,,بررسی نقش مدیریت دانش و کارآفرینی …

بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی … – …

۵ آذر ۱۳۹۶ – اطلاعات تخصصی بی نظیر درمورد بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی را تنها می توانید از اینجا دریافت کنید. مطمئن باشید بهترین … توضیحات: پرسشنامه بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه آن با اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران، شامل ۳۰ پرسش، در قالب فایل word و در حجم ۶ صفحه.

بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی …

۲۴ آبان ۱۳۹۶ – بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی: آیا از دریافت فایل بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی راضی هستید؟ … جدید ۲۰۱۷ – [جدید ۲۰۱۷] [جدید ۲۰۱۷] – برای دریافت بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی از سایت ما، کافیست روی …

بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی …

۲۹ آبان ۱۳۹۶ – بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی (۱۸۶۰۳):فرآیند کارآفرینی سازمانی پایان نامه کسب دانش پایان نامه کارآفرینی سازمانی پایان نامه ارشد … پرسشنامه تاثیر پذیری میزان کارایی انتقال دانش از عوامل سازمانی، فرهنگ و ساختار سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه در یک پایان نامه …

بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی …

۱۲ آذر ۱۳۹۶ – بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی (۳۹۶۱):پایان نامه تسهیم دانش فرآیند کارآفرینی سازمانی پایان نامه کسب دانش پایان نامه … ۳-۷- شرح پرسشنامه. ۳-۸- دسته بندی سوالهای پرسشنامه بر اساس عوامل تحقیق. ۳-۹- تعیین روایی تحقیق. ۳-۱۰- پایایی تحقیق. ۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها.

بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی …

۸ مرداد ۱۳۹۶ – پرسشنامه تاثیر پذیری میزان کارایی انتقال دانش از عوامل سازمانی، فرهنگ و ساختار سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه در یک پایان نامه … بررسی موانع کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی در کارکنان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مقاله با عنوان بررسی موانع کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با …

[PDF]PDF: پایان نامه بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند …

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﻣﻮرد. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ q. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ q. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ q. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻨﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ q. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ک q …. ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در در. ن ﻣﺘﻦ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ…

بررسی رابطه و تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری و کارآفرینی در …

۱۴ دی ۱۳۹۶ – بررسی رابطه و تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری و کارآفرینی در بیمارستان: An example site for collecting articles about بررسی رابطه و تاثیر مدیریت دانش بر … از نوع توصیفی می باشد، مانند بسیاری از مطالعات توصیفی مشابه، برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر در جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه استفاده گردیده است.

[PDF]PDF: بررسی رابطه و تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری و …

۲ بهمن ۱۳۹۶ – ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻧﻮآوری و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺻﻔﺤﻪ ۴: -۳-۸ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ۳۰٫ -۳-۹ روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ۳۰٫ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی آﻣﺎری. -۴-۱ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. ۳۲٫ -۴-۳ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ دادﻫﻬﺎ ۳۳٫ ﺑﺨﺶ اول- داده ﻫﺎی آﻣﺎری ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. ۳۷٫ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. ۳۷٫ ﺑﺨﺶ دوم – ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ دادﻫﻬﺎ ۴۰٫ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ۴۱٫ آزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ …

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی | تراسوس

۳ مرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه ارشد رشته مدیریت مدل ساختاری تاثیر چهارچوب مدیریت دانش بر افزایش توان کارآفرینی سازمانی پایان نامه آماده دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت مدل … شامل دو پرسشنامه با طیف ۵تایی لیکرت با فرمت ورد این پرسشنامه با هدف «بررسی تاثیر پرورش استعدادهای نهفته کارکنان در بهبود عملکرد سازمانی (مطالعه …

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی – دانلود رایگان

در سالهای اخیر یکی از موضوعاتی که نظرات بسیاری از مدیران سازمانهای دولتی و خصوصی را به خود جلب کرده است موضوع “مدیریت دانش و کارآفرینی ” است . مدیریت دانش و … بررسی تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدائی. دانلود مقالات ISI … دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت – پرسشنامه.

دانلود فایل پاورپوینت ریاضی اول تم ۲۱٫٫

تأثیرات شناختی: ۱ حرکت اشکال هندسی و تبدیل آنها به یکدیگر. ۲ فرهنگ جست وجوگری و تحقیق. ۳ شهود ساختارهای هندسی. تم شناختی: معماری: در مورد تأثیرات معماری بر زندگی روزمرهٔ ما وخصوصیات معماری اسلامی نکاتی را که می دانید به دانش آموزان گوشزد کنید. ارتباط با صفحات بخش: ۱ طول و عرض حوض هر یک با چند کاشی پوشیده شده …

مرجع فایلهای آموزشی | پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش …

۱۸ ساعت پیش – پرسشنامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی دسته: تربیت بدنی و علوم ورزشی بازدید: ۲ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۹٫ هدف اصلی این پرسشنامه بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با میزان کارآفرینی در مدیران باشگاه های خصوصی شهر تهران می باشد …

پویا رایانه

آموزش کاربرد ۳D MAX در معماری. ۱DVD آموزش جامع کاربرد ۳DS Max در معماری به زبان فارسی آموزش جامع مالتی مدیا در محیط نرم افزار تری دی مکس به زبان فارسی بیش از ۹ ساعت فیلم آموزشی به همراه نمونه ها Sample آماده مناسب برای سطوح مقدماتی و پیش فصل اول : اشنایی با ۳ds max – بخش اول اشنایی با منوی file – اشنایی …

پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی | سرزمین مقاله

۲۹ تیر ۱۳۹۶ – پرسشنامه تاثیر پذیری میزان کارایی انتقال دانش از عوامل سازمانی، فرهنگ و ساختار سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه در یک پایان نامه کارشناسی … نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد.

تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران …

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق۷ فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از پرسش نامه ای که میان جامعه …

دانلود پرسشنامه رشته مدیریت با عنوان بررسی نقش مدیریت …

دانلود پرسشنامه رشته مدیریت با عنوان بررسی نقش مدیریت دانش و کارآفرینی. دانلود پرسشنامه مدیریت دانش – دانلود پرسشنامه کارآفرینی با فرمت قابل ویرایش word پرسشنامه در قالب ۴۲ سوال پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود پرسشنامه مدیریت دانش. دانلود پرسشنامه کارآفرینی. دانلود پرسشنامه رشته مدیریت. پرسشنامه رایگان رشته …

پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی |۲۱۷۳۹| …

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – پرسشنامه تاثیر پذیری میزان کارایی انتقال دانش از عوامل سازمانی، فرهنگ و ساختار سازمانی پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه در یک پایان نامه کارشناسی … نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد.

بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی …

۲۹ آذر ۱۳۹۶ – بررسی تاثیر فرآیند مدیریت دانش بر فرآیند کارآفرینی سازمانی (۱۷۰۵۲):دانلود پایان نامه مدیریت مدیریت دانش پایان نامه ارشد مدیریت فرآیند کارآفرینی … بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر کار آفرینی سازمانی در دانشگاه فایل word 161 صفحه – ۵ فصل- همراه با پرسشنامه و منابع فصل اول: کلیات تحقیق.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *