دانلود کامل فایل عالی پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)

دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

مشخصات فایل

تعداد صفحات ۱۳
حجم ۷۵۹ کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی

توضیحات کامل

توضیحات کامل : 

دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس  و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word  و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

 

توضیح :

 

پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲)  برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد  کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل میشود. بخش مربوط به هیجان های امتحان با عنوان «پرسشنامه هیجان های امتحان » انتشار یافت. که بخش کامل و مجزایی از پرسشنامه را تشکیل میدهد. ۸ زیرمقیاس در هر قسمت وجود دارد؛ زیرمقیاس های مربوط به کلاس، که ۸۰ سؤال دارد، ۸ هیجان را اندازه گیری میکنند: لذت از کلاس، امیدواری، افتخار، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی. قسمت مربوط به هیجان های مربوط به امتحان، که ۷۷ سؤال دارد عبارتند از: هیجان های مربوط به لذت از امتحان، امیدواری، افتخار، خشم، اضطراب، آرامش، شرم و ناامیدی. هیجان های مربوط به قسمت یادگیری، ۷۵ سؤال دارد که هیجان های مربوط به یادگیری، امیدواری، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی را اندازه گیری میکند. باید توجه داشت که پکران با لحاظ کردن مبانی نظریه، سؤالات را به گونه ای طراحی کرده است که هر قسمت تجربه های هیجانی را در سه موقعیت گوناگون میسنجد. برای مثال، هیجان های مربوط به امتحان، سه دسته از سؤالات مربوط به هیجان هایی که پیش از امتحان تجربه شدهاند، هیجان های حین و هیجان های پس از امتحان را میسنجند. همچنین در هر خرده مقیاس، بُعد هیجانی، شامل عاطفی، شناختی، انگیزشی و فیزیولوژیکی در نظر گرفته شده است. این ویژگیها در قسمت گزارش نتایج با حروف M ،C ،A و P که حروف اول چهار بعد عاطفی، شناختی، انگیزشی و فیزیولوژیکی هستند، مشخص شده است.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

 

تعداد گویه ها :                            یکی ۸۰ سوال دیگری ۷۵ سوال

تعداد مولفه :                               16 مولفه (هر کدام ۸ مولفه)

روایی و پایایی :                         دارد

نحوه نمره گذاری :                      دارد

منبع :                                        دارد

نوع فایل :                                  word و قابل ویرایش

تعداد صفحات :                            13


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری …

دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲) برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و …

[PDF]رواسازی پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران٭

۲۰ آذر ۱۳۹۳ – ۲۰۰۲(. پکران روایی aبنسون )۱۹۹۷( تنظیم شد )به نقل از پکران، گوئتز، تیتز، و پری ،. محتوایی پرسشنامه را با مراجعه به نظر برخی متخصصان و اساتید تعلیم …. ۲۵/۹٫ ۰/۹۰٫ خستگی از یادگیری. ۰/۸۶۲٫ ۸/۷٫ ۳۰/۸٫ ۰/۹۲٫ جدول ۲٫ خالصه شاخص های نیکویی برازش پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کالس و یادگیری.
وارد نشده: کلاس

[PDF]ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻠﺐ

توسط سپهریان‌آذر – ‏۲۰۱۵
۱۰ شهریور ۱۳۹۴ – ﮔﻮﺋﺘﺰ، ﺗﯿﺘﺰ و ﭘﺮی،. ۲۰۰۲٫ ، ص. ۹۹: ). ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻫﯿﺠﺎن. ﻫﺎی. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ،ﭘﮑﺮان. ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎ. و. ارزﺷﯿﺎﺑﯽ. ﻫﺎ. ﻫﯿﺠﺎن. ﻫﺎ. را ﺗﺤﺮﯾﮏ. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. و. ﻫﯿﺠﺎن. ﻫﺎ. ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﯽ. ﮔﺬارﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ. و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و. ﺷﮑﺴﺖ. ﺰﺑﻪﯿﻧ. ﻧﻮﺑﻪ. ﺧﻮد. ﻣﯽ. ﺪﺗﻮاﻧ. ﺑﺮ. ۱٫ Pekrun. ﻫﯿﺠﺎن. ﻫﺎی. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺑﮕﺬارﻧﺪ . ﮐﻼس درس و. ﻣﺤﯿﻂ. ﻫﺎ.

[PDF]: ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻼس، ﻳﺎدﮔﻴﺮی و آزﻣﻮن ﮔﻴﺮی ﻫﻴﺠﺎن اﻧﺪازه ﻫﺎ

توسط رضایی – ‏۲۰۱۳
ﻫﺎی ﻛﻼس، ﻳﺎدﮔﻴﺮی و آزﻣﻮن ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ وﻳﮋﮔـﻲ. ﻫـﺎی. روان. ﺳﻨﺠ. ﻲ. از ﺟﻤﻠﻪ رواﻳﻲ دروﻧﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮد . اﺑﺘﺪا. AEQ. ﺑﻪ زﺑﺎن … ﮔـﻮﺋﺘﺰ. ۲٫ ، ﺗﻴﺘـﺰ. ۳٫ و ﭘـﺮی. ۴٫ ،. ۲۰۰۲٫ ). ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻴﺠﺎن. ﻫﺎ در دوره. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺴـﺘﻤﺮ، ﭘـﮋوﻫﺶ در. زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻴﺠﺎن. ﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺪی ﭘـﻴﺶ ﻣـﻲ. رود. (. ﺷـﻮﺗﺰ. ۵٫ و ﭘﻜـﺮان،.
وارد نشده: پکران

[PDF]رابطه هیجان های تحصیلی با رویکردهای مطالعه و اهمال کاری …

های منفی فعال، مثل اضطراب، خشم و شرم،. -۱٫ هیجان. های. منفی منفعل، مثل ناامیدی و خستگی. بررسی. ها نشان داده. اند که. اهمال. کار. ی. ، هم یک مسئله. ی مربوط به مدیریت زمان …. پکران، گوئتز، تیتز و پری پرسشنامه هیجان. های پیشرفت را در سال. ۲۰۰۲٫ تدوین. کردند. این پرسشنامه شامل. ۱٫ بخش هیجان. های کلاسی، یادگیری و امتحان و در هر یک …

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری …

پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲) برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل میشود. بخش مربوط به هیجان …

ساختار عاملی تأییدی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی در …

توسط خدیجه ابوالمعالی الحسینی
ابزار پژوهش مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی دیپرنا و الیوت (۱۹۹۹)، پرسشنامه هیجان‌های تحصیلی پکران، گوئتز، تیتز و پری (۲۰۰۲) و معدل تحصیلی دانش‌آموزان بود. پس از کنار گذاشتن ۲۵ پرسشنامه مخدوش و ۲ آزمودنی پرت، داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شد. یافته‌ها: یافتههای مربوط به روایی سازه مقیاس ارزیابی …

[PDF]ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺧﻮدﭘﻨﺪاره راﺑﻄ – دانشگاه شهید …

توسط فریبرز نیکدل
:ﻫﺎ. ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن. داد. راﺑﻄﻪ. ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻫﯿﺠﺎن. ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼس ﺑﺎ ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﯾﺎدﮔ. ﯿﺮی. ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨ. ﺎ. دار و. ﺑﺎ. ﻫﯿﺠﺎن. ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ. و. ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ و …. ﺧﻮدﭘﻨﺪاره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻫﯿﺠﺎن. ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ. ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮدﮔﺮدان. ۱۰۵٫ ﭘﮑﺮان،. ﮔﻮﺋﺘﺰ و ﭘﺮی. ۱٫ )۲۰۰۲(. ﮐﻪ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮدﮔﺮدان ﭘﯿﻨﺘﺮﯾﭻ و دی. ﮔﺮوت. ۲٫ ۱۹۹۰(. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه. ﺑﻮد.

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری …

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ – پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲) برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل میشود.

نقش خوشبینی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و بهزیستی …

بر اساس مبانی نظری دومین سازه‌ای که احتمالاً عملکرد تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان را به شکل مثبت یا منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد هیجانات تحصیلی[۶] دانش‌آموز است که ممکن است گذرا یا طولانی مدت باشد. پکران گوئتز، تیتز و پری (۲۰۰۲) هیجان‌های تحصیلی را هیجان‌هایی تعریف می‌کنند که به‌طور مستقیم به فعالیت‌های تحصیلی یا …

رابطه ریتم‌های زیستی با هیجان‌های تحصیلی در دانش‌آموزان …

نتایج این پژوهش از روزهای پر بازده و کم‌بازده دانش‌آموزان به منظور بهینه کردن فرایندهای یادگیری و یاددهی و برنامه‌ریزی تحصیلی به والدین اطلاعات مفیدی ارائه میدهد. … به منظور بررسی ریتم های فراشبانه‌روزی از نرم افزار ریتم‌های بدن و برای بررسی هیجان تحصیلی از پرسش‌نامه هیجانهای تحصیلی پکران و همکاران (۲۰۰۹) استفاده شد.

[PDF]1360 K – نشریه پژوهش در نظام های آموزشی

و راثبلوم، ۱۹۸۴(، پرسشــنامه راهبردهای هــای مقابله ای )فولکمن و الزاروس، ۱۹۸۶(، پرسشــنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی. )زاژاکووا، لینچ و … و پرسشــنامۀ هیجانات پیشــرفت )پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۵(، پاسخ دادند. در این مطالعه به منظور … )۲۰۰۲( به مثابــه یکی از مطمئن ترین و ۱کنتــرل ارزش هیجان های تحصیلی یا پیشــرفت.

نقش هدف های پیشرفت در پیش بینی هیجان های پی …

۱۶۱ نفر (۹۵ دختر و ۶۶ پسر) از دانشجویان دانشگاه شیراز با روش نمونه برداری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه هدف های پیشرفت (الیوت و مک گریگور، ۲۰۰۱) و پرسشنامه هیجان های پیشرفت (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲) پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری همزمان نشان دادند هدف چیرگی‌ـ‌گرایشی، هیجان های …

ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛ – فصلنامه …

توسط طولابی – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
ﻫـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﯿﺶ. آزﻣﻮن ﭘﺲ. آزﻣﻮن،. ۵۱٫ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﮐﻪ در. ﺳـﺎل. ۹۵٫ -. ۹۴٫ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان …. (ﭘﮑﺮان، ﮔﻮﯾﺘﺰ، ﺗﯿﺘﺰ و ﭘﺮی،. ۲۰۰۲٫ ) ﻓﺮض. ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ارزش ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی،. آﻣﻮزش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری ﻓﺮاﮔﯿﺮان و ﻣﻌﻠﻤﺎن دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ(ﭘﮑﺮان و ﻫﻤﮑـﺎران،.

دانلود پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری …

۲۷ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران و …) فرمت فایل دانلودی: .rar فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: ۱۳ حجم فایل: ۷۵۹ کیلوبایت قیمت: ۳۰۰۰ تومان توضیحات: پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲) ، در قالب word و در ۱۳ …

[PDF]ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن اﻫﺪاف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ای ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺮرﺳ – مجله مطالعات …

توسط نیکدل – ‏۲۰۱۴
ﻳﺎ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده .اﻧﺪ. ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل. -. ارزش در ﻫﻴﺠـﺎن. ﻫـﺎ. ۲٫ (. ﭘﻜـﺮان. ۲۰۰۰٫ ؛. ﭘﻜـﺮان، ﮔـﻮﺋﺘﺰ، ﺗﻴﺘـﺰ و ﭘـﺮی،. ۲۰۰۲٫ اﻟﻒ،. ۲۰۰۲٫ ب. ) در ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻴﺸﺎﻳﻨﺪﻫﺎ و ﭘﺴﺎﻳﻨﺪﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎن. ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه در … آﻣﻮزان ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻜﺮان و ﻫﻤﻜﺎران. ) ۲۰۰۶(. درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻫﺪاف و ﻫ. ﻴﺠﺎن. ﻫﺎی. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﻧﺸﺎن داد. اﻫﺪاف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻫﻴﺠـﺎن. ﻫـﺎی. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻼس و ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﺳﺖ.

پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و-یادگیری-

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران و …) پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و- دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری | …

دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت … در این مطلب از. ادامه مطلب .

بلاگ اسکای – سرویس رایگان وبلاگ فارسی

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران و …) فرمت فایل دانلودی: .rar فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: ۱۳ حجم فایل: ۷۵۹ کیلوبایت قیمت: ۳۰۰۰ تومان توضیحات: پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲) ، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه …

[PDF]Page 1 هیجان و رفتار نوعدوستی در دانشجویان تاریخ دریافت …

متغیرهای پژوهشی از پرسشنامه هیجانهای پیشرفت پکران و همکاران (۲۰۰۵) و پرسشنامه جمعیت شناختی. پژوهشگر ساخته …. مطالب فوق بیانگر آن است که آنچه به هیجانات یادگیری و پیشرفت مربوط می شود ، پیش آیندهای مربوط به. هیجانات است یعنی این که …. پیشرفت به. دست آمده است (تیتر، ۲۰۰۱؛ نقل از پکران، گوئتز و پری ، ۲۰۰۵).

یادگیری خودگردان – پایگاه علمی ویراساینس

یافته ها: ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش نشان داد رابطه خودپنداره تحصیلی و هیجانهای مثبت مربوط به کلاس با خودگردانی یادگیری مثبت معنادار و با هیجان های …. شدند و به پرسشنامه مقیاس اصلاح شده سبک های یادگیری کلب نسخه های۱و۳ (۲۰۰۵)، پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران، گوئتز و تیتز و پری (a2002) و پرسشنامه …

پرسشنامه هیجان های تحصیلی پکران (AEQ) – مستر فایل

۲۰ دی ۱۳۹۶ – این ابزار به منظور اندازه‌گیری هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان توسط پکران و همکاران (۲۰۰۵) طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت، شامل بخش هیجان‌های مربوط به کلاس، هیجان‌های مربوط به یادگیری و هیجان‌های مربوط به امتحان تهیه شده است. بخش مربوط به هیجان امتحان تحت …

فرم سوالات هیجان های تحصیلی پکران ۴۳ سوالی aeq – بارانا

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران و …) پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت .

کمبود توجه و اختلال شناختی – دوفصلنامه راهبردهای شناختی در …

بعد از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه آزمایش و گواه پسآزمون به عمل آمد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای هیجان یادگیری پکران، گوئتز، تیتز و پری (۲۰۰۲) و خودنظمدهی تحصیلی وریان (۱۹۸۷) بود. برای تجزیه‌وتحلیل دادهها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تکمتغیره) …

بایگانی‌های پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و …

خانه / بایگانی برچسب: پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری. بایگانی برچسب: پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری. پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲). ۶ روز ago دسته‌بندی نشده ۰ · ادامه نوشته ». جستجو برای: نوشته‌های تازه.

پرسشنامه استاندارد بانکداری الکترونیکی – وبلاگ برتر

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری. پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی …

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری – …

توضیحات کامل : پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… توضیح : پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲) برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را …

[PDF]Microsoft Word – 8 bordbar

دانشجویان دانشگاه شیراز با روش نمونه برداری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و به پرسشنامه هدفهای پیشرفت (الیوت و مک گریگور، ۲۰۰۱) و پرسشنامه. هیجانهای پیشرفت (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲) پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری همزمان نشان دادند هدف چیرگی گرایشی، هیجانهای. پیشرفت لذت، امید و غرور را به صورت …

پرسشنامه یادگیری مشارکتی – فروشگاه فایل ارزان

پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲) برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل میشود. بخش مربوط به هیجان …

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (شوت و همکاران)

پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و- دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت … دانلود فایل …

فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی – صفحه ۱

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران و …) دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه …

مبانی نظری و پیشینه فناوری اطلاعات و سبک های مختلف آموزش …

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران و …) پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و- دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

نگرش-های-کلی-در-برابر-نگرش-نسبت-به-پدیده

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران و …) پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و- دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

دانلود کتاب برش های عرضی ذهن (ورد) – بازار خدمات دانشجویی …

پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و- دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت … دانلود فایل …

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با …

پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و- دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت … دانلود فایل …

مطالب تیتز – جدیدترین و آخرین مطالب تیتز – علم جو

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران و …) فرمت فایل دانلودی: .rar فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: ۱۳ حجم فایل: ۷۵۹ کیلوبایت قیمت: ۳۰۰۰ تومان توضیحات: پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲) ، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه …

نتایج جستجو برای «های» – فــــــرافایل| مرجع خرید و فروش فایل

دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت … پاورپوینت ارائه پروژه پودمان دوم کتاب کاربرد فناوری های نوین …

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون … – دنیا …

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون ، نایلکس و چاپ روی آن – دانلود فایل ومقاله وپروژه علمی ودانشگاهی.

روانشناسی – بهترین فایل ها ، برترین محصولات

۱ روز پیش – درود بر شما. به فروشگاه محصولات اینترنتی ما خوش آمدید. شما برای دانلود محصول با عنوان پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲) به این فروشگاه مراجعه کرده اید. شما می توانید قبل از دانلود به توضیحات بیشتر محصول مراجعه نمایید و اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

ره ری تاییدیه تحصیلی – گاهنامه

۱ اسفند ۱۳۹۶ – پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران و …) پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و- پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

مرجع بانک فایل های اشتراکی

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و. آفمس پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری… دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و …

فیلتر نمایش اندیکاتور RSI

دانلود پایان نامه، پروپزال، مقاله، سوالات استخدامی، بسته آموزشی و….. – در این وبلاگ بهترین محصولات به فروش می رسد.

درآمد-قطعی-برای-دانشجویان – فروشگاه خدمات دانش آموزی تا …

پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و- دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت … دانلود فایل …

دانلود فایل کامل پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس …

۵ روز پیش – پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲) برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل میشود.

پاورپوینت – جدیدترین و بروزترین فایل های دانشجویی اعم از …

۲۱ دی ۱۳۹۵ – پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و- دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت …

مبانی و پیشینه نظری برون سپاری

پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و- دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت … دانلود فایل …

میهن بلاگ – آخرین مطالب در

مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان (مارچ و همکاران، ۱۹۹۷). از آموزش فیزیک در کلیه مقاطع. » پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲). از جزوه وتحقیق و پروژه و پایان نامه دانشجویی و دانش آموزی. » مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی (دیپرنا و الیوت، ۱۹۹۹). از منابع دروس دوره دبیرستان و …

دانلود-رایگان-تحقیق-کابل-کشی-شبکه

پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و- دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت … دانلود فایل …

بانک علمی

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و. آفمس پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری… دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و …

مرکز دانلود فایل نگارا | پرسشنامه فرسودگی تحصیلی …

۴ اسفند ۱۳۹۶ – دید کلی : دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی (سالملا– آرو و همکاران، ۲۰۰۹)، در قالب word و در ۲ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… موضوعات : …

شبیه سازی و تحلیل شکل پذیری اتصالات فولادی در برابر …

پرسشنامه-هیجان-های-تحصیلی-مربوط-به-کلاس-و- دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت … دانلود فایل …

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری …

پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲)، برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل می شود. بخش مربوط به …

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری …

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ – پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲) برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل میشود.

دانلود رایگان مقاله۱۰

پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲) برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل میشود. بخش مربوط به هیجان …

جرثقیل چوبی مربوط به کلاس نهم

پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲)، برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل می شود. بخش مربوط به …

فروشگاه فایل

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و. آفمس پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری… دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و …

دانلود کامل فایل پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس …

۷ اسفند ۱۳۹۶ – پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲) برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل میشود.

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری …

۲۶ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲) دانلود پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

دانلود پرسشنامه – Pico.filexir.ir

پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲)، برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل می شود. بخش مربوط به …

بایگانی‌های روانشناسی – دانلود مقاله های آموزشی

پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲) برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل میشود. بخش مربوط به هیجان …

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری …

۲۹ اسفند ۱۳۹۶ – پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲)، برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل می شود.

فروش فایل

پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲) برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل میشود. بخش مربوط به هیجان …

دانلود پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری …

پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲)، برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل می شود. بخش مربوط به …

سیستم همکاری در فروش فایل آفمَس – سیستم همکاری در فروش …

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲). توضیحات بیشتر ۳۰۰۰ تومان · مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان (مارچ و همکاران، ۱۹۹۷). توضیحات بیشتر ۳۰۰۰ تومان · پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (سالملا– آرو و همکاران، ۲۰۰۹). توضیحات بیشتر ۳۰۰۰ تومان · پرسشنامه بهزیستی …

جدیدترین فایل پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکران ۷۵ سوالی …

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکران ۷۵ سوالی هیجانات مثبت و منفی تحصیلی (پیشرفت) در ۸ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. پکران، گوتز، تیتز و پری(۲۰۰۲)، هیجانهای پیشرفت را هیجانهایی میدانند که به طور مستقیم با فعالیتهای پیشرفت یا پیامدهای پیشرفت گره خوردهاند. این هیجانها موقعیتهای گوناگون …

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری …

آنکه در فراگیریش پرهیزگاری نورزد، خداوند به یکی از این سه چیزمبتلایش می کند : یا او را در جوانی بمیراند یا وی را در روستاها بیفکند و یا به خدمت پادشاه مبتلا گرداند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]. دانلود فایلهای جدید. پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز،. شنبه ۹۶ اسفند ۱۲ , ساعت ۱:۵۳ عصر …

یادگیری پکران – آرمیتا

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران و …) پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت .

روانشناسی و علوم تربیتی – مخزن مقالات دانشجویی

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ – پکران، گوئتز، تیتز، و پری (۲۰۰۲)، برای مطالعه هیجان های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابزار پژوهش را طراحی کرد و ساخت. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت تهیه شده است. این قسمت ها، بخش مربوط به هیجان های کلاس، هیجان های مربوط به یادگیری و هیجان های مربوط به امتحان را شامل می شود.

پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی ۶ ص word | جستجو – …

پرسشنامه هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران و …) پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی مربوط به کلاس و یادگیری (پکران، گوئتز، تیتز و پری، ۲۰۰۲)، در قالب word و در ۱۳ صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد کاغذی است که در سه قسمت .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *