دانلود کامل شناسایی و تحلیل مولفه های استراتژی های منابع انسانی در بررسی ارزیابی عملکرد مدیران

Published on Author adminLeave a comment

شناسایی و تحلیل مولفه های استراتژی های منابع انسانی در بررسی ارزیابی عملکرد مدیران

هدف از این پایان‌نامه شناسایی و تحلیل مؤلفه های استراتژی های منابع انسانی در بررسی ارزیابی عملکرد مدیران شرکت نفت و گاز غرب استان کرمانشاه بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۱
فرمت فایل doc
حجم فایل ۹۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۳۲

شناسایی و تحلیل مولفه های استراتژی های منابع انسانی در بررسی ارزیابی عملکرد مدیران

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

شناسایی و تحلیل مولفه های استراتژی های منابع انسانی در بررسی ارزیابی عملکرد مدیران

چکیده:
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مؤلفه های استراتژی های منابع انسانی در بررسی ارزیابی عملکرد مدیران شرکت نفت و گاز غرب استان کرمانشاه در سال ۹۳-۱۳۹۲ می باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مدیران شاغل در شرکت نفت و گاز غرب استان کرمانشاه بود. حجم نمونه ۶۰ نفر (۵۲ نفر مردان و ۸ نفر زنان)تعیین شد. روش نمونه گیری برای این تحقیق، سرشماری بود. ابزار گرد آوری داده ها، شامل دو پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی مدل SWOT و ارزیابی عملکرد هرسی و گلداسمیت (۱۹۹۱) بود. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل) و آمار استنباطی (آزمون تی، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. و محاسبات مربوط به تحلیل داده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخۀ ۱۸ انجام گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که میانگین استراتژی های منابع انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران به ترتیب، ۳۷۹۵/۳ از ۵ و ۷۸۹۹/۳ از ۵ می باشد که در حد نسبتاً مطلوبی قرار دارند.
نتیجه گیری: نتایج ضریب همبستگی نشان داد از میان ابعاد استراتژی های منابع انسانی، نقاط ضعف و فرصت ها با ارزیابی عملکرد رابطه مستقیم و معناداری دارد. در کل ضریب همبستگی متغیر مستقل استراتژی های منابع انسانی کل با ارزیابی عملکرد کل نیز ۳۹۱/٠ می باشد. که این نشان دهندۀ رابطه نسبتاً مطلوبی بین این دو متغیر مذکور می باشد.
واژگان کلیدی:
مدیران
کرمانشاه
ارزیابی عملکرد
شرکت نفت و گاز
استراتژی منابع انسانی
مقدمه
امروزه بیشتر صاحبنظران اتفاق نظر دارند که منابع انسانی توانایی مدیر منابع انسانی در مدیریت کارکنان است که برتری یک سازمان به سازمان دیگر را رقم می زند(آموس و همکاران ، ۲۰۰۸: ۶۷؛ استیارت و برون ، ۲۰۰۹: ۳۷۲). بیش از نیمی از سازمان ها درکشورهای پیشرفته، با به کار گیری نتایج به دست آمده از تدوین استراتژی های منابع انسانی، به قابلیت های نوینی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی خود دست یافته اند(اختر دانش و همکاران، ۲۰۰۸: ۷۶۸).
بنابراین، در عصر جدید از مدیران انتظار می رود که با پیروی از مفاهیم تفکر استراتژیک و نظام گرا، استراتژی های پیچیده را طراحی، تدوین و اجرا کنندو از سرمایه معنی سازمان در قالب دارایی های نامشهود – که شامل قابلیت ها و شایستگی های منابع انسانی است- پاسداری و حمایت کنند، تا موفقیت سازمانی به دست آید(عباس پور، ۱۳۸۸: ۶۵). روش های مناسب مدیریت منابع انسانی می تواند نقش مهمی در موفقیت استراتژیک سازمان ها داشته باشد. در سال ۱۹۸۰، رویکرد استراتژیک منابع انسانی توسط تعدادی از صاحبنظران مورد تأکید قرار گرفت و تغییر در تفکر و عمل، موجب افزایش تخصص گرایی و استفاده کمتر از عبارت «مدیریت کارکنان» در مدیریت منابع انسانی گردید(میلر ،۲۰۰۶:۹۹).
میلر معتقد است که استراتژی های منابع انسانی باید با استراتژی های سازمان هم آهنگ و یک پارچه گردد. برای ایجاد این یک پارچگی، باید اقدامات مدیریت در حوزۀ منابع انسانی با تصمیم گیری های دیگر حوزه های فعالیت سازمان هم آهنگ باشد (آرمسترانگ و بارون ، ۲۰۰۵: ۴۵). از طرفی، سنجش و ارزیابی عملکرد از گذشته های بسیار دور مورد توجه سازمان ها بوده است. امروز با توجه به رشد و اهمیت فزاینده سازمان ها در اجتماع، ارزیابی عملکرد سازمان ها مدیران در سازمان ها مطرح می باشد و یکی از عوامل مهم موفقیت در نظام های مختلف بوده است. تلاش صاحبنظران همیشه بر این بوده است که از ابزار سنجش معتبر در امر ارزشیابی بهره جسته و با استفاده از نتایج آن به عنوان پایه و مبنایی جهت برنامه ریزی برای رفع نواقص و ارتقاء و پیشرفت این نظام ها بهره برداری کنند. امروزه اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد آن چنان محرز گردیده که در هر نظام و دستگاه اداری به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر مطرح و لازمه یک مدریت صحیح و پویا به شمار می-رود(موتمنی، ۱۳۸۱: ۴۵).
۱-۲٫ بیان مسأله
استراتژی منابع انسانی، الگویی از تصمیماتی است که به سیاست‌ها و رویه‌های متعلق به منابع انسانی می‌پردازد و به آن نیاز دارد. هدف از تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی، مرتبط ساختن سیاست‌ها و روش‌های منابع انسانی با هدف‌های استراتژیک منابع انسانی است(دفت ، ۲۰۰۶). استراتژی های منابع انسانی بر مقاصد خاص سازمانی متمرکز است: اینکه چه کاری باید انجام گیرد و چه چیزی باید تغییر داده شود(آرمسترانگ، ۲۰۰۶). با این تعاریف، استراتژی منابع انسانی را می‌توان یک (نتیجه حاصل از موجودیت سازمان) دانست. به زعم دایر و ریوز ، استراتژی های منابع انسانی، بسته های از اقدامات در زمینه منابع انسانی هستند که با یکدیگر انسجام و هماهنگی درونی دارند(بامبرگر، ۱۳۸۴: ۵۹۱). پیتر بوکسال نیز استراتژی های منابع انسانی را به عنوان چارچوبی از ابزارها و هدف های اساسی تعریف می کند(آنتونی و همکاران، ۱۹۹۶: ۸۹۳؛ به نقل از غلام زاده جلالی، ۱۳۹۱: ۱۴۶).
استراتژی منابع انسانی در عرصۀ نظری و کاربردی آن، دانشی جوان و نوپاست. نخستین مدل ها برای تدوین استراتژی منابع انسانی، با نگرشی عقلانی – منطقی و فنی و متکی بر «استراتژی سازمان» طراحی شده اند. این مدل ها در صورتی قابل اجرا هستند که استراتژی سازمان از قبل تهیه شده باشد. هر گونه اشتباه یا انحراف در فرایند تدوین استراتژی سازمان عیناً به استراتژی منایع انسانی نیز منتقل می شود. چارچوب دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۸۴ و مدل دایر و هولد (۱۹۸۸) نمونه هایی از این نوع هستند (آرمسترانگ، ۱۳۸۱: ۱۰۶). یکی از مدل های تدوین استراتژی سازمان با کاربرد گسترده، مدلSWOT است که دیوید آن را ارائه کرده است. چارچوب ارائه شده توسط دیوید، شناسایی نقاط قوت و ضعف درون سازمان و فرصت ها و تهدید های محیطی سازمان یا مؤسسه را در یک ماتریس در تعامل با یکدیگر لحاظ می کند و از تحلیل آنها استراتژی مناسب مؤسسه استخراج می شود.
نام مدل سوُات (SWOT) از ترکیب حروف اول چهار واژۀ Threat Weakness, Opportunity, Strenght,انگلیسی ساخته شده است. تجزیه و تحلیل SWOT، شناخت نظام یافتۀ عوامل گفته شده در بالا و استراتژی هایی است که مناسب ترین ترکیب میان آنها را منعکس می سازد. این تجزیه و تحلیل بر این منطق استوار است که استراتژی های اثر بخش، قوت ها و فرصت ها را حداکثر می کند و در عین حال ضعف ها و تهدید های آن را به حداقل می رساند.
درک قوت ها و ضعف های کلیدی منابع انسانی مؤسسه به محدود ساختن گزینه ها و انتخاب استراتژی کمک می کند. شایستگی متمایز و ضعف های عمده با توجه به معیارهای کلیدی موفقیت در بخش های مختلف شناسایی می شوند و این امر، چارچوب مفیدی برای انتخاب بهترین استراتژی به دست می دهد. تجزیه و تحلیل SWOT را برای انتخاب استراتژی می توان دست کم به سه شکل مورد استفاده قرار داد. رایج ترین کاربرد آن چارچوبی منطقی برای راهنمایی بحث های سیستماتیک موقعیت کسب و کار، استراتژی های مختلف و سرانجام انتخاب استراتژی ارائه می کند. چیزی که یک مدیر به عنوان فرصت تلقی می کند، ممکن است از دیدگاه دیگری تهدیدی بالقوه باشد. به همین صورت یک قوت در نظر مدیر ممکن است از چشم انداز دیگری ضعف باشد. ارزیابی های مختلف ممکن است منعکس کننده ملاحظات قدرت در سازمان و همین طور چشم اندازهای واقعی متفاوت باشد. نکتۀ کلیدی این است که تجزیه و تحلیل سیستماتیک SWOT بر همۀ جنبه های موقعیت مؤسسه تسری دارد و در نتیجه چارچوبی پویا و کارآمد برای انتخاب استراتژیک ارائه می کند.
کاربرد دیگر تجزیه و تحلیل SWOT، فرصت ها و تهدیدهای کلیدی خارجی به طور سیستماتیک به ضعف ها و قوت های داخلی توسط روش ساخت یافته مقایسه می شوند. هدف، یکی از چهار الگوی مشخص ترکیب میان موقعیت های داخلی و خارجی مؤسسه است. این الگوها در چهار ناحیۀ صفحه محورهای مختصات نشان داده شده اند. ناحیۀ یک (استراتژی SO) بهترین موقعیت است. مؤسسه با چند فرصت محیطی روبروست و قوت های بسیاری دارد که استفاده از فرصت ها را ترغیب می کند. این وضعیت، استراتژی های رشد گرا برای استفاده از ترکیب دلخواه را توصیه می کند. در ناحیۀ دوم (استراتژیWO) مؤسسه دارای قوت های کلیدی است، اما با محیطی نامطلوب رویارو می شود. در این وضعیت، استراتژی ها از قوت های موجود برای ساختن فرصت های بلند مدت استفاده می کنند. در ناحیۀ سوم (استراتژی های ST)، مؤسسه با یک فرصت گران بها روبه روست امام دچار چند ضعف داخلی است. تمرکز استراتژی برای این مؤسسات، حذف ضعف های داخلی برای دنبال کردن فرصت های به دست آنده است؛ ناحیۀ چهارم (استراتژی های WT)، مؤسسه ضمن داشتن ضعف های داخلی با تهدید های مهمی نیز مواجه است. بنابراین در موقعیتی خطرناک قرار دارد و حالت دفاعی خواهد داشت(پیرس و رابینسون ۱۳۸۱: ۳۱۰-۳۰۷).
روشن است که استراتژی منابع انسانی سازمان و روابط با کارکنان بر عملکرد سازمان مؤثر است (بیکر و گرهارت ، ۱۹۹۶؛ بوکسال و پرسل ، ۲۰۰۳). البته بنابر نظر اکثر اندیشمندان حوزۀ مدیریت منابع انسانی، میزان تأثیر استراتژی منابع انسانی و روابط کارکنان بر حسب تفاوت در عوامل اقتضایی و زمینه ای متغیر است(گرهارت و فانگ ، ۲۰۰۵). یکی این عوامل، نیروی انسانی سازمان ها می باشد که یکی از مهم ترین مؤلفه ها و سرمایه های هر سازمان محسوب می شود(ساعتچی،۱۳۷۶).
رشد و توسعه نیروی انسانی و افزایش مهارت، خلاقیت و دانش نیروی کار در تمام سطوح سازمان برای مدیران از دهۀ ۹۰ میلادی یک اولویت استراتژی محسوب می شده و اکنون چنین است(بردبار، ۱۳۹۱). اهمیت مسئله فوق، باعث شده است که به عملکرد منابع انسانی و تعییین جایگاه و سهم آن در تولید کالا و خدمات بیش از پیش توجه شود. زیرا، یکی از استراتژی های بهره وری نیز توجه به نقش بهره وری کارکنان است(احمدی، ۲۰۰۰). از طرف دیگر، آنچه در ارتقاء بهره وری هر سیستم و سازمانی می تواند تأثیرات بنیادی داشته باشد منابع انسانی آن سازمان است (براندتلند،۲۰۰۲).
به عبارت دیگر شالودۀ ارتقا عملکرد، تکیه بر نیروی انسانی است و توجه به این منبع عظیم و بالقوه موجب شکوفایی و بالندگی جامعه می شود. علت این امر آن است که تنها انسان می تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقا بخشد، طرحها و اندیشه های نو ارائه دهد و با خلاقیت خود مشکلات و مسائل را از پیش پای خود بردارد و در حقیقت تنها عاملی است که می تواند تغییراتی در خود محیط اطراف خود به وجود آورد(وایت، ۲۰۰۸).
یکی از مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان، مدل ACHIEVE است. مدلی که به مدیران در تعیین وجود مشکلات در عملکرد کمک می کند، هرسی و بلانچارد هفت عامل را بر عملکرد نیروی انسانی مؤثر دانسته اند که به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد و به وجود آمدن استراتژی های تغییر به منظور حل این مشکلات طرح ریزی گردید(رضائیان، ۲۰۰۲). که عبارتند از: توانایی (دانش و مهارت)، وضوح (درک یا تصور نقش)، کمک (حمایت سازمانی)، انگیزه (انگیزش یا تمایل)، ارزیابی (آموزش و بازخورد عملکرد)، اعتبار (اعمال معتبر و حقوقی کارکنان)، محیط (تناسب محیطی). در واقع مدل Achieve عوامل ذیل را به عنوان عوامل اصلی و تأثیر گذار در عملکرد نیروی انسانی معرفی نموده است(احمدی، ۲۰۰۰).
بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده، از میان کلیۀ عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد، نقش انسان، بسیار مهم تر از سایر عوامل است(جونز، ۲۰۰۸و مارک، ۲۰۰۷). نیروی انسانی شاغل در سازمان ها اصلی ترین سرمایه در اختیار مدیران است و مدیریت منابع انسانی مهم ترین و شاید اصلی ترین وظیفه مدیران می باشد(فصیحی، ۲۰۰۵). تحقیقات انجام شده، ارزیابی عملکرد کارکنان را تابعی از متغیرهای هفت گانه (توان، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزه، بازخورد عملکرد، اعتبار، سازگاری محیطی) می داند که ارتقا هر کدام از عوامل فوق منجر به افزایش عملکرد نیروی انسانی خواهد شد.
از آنجا که در پژوهش حاضر از چارچوب مدل SWOT برای استراتژی منابع انسانی و مدل ACHIEVE برای عملکرد کارکنان استفاده می شود. از این رو محقق بر آن شد که با بهره گیری از این مدل های فوق دیدگاه مدیران شرکت نفت و گاز غرب استان کرمانشاه را در خصوص استراتژی منابع انسانی با عملکرد کارکنان را ارزیابی نماید.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ بیان مسأله ۳
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴٫ اهداف تحقیق ۷
۱-۴-۱٫ هدف اصلی ۷
۱-۴-۲٫ اهداف فرعی ۷
۱-۵٫ سوالات تحقیق ۸
۱-۵-۱٫ سوال اصلی ۸
۱-۵-۲٫ سوالات فرعی ۸
۱-۶٫ فرضیات تحقیق ۹
۱-۶-۱٫ فرضیه اصلی ۹
۱-۶-۲٫ فرضیات فرعی ۹
۱-۷٫ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و شاخص ها ۱۰
۱-۸٫ ویژگی های فردی پاسخگویان ۱۶
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱٫ مقدمه ۱۸
۲-۲٫ مفهوم و فرایند استراتژی ۱۸
۲-۲-۱٫ تعریف استراتژی ۱۸
۲- ۲-۲٫ مفهوم استراتژی ۱۹
۲-۲-۳٫ مزیت رقابتی ۱۹
۲-۲-۴٫ قابلیت های متمایز ۲۰
۲-۲-۵٫ هماهنگی استراتژیک ۲۰
۲-۲-۶٫ مبانی استراتژی ۲۱
۲-۲-۷٫ قصد استراتژیک ۲۱
۲-۳٫ استراتژی منبع- محور ۲۲
۲-۴٫ توان استراتژیک ۲۲
۲-۵٫ مدیریت استراتژیک ۲۲
۲-۶٫ تدوین استراتژی ۲۴
۲-۷٫ نگرش سیستماتیک به تدوین استراتژیک ۲۴
۲-۸٫ واقعیت فرایند تدوین استراتژی ۲۵
۲-۹٫ واقعیت مدیریت استراتژیک ۲۷
۲-۱۰٫ استراتژی منابع انسانی ۲۷
۲-۱۰-۱٫ مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی ۲۷
۲-۱۰-۲٫ استراتژی سرباز وفادار ۲۸
۲-۱۰-۳٫ استراتژی نیروی کار قراردادی ۲۸
۲-۱۰-۴٫ استراتژی متخصص متعهد ۲۹
۲-۱۰-۵٫ استراتژی پیمانکارانه ۲۹
۲-۱۱٫ تعریف استراتژی منابع انسانی ۲۹
۲-۱۲٫ انواع استراتژی منابع انسانی ۳۰
۲-۱۳٫ استراتژی عام منابع انسانی ۳۰
۲-۱۳-۱٫ یک شرکت تولیدی ۳۰
۲-۱۴٫ استراتژی خاص منابع انسانی ۳۱
۲-۱۴-۱٫ استراتژی منابع انسانی مؤسسات آموزش عالی ۳۱
۲-۱۵٫ معیارهای استراتژی اثربخش منابع انسانی ۳۲
۲-۱۶٫ تعبیری از استراتژی مطلوب منابع انسانی ۳۲
۲-۱۷٫ نقش استراتژی منابع انسانی در سازمان های متعالی و ارتباط آن با استراتژی سازمان ۳۳
۲-۱۸٫ تدوین و استقرار استراتژی منابع انسانی در سازمان های متعالی ۳۴
۲-۱۹٫ نقش استر اتژی های منابع انسانی و ارتباط آن با استراتژی سازمان ۳۵
۲-۲۰٫ تعریف عملکرد ۳۷
۲-۲۱٫ مفهوم عملکرد ۳۸
۲-۲۲٫ انواع عملکرد ۴۰
۲-۲۳٫ عملکرد از دیدگاه اسلام ۴۱
۲-۲۴٫ جلوه های عملکرد ۴۱
۲-۲۵٫ ارزیابی عملکرد ۴۲
۲-۲۶٫ تعریف ارزیابی عملکرد ۴۲
۲-۲۷٫ اهداف ارزیابی عملکرد ۴۳
۲-۲۸٫ رویکردها و روش های ارزشیابی عملکرد ۴۴
۲-۲۹٫ فواید ارزیابی عملکرد ۴۵

۲-۳۰٫ عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد ۴۶

۲-۳۱٫ ارزیابی عملکرد در کشورهای مختلف ۴۷

۲-۳۱-۱٫ ارزیابی عملکرد در ایران ۴۷

۲-۳۱-۲٫ ارزیابی عملکرد بر مبنای استراتژی های توسعه پایدار در کانادا ۴۷
۲-۳۱-۳٫ راهنمای ارزیابی عملکرد دولت محلی آمریکا ۴۸
۲-۳۱-۴٫ نظام ارزیابی عملکرد در پاکستان ۴۹
۲-۳۱-۵٫ بازرسی اداری در ژاپن ۴۹
۲-۳۲٫ ارزشیابی از دیدگاه اسلام ۵۰
۲-۳۲-۱٫ ارزشیابی از دیدگاه قرآن و احادیث ۵۰
۲-۳۲-۲٫ ارزشیابی در جهان ۵۱
۲-۳۲-۳٫ ارزشیابی در ایران ۵۲

۲-۳۳٫ معیارهای ارزشیابی عملکرد ۵۲

۲-۳۴٫ ابعاد ارزیابی عملکرد دولت و بخش عمومی ۵۴
۲-۳۵٫ الگو های متداول ارزیابی عملکرد ۵۶
۲-۳۶٫ عناصر اصلی نظام ارزیابی عملکرد ۵۷
۲-۳۶-۱٫ جمع آوری اطلاعات ۵۷
۲-۳۶-۲٫ ارزیابی و سنجش ۵۷
۲-۳۶-۳٫ اقدامات اصلاحی ۵۷
۲-۳۶-۴٫ شبکه ارتباطی ۵۷
۲-۳۷٫ کاربردهای ارزیابی عملکرد ۵۷
۲-۳۷-۱٫ برنامه ریزی نیروی انسانی ۵۷
۲-۳۷-۲٫کارمند یابی و انتخاب ۵۸
۲-۳۷-۳٫آموزش و تربیت کارکنان ۵۸
۲-۳۷-۴٫ تعیین مسیر شغلی ۵۸
۲-۳۷-۵٫ حقوق و مزایا ۵۸
۲-۳۷-۶٫ شناخت استعداد بالقوه کارکنان ۵۹
۲-۳۸٫ کاربردهای ارزیابی عملکرد ۶۰
۲-۳۸-۱٫ کاربردهای مدیریتی ۶۰
۲-۳۸-۲٫ کاربردهای پرورشی ۶۱
۲-۳۹٫ بازخورد ارزیابی عملکرد ۶۱
۲-۴۰٫ مدیریت عملکرد کارآمد ۶۲
۲-۴۱٫ ارزیابی چندگانه یا ۳۶۰ درجه ۶۲
۲-۴۲٫ مدیریت بر مبنای هدف ۶۳
۲-۴۳٫ فرایند مدیریت بر مبنای هدف شامل چهار مرحله است ۶۴
۲-۴۴٫ عملکرد نیروی انسانی ۶۵
۲-۴۵٫ نقش عملکرد در سازمان ها ۶۵
۲-۴۶٫ اهمیت عملکرد در سازمان های کشور ۶۶

۲-۴۷٫ طرح ریزی تکنولوژی اطلاعات در عملکرد سازمان ۶۶

۲-۴۸٫ تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد ۶۸
۲-۴۹٫ عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی کار ۷۰
۲-۵۰٫ دیدگاه های مختلف در مورد عملکرد ۷۱
۲-۵۱٫ شاخص های عملکرد ۷۳
۲-۵۲٫ انواع شاخص های اصلی عملکرد ۷۴
۲-۵۳٫ بررسی نقش سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی ۷۴
۲-۵۴٫ نقش عوامل رفاهی در ارتقای عملکرد نیروی انسانی ۷۵
۲-۵۵٫ نقش مدیریت در بهبود عملکرد کارکنان ۷۵
۲-۵۶٫ راه های بهبود عملکرد ۷۶
۲-۵۷٫ خطاهای بالقوه در سیستم‌های ارزشیابی عملکرد ۷۶

۲-۵۸٫ عوامل و ویژگی های موثر بر اثربخشی سیستم‌های ارزشیابی عملکرد ۷۹

۲-۵۹٫ دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد ۸۰
۲-۶۰٫ ارزیابی بر اساس مدیریت برمبنای هدف ۸۱
۲-۶۱٫ مزایا ی نظام ارزیابی عملکرد ۸۲
۲-۶۲٫ دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد ۸۳
۲-۶۳٫ مشکلات ارزیابی عملکرد ۸۴
۲-۶۳-۱٫ عینیت نداشتن ۸۴
۲-۶۳-۲٫ تعمیم ۸۴
۲-۶۳-۳٫ سختگیری، تساهل یا محافظه کاری ۸۴
۲-۶۳-۴٫ تازگی ۸۵
۲-۶۳-۵٫ مقایسه ۸۵
۲-۶۳-۶٫ محاکمه بجای ارزیابی ۸۵
۲-۶۳-۷٫ تعصبات شخصی ارزیاب ۸۵
۲-۶۳-۸٫ پایان سخن ۸۶
۲-۶۴٫ میانگین زمانی ارزیابی عملکرد ۸۶
۲-۶۵٫ معیارهای ارزیابی عملکرد ۸۷
۲-۶۶٫ ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا ۸۸
۲-۶۷٫ روش های مختلف ارزیابی عملکرد ۸۸
۲-۶۷-۱٫ روش امتیازبندی ۸۸
۲-۶۷-۲٫ روش رتبه‌بندی مستقیم ۸۹
۲-۶۷-۳٫ روش‌های غیر متدوال ۹۰
۲-۶۷-۴٫ روش حصول اطمینان از برابری ارزیابی های انجام شده در مورد کلیه کارکنان ۹۰
۲-۶۷-۵٫ خطای هاله‌ای ۹۱
۲-۶۷-۶٫ عامل سنجی ۹۲
۲-۶۷-۷٫ روش مبتنی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف ۹۲
۲-۶۷-۸٫ روش توصیفی ۹۲
۲-۶۷-۹٫ روش قیاسی ۹۲
۲-۶۷-۱۰٫ روش درجه بندی ۹۲
۲-۶۷-۱۱٫ مقایسه دو به دو ۹۲
۲-۶۸٫ هدف نهایی از ارزیابی عملکرد ۹۳
۲-۶۹٫ ضرورت اندازه گیری و ارزشیابی عملکرد ۹۳
۲-۷۰٫ اشتباهات ناشی از ارزیابی عملکرد کارکنان ۹۴
۲-۷۱٫ نظریه های ارزشیابی عملکرد ۹۷
۲-۷۲٫ فرایند ارزیابی عملکرد ۹۸
۲-۷۳٫ چرخه چهار مرحله ای ارزیابی عملکرد ۹۹
۲-۷۳-۱٫ جلسه گفتگو آغاز ارزیابی عملکرد ۹۹
۲-۷۳-۲٫ مرحله بررسی طی دوره ارزیابی ۹۹
۲-۷۳-۳٫ مرحله سنجش نتایج ارزیابی ۹۹
۲-۷۳-۴٫ جلسه گفتگو یا مصاحبه پایان دوره ۱۰۰
۲-۷۴٫ مبانی حاکم بر نظام ارزیابی عملکرد ۱۰۰
۲-۷۴-۱٫ از دیدگاه مبانی ارزشی اسلام ۱۰۰
۲-۷۴-۱-۱٫ جلوگیری از خطا ۱۰۰
۲-۷۴-۱-۲٫ پیشگیری از فساد ۱۰۰
۲-۷۴-۱-۳٫ جلوگیری از ضایع شدن منابع و امکانات ۱۰۱
۲-۷۴-۱-۴٫ انتخاب احسن در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها ۱۰۱
۲-۷۵-۱٫ از دیدگاه علم مدیریت ۱۰۱
۲-۷۵-۲-۱٫ ارتقاء کیفیت و افزایش بهره وری ۱۰۱
۲-۷۵-۲-۲٫ تصمیم گیری بهتر ۱۰۲
۲-۷۵-۲-۳٫ جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ گویی ۱۰۲
۲-۷۵-۲-۴٫ مشارکت عمومی کارکنان ۱۰۲
۲-۷۵-۲-۵٫ ایجاد امکان مقایسه و رقابت سالم ۱۰۳
۲-۷۵-۲-۶٫ ایجاد احساس مسؤلیت پذیری برای وصول به اهداف ۱۰۳
۲-۷۵-۲-۷٫ تقویت روحیه کارکنان ۱۰۳
۲-۷۵-۲-۸٫ دستیابی به راه حل های جدید متناسب ۱۰۳
۲-۷۶٫ اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد ۱۰۴
۲-۷۷٫ الگوی فیشر برای ارزیابی عملکرد ۱۰۴

۲-۷۸٫ الگوی اعتبار سنجی روشی برای ارزیابی عملکرد ارگان های دولتی ۱۰۵

۲-۷۹٫ اهمیت ارزیابی و مدیریت عملکرد ۱۰۵
۲-۸۰٫ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در ایران ۱۰۸
۲-۸۱٫ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته در خارج ۱۲۱
۲-۸۲٫ مدل تحلیلی تحقیق ۱۲۲
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه. ۱۲۴
۳-۲٫ روش تحقیق ۱۲۴
۳-۳٫ نوع پژوهش ۱۲۵
۳-۴٫ جامعه و نمونه آماری ۱۲۵
۳-۵٫ ابزار گرد آوری داده ها ۱۲۶
۳-۶٫ نحوه اجرا و جمع آوری داده ها ۱۲۶
۳-۷٫ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ۱۲۷
۳-۷-۱٫ اعتبار تحقیق ۱۲۷
۳-۷-۲٫ پایایی تحقیق ۱۲۷
۳-۸٫ ابزار تحقیق ۱۲۸
۳-۹٫ نرم افزار کامپیوتری ۱۲۹
۳-۱۰٫ روش اجرای پژوهش ۱۲۹
۳-۱۱٫ تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۹
فصل چهارم: توصیف و تحلیل داده ها
بخش اول : توصیف داده ها ۱۳۲
۴-۱٫ مقدمه ۱۳۲
۴- ۲٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۱۳۳
۴ – ۳ . توزیع وضعیت تأهل پاسخگویان برحسب سن ۱۳۴
۴- ۴ . توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان ۱۳۵
۴ – ۵ . توزیع فراوانی نوع استخدام پاسخگویان ۱۳۶
۴- ۶ . توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویان ۱۳۷
۴-۷٫ توزیع فراوانی سابقه مدیریتی پاسخگویان ۱۳۸
۴-۸٫ توصیف گویه های متغیر نقاط قوت پاسخگویان ۱۳۹
۴-۹٫ توصیف گویه های متغیر نقاط ضعف پاسخگویان ۱۴۱
۴-۱۰٫ توصیف گویه های متغیر فرصت های پاسخگویان ۱۴۳
۴-۱۱٫ توصیف گویه های متغیر تهدیدهای پاسخگویان ۱۴۵
۴-۱۲٫ توصیف میانگین، انحراف معیار، حداقل نمره، حداکثرنمره و رتبه آزمودنی ها در متغیرها ۱۴۷
۴-۱۳٫ توصیف شاخص متغیر توانایی (دانش و مهارت) ۱۴۸
۴-۱۴٫ توصیف شاخص متغیر وضوح (درک یا تصور نقش) ۱۴۹
۴-۱۵٫ توصیف شاخص متغیر کمک (حمایت سازمانی) ۱۵۰
۴-۱۶٫ توصیف شاخص متغیر انگیزه (انگیزش یا تمایل) ۱۵۱
۴-۱۷٫ توصیف شاخص متغیر ارزیابی (آموزش و بازخورد عملکرد) ۱۵۲
۴-۱۸٫ توصیف شاخص متغیر اعتبار (اعمال معتبر و حقوقی کارکنان) ۱۵۳
۴-۱۹٫ توصیف شاخص متغیر محیط(تناسب محیطی) ۱۵۴
۴-۲۰٫ میانگین، انحراف معیار، حداقل نمره، حداکثرنمره و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ۱۵۵
بخش دوم: یافته های استنباطی ۱۵۶
مقدمه ۱۵۶
تحلیل و تبیین رابطه ویژگی های فردی و استراتژی منابع انسانی با ارزیابی عملکرد ۱۵۷
۴-۲۱٫ آزمون تفاوت میانگین استراتژی منابع انسانی دارای جنسیت متفاوت ۱۵۷
۴-۲۲٫ آزمون تفاوت میانگین ابعاد ارزیابی عملکرد در کارکنان دارای جنسیت متفاوت ۱۵۸
۴-۲۳٫ آزمون تحلیل واریانس مربوط به گروه های سنی در زمینۀ استراتژی منابع انسانی ۱۵۹
۴-۲۴٫ آزمون تحلیل واریانس مربوط به گروه های سنی در زمینۀ ارزیابی عملکرد ۱۶۰
۴-۲۵٫ آزمون تحلیل واریانس مربوط به گروه های تحصیلی در زمینۀ استراتژی منابع انسانی ۱۶۱
۴-۲۶٫ آزمون تحلیل واریانس مربوط به گروه های تحصیلی در زمینۀ ارزیابی عملکرد ۱۶۲
۴-۲۷٫ آزمون تحلیل واریانس مربوط به گروه های نوع استخدام در زمینۀ استراتژی منابع انسانی ۱۶۳
۴-۲۸٫ آزمون تحلیل واریانس مربوط به گروه های نوع استخدام در زمینۀ ارزیابی عملکرد ۱۶۴
۴-۲۹٫ آزمون تحلیل واریانس مربوط به گروه های سابقه خدمت در زمینۀ استراتژی منابع انسانی ۱۶۵
۴-۳۰٫ آزمون تحلیل واریانس مربوط به گروه های سابقه خدمت در زمینۀ ارزیابی عملکرد ۱۶۶
۴-۳۱٫ آزمون تحلیل واریانس مربوط به گروه های سابقه مدیریتی در زمینۀ استراتژی منابع انسانی ۱۶۷
۴- ۳۲٫ آزمون تحلیل واریانس مربوط به گروه های سابقه مدیریتی در زمینۀ ارزیابی عملکرد ۱۶۸
آزمون فرضیه‌ها ۱۶۹
آزمون تأثیر ابعاد استراتژی های منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد ۱۶۹
۴-۳۳٫ بعد نقاط قوت و ارزیابی عملکرد ۱۶۹
۴-۳۴٫ بعد نقاط ضعف و ارزیابی عملکرد ۱۷۰
۴-۳۵٫ بعد فرصت ها و ارزیابی عملکرد ۱۷۱
۴-۳۶٫ بعد تهدیدها و ارزیابی عملکرد ۱۷۲
۴-۳۷٫ آزمون تاثیر استراتژی های منابع انسانی کل بر ارزیابی عملکرد ۱۷۳
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱٫ مقدمه ۱۷۵
۵-۲٫ یافته های توصیفی ۱۷۵
۵-۳٫ یافته های استنباطی ۱۸۱
۵ – ۴ . بحث و نتیجه گیری ۱۸۸
۵-۵٫ محدودیت های تحقیق ۱۹۲
۵-۶٫ پیشنهادات ۱۹۳
۵-۷٫ پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۹۴
منابع و ضمائم
منابع فارسی ۱۹۵
منابع لاتین ۲۰۶
ضمائم ۲۱۳
پرسشنامه ۲۱۴
فهرست جداول
جدول شماره (۱-۱): فرآیند عملیاتی کردن متغیرهای زمینه ای ۱۶
جدول شماره(۲-۱): اهداف ارزشیابی عملکرد ۴۴
جدول شماره(۲-۲): کاربردهای ارزیابی عملکرد ۶۰
جدول شماره(۲-۳): تفاوت های دو دیدگاه از نظر اسپف و همکاران ۸۱
جدول شماره(۲-۴): جدول امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان ۸۹
جدول شماره(۲-۵): جدول تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد ۸۹
جدول شماره(۳-۱): ضریب آلفای کرونباخ برای تخمین پایایی طیف ها…………… ۱۲۸
جدول شماره (۴-۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۱۳۳
جدول شماره (۴-۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۱۳۴
جدول شماره (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات ۱۳۵
جدول شماره (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام ۱۳۶
جدول شماره (۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ۱۳۷
جدول شماره (۴-۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه مدیریتی ۱۳۸
جدول شماره (۴-۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به نقاط قوت ۱۳۹
جدول شماره (۴-۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به نقاط ضعف ۱۴۱
جدول شماره (۴-۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به فرصت ها ۱۴۳
جدول شماره (۴-۱۰): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های مربوط به تهدیدها ۱۴۵
جدول شماره(۴-۱۱): میانگین، انحراف،حداقل نمره، حداکثرنمره،رتبه آزمودنی در متغیرهای تحقیق ۱۴۷
جدول شماره (۴-۱۲):توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گویه‌های توانایی(دانش و مهارت) ۱۴۸
جدول شماره (۴-۱۳):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های وضوح (درک یا تصور نقش) ۱۴۹
جدول شماره (۴-۱۴):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های به کمک (حمایت سازمانی) ۱۵۰
جدول شماره (۴-۱۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های به انگیزه (انگیزش یا تمایل) ۱۵۱
جدول شماره(۴-۱۶):توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گویه‌های ارزیابی (آموزش عملکرد) ۱۵۲
جدول شماره (۴-۱۷):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های اعتبار(اعمال معتبر و حقوقی) ۱۵۳
جدول شماره (۴-۱۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های به محیط(تناسب محیطی) ۱۵۴
جدول شماره (۴-۱۹): میانگین، انحراف معیار، نمره، حداکثرنمره شاخص های ارزیابی عملکرد ۱۵۵
جدول شماره (۴-۲۰): آزمون تی مقایسه میانگین استراتژی انسانی در کارکنان جنسیت متفاوت ۱۵۷
جدول شماره (۴-۲۱): آزمون تی برای مقایسه میانگین ارزیابی عملکرد کارکنان جنسیت متفاوت ۱۵۸
جدول شماره (۴-۲۲): نتایج تحلیل واریانس مربوط گروه های سنی در زمینۀ استراتژی منابع انسانی ۱۵۹
جدول شماره (۴-۲۳): نتایج تحلیل واریانس مربوط به گروه های سنی در زمینۀ ارزیابی عملکرد ۱۶۰
جدول شماره (۴-۲۴): نتایج تحلیل واریانس به گروه های تحصیلی زمینۀ استراتژی منابع انسانی ۱۶۱
جدول شماره (۴-۲۵): نتایج تحلیل واریانس به گروه های تحصیلی در زمینۀ ارزیابی عملکرد ۱۶۲
جدول شماره (۴-۲۶): نتایج تحلیل واریانس گروه های نوع استخدام زمینۀ استراتژی منابع انسانی ۱۶۳
جدول شماره (۴-۲۷): نتایج تحلیل واریانس گروه های نوع استخدام در زمینۀ ارزیابی عملکرد ۱۶۴
جدول شماره (۴-۲۸): نتایج تحلیل واریانس گروه های سابقه خدمت زمینۀ استراتژی منابع انسانی ۱۶۵
جدول شماره (۴-۲۹): نتایج تحلیل واریانس به گروه های سابقه خدمت در زمینۀ ارزیابی عملکرد ۱۶۶
جدول شماره (۴-۳۰): نتایج تحلیل واریانس گروه سابقه مدیریتی زمینۀ استراتژی منابع انسانی ۱۶۷
جدول شماره (۴-۳۱): نتایج تحلیل واریانس به گروه های سابقه مدیریتی در زمینۀ ارزیابی عملکرد ۱۶۸
جدول شماره (۴-۳۲): رابطه بعد نقاط قوت و ارزیابی عملکرد ۱۶۹
جدول شماره (۴-۳۳): رابطه بعد نقاط ضعف و ارزیابی عملکرد ۱۷۰
جدول شماره (۴-۳۴): رابطه بعد فرصت ها و ارزیابی عملکرد ۱۷۱
جدول شماره (۴-۳۵): رابطه بعد تهدیدها و ارزیابی عملکرد ۱۷۲
جدول شماره (۴-۳۶): رابطه استراتژی های منابع انسانی بر ارزیابی عملکرد ۱۷۳
فهرست نمودار
نمودار شماره (۴-۱):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۱۳۳
نمودار شماره (۴-۲):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۱۳۴
نمودار شماره(۴-۳):توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۱۳۵
نمودار شماره (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع خدمت ۱۳۶
نمودار شماره (۴-۵): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت ۱۳۷
نمودار شماره (۴-۶): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه مدیریتی ۱۳۸
نمودار شماره (۴-۷): رتبه بندی میانگین شاخص های استراتژی های منابع انسانی مدیران ۱۴۷
نمودار شماره (۴-۸): رتبه بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران ۱۵۵
فهرست اشکال
شکل شماره (۲-۱): مدل ارزیابی عملکرد در سازمان ها ۳۹
شکل شماره (۲-۲): کاربردهای ارزیابی عملکرد ۵۹
شکل شماره (۲-۳): افراد ارزیابی کننده در ارزیابی ۳۶۰ درجه ۶۳
شکل شماره (۲-۴): بهره وری از دیدگاه سیستمی ۷۱

مبانی نظری ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی …

۴ روز پیش … مبانی نظری ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی … از این مبانی نظری ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی مدیران دانشگاه تهران بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد … جهت دانلود کلیک کنید.
ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی | فایل چی

۴ روز پیش … خانه / پروژه و پایان نامه / ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی … هدف از این پایان نامه ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی مدیران دانشگاه تهران بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد … جهت دانلود کلیک کنید … مبانی نظری بررسی مولفه های کلیدی ارزیابی عملکرد مدیریت اعضا …
پروپوزال ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی | فایل …

۴ روز پیش … پروپوزال ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی … های شخصیتی و سبکهای مدیریتی مدیران دانشگاه تهران بصورت کامل و جامع … جهت دانلود کلیک کنید … مبانی نظری ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه …
فایل پروپوزال تعیین نقش تیپ های شخصیتی (ای-بی-سی-دی) در …

۲۰ مه ۲۰۱۸ … دانلود فایل ( پکیج (پروتکل) مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری تیپ … دانلود فایل کامل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک … پروپوزال بررسی ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای در افراد دچار فشار خون … فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش …
کاملترین فایل پروپوزال بررسی ویژگی های شخصیتی با سبک … – kara

۴ آوریل ۲۰۱۸ … پایان نامه بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه … دانلود پروپوزال بررسی رابطه پایگاه هویت و ویژگیهای شخصیتی در دانشجویان -کامل و جامع سلام. … خرید و دانلود پروپوزال بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی مدیران با … مبانی نظری رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی در …
فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی الف- رگه های …

۲۷ آوریل ۲۰۱۸ … کاملترین فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های مدیریتی (فصل دوم) … خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض نقش دوست عزیز سلام. … با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مبانی نظری و پیشینه. … مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری -کامل و جامع …
دانلود نمونه پروپوزال آماده مدیریت|حسابداری|کارشناسی ارشد|طرح تحقیق …

دانلود نمونه پروپوزال آماده کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و حسابداری طرح تحقیق … PRM2- پروپوزال بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از … PRM4- پروپوزال بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران مدارس … PRM33- پروپوزال ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از …
دانلود کتاب های الکترونیک مقاله جزوه منبع علمی و پژوهشی مدیریت …

SA14- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان … SA58- مقاله بررسی رفتار اخلاقی کارکنان در اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری استان . … SA67- بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان …. MO61- بررسی شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی …
ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی دو – دانشگاه تهران

۱۸ نوامبر ۲۰۰۷ … ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی. اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ … ی ﺷﺨﺼﻴﺖ. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪی ﺗﻴﭗ. ﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑﻪ زﻣﺎن. ﻫﺎ. ی دور ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد …. ﻧﮕﺎره .۲٫ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎی ﺳﺒﻚ. ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. (. ﻧﺤﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت. ]۱۵[. ﻋﺎﻃﻔﻲ. ﻣﻨﻄﻘﻲ … ﻫﻴﭽﻴــﻚ از ﻣــﺎ ﻛﺎﻣــﻞ ﻧﻴــﺴﺘﻴﻢ اﻣــﺎ ﮔﺮوﻫــﻲ از اﻧــﺴﺎن. ﻫــﺎ …. ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ اﻳﺠـﺎد.
مبانی نظری بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا برون …

۲۵ مه ۲۰۱۸ … خرید پایان انجام پایان نامه مدیریت آموزشی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد … ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا برون گرا) و سبک مدیریت …
خرید فایل( مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشخیص بدافزار در ابر …

۲۵ مه ۲۰۱۸ … شما به صفحه اختصاصی مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشخیص بدافزار در … برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.دانلود مبانی نظری… … این صفحه شده اید محصول دانلودی(مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی. … دریافت فایل پروپوزال ارزیابی رابطه یادگیری سازمانی با رفتار …
پایان نامه بررسی رابطه ویژگی شخصیتی با گروه خونی در بین …

۹ مه ۲۰۱۸ … دانلود بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی (AوB) و سلامت روانی دانشجویان – خرید … برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه مقایسه ویژگی های … کاملترین فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با … پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ …
(درون گرا برون گرا) و سبک مدیریت (آمرانه مشارکتی) مدیران دانشگاه | ۴۰۴

۲۷ مه ۲۰۱۸ … پیشینه تحقیق و مبانی نظری بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا برون گرا) و سبک مدیریت (آمرانه … پایان نامه روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی در قالب فایل Word دانلود فصل دوم روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی به … ای اصول طراحی سرریز شوت و ارزیابی کارکرد آنها بر اساس معیارهای طراحی …
ارتباط بین برخی ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری با …

M.A ) گرایش : مدیریت ورزشی چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین برخی ویژگی … جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه ویژگی های شخصیتی(NEO) ، کیفیت زندگی … با تغییر سبک زندگی اجتماعی مردم و سازمان ها طی چند دهه اخیر، به نظر می رسد … ارزیابی بعضی ویژگیهای شخصیتی داوطلب در لحظه حساس استخدام ، روش های کاملا …
avw376 | مقاله و پاورپوینت

با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پاورپوینت بررسی کبد و مجاری … دانلود پایان نامه بررسی میزان اثربخشی برون سپاری فعالیتها در شرکتهای آب و … بر مدیریت دانش) · دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه مکتب های … مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ شخصیتی الف.
usp933 | مقاله و پاورپوینت

دانلود نظریه های انگیزش و رضایت شغلی و بررسی رابطه آنها – خرید آنلاین و دریافت · خرید آنلاین … برترین پکیج پاورپوینت کارگاه آموزشی HAZOP Study – دانلود فایل … برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. … کاملترین فایل مقاله بررسی مبانی نظری،الگوها و انواع کارآفرینی در حوزه های مختلف · خرید آنلاین …
بررسی ارتباط تیپهای شخصیتی کارکنان باعملکرد شغلی آنان جهت …

بررسی ارتباط تیپ های شخصیتی کارکنان با عملکرد شغلی آنان جهت بهبود ارتباط. درسازمان جهت بهبود … شغلی پایینی را گزارش نمایند اما در کل از شغل خود راضی.
پایان نامه ها – موسسه آموزش عالی آزاد بهار

موضوع : راه های ارتقاء سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش ….. خلاق و نوآورانه ای برای دستیابی به سبک های برند آفرینی (beranding)باشد. … موضوع: بررسی رابطه بین تیپ شخصیت افراد ( برون گرا و درون گرا ) با میزان …. در کتاب استاندارد عملی مدیریت پروژه میباشد)، بعنوان چارچوب نظری تحقیق در نظر ….. (مشاهده کل اخبار)  …
بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا , مدیران و کارکنان …

۲۸ مه ۲۰۱۸ … هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی سبک های رهبری مدیران و روسای …. ب ررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا برون گرا) و سبک مدیریت (آمرانه مشارکتی ) مدیران دانشگاه تهران همرا با پاورپوینت کامل چکیده: دانشگاه همانند سایر سازمان. … ۹۹ دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ارزیابی …
دانلود (بررسی ارتباط بین سبک شخصیت واثر بخشی مدیریت در …

۱ ژوئن ۲۰۱۸ … برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی ارتباط بین سبک … مبانی نظری امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های ERP در سازمانهای دولتی دوست عزیز سلام. … ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی امیدواریم از خرید خود بهره … ارتباط بین تیپهای شخصیتی (درونگرا برونگرا) و سبک مدیریت …
انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران (بصورت کامل و آپدیت شده) – فایلینا

fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,پایان نامه و پروژه پایانی رشته مدیریت با عنوان … نامه مدیریت , دانلود پایان نامه انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران , شاخص های انتخاب مدیران , بررسی … مبانی نظری ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی .
تحقیق کامل درباره جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیریهای مدیران مدارس …

۲۵ مه ۲۰۱۸ … مدیریت دانش مدیریت دانش در تصمیم گیریهای مدیران مدارس دانلود فصل دوم مدیریت … ارشد مدیریت آموزشی با عنوان بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا برون گرا) و سبک مدیریت (آمرانه مشارکتی) مدیران دانشگاه مبانی نظری ارزیابی … آن رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی در بیمارستان های تأمین …
فشار – برگه ۳ – دانلود تحقیق-مقاله-ریسرچ ارشد – روش تحقیق

دانلود تحقیق-مقاله-ریسرچ های ارشد –مجموعه کامل تحقیق-مقاله-ریسرچ دسترسی متن کامل … تخلیه الکتریکی نیمهخشک ۱۵۱-۱۰- مروری بر ریسرچ های انجام شده در ارتباط با… …. تیپ شخصیتی تیپ B انعطاف پذیرتر از تیپ A می باشند و ممکن است با فشار …. ۲ – بین وضعیت تاهل و سبک مدیریتی مشارکتی رابطه معناداری وجود دارد ۳ …
لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود – ۲۰میخوام

۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ … رابطه سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس شاهد … ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک. ارتباط با پایگاه … پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی درباره تیپهای شخصیتی مدیران. پایان نامه …. دانلود تحقیق رشته ادبیات – مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج.
منابع و ماخذ مقاله c (2626) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

جدول۲-۲: طرح کلی سیستم های شخصیت (مایر، سالووی،کاروسو۲۰۰۰)۴۷۷ … رابطه مثبت داشته و بین سبک فرزند پرورس سهل گیرانه و پرخاشگری رابطه ای مشاهده … ۱۹۹۵) و یکی از مؤلفه های هوش هیجانی مدیریت هیجانات است (کیاروچی و فورگاس، ۲۰۰۱ )، … متغیر های متعددی با پرخاشگری مرتبط هستند اما با در نظر گرفتن مبانی نظری فوق، …
پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با …

۲۹ مه ۲۰۱۸ … برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری … مبانی نظری بررسی رابطه ویژگی های شغلی با تعهد سازمانی کارکنان کاربران گرامی درود بر شما. … و سبک مدیریتی یا رهبری درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی پایان نامه بررسی رابطه.
بررسی تیپ شخصیتی (درون گرا- برون گرا) در بازیگران – مقاله

۲۷ مارس ۲۰۱۸ … در پژوهش حاضر که با هدف بررسی تیپ شخصیتی بازیگران گروه های … ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا برون گرا) و سبک مدیریت … دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و … هدف تحقیق فرضیه تحقیق متغیرهای پژوهش تعریف مفاهیم مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق بخش.
bda904 – مقاله و تحقیق

خرید و دانلود مقاله بررسی گرایش به کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک … برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پاورپوینت بررسی روش های تأمین مالی در صنایع … خرید فایل( مبانی نظری بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری) … دانلود مبانی نظری سبکهای فرزند پروری – خرید آنلاین و دریافت.
دانلود پروژه بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس استثنایی …

دانلود پروژه بررسی اضطراب و افسردگی در بین معلمان مدارس استثنایی و عاد … ۱۱۵۲ – ارزیابی مالی پروژه های آبیاری …. دانلودفصل دوم بررسی تاثیر معنویت بر مدیریت و سبک رهبری – header … مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب و استرس – آوا فایل … بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا ۱۶۰برگ .
اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی …

رابطه سبک های تفکر و توانایی حل مسئله با عملکرد تحصیلی دانشجویان … رابطه تیپ های شخصیتی معلمان با انگیزه پیشرفت دانش آموزان پسر سال سوم … بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت اسلامی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور شهرقم ….. مبانی نظری و تحلیلی سازمان های یاددهنده با تاکید بر کاربست آن درمدارس امروز.
دانلود و دریافت مبانی نظری

پاورپوینت سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت ، برتر دانلود … بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی (AوB) و سلامت روانی دانشجویان. دوست بزرگوار سلام. به وبسایت …
فایل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با عنوان مدیریت آموزشی …

۲۵ مه ۲۰۱۸ … مدیریت آموزشی در جهان، به مرور، معنای رهبری در تمام سطوح نظام آموزشی را پیدا کرده … آموزشی و کارکردهای آن مدیریت آموزشی برقراری روابط انسانی دانلود پایان نامه … رشته علوم اجتماعی و روانشناسی با عنوان مبانی نظری فناوری آموزشی تعریف … بررسی ارتباط بین تیپهای شخصیتی (درونگرا برونگرا) و سبک مدیریت …
پروپوزال بررسی ویژگی های شخصیتی با سبک رهبری مدیران پرستاری

۵ روز پیش … دانلود پاورپوینت رهبری سازمان ها و تفاوت مدیریت و رهبری در سازمان پاورپوینت … دانلود پاورپوینت دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاه های … دانلود پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با … دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی الف- رگه های شخصیتی …
پاورپوینت بررسی تیپ های شخصیتی مشتریان و رفتار فروشندگان

۲۹ مارس ۲۰۱۸ … دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و … ب ررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا برون گرا) و سبک مدیریت (آمرانه … کامل چکیده: دانشگاه همانند سایر سازمان های رسمی دارای ساختار، مدیریت و منابع انسانی و مادی می. … پژوهش تعریف مفاهیم مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق بخش.
پنجره رو به نسیم

برترین فایل پروپوزال ارزیابی میزان اثربخشی مدیریت دانش در یک سازمان …. دانلود مبانی نظری و پیشینه شخصیت و تیپ شخصیتی D -کامل و جامع …. پروپوزال رابطه سبک های دلبستگی، هیجان خواهی و هوش هیجانی با آمادگی اعتیاد در دانش آموزان · دانلود …
تاثیر تیپ شخصیتی بر قضاوت حرفه ای حسابرس در تخصیص بودجه …

واژگان کلیدی: قضاوت حرفه ای، تیپ شخصیت، حسابرسی، پرسش نامه شخصیت NEO … ورود روانشناسی به عرصه پرفراز و نشیب حسابداری و مدیریت سبب شده تا با استفاده از. نظریه ها و مکتب های … از قضاوت حسابرس و در کل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب …. مبانی نظری ضعیف، با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه گردید.
مقاله بررسی رابطه تیپ های شخصیتی با توانایی حل مساله در مدیران …

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد … متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد. توضیح: … راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله … بین توانایی حل مسئله و تیپ های شخصیتی رابطه معنی داری وجود داشت … بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و سبک .
برسی و دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مولفه های هوش هیجانی …

۲۲ مه ۲۰۱۸ … توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری … بین مولفه مدیریت رابطه و عملکرد دبیران رابطه معنی دار وجود دارد. … برسی و دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف سبک های … مبانی نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و نظریه های تیپ های شخصیتی مدیران (فصل۲) دانلود مبانی نظری و …
آموزش پخت انواع شیرینی جات – اورجینال – مهر و مهتاب

جهت سفارش آموزش شیرینی پزی بعد از مطالعه کامل توضیحات این کالا ، لطفا فرم سفارش … دانلود پایان نامه بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران … مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن · دانلود مبانی نظری و … بررسی ویژگی های شخصیتی با سبک رهبری مدیران پرستاری – دانلود فایل …
دانلود کامل مبانی نظری شخصیت ونظریه های شخصیت – گردو فایل

۱۶ ا کتبر ۲۰۱۷ … دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های شخصیت و ابعاد تیپ های شخصیتی ( فصل دوم) … ذخیره شده ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﭙﻬﺎی ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺳﺒﻜﻬﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. … [PDF] ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی دو – دانشگاه تهران … دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ، اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ.
دانلود کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی – سبد فایل

۹ ا کتبر ۲۰۱۷ … دانلود کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی. Published on اکتبر ۹, ۲۰۱۷ …. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﭙﻬﺎی ﺷﺨﺼﻴﺖ و ﺳﺒﻜﻬﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ … [PDF] ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی دو – دانشگاه تهران – ذخیره شده … ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ، اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ …
برترین پکیج بررسی تیپ شخصیتی(درون گرا- برون گرا) در …

۸ آوریل ۲۰۱۸ … فهرست ، چکیده و لینک دانلود((بررسی تیپ شخصیتی(درون گرا- برون گرا) در بازیگران … گرا- برون گرا) در بازیگران گروه های مختلف تئاتر – دانلود فایل … یاب درجه سه cubic spline با توضیحات کامل در ورد – پرداخت و دانلود آنی امیدواریم … بررسی ارتباط بین تیپهای شخصیتی (درونگرا برونگرا) و سبک مدیریت …
مدیریت مشارکتی در سازمان – behtarinha

۳ مارس ۲۰۱۸ … مبانی نظری ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در سازمان مبانی نظری … دانلود فایل ( دانلود پاورپوینت مدیریت بهره وری فرد و سازمان (فصل سیزدهم کتاب … بررسی ارتباط بین تیپهای شخصیتی (درونگرا برونگرا) و سبک مدیریت (آمرانه … برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید.
کامل ترین فایل مقاله ترجمه شده با عنوان مقایسه سبک های رهبری و …

مقایسه سبک های رهبری و مدیریت مدیران در جمهوری چک و اتریش … پروپوزال ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی معلمین خانم … ۶۹ دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص … تیپ های شخصیتی (درون گرا برون گرا) و سبک مدیریت (آمرانه مشارکتی) مدیران دانشگاه تهران …
PDF: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بررسی ارتباط … – dl2018

داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎر ﮐﻨﺎن ﺑﺎ. ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﺎن …. :[۰۶- ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ – ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﯿﭗ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻧﺎن از … -۲۰۱۷] ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و… q … ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم درس ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ q.
دانلود فایل ( پروپوزال بررسی سبک های دلبستگی، سبکهای فرزند …

۲۸ مه ۲۰۱۸ … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیممحقق گرامی،شما با جستجوی پروپوزال بررسی سبک های دلبستگی، سبکهای فرزند پرروری ، رویدادهای استرس زای …
دانلود فایل کامل پروپوزال بررسی ویژگی های شخصیتی و سبک های …

۲۸ آوریل ۲۰۱۸ … اینک شما با جستجوی ((پروپوزال بررسی ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای در افراد دچار … توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب … دانلود فایل کامل پروپوزال تعیین نقش تیپ های شخصیتی … دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد …
رابطه بین هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی در بین کارکنان بانک های …

۱۴ آوریل ۲۰۱۸ … نتایج نشان داد بین هوش معنوی و ویژگی های شخصیتی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد (P=0.05). … بیش از پیش به منظور ارزیابی بعضی ویژگیهای شخصیتی داوطلب در … ادبیات و مبانی نظری هوش معنوی کارکنان پیشینه تحقیق هوش معنوی … بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و سبک مدیریت مدیران دانشگاه …
دریافت و دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و نظریه های تیپ …

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق دیدگاه ها و نظریه های تیپ های شخصیتی مدیران ( فصل … را بررسی کنند آنان معتقدند که شخصیت انسان به صورت یک کل سازمان یافته عمل میکند و در پرتو … نشان داده است که مدیریت اثر بخش شامل توجه به جو تغییر سبکهای علمیمدیریت، مدیریت صحیح … ۲-۴-۳ رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود
dua343: مقالات دانشجویی

دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش شخصیت و خلاقیت … دانلود فایل کامل پاورپوینت زندگینامه ، آثار و دیدگاه های مهندس هادی میرمیران …. نام محصول دانلودی: پکیج (پروتکل) مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری تیپ شخصیتی الف (A ) … منابع انسانی ماهیت رضایت شغلی اجزای توسعه منابع انسانی رابطه رضایت شغلی و …
کاملترین فایل پروپوزال بررسی نقش شیوه های فرزند پروری در شکل …

۲۷ آوریل ۲۰۱۸ … به وب ما خوش آمدیدبه صفحه دانلود فایل(پروپوزال بررسی نقش شیوه های فرزند پروری در شکل گیری طرحواره های شناختی ناسازگارانه و ویژگی های شخصیتی … بخشی درمان مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ … دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه های فرزند پروری (فصل ۲) -کامل و جامع …
بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت …

۳۰ مارس ۲۰۱۸ … بررسی رابطه ما بین تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا با نشخوار فکری در دانشجویان دانشگاه فایل دقیق و تشریح کامل مطالب در قالب word و قابلیت کپی و ویرایش. … دانلود پاورپوینت با موضوع رهبری تحول در مدیریت تحول، در قالب ppt و در ۴۲ اسلاید، قابل … مبانی نظری ارزیابی ارتباط سبک رهبری مدیران با.
دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف سبک های رهبری …

۵ روز پیش … دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف سبک های رهبری مدیران (فصل … دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ … ادریزس این چنین استدلال می کند که به طور کامل هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط نداشته … نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه ها و نظریه های تیپ های شخصیتی مدیران …
دانلود پروپوزال بررسی نقش شیوه های فرزند پروری در شکل گیری …

۳۰ آوریل ۲۰۱۸ … شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پروپوزال بررسی نقش شیوه های فرزند پروری در شکل گیری… … های شناختی ناسازگارانه و ویژگی های شخصیتی نوجوانان -کامل و جامع … دانلود پروپوزال ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و … فایل پروپوزال بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با انطباق پذیری …
بهترین: مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های مدیریتی (فصل دوم …

با سلام دوست عزیز مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های مدیریتی در ۱۴ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. … برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید … توضیحات نظری کامل در مورد متغیر; پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای … بهترین: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی الف- رگه های شخصیتی.
دریافت فایل پروپوزال تعیین نقش تیپ های شخصیتی (ای-بی-سی-دی …

۱۱ آوریل ۲۰۱۸ … شما به صفحه اختصاصی پروپوزال تعیین نقش تیپ های شخصیتی … دانلود فایل کامل پروپوزال پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر در دانش آموزان … برترین فایل پروپوزال ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند … فروش فایل دانلودی -مبانی نظری و پیشینه تحقیق نارسایی شناختی- شده.
مبانی نظری مدیریت مشارکتی | تایم دانلود

۳ فوریه ۲۰۱۸ … مبانی نظری مدیریت مشارکتی: با استفاده از این سایت پرفروش مقاله، می توانید … ۱۱۱ دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی ارزیابی … ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا برون گرا) و سبک مدیریت (آمرانه مشارکتی) مدیران دانشگاه تهران همرا با پاورپوینت کامل چکیده: دانشگاه همانند سایر سازمان.
دریافت و دانلود مبانی نظری تیپ شخصیتی BCD| پست بلاگ

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … توضیحات نظری کامل در مورد متغیر … بر خلاف شخصیتهای تیپ A که در آنها سبک شناختی- شخصیتی مستعد فشار زیاد و بدون … آنها به گونهای که شخصیت تیپ A گرایش به ارزیابی موفقیتهای خود به وسیلهی … برسی رابطه نارساییهای شناختی و فراشناخت.
کاملترین فایل پاورپوینت فرهنگ سازمانی | zim426

۱۰ مه ۲۰۱۸ … دانلود پاورپوینت با موضوع فرهنگ سازمانی، در قالب ppt و در ۲۸ اسلاید، قابل ویرایش ، شامل مقدمه، انواع سطوح فرهنگ، ارزش های قراردادی، نمادهای قابل مشاهده، فرضیات بنیادی ، … مبانی نظری ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در … دانلود بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با …
(درون گرا برون گرا) و سبک مدیریت (آمرانه مشارکتی) مدیران دانشگاه | ۴۸۶

۲۹ مه ۲۰۱۸ … پیشینه تحقیق و مبانی نظری بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون … برون گرا) و سبک مدیریت (آمرانه مشارکتی) مدیران دانشگاه تهران دانلود فصل دوم … ای اصول طراحی سرریز شوت و ارزیابی کارکرد آنها بر اساس معیارهای طراحی …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درد – آریا فایل

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … توضیحات نظری کامل در مورد متغیر; پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و … به بافتهای بدن و فعال شدن گیرنده های حس درد در محل ضایعه بافتی ایجاد می گردند. … بیمار برای حفظ و ایجاد رابطه با متخصصین سلامتی نیز با مشکل مواجه باشد.
تحقیق رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان …

بررسی ویژگی های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی زنان متأهل ۲۵- ۳۰ سال انجام گرفت. … ببیند که تیپ های شخصیتی زنان تا چه اندازه بر رضایت زناشویی آن ها کمک می کند و … شد و در کل بین ویژگی های شخصیتی زنان و رضایتمندی زناشویی رابطه چندانی وجود …. دانلود مبانی نظری انگیزش، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان .
article9 – مبانی نظری ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار …

مقاله رشته مدیریت رسانه با عنوان نقش وسایل ارتباط جمعی … رسیده است و در واقع نظارت بر افراد چندان کامل شده که دیگر نیازی به عمل رهبران نیست. …. بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و سبک مدیریت مدیران دانشگاه تهران سبکهای مدیریت دانلود  …
پروپوزال ارزیابی رابطه بین شرایط فیزیکی محیط کار و روحیه …

۲۸ مارس ۲۰۱۸ … سیستم باز اداری به فضاهایی اطلاق می شود که توسط جداکننده های سبک از …. پروپوزال بررسی رابطه تیپ های شخصیتی با رضایت مندی شغلی بین کارکنان شهر. … ۳۶ دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ارزیابی رابطه …
پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) | منتا دانلود – t2020

۲۴ فوریه ۲۰۱۸ … پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) | منتا دانلود …. ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری (CRM) برابعاد عملکرد سازکانی: مطالعه. … ب ررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا برون گرا) و سبک مدیریت (آمرانه مشارکتی) … مبانی نظری بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی پیشرفت تحصیلی |۱۵۰۵۰| تی ام

۱۳ آوریل ۲۰۱۸ … دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک مدیریت کلاس. … APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و … بررسی رابطه تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان … مهار (درونی و بیرونی) و پیشرفت تحصیلی و شغلی تیپهای شخصیتی و مهار درونی.
آموزش تعمیرات پراید ( ویدئویی ) اورجینال

با این مجموعه صدها هزار تومان در هزینه های تعمیر و نگه داری اتومبیل خود صرفه جویی می نمایید… … کاملترین فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری و ناسازگاری زناشویی … بررسی عوامل و انواع الگوهای سبک های فرزندپروری و سازگاری – پرداخت و دانلود … دانلود فایل کامل پروپوزال بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی ( درونگرایی– …
آموزش پخت انواع شیرینی جات – اورجینال

جهت سفارش آموزش شیرینی پزی بعد از مطالعه کامل توضیحات این کالا ، لطفا فرم سفارش … دانلود پایان نامه بررسی ارزیابی کار و زمان برج تقطیر شرکت بهفام شیمی تهران … مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن · دانلود مبانی نظری و … بررسی ویژگی های شخصیتی با سبک رهبری مدیران پرستاری – دانلود فایل …
ویستا هنر

جهت سفارش آموزش تصویری نقاشی تکنیک مداد رنگ بعد از مطالعه کامل توضیحات این … پاورپوینت آشنایی با سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ISO … دانلود پروپوزال رابطه ی سبک های دلبستگی و هوش هیجانی با رضایت و تعارض …. دانلود فایل ( مبانی نظری ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند) …
سیگما نت

برچسب ها : آموزش مدیریت وتقسیم بندی زمان درکنکور – اورجینال, … دانلود مبانی نظری سبک های تفکر و اثربخشی مدیران – خرید آنلاین و دریافت · دانلود … هنگ کنگ · دانلود فایل کامل پروپوزال بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی (درونگرایی– …. کاملترین فایل مبانی نظری عدالت و انواع عدالت و عدالت سازمانی · پاورپوینت استاندارد …
پاورپوینت سبک های یادگیری – دانلود رایگان

دانلود رایگان پاورپوینت سبک های یادگیری. … با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل . … ۱- روندهای یادگیری; ۲-سبک های یادگیری; ۳- مدیریت زمان; ۴- استراتژی یادگیری; ۵- … Assessment Course For Teachers – سبک های یادگیری … مبانی نظری … تیپ های شخصیتی; سبک های یادگیری; بررسی رابطه بین تیپهای .
پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان | ۴۱۵۵۷ – مقاله ۲۰۱۶

۴ آوریل ۲۰۱۸ … ۸ ویژگی عمده کارآفرینان که در پرسشنامه استاندارد سنجش ویژگی های شخصیتی … مبانی نظری و پیشینه شخصیت و ویژگیهای شخصیتی و نظریه های شخصیت … دانلود پرسشنامه با موضوع سنجش و ارزیابی هوش هیجانی بر اساس مدل پالمر و …. بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی (درون گرا برون گرا) و سبک مدیریت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *