دانلود کامل بررسی و تشریح نظریه های شناخت اجتماعی از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری

Published on Author adminLeave a comment

بررسی و تشریح نظریه های شناخت اجتماعی از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری

هدف از این تحقیق بررسی و تشریح نظریه های شناخت اجتماعی از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها ۳
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۷

بررسی و تشریح نظریه های شناخت اجتماعی از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود تحقیق رشته کامپیوتر

بررسی و تشریح نظریه های شناخت اجتماعی از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری

نظریه های شناخت‌گرایی
به طور کلی نظریه‌های یادگیری در سه دسته مهم تداعی‌گرایی،‌ شناخت‌گرایی و شناخت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این بخش به تشریح نظریه های شناخت اجتماعی می‌پردازیم.

نظریه‌های یادگیری اجتماعی

. چگونگی یادگیری اجتماعی

در این مبحث باید توجه داشت که مفاهیم یادگیری اجتماعی و نظریه شناخت اجتماعی به یک معنا به کار می‌روند. با آنکه در دانش روان‌شناسی اصطلاح یادگیری اجتماعی برای همگان دارای معنای کاملاً روشنی است و هر کس در نظر نخست به مفهوم و کاربرد آن پی می‌برد، اما برای توضیح بیشتر، یادگیری اجتماعی به آن گونه رفتارهایی گفته می‌شود که در میان افراد جامعه و محیط دارای جنبه تعاملی باشد. بعضی از این رفتارها ممکن است خوشایند و بعضی دیگر ناخوشایند جلوه کنند. مردم می‌کوشند به فرزندانشان رفتارهایی را بیاموزند که مورد تایید اکثر افراد جامعه باشند.
البته، رفتارهایی که از لحاظ اجتماعی مورد پذیرش قرار می‌گیرند، نه تنها در هر فرهنگی با هم تفاوت دارند،‌بلکه در هر گروهی در یک فرهنگ معین نیز با هم فرق می‌کنند. چنانکه رفتارهای مرسوم و مورد تایید در هر شهر و منطقه‌ای با شهرها و منطقه‌های دیگر یکسان نیستند. افزون بر اینها رفتارهای قابل قبول اجتماعی با سن و جنس افراد نیز وابسته‌اند. رفتار بزرگسالان با کودکان و جنس مخالف و نیز کودکان با بزرگسالان و همتایان به گونه‌ای چشمگیر با هم اختلاف دارد. به طور کلی باید آموخت که با هر جنس و دوره‌های سنی چه رفتاری شایسته و مورد پسند جامعه است.
نکته اصلی این است که یادگیری اجتماعی فقط یک رشته رفتارهای جامعه‌پسند را شامل نمی‌شود، بلکه به ما می‌آموزد که چه رفتارهایی در چه شرایطی قابل قبول نیستند. به سخن دیگر، یادگیری اجتماعی موثر با شمار بسیاری از تعمیمی و تخصیص سر و کار پیدا می‌کند.شاید یکی از مهمترین کارهای خانه و مدرسه در آغاز سن تحصیلی کودکان و سالهای بعد از آن توجه به رشد و پرورش کودکان برای همنوایی و سازگاری با چشمداشتهای اجتماعی باشد. این فرایندها خواستها و ضابطه‌های فرهنگ یک جامعه را متناسب با جنس و سن کودکان همراه با مسئولیت‌هایشان به آنان منتقل می‌سازند.
اساس کار در انتقال آموزشهای اجتماعی این است که کودک چگونه رفتارهای قابل قبول جامعه را می‌تواند بیاموزد؟ روان‌شناسان یادگیری اجتماعی اغلب پاسخ می‌دهند که به وسیله تقلید یا نسخه‌برداری از رفتار دیگران می‌توان به چنین مهمی توفیق یافت. گاهی یادگیری از راه تقلید را یادگیری مشاهده‌ای نیز نامیده‌اند که کودکان و نوجوانان به این وسیله پاسخهای جدیدی به دست می‌آورند یا آنکه پاسخهای موجود خود را تغییر می‌دهند. در واقع نظریه‌های یادگیری اجتماعی پایه‌های این گونه رفتارخها یا تغییر رفتارها را بیان می‌کنند.
فهرست مطالب
۱- زمینه و پیشینه نظریه های یادگیری ۳
۱-۱٫ شناخت و زمینه‌های یادگیری ۳
۱-۱-۱٫ اهمیت یادگیری ۳
۱-۱-۲٫ ماهیت یادگیری ۴
۱-۱-۳٫ تعریف یادگیری ۵
به طور کلی نظریه‌های یادگیری در سه دسته مهم تداعی‌گرایی،‌ شناخت‌گرایی و شناخت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ۶
۴٫ نظریه‌های یادگیری اجتماعی ۷
۴-۱٫ چگونگی یادگیری اجتماعی ۷
۴-۲٫ پیشینه نظریه‌های یادگیری اجتماعی ۸
۴-۳٫ نظریه یادگیری اجتماعی بندورا ۱۰
۴-۳-۱٫ چهارچوب ادراکی ۱۰
۴-۳-۲٫ اهمیت تقلید در یادگیری ۱۳
۵٫ مراجع ۱۷

[PDF]آموزه های نظریه اجتماعی – شناختی در بازیابی اطلاعات – تعامل …

ﻳﺎدﮔﻴﺮی. ﺗﺼﻮر. ﻧﻤﻮد. (ﻧﺎدری وﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن،. ). ۱۳۹۳٫ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ. ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺣﻮزه ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺒﺤﺚ. ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ. رﺑﻂ، رﻓﺘﺎر اﻃﻼع. ﻳﺎﺑﻲ و ﻫﺴﺘﻲ … ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺌﻮری در ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺪام. اﺳﺖ؟ ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎی آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن.

[PDF]مروری بر نظریه‌های یادگیری و کاربرد آن‌ها در آموزش پزشکی

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر ﻛﻠﻲ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزشِ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزش ﺗﻔﻜﺮ. اﻧﺘﻘﺎدی، ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮد. ﻣﺤﻮر و ﻣﺎدام. اﻟﻌﻤﺮ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎزﻧﺪه … ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی، ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺻﻮﻟﻲ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻓﺮاد ﻣﻲ. ﭘﺮدازد .)۳(. ﻣﺤﻘﻘﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮی را از دﻳﺪﮔﺎه. ﻫﺎی. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده. اﻧﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی آن.

بررسی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …

توسط نصیرزاده – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
از جریان پیچیده سخن گفتن در آغاز زندگی تـا یادگیری نظریه های پیچیده عـلمی و حل مسائل دشوار، همه براساس فرایند یادگیری صورت می پذیرد. بنا به ارزش یادگیری، در جوامع مختلف، … نهاد آموزش در هر کشور دارای اجزاء و زیر مجموعه هایی است و آموزش عالی یکی از مهمترین زیر مجموعه های نظام آموزشی است. از زمانی که برنامه های آموزشی بصورت …

[PDF]ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در آﻣﻮزش ﻣﻄﺎ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮی از ﻧﺤﻮه ی. ﻳﺎدﮔﻴﺮی، ﺗﻔﮑﺮ و ارﺗﺒﺎط ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن، ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ. اﻳﻦ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﺐ. ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻓﻖ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی … ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از زاوﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار … ﺑﺮوﻧﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﻴﺪی زﻳﺮ اراﺋﻪ.

نظریه های یادگیری – Epage.ir

نظریه های یادگیری اصولاً هر فعالیتی یک مبنای نظری دارد که منتج از یک سری تحقیقات و تابع یک اصول و شناخت کلیت یافته¬ای است . نظریه به معنای وسیع عبارتست از … در نظریه مجموعه عوامل در اختیار محقق نیست مخصوصاً در تحقیقات علوم انسانی و گیاهی ، گر چه اکثر نظریه¬ها¬یمان در روانشناسی تربیتی و یادگیری بر اساس …

[PDF]یادگیری پنهان: تأثیرکارتون های مذهبی در دینداری دانش آموزان …

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مشاهده کارتون های مذهبی در دینداری دانش آموزان دختر پایه …. این گونه یادگیری را که یادگیری پنهان نام دارد میتوان به شرﺡ زیر تعریف …. بعضاً موجبات انحراف دین را فراهم می سازند و اقتدار آنها را زیر سؤال می برند. نظریه ها و. پژوهش های اجتماعی به افزایش چشمگیر رسانه ها در زندگی کنونی به عنوان عامل …

[PDF]بررسی مفهوم و جایگاه انگیزش در برنامه های آموزش بزرگساالن

۲۲ آذر ۱۳۹۱ – یادگیری است. هدف مقاله حاضر، بررسی اهمیت و جایگاه انگیزه در آموزش بزرگساالن است. زیرا بزرگساالن. عمالً در فعالیت های مختلف جامعه مشارکت دارند و حتی اگر ….. توجهی مطابق زیر برای نیازهای انسان در نظر می گیرد. … نظریه مزلو که از بنیادی ترین نظریات انگیزش است و به نیازها طبق یک هرم از پایین به باال شامل.

[PDF]بررسی بار آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه

توسط مکی زاده – ‏۲۰۱۵ – ‏مقالات مرتبط
یادگیری. حرکتی. و جانشینی، یادگیری و عملکرد، اهمیت تقلید در یادگیری، الگوبرداری و مشاهده اشاره. می. کن. د. نظریه شناخت اجتماعی و رفتار اطال. عاتی. تیلور رفتار اطالعاتی را مجموعه فرایندهایی می. داند که در نهایت به اطالعات سودمند منجر. می. شود. رفتارهای اطالعاتی ریشه در نیازهای اطالعاتی کاربران دارد. میان محیط، وظیفه و. ویژگی. های.

دسته بندی موضوعی مقالات ISI سایر موضوعات روانشناسی

مفهوم «خود-کارآیی» در مرکز نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بَندورا، روان‌شناس معروف، قرار دارد. به گفته آلبرت بندورا، خود-کارآیی … خودتعریفی. ارزیابی توسط خود فرد از ارزش خود فرد به عنوان یک فرد در تمایز از نقش های فردی و یا اجتماعی فرد را خودتعریفی نامیده می شود. …. قضاوت اجتماعی یکی از موضوعات مورد بررسی و تحقیق ر .

[PDF]نقش و جایگاه نظریه شناخت‌گرایی در آموزش پرستاری – نشریه …

شناخت. ی. اجتماع. ی. و. آموزش. پرستاری. « از. سال. ۲۳۸۹٫ -. ۲۳۳۳٫ استفاده شد. و. سپس. هر. کدام. از. رویکردهای. این. تئوری. در. آمو. زش. برستاری. مورد. بحث. و. بررسی ….. نظریه. ها. در. آموزش. پرستاری. بود . در. مرور. متون. از. کلید. واژه. های. » شناخت. گرایی. و. پرستاری. و. یا. تئوری. های. یادگیری. شناختی. اجتماعی. و. آموزش. پرستاری. و«.

[PDF]روانشناسی یادگیری

های انگیزش و شناخت. گرا دیده شده،. قانون غلبه عناصر. که در نظریه. های شرطی به آن توجه. شده،. قانون. جایگشت. )جانشینی محرک(. که می. تواند م. عادل تعمیم در نظریه. های شرطی تلقی شود و به امکان. جایگزینی پاسخ به یک محرک برای محرک دیگر اشاره. دارد و در تبلیغات تجاری یا پروژه. های تحول. فرهنگی و روانشناسی اجتماعی از آن استفاده.

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی | حوزه های اصلی و مرتبط

روان‌شناسی شناختی به بررسی فرایندهای درونی ذهن از قبیل حل مسئله، حافظه، ادراک، شناخت، زبان و تصمیم گیری می‌پردازد. موضوعاتی … از زیر مجموعه های روان شناسی شناختی می توان رشته های نوروسایکولوژی، روان شناسی بالینی، روان شناسی تربیتی، روان شناسی قانونی، روان شناسی سازمانی و صنعتی با گرایشهای شناختی را نام برد.

ترجمه اول – بخش دوم – فصل هفت – ویکی‌کتاب

به بیان دقیق تر، پیشنهاد ما این است که سیستم ادراکی روانشناسی فرهنگی تاریخی که منشا آن به روسیه باز می گردد و یک چار چوب ذهنی کاملا مرتبط با نظریه فعالیت دارد، به تحلیل ابزار های کامپیوتری و تقش آنها در قوه شناخت انسان اختصاص داده شود . زیر بنای روانشناسی فرهنگی تاریخی و تئوری فعالیت (که گاهی با هم به عنوان …

ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮان ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶ Prediction of

توسط بیرامی – ‏۲۰۱۳
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ – ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﭘﺮدازش. اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه. اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز. آن. ﻫﺎ ﺑﯿﺮون از ﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎی. ۱٫ Fry. ذﻫﻦ آدﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮد و ﻗ. ﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ. (. ووﻟﻒ. ۲،. ۲۰۰۶٫ ). از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﺳﺒﮏ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ. ارﺗﺒﺎط و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﻣﺎ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ. رﻣﺰﮔﺮداﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻧﻪ …

علمی آموزشی – نظریه‌های یادگیری

نقش یادگیری در همه صحنه‌های زندگی نمایان است. یادگیری نه تنها در شیوه‌های خاص آموختن (مثل کدگذاری مطالب درسی)، بلکه در رشد هیجانی، تعامل اجتماعی و حتی رشد شخصیت افراد دخالت دارد. مثلا یاد می‌گیریم چه چیزی را دوست بداریم، به چه کسی صمیمیت نشاند دهیم، یا از چه چیزی بترسیم، چگونه مودبانه رفتار کنیم و … نظریه های یادگیری.

یادگیری و شناخت اجتماعی-مشاهده ای – روانشناسی پیمان …

o در حقیقت ، تاریخچه تئوری شناخت اجتماعی Social Cognitive که ریشه آن مربوط به تئوری یادگیری اجتماعی Social Learning است، به اواخر ۱۸۰۰ میلادی بر می گردد. … o بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی ، افراد را نه نیروهای درونی تحریک می کنند و نه محرک های محیطی آنان را به تلاش وا می دارند، بلکه کارکرد روانی آنها ، با توجه به واکنش …

ساخت‌گرایی (نظریه یادگیری) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نظریه ساخت گرایی شامل شاخه ها و دیدگاه های متفاوتی میشود، اما آنچه که همه این دیدگاه ها را با هم پیوند میدهد این است که “یادگیری” فرآیندی فعالانه و خاص ذهن هر فرد بوده و افراد با ساختن روابط ذهنی میان مفاهیم و تصورات از یک سو و اطلاعات و تجربیات به دست آمده از دنیای واقعی خارج از ذهن از سوی دیگر دنیای معانی ذهنی خود را می سازند. طی چند دههٔ …
وارد نشده: بررسی ‏تشریح ‏زیر

[PDF]از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری

هم زمان و یادگیری الکترونیکی همراه با نظریه های یادگیری سیار شامل رفتارگرایی، شناخت گرایی، سازاگرایی، نظریه فعالیت، یادگیری. مسئله محور، مشارکتی، گفتمانی، مادام العمر و غیره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت چشم اندازهای آینده یادگیری سیار مطرح می شود. اثربخشی … یادگیری الکترونیکی زیرمجموعه یادگیری از دور است.

[PPT]نظریه های یادگیری

مانند نظریه ی یادگیری رفتارگرا اسکینر، شناخت گرایانی چون ژان پیاژه و جروم برونر. نظریه ی یادگیری. نظریه های یادگیری،. فرایند یادگیری. را تبیین می کنند. برای مثال … تهیه ی مجموعه توصیه هایی برای طراحی یک مجموعه …. *شناخت دانش و مهارت های فعلی شاگردان * تعیین سبک های یادگیری * بررسی ویژگی های شناختی و انگیزشی.

[PDF]نظریه و روشهای طراحی

نظریه محتوایی. •. بط ماهیت پدیده هایی هط معماران و دیگر طراحان با آن سر و هار دارند می پرداز .د. •. هیفیت محیط وچگونگی عملکرد آن، نیازهای جسمانی و تجربط های زیباشن. اختی …. مبانی نظری طراحی شامل دو مجموعه از نظریه ها و مدل هاست . نظریه محتوایی. •. شناخت. محیط. و. استفاده مردم از آن. •. چگونگی ارتباط مردم د. ر. محیط. •. نگرش مردم به محی. ط.

[PDF]روانشناسی

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته روانشناسی را به شرح زیر تصویب کرد. ماده ۱: برنامه … تخصصی علمی – پژوهشی، کرسی های نظریه پردازی و قطب های علمی؛ قوانین و مقررات و سیاست گذاری های لازم. مربوط به …. ۲- هدف کلی. هدف از دوره کارشناسی، یادگیری مبانی و مفاهیم روانشناسی در حوزههای مختلف اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی،.

مقاله پیدایش رویکرد سازنده گرایی و تحول در محیط های یادگیری

نظریه های نسبتاً جدیدی که در آموزش و پرورش و روانشناسی با نام نظریه های سازنده گرایی مطرح شده اند ریشه در اندیشه های علمی و فلسفی گذشته دارند. دیدگاه های سازنده گرایی از پژوهش های پیاژه، ویگوتسکی، روانشناسانگشتالتی، بارتلت و برونر، و نیز از فلسفه پرورشی جان دیویی سرچشمه می گیرند. هدف از این مقاله بررسی روند پیدایش …

[PDF]ذهن ، مغز و تربیت – پژوهشکده علوم شناختی

گروه فناوری های نوین. رشته علوم شناختی – ذهن، مغز و تربیت. دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته. کمیته تخصصی علوم و فناوری های شناختی. گرایش. کل رشیته. شورای برنامه … شناختی – ده، مغز بر تربیت را به شرح زیر تصویب کرد. ماده : برنامه … زهرا مربیان با شناخت بهتر کار کردهای ذهن، مغر و با برنامه ریزی درسی مبتنی بر نظریه های.

علوم شناختی چیست؟ – عصرایران

امروزه در مراکز تحقیقاتی عمده دنیا مجموعه ای از دانشمندان برای انتقال دانش از علوم پایه و اعصاب شناختی به صنعت و دیگر زمینه های زندگی بشر در حال تحقیق هستند و به دلیل تاثیر اقتصادی و نظامی …. روان‌شناسی شناختی مکتبی است که به بررسی فرایندهای درونی ذهن از قبیل حل مسئله، حافظه، ادراک، شناخت، زبان و تصمیم گیری می‌پردازد.

سرفصل های درس نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس | اخبار …

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ – فصل چهارم: رویکردهای یاددهی – یادگیری مکاتب رفتارگرایی ٬ شناخت گرایی و انسان گرایی. فصل پنجم … ۶- پاداش و تقویت: بر اساس برخی نظریه های یادگیری ،شرط ضروری یادگیری ،وجود تقویت یا پاداش است. ۷- تنبیه: در … ۸- مفیدترین و متداولترین ابراز بررسی میزان پیشرفت یادگیرنده ” ارزشیابی از خود ” باشد.

رشد شغلی: نظریه های گستره زندگی – Dousti.Net

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ – شرح نظریه. نظریه گاتفردسون جزء آن دسته از نظریه های انتخاب شغل است که چشم اندازی زیستی اجتماعی به رشد – انتخاب شغل دارد. این نظریه برخاسته از نظریه … در واقع آرزوهای شغلی آنها از آرزوهای تخیلی به آرزوهای عینی و واقعی و با رشد شناخت خود، از یک حالت خیالی یا مفاهیم مبهم درباره آینده به قدرت و اندازه می رسند.

[PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ. ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. … ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ. (۱۹۹۸) ﺩﺭ ….. ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ: ۱- ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺍﻭﻝ: ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻱ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ۲- ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺩﻭﻡ: ﺑﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻱ. ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ …

[PDF]یادگیری وینچ نظریه یادگیری با تأکید بر فلسفه تبیین

های روان. شناسانه و نیز مکاتب. فلسفی یادگیری ارائه شده است . سپس اصول اساسی فلسفۀ. یادگیری از منظر وینچ تشریح شده است . در تبیین جایگاه فلسفۀ یادگیری وینچ در میان سایر نظریات روان. شناسانه، مشخص شد که علیرغم. تأکید رفتارگرایان بر رفتار آشکار موجودات زنده و تأکید شناخت. گرایان بر فرایندهای شناختی، وینچ با.

[PDF]نقش یادگیری مهارت های نوآوری در توسعه ی نوآوری دانش در گروه …

گستره ی فعالیت های نوآوری، نیاز بیش تری به یادگیری در زمینه ی نوآوری و ارزیابی آن احساس می شود و هر سازمانی نیازمند. حرکت در … این مقاله به بررسی مراحل یادگیری در ….. ﺟﺪﻭﻝ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎ. ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻜﺮ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎ. ﭼﺎﺭﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ب و زتکیه. ط. ۱۱٫ علمی پژوهشی. ی ۱و۲٫ ی ۲۰ شماره. دوره.

[PDF]بررسی و مقایسه مکاتب یادگیری در طراحی دروس الکترونیکی

پیچیدگی های آموزش، آسان و فعالیت های جاری، تشریح و به. رویکردهای جدید، جهت داده می شود. نظریات مرتبط و پرمعنا، در. تداوم یادگیری الکترونیکی موثر است]Hannafin .]4 چهارچوبی. به منظور پیوند بین تئوری و عمل ارائه داده که با آن تالش می شود. تئوری زمینه ای برای طراحی یادگیری الکترونیکی فراهم شود. در. شکل زیر ارتباط تئوری …

[PDF]تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر …

هدف این پژوهش، ارایه الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظری. ه یادگیری ارتباط گرایی در نظام. آموزش عالی است. روش بررسی: در پژوهش حاضر، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. … برای انتااب مهاالت در این پژوهش عبارتند بودند از: الف( مطالعات تجربی و مروری که تأکید بر طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد.

[PDF]نقش مدل‌ها، رویکردها و نظریه‌های یادگیری در طراحی و تولید نرم …

۲۲ تیر ۱۳۹۵ – ۱۳۹۵٫ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اروﻣﯿﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﻧﻘﺶ ﻣﺪل. ،ﻫﺎ. روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ و. ﺗﻮﻟ. ﯿ. ﺪ ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎ. ی. آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ. واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎری … ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. از. ۱۲٫ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ، ﭼﻬﺎرﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. اﻣﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ. ﭘﻨﺞ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. از ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزی ﺟﻔﺮﯾﺰ و اﺻﻮل ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده …

[PDF]مقدمه‌ای بر یادگیری الکترونیکی

آورﻧﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ، ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ و اﻧﻮاع ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮای اﺟـﺮای دوره. ﻫـﺎی ﻳـﺎدﮔﻴﺮی. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸ. ﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﺎوری، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه و ….. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻳﺎدﮔﻴﺮی دروﻧﺨﻄﻲ. ۱۵٫ و ﺗﺠﺎرب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ . ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫـﺎی رﻓﺘـﺎرﮔﺮاﻳﻲ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ. ﮔﺮاﻳـﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﮕﺮاﻳﻲ، ﺑـﺮ. اﺳﺎس ﺳ. ﻨﺘﻬﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، ﺗﻼش ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﻗﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﺮد را …

خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان – …

۱- نظریه مدیریت علمی ۲- نظریه فرآیندی مدیریت (اصول گرایان) ۳- نظریه بوروکراسی نظریه های مدیریت علمی و فرآیند مدیریت به طور جداگانه ولی تقریباً در یک مقطع زمانی شکل گرفته اند. ماکس وبر … مدیریت عملیاتی (سرپرستی): بررسی ها نشان می دهد که مدیران عملیاتی سرشان شلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شوند.

[PDF]د ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻌﺎدی از ﻋﻤﻠﻜﺮ ﺑﻴﻤﺎران واﺑﺴ ۳

توسط H Ekhtiari – ‏۲۰۱۱ – ‏بیان شده در ۱ یافته – ‏مقالات مرتبط
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰارﻫـﺎی ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﻈﺮﻳـﻪ. ذﻫـﻦ، ﭘـﺎره. ای از زﻳـﺮ. ﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد . روش. : آزﻣﻮن. ﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ … از ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ . آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎی آﻣﺎری ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺰار در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن. ﻫﺎی ﭼﺸﻢ و. ﺻﻮرت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ. (. در آزﻣﻮن رﻳﻮن. ) ﺑﺮای آزﻣـﻮن ﭼـﺸﻤﻬﺎ و ﻣﻴـﺰان. ﻫﻤﺪﻟﻲ.
وارد نشده: یادگیری

[PDF]نظریه رشدگرا توسط معلمان ابتدایی شهرستان بابل های مؤلفه …

این چهارچوب راهنما از فرض. های فلسفی، ارزشی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی موجود در یک جامعه، نگاه به. ماهیت انسان، نوع نگاه به فرآیند یادگیری. و فرصت. هایی که در اختیار دانش. آموز قرار می. گیرد، رشد و تحقق انسانی و حتی نگاه به ماهیت. دانش نشات می. گ. یرد. ) سلسبیلی،. ۱۳۸۲٫ ۲: (. هرکدام. از نظریه. های مطرح شده در برنامه درسی بر یکی از …

[PDF]طراحی الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط …

توسط M Farajallahi – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
یفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی. زیمنس در دانشگاه. های مجری آموزش از دور. بود. روش. بررسی. : پژوهش حاضر ازنظر هدف،کاربردی و ازنظر روش. توصیفی و از نوع …. شناخت گرایی. ) Cognitivism. و(. سازنده. گرایی. ) constructivism. (. سه نظریه. یادگیری هستند که. متعلق به زمانی بودند که. هنوز. یادگیری تحت تأثیر تکنولوژی …

بچه های آسمان – مقاله مکتب های یادگیری

۲۵ بهمن ۱۳۹۰ – نام مقاله : مقایسه نظریه رفتارگرایی با نظریه شناخت گرایی. گردآورنده :سعیده نجفی. مکتب های یادگیری: در روان شناسی پرورشی مکتب های یادگیری متعددی … می یابند نه از مجموعه هایی از تصاویرذهنی جزیی که از راه تداعی به یکدیگر مرتبط می شوند لذا از آنجا که پدیده های ادراکی جنبه کلی دارند یادگیری را باید با توجه …

از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری – …

۶ شهریور ۱۳۹۶ – پیشتر رویکردهای یادگیری سیار شامل تکنولوژی، تحرک، فردگرایی، یادگیری هم لحظه و یادگیری الکترونیکی به همراه نظریه های یادگیری سیار شامل رفتارگرایی، شناخت گرایی، سازاگرایی، نظریه فعالیت، یادگیری موضوع محور، مشارکتی، گفتمانی، مادام العمر و غیره مورد بررسی قرار گرفته و بالاخره چشم اندازهای آتی …

نظریه‌های فرهنگی را چرا و چگونه تدریس کنیم؟ | فرهنگ شناسی

متن زیر، مقاله من در رابطه با تدریس نظریه های علوم اجتماعی بویژه نظریه فرهنگی است، که درفصلنامه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره ۱۲، شماره ۴۴، پاییز ۱۳۹۵ منتشر شده است. من در این مقاله به بررسی … امروزه محققان «درس پژوهی» نشان دادهاند که تدریس و یادگیری هر دانشی به مجموعه وسیعی از عوامل بستگی دارد. آموزش نظریه‌های …

روانشناسی چیست؟ | مشاوره روانشناسی فول فکر

شاخه های مهم روان شناسی را می توان به شرح زیر عنوان کرد: روان شناسی بالینی: روان شناسی بالینی شاخه ای از روان شناسی است که به افراد مسأله دار کمک می کند تا با الزام ها و اجبار های زندگی سازگار شوند. آن ها مسائل بسیار متعددی را بررسی می کنند، از جمله اضطراب، افسردگی، نبود انگیزش… در روانشناسی بالینی برای ارزش یابی مسائل، …

[PDF]مدیریت ، سازمان و سوابق تاریخی مدیریت چیست؟

شدن با مفاهیم مدیریت و سازمان و شناخت نکات مهم و قابل توجه این دو مفهوم، در زیر به توضیح آن می …. میالدی(: انتشار کتاب مزیت رقابتی و تشریح اصول اساسی رقابت ….. جهت یادگیری های جدید در دیدگاه ها. ی سیستمی: یادگیری سازمانی و نظریه آشوب. یادگیری سازمانی. در این نظریه تاکید بر این نکته است که سازمان ها نیز مانند ذهن انسان ها …

نظریه های یادگیری|pawl – xo1.ir

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل. نظریه های یادگیری. مقدمه : یادگیری تغییر نسبتا دایمی در رفتار است که در نتیجه تمرین حاصل شده است. … نظریه های یادگیری اصولاً هر فعالیتی یک مبنای نظری دارد که منتج از یک سری تحقیقات و تابع یک اصول و شناخت کلیت یافته¬ای است . نظریه به معنای وسیع عبارتست …

[PDF]ها در مطالعات شاخص و سالمت اجتماعی:ابعاد، محورها، جهانی و ایرانی

توسط محمد توکل – ‏۲۰۱۶
نظریه. های سالمت. اجتماعی، ابعاد، شاخص. ها و م. ؤ. لفه. های سالمت اجتماعی در. جهان و ایران بررسی شد. طرح مساله. موضوع اصلی این مطالعه، سالمت اجتماعی در ادبیات نظری جهانی و …. شاخص. های آن نیز از دیدگاه خود پرداخته است. ائتالف جماعت. های سالم انتاریو. ۹٫ در سال. ۵۰۰۱٫ مؤلفه. های زیر را برای. مفهوم سالمت اجتماعی در نظر گرفته است: •. محیط.

[PDF]ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی در آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی – دکتر مونا احمدمخبری

Teaching Theory: Behaviorism. آﻣﻮزش. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ای. اﺻﻮل. ﻣﻬﻢ. ﯾﺎدﮔﯿﺮی. رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ. را. ﺑﻪ. ﺷﺮح. زﯾﺮ. ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار. داده. اﺳﺖ . •. اراﺋﻪ. ﻣﻄﺎﻟﺐ. در. ﮔﺎم. ﻫﺎ. ﯾﺎ. ﻣﺮاﺣﻞ. ﮐﻮﭼﮏ. •. ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ …. ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮاﯾﯽ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺾ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ راﺑﺮت ﮔﺎﻧﯿـﻪ رواﻧﺸـﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑـ. ﺎﯾﯽ ﺑـﻮد . وی. آﻣﻮزش را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از روﯾﺪاد ﻫﺎ و راﻫﺒﺮد ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه …

[PDF]1 آزﻣﻮن

ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﯾـﺎ روش. ﻫـﺎی. ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮورﺷﯽ . ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش. ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐﻤـﯽ و ﮐﯿﻔـﯽ . ﻣﺮاﺣـﻞ. اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ. ). ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺷـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﯿـﺎژه. (. ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ زﯾﺮﺑﻨـﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮﯾـﻪ رﺷـﺪ … ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮ در رﻓﺘـﺎر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل . ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺷـﻨﺎﺧﺖ . ﺗﺤﻠﯿﻠـﯽ ﺑـﺮ ﻓﺮآﯾﻨـﺪ. ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻧﺴﺎن . ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻔﮑﺮ . ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﮑـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﯽ. ).

[PDF]مدل رابطه ای یادگیری مشارکتی برخط و راهبردهای آموزشی …

نظریه های یادگیری نوین بر نقش مشارکت در یادگیری مؤثر تأکید می کنند. یکی از … امکان می دهد تا فعاالنه در فرایند یادگیری درگیر شوند و بوسیلۀ آن شناخت خود را در ساختاری اجتماعی در معرض نقد و. بررسی دیگر ….. راهبردهای آموزشی که در اینجا پیشنهاد می شوند برای استفاده در یک تجربه یادگیری مشارکتی برخط با ساختار پایه زیر.

[PDF]آموزش از راه دور در عصر دیجیتال (با محوریت ارتباط گرایی)

مقاله حاضر بررسی شیوه آموزش و یادگیری در عصر دیجیتال و تاثیر ارتباط گرایی بر آن می باشد. و با بررسی سیستماتیک … باالخص دوره های آموزش از راه دور باید دوره های خود را با توجه به این نظریه طراحی کرده تا فراگیران به نحو فعال. در تولید دانش، خلق … از نظریه رفتارگرایی و شناخت گرایی بیشتر از جدیدترین. نظریه یعنی ساختن …

روانشناسی – نظریه های حافظه

روانشناسی – نظریه های حافظه – روانشناسی شناختی.سلامت جسم و ذهن.روانشناسی عمومی.بازسازی ذهنی.شناخت گرایی.روانشناسی سلامت. … او نشان داد که چگونه می توان حافظه آدمی را با دقت بررسی نمود و نیز چند رابطه مهم تجربی منحنی های یادداری و یادگیری را شناسایی کرد که از آزمون زمان سربلند بیرون آمده اند. توجهات نظری ابینگهاوس در مورد این …

[PDF]Untitled – ResearchGate

مجموعه مقالات اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی … هدف از انجام پژوهش بررسی مطلوبیت اجتماعی در روابط میان فردی برای پیش گیری از آسیب های اجتماعی با تاکید بر تئوری انتخاب است و … و نظریه انتخاب برای انسان ها نیازهایی ژنتیکی را قائل شده است که این نیازها را به ۵ دسته تقسیم می کند (مشیریان فراحی، ۱۳۹۲)،.

[PDF]ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ CSTC Newsletter – ستاد نانو

ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی. ﻓﺮاوان ﻋﻠﻢ. (. از ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ. زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ. ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻐﺰی. اﺳﺖ. ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از ﻣﻐﺰ و …. آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻘﻼﻧﯽ. ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزﯾﻬﺎ، ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﯽ …

[PDF]کتاب سپهراندیش+نسخه نهایی ۲ – Scholar Commons

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫـﺎ در. ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت. ﻋﻠﻤـﯽ. ” ، ﮐـﻪ. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺧﺘﺼﺎص داده ام . ﺛﺎﻧﯿﺎ، ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ و ﻋﻤﺪا ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ. ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ …. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. : اﺻﻮل … ﻻﺗﯿﻦ scientia. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ. ۱٫ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻠﻢ اﺷـﺎره ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و. ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﭘﮋوﻫﺶ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ” روش ﻋﻠﻤﯽ. ” ﻣـﻮرد.

نظریه های یادگیری | رایت دانلود

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ – نظریه های یادگیری. اصولاً هر فعالیتی یک مبنای نظری دارد که منتج از یک سری تحقیقات و تابع یک اصول و شناخت کلیت یافتهای است. نظریه به معنای وسیع عبارتست از تعبیر و تفسیر حوزه ای از شناخت. در نتیجه براساس این تعریف، نظریههای یادگیری اصول کلیت یافتهای هستند در زمینه یادگیری و شرایط آن.

[PDF]دریافت فایل

۳ بهمن ۱۳۵۲ – یکی از محور های موضوعی نشریه به شرح زیر باشد: رصد و مهندسی فرهنگی کشور. آسیب شناسی …. ۲۰۱٫ بررسی فرهنگ سازمانی شورای فرهنگی اجتماعی زنان. حامد مخبردزفولی، غالمرضا عباسی … دستیابی به »نظریه فرهنگ« اسالمی، از رهگذر کاوش های فلسفی مبتنی بر حکمت اسالمی. در باب فرهنگ، فراچنگ می آید؛ پـرداختن …

[PDF]تبیین دلالت های معرفت شناختی رویکرد سازنده گرایی در … – …

ﭼﻜﻴﺪه. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ،. ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. روﻳﻜﺮد ﺳﺎزﻧﺪه. ﮔﺮاﻳﻲ در ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ؛ ﻣﺎﻫﻴـﺖ و ﻣﻔﻬـﻮم،. اﺻﻮل، اﻫﺪاف و روش. ﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . روش. اﻧﺠﺎم ﭘﮋ ….. ﺳﺎزﻧﺪه. ﮔﺮاﻳﻲ، ﻳﻚ داﻧﺶ. ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮی. اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎی دا. ﻧﺶ. ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮی. ﮔﺬﺷﺘﻪ،. ﺗﺒﻴ. ﻲﻴﻨ. ﺗﺎزه از ﻣﺎﻫﻴﺖ داﻧﺶ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻳﺎدﮔ. ﻴﺮی. ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ. دﻫﺪ. ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﻲ. اﻳﻦ.

[PDF]اصل مقاله (۱۷۹ K)

توسط متوسلی – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
یادگیری افراد است. از این رو در مقاله حاضر با بهره گیری از شیوه مطالعه اسنادی، پس از. بررسی اجمالی مباحث علوم و اقتصاد شناختی، به بررسی آرا و نظرهای داگلاس نورث، در حکم … مبتکر نظریه هوش های چندگانه، دیدگاههای نورث را نقد و بررسی کردیم. …. پرورش شناختی، شناخت اجتماعی و روان شناسی سیاسی، روانشناسی تحلیل اطلاعات،.

نظریه های یادگیری – babono.ir

۸ بهمن ۱۳۹۶ – نظریه های یادگیری. اصولاً هر فعالیتی یک مبنای نظری دارد که منتج از یک سری تحقیقات و تابع یک اصول و شناخت کلیت یافتهای است. نظریه به معنای وسیع عبارتست از تعبیر و تفسیر حوزه ای از شناخت. در نتیجه براساس این تعریف، نظریههای یادگیری اصول کلیت یافتهای هستند در زمینه یادگیری و شرایط آن.

[PDF]مطالعات علم و فناوری:مروری بر زمینه های جامعه شناسی فناوری

ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻧﺨﺴﺖ دو. ﭘﺎراداﻳﻢ. ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻌﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ ﺳﻪ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻣﻄﺮح در. ﭘﺎراداﻳﻢ ﺗﻌﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی. (. ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ. ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ،. ﻧﻈﺎم. ﻫﺎی ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و. ﻛﻨﺸﮕﺮ. -. ﺷﺒﻜﻪ. ) و دﻻﻟﺖ. ﻫﺎی اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت در. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ. ﺷﻮد . *. دﻛﺘﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ.

[PDF]اثر بخشی مداخله رفتاری بر مبنای تئوری شناختی اجتماعی در …

توسط RN Fatemeh – ‏مقالات مرتبط
های یادگیری باتجربه مستقیم از طریق مشاهده رفتار دیگر. افراد و پیامدهای رفتار. به. طور. جانشینی می. تواند اتفاق بیافت. د. Gibson (2004). چهارعنصر اساس تئوری باندورا را به شرح. زیر. ذکر می. کند. الف. ) فرایند یادگیری مشا. هده. ای ب(. تعیین. کنندگی متقابل ج( خودتنظیمی د خودکارامدی. ۱۸) .(. بر. اساس. نظریه شناختی اجتماعی برنامه.

[DOC]مقدمه

برونر دیدگاه های خود را در کتابی به نام به سوی یک نظریه آموزشی مطرح کرده است. وی یادگیری را یادگیری اکتشافی معرفی می گند. برونر معتقد است که نظریات آموزشی باید جوابگوی این سؤال باشند که چگونه می توان بهتر و بیشتر آموخت نه آنکه تنها به توصیف و تشریح یادگیری بپردازند. به اعتقاد او باید شاگرد را با مسئله روبرو …

[PDF]مطالعات بازی – بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

برای مثال کیلی مدل. بازی تجربی را مبتنی بر نظریه یادگیری. ۲۰و طراحی بازی ۱۹، نظریه جریان ۱۸تجربی. می داند و در مدل پیشنهادی خود بر اهمیت. طراحی دقیق بازی و برطرف سازی چالش ها. تأکید دارد. این پژوهش ها عالوه بر بررسی مدل ها. و یا کاربرد بازی های رایانه ای جدید و. بررسی اثرات آنها، به طراحی بازی های. جدیدی در این عرصه پرداخته …

نظریه های یادگیری – w56.ir

۲۴ اسفند ۱۳۹۶ – نظریه های یادگیری: هزینه درمورد نظریه های یادگیری یک سرمایه گذاری برای شماست. بررسی مقاله نظریه های یادگیری در این سایت و استفاده از آن در مقاله خود. تنوع مطالب درمورد نظریه های یادگیری تنها در وبسایت ما می توانید مشاهده کنید. دنبال یه مقاله توپ درمورد نظریه های یادگیری می گردی؟ زود بیا اینجا. قا.

تحقیق نظریه های یادگیری | ایران مقاله

۱ فروردین ۱۳۹۷ – تحقیق نظریه های یادگیری: Get student projects titled تحقیق نظریه های یادگیری at a very low cost. Payment and … یادگیری نه تنها در آموختن خاص مطالب درسی، بلکه در رشد هیجانی، تعامل اجتماعی و حتی رشد شخصیت نیز دخالت دارد. مثلا یاد می … نظریه به معنای وسیع عبارتست از تعبیر و تفسیر حوزه ای از شناخت.

[PDF]تلفیق نظریه های مبادله و شبکه: بسط نظریه … – مجلات علمی …

توسط کاظم حاجی زاده – ‏۲۰۱۶
نظریه ها که مجموعه ای از مفاهیم به هم مرتبط برای تبیین بخشی از جهان طبیعی یا اجتماعی. هســتند، هم وسیله علم و هم … بودن واقعیت های اجتماعی را آشکارا به رسمیت شناختند و به تلفیق نظریه های )کالسیک( همت. گماشتند. این یک پروژه … انواع محدودیت ها شناخت ما را از حقیقت مطلق دور می کنند به طوری که در قلمروی علم فقط. می توانیم از حقیقت …

[PDF]بررسی مفهوم خودکارآمدی در نظریه شناخت اجتماعی باندورا

پیش بینی کند. مقاله ی حاضر به بررســی مفهوم خودکارآمــدی از دیدگاه باندورا و‏ …. به نقل از کوربانگلو: ۲۰۰۳(. ترغیب اجتماعی: هدف ترغیب کالمی، القا کردن به فرد برای مواجه شــدن با کار . یا به کار بردن توانایی های خود برای موفقیت است.)آپل بائوم و هره:‏ … به کارگیری اصول نظریه ی یادگیری اجتماعی به همراه پاداش های‏.

[PDF]کارشناسی‌ارشد ذهن، مغز و تربیت

است، زیرا مربیان با شناخت بهتر کار کردهای ذهن مغز و با برنامه ریزی درسی مبتنی بر نظریه های … بررسی کتب، مجلات و نشریات تخصصی حوزه مطالعات ذهن، مغز و تربیت … ویژگی های برنامه : برنامه درسی دوره ی کارشناسی ارشد علوم شناختی: ذهن، مغز و تربیت شامل ۳۲ واحد درسی به شرح. زیر است: دروس جبرانی. ان واتا۔ واحدهای اجباری.

[PDF]ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﺍﻥ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘ

توسط اسکندری – ‏۲۰۱۳
ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ. ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻨﺠﺮ. ﺑﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺑﻪ ﻧﺎﻡ. « ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ. » ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ. ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻬﻢ ﭘﺪﻳﺪﻩ. ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. : ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻋﺎﻃﻔﻪ، ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ، ﻫﻮﻳﺖ، … ﺩﺭ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫـﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪﻫﺎﻱ ﺫﻫﻨـﻲ ﺩﺭﻭﻧـﻲ ﺗﻠﻘـﻲ. ﻣــﻲ. ﮔﺮﺩﻧــﺪ، ﺩﺭ ﺑﺴــﺘﺮ ﮔﻔﺘﻤــﺎﻥ ﺷــﻜﻞ ﻣــﻲ. ﮔﻴﺮﻧــﺪ . ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕــﺮ، ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﺭﻳﺸــﻪ ﺩﺭ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻴﻦ …

[PDF]بررسی میزان آگاهی مدرسان ناجا از حیطه ها و نظریه های یادگیری و …

۶٫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪرﺳﺎن. ﻧﺎﺟﺎ. از ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی. ﯾﺎدﮔﯿﺮی و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف از اﺟﺮای دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺟﺎ. ،. آﻣﻮزش. و ﭘﺮورش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺮوی. اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﮑﺘﺒﯽ ﭘﻠﯿﺲ در ﺷﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﻧﺎﺟﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه …

[PDF]ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻘﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎرﺑﺮد روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻋﻠﻮم – علوم و فنون …

توسط مجیدی – ‏۲۰۱۷
ﻫـﺎی رﻓﺘـﺎرﮔﺮاﯾﯽ. در ﺑﺮرﺳﯽ. ذﻫـﻦ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد آن، ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ. ﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ در رﯾﺎﺿـﯿﺎت، ﻋﻠـﻮم اﻋﺼـﺎب، ﻧﻈﺮﯾـﻪ. اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، اﻫﻤﯿﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻋﻠﻮم راﯾﺎﻧﻪ، دﯾﺪﮔﺎه. ﻫﺎی ﺗﺤـﻮﻟﯽ. در زﺑﺎن. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﺎﻣﺴﮑﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧـﺪ و ﻣﺤـﯿﻂ را ﺑـﺮای ﻇﻬـﻮر ﻋﻠـﻮم ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ. ﻣﻬﯿـﺎ ﮐﺮدﻧــﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧــﺪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ذﻫـﻦ و ﻣﻔــﺎﻫ. ﯿﻢ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ آن از ﻗﺒﯿـﻞ ﺣﺎﻓﻈــﻪ، ادراک،. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪی، ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت، زﺑﺎن و ﻏﯿﺮه …

صورت مسئله های اصلی نوروساینس فرهنگی | Mahsa Ahadian …

۲۱ اسفند ۱۳۹۳ – اما، نوروساینس فرهنگی رویکرد تجربی جدیدی برای اثبات تعامل های دو طرفه ی بین فرهنگ و بیولوژی را به وسیله ی ادغام نظریه ها و روش های علوم روانشناسی … حوزه ی نوروساینس اجتماعی که چگونگی کمک کردن مکانیزم های نوروبیولوژی (مانند نورونهای آینه ای) به انتقال فرهنگی (یادگیری های تقلیدی) را بررسی می کنند، با …

[PDF]بررسی الگوی توسعه حرفه‌ای دانشجویان دکتری … – مجله آموزش …

چکیده. مطالعۀ حاضر در پی ارائه مدلی جهت تبیین توسعه حرفه. ای دانشجویان دکتری رشته علوم تربیتی است. به جهت. عدم. کفا. تی. مدل. های. ارائه. شده. در ادبیات موجود برای تبیین توسعه حرفه. ای دانشجویان رشته. علوم تربیتی در ایران و. به دست آوردن داده. هایی متناسب با زمینه. موردمطالعه. ، از روش کیفی. نظریه. مبتنی بر زمینه.

[PDF]ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﭘﻴﺎژﻩ ﻭ ﻛﻮﻟﺒﺮگ ﻭ ﺑﺎﻧﺪﻭﺭﺍ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﻧﻘﺪ

ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﮔﺮﺍﻳﻲ ﺍﺟ. ﺘﻤﺎﻋﻲ. (. ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺭﺷـﺪ. ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﭘﻴﺎژﻩ ﻭ ﻛﻮﻟﺒﺮگ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﺎﻧـﺪﻭﺭﺍ ﺍﺳـﺖ. ) ﺩﺭ ﻣﺮﻛـﺰ. ﺗﻮﺟﻪ ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ ….. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ. ﺩﻭ. ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺭﺷﺪ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻣﺮﺗﺒﻂ. ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ. ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ .ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ،. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻫ.

سرشت علم و جایگاه آن در استانداردهای آموزش علوم – جزیره دانش – …

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ – در نسل جدید استانداردهای آموزش علوم، شناخت پایه ای از سرشت علم در چارچوب زیر تعریف شده است: – بررسی های علمی با روش های گوناگون انجام می شود. – دانش علمی بر پایه شواهد تجربی است. – دانش علمی در پرتو شواهد جدید، بازبینی می شود. – مدل ها، قانون ها، سازوکارها و نظریه های علمی، پدیده های طبیعی را توضیح می دهند.

[PDF]: ﻧﻈﺮﻳّﻪ ای ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد ﺁﮔﺎهﻲ و هﻮﺷﻴﺎری ﺷِﻜﻞ دَهﻲ و ﺳﻴﺴﺘ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﻈﺮﻳﻪ ای آﻪ ﺕﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد زﻳﺮ را. ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻧﺪهﺪ، هﻴﭽﻜﺪام از ﺁﻧﺎن را. ﺕﻮﺿﻴﺢ ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ . ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎ و ﻣﻌﻘﻮﻻت و ﻣﻌﻨﻮﻳّﺎت ﺕﺠﺮﺑﻪ ی اﻧﺴﺎﻧﻲ. : ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺧﻮدﺁﮔﺎهﻲ، ادراک، ﺷﻨﺎﺧﺖ،. ﺡﺎﻓﻈﻪ، ﻳﺎدﮔﻴﺮی، آﻨﺠﻜﺎوی، درک ﺷﻬﻮدی، ﻋﻮاﻃﻒ، ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ ﺟﻤﻌﻲ، ﺡﺎﻟﺖ هﺎی. دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ﻩ ی رواﻧﻲ، ﮔﺴﺴﺘﮕﻲ رواﻧﻲ. ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎی ﭘﻴﺮا. -. رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﭘﺪﻳﺪﻩ هﺎی روﺡﻲ رواﻧﻲ. : ﭘﻴﺶ ﺁﮔﺎهﻲ، ﺕﻠﻪ ﭘﺎﺕﻲ، دُورﺑﻴﻨﻲ، ﺟُﻨﺒﺎﻧﺶ. رواﻧﻲ.

[PDF]ﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳ روان وﯾﮕﻮﺗﺴﮑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮ – پژوهشگاه علوم …

توسط رشتچی – ‏۲۰۱۲
ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را روﺷﻦ. ﻣﯽ. ﺳﺎزد . ﮐﻠﯿﺪواژه. :ﻫﺎ. رﺷﺪ زﺑﺎن و ﺗﻔﮑﺮ، ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺠﺎور رﺷﺪ، ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. ﮔﺮی، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای. ﮐﻮدﮐﺎن . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ. رﺷﺪ ﮐﻮدک ﺑﺮای درک اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ. ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ….. ﻫﯿﮑﻤﻦ،. ۱۹۸۶ :۱۱( . در. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ و. ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺿـﯿﺢ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن، ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی زﺑﺎن را ﺗﻮﺿﯿﺢ. دﻫﺪ . ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﭘﯿـﺎژه ﺣـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪ را ﺑـﻪ. ﺷـﮑﻞ. ﺧﻮدﻣﺪار در ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و رﺷﺪ ﻗﺮار. ﻣﯽ.

تکنولوژی آموزشی – مقایسه سه رویکرد رفتارگرایی شناخت …

در شناخت گرایی به یافتن راه حل های متفاوت در پاسخ به حل مسئله ، بها داده می شود . در کلاس های درس شناخت گرا ، فراگیر در یادگیری فردی فعال است . در شناخت گرایی بر کسب تجربه و تعامل با محیط در هنگام یادگیری تاکید می شود . شناخت گرایی ، فرآیندهای ذهنی را مورد توجه قرار می دهد . ٣ نظریه ی شناخت گرایی یکی از نظریه های قابل …

[PDF]بررسی وش ناخت دانش بومی و بکارگیری آن در — پایدار

نوآوری مورد تاکید قرار گرفته و با هدف موفقیت خالقیت، ضمن استناد بر تحقیقات انجام شده در. این حیطه، ابعاد مرتبط دانش. و مدیریت نوآوری بررسی. و تشریح می. شود … این امر حاصل یادگیری. است، بنابراین نتیجه آنرا می. توان دانش نامید. در مهارتهای شناختی تشخیص مؤلفه شناختی از. مؤلفه. های فرعی شناخت دشوارتر است، اما با این حال از …

[PDF]تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی بر بهبود عملکرد حل …

توسط M Bayrami
ه به تاثیرات مثبت این روش بر بهبود عملکرد حل مساله افراد مبتال به ناتوانی یادگیری ریاضی، این مطالعه … اثربخشی توانبخشی روانی. -. اجتماعی در کاهش. عالئم منفی و بهبود مهارت. های اجتماعی مبتالیان به اسکیزوفرنی مزمن. مجله روانشناسی. و روان. پزشکی شناخت،. سال. چهار …. و توانبخشی شناختی، با درگیر کردن و بکارگیری مجموعه.

[PDF]رویکردهای نظری و کاربردی در اختلال های اضطرابی در کودکان

واژه. ﻫﺎی. ﮐﻠﯿﺪی. : اﺧﺘﻼل ﻫﺎی اﺿﻄﺮاﺑﯽ، درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. -. رﻓﺘﺎری، ﻧﻈﺮﯾﻪ آدﻟﺮی. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺗﻌــﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌــﺪدی از اﺿــﻄﺮاب وﺟــﻮد دارد، ﯾﮑــﯽ از. ﺗﻌﺎرﯾﻒ. « ﺗـﺮس ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ. ﻫـﺎی واﻗﻌـﯽ ﯾـﺎ. ﺗﺨﯿﻠﯽ. » … ﺎره ﮐـﺮد. ﮐﻮدﮐـﺎن دارای اﺧـﺘﻼل. ﻫـﺎی. اﺿﻄﺮاﺑﯽ، دارای ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ. ﺗﺮ، ﻣﺸﮑﻼت. ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺎﻻن و ﺿـﻌﻒ در ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ. ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﯿﺒﺖ. ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﯿـﻮب.

شناخت درمانی در منابع اسلامی | معرفت

۲ آذر ۱۳۸۹ – با ظهور اسلام روش های علمی – انسانی درمانی توسط دانشمندان مسلمان شکل نوی به خود گرفتند؛ آنان با مصاحبه و بررسی تاریخچه زندگی بیماران روانی، به ارائه … که در بعضی موارد، مختص خود آن است و در سایر نظریه ها ردپایی از آن ها دیده نمی شود و در بعضی موارد، این روش ها قابل انطباق با نظریه های مشاوره می باشند و یافته های …

[PDF]بررسی نظریه های یادگیری و کاربردآنها در آموزش دکتر رضا …

در این مقاله درباره سه نظریه مهم. یادگیری. ،. شامل رفتارگ. رایی. ،. شناخت گرایی و سازنده گرایی بحث شد . از آنجا که این نظریه های. یادگیری کامل نیستند و. هر کدام نوع …. فلسفه زیر بنایی این رویکرد، عینیت گرایی. ٢. است. بر اساس ف. لسفه عینیت گرایی، مفاهیم و جلوه. های محیط. اجتماعی واقعیت عینی دارند و مستقل از افرادی هستند که آن …

نظریه های یادگیری

۱۸ فروردین ۱۳۹۷ – تحقیق در مورد نظریه های یادگیری. دسته بندی: وورد. نوع فایل: .doc (قابل ویرایش و آماده پرینت). تعداد صفحه: ۱۵ صفحه. قسمتی از متن. doc: نظریه های یادگیری. مقدمه: یادگیری تغییر نسبتا دایمی در رفتار است که در نتیجه تمرین حاصل شده است. تغییراتی در رفتار که حاصل اش (و نه تمرین) ، با شرایط موقت جاندار (مثل …

میگنا – مقایسه نظریه رشد شناختی پیاژه و نظریه اجتماعی …

امروزه یکی از مسائل مهم و قابل توجه در زمینه رشد شناخت، تمرکز بر زمینه های اختلاف بین نظریه رشد شناختی پیاژه و نظریه اجتماعی فرهنگی لئوویگوتسکی است. … گفتار خصوصی به کودک کمک می کند تا به بررسی و تفکر درباره رفتار خود نماید، گفتار خصوصی جهت عملکرد و رفتار کودک را تعیین می کند. هدایت خود ، رفتار را طرح …

[PDF]اصل مقاله

ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ. ﺗﺮ. ﺳﺒﻚ. ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮی ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮی. و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ. آن. ﻫﺎ. ﻛﻤﻚ ﻛﺮد . اﻳﻦ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎ از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎی ﻓﺮدی و از. ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ زﻳﺮ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ. (. ﻫﻤﺎﻳﻮﻧﻲ و ﻛﺪﻳﻮر،. ).۱۳۸۵٫ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روﻳﻜ. ﺮدﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ی. ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻓﺮاد، ﻧﻈﺮﻳﻪ. ی ﺳﺒﻚ. ﻫﺎی. ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻠﺐ اﺳﺖ . ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ.

[PDF]علم اطلاعات و دانش شناسی

رشته علم اطلاعات و دانش شناسی با سابقه بیش از ۴ دهه در دانشگاه های ایران، هم اکنون با بازنگری های. انجام شده به … شناسی است که شامل فرایند مداوم شناخت کسب، سازماندهی ممیزی، اشاعه توسعه و کاربست اخلق دانش مرتبط با فعالیت. های یک … تعداد واحدهای درسی دوره دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی در هر گرایش ۳۶ واحد و به شرح زیر. ایت.

[PDF]نظریه ذهن

شناخت اجتماعی است و سعی در تبیین. محدودیت های موجود در کسب دانش را دارد، محدودیت هایی. که اختصاص به درک نظریه ذهن دارد)سورین،. ۱۹۹۷٫ (. به. عبارتی دیگر در رویکرد جدید، درک. TOM. به عنوان حیطه اختصاصی از دانش، که دارای فرایندها و مکانیسم های یادگیری. مختص به خود می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. افزایش پژ. وهش در نظریه …

نظریه های مدیریت رفتار سازمانی » باشگاه تخصصی

۸٫ تئوری زیر بنای عمل است تعریف رفتار: مجموعه عقاید اعمال ابورها و طرز تلقیات یک فرد است. رفتار گرایان: ۱٫ انسان را از طریق رفتار باید شناخت ۲٫ منشا رفتار محرکها هستند ۳٫ محرکها محیطی هستند انها از بعد مکانیکی به انسان نگاه میکنند و ذهن انسان را حوضی میدانند که از یک طرف به آن آب وارد می شود. انسان در مقابل محرک عکس العمل …

نظریه ساختن گرایی – Tebyan – تبیان

۳ شهریور ۱۳۹۰ – فلسفه ی زیر بنای نظریه ی یادگیری ساختن گرایی با نظریه های رفتاری و پردازش اطلاعات، متفاوت است. عینیت گرایی که فلسفه ی زیر بنایی … ساخته می شود.» روان شناختی که به طور مختصر بررسی خواهیم کرد، بر این فرض فلسفی استوارند و نظراتی در خصوص چگونگی رسیدن به شناخت و یادگیری ارائه می کنند: …

[DOC]بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی … – توسعه …

برنامه ریزی استراتژیک، با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان ، فرصت ها و تهدیدهای محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را شناسایی می کند و با درنظر داشتن ماموریت و اهداف بلند ….. اهمیت استراتژی و هدف کلی در ادبیات رهبری به خوبی نمایان است بسیاری از نظریه های رهبری نیز در این زمینه اتفاق نظر دارند انتخاب یک هدف از میان سایر اهداف از …

دانلود پایان‌نامه b (1951) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

نظریه پردازان هوش هیجانی، اعتقاد دارند افرادی که از لحاظ هیجانی بالاترند حالت های هیجانی خود را به نحو صحیح درک و ارزیابی می نمایند و می دانند چگونه و چه وقت احساسات …. در واقع مفهوم هوش هیجانی، یک حیطه چند عاملی از مجموعه مهارت ها و صلاحیت های اجتماعی است که توانایی های فرد برای تشخیص درک و مدیریت هیجان، حل مساله و سازگاری تاثیر …

تحقیق نظریه های یادگیری

۱۲ فروردین ۱۳۹۷ – یادگیری نه تنها در آموختن خاص مطالب درسی، بلکه در رشد هیجانی، تعامل اجتماعی و حتی رشد شخصیت نیز دخالت دارد. مثلا یاد می گیریم از چه چیزی بترسیم، چه چیز را دوست بداریم. چگونه مودبانه رفتار کنیم و چگونه صمیمیت نشان دهیم. نظریه های یادگیری اصولاً هر فعالیتی یک مبنای نظری دارد که منتج از یک سری …

شبکه های اجتماعی و شناخت علمی‌تر آنها | متمم

اگر خودتان را به گروه اخیر متعلق می‌دانید، پیشنهاد متمم این است که درس شبکه های اجتماعی و شناخت علمی‌تر آنها را پیگیری و مطالعه کنید. جدای از درس‌ها و بحث‌هایی که در زیر این عنوان برای شما مطرح می‌شود، متمم در پیام اختصاصی شما هم بحثها، اخبار و توضیحات مرتبط با این شبکه‌ها را برای شما مطرح خواهد کرد. البته فراموش نکنید که در …

نظریه های یادگیری | ۳۳۷۲۰

۲۰ اسفند ۱۳۹۶ – نظریه های یادگیری. مقدمه: یادگیری تغییر نسبتا دایمی در رفتار است که در نتیجه تمرین حاصل شده است. تغییراتی در رفتار که حاصل اش (و نه تمرین) ، با شرایط موقت جاندار (مثل خستگی یا حالات … یادگیری نه تنها در آموختن خاص مطالب درسی، بلکه در رشد هیجانی، تعامل اجتماعی و حتی رشد شخصیت نیز دخالت دارد.

[PDF]ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ارزش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻜ – مدرس هنر

توسط نیرومند – ‏۲۰۰۷
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎ و ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ. ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن. ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ؛ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮ. اﺳﺎس ﭘﻨﺞ ﻃﺮح اﺛﺮ. ﮔﺬاری ﺑﺮ. ﻧﮕﺮش. ،ﻫﺎ. ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و. ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺳﺮﻳﺎل. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. : اﻟﻒ. ) ﻃﺮح ﻣﺤﺮک و ﭘﺎﺳﺦ. )ب. ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. )ج. ﻃﺮح اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ. )د. ﻃﺮح اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ـﻫ. ) ﻃﺮح ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ. [. ،۱۱٫ ﺻﺺ. ۱۵۰ – ۸۵٫ ] . ﺑﺨﺶ دوم. : ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺗﻐﻴﻴﺮ …

[PDF]شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهها …

۱۲ آذر ۱۳۹۳ – تاریخ پذیرش: ۰۲٫ /. ۰۵٫ /. ۱۳۹۴٫ چکیده. هدف تحقیق. حاضر. بررسی. و. شناسایی. قابلیت. های. اشتغال. پذیری. در. بین. دانش. آموختگان. دانشگاه. ها. و. مؤسسات …… مهارت. های. توسعۀ. فردی،. آکادمیک. و. کسب. و. کار. ۷و. زیر. مقوله. شناسایی. شد. که. به. شرح. در. جدول. ۲٫ آمده است. شرایط. علّی . مجموعه. شرایطی. است. که. سبب.

نشریه الکترونیکی شناسه – علم اطلاعات و سامانه های اطلاعاتی …

۱۲ مرداد ۱۳۹۶ – تا کنون بیشتر پژوهش‌های رشته علم اطلاعات در حالت کلی و زیرمجموعه‌های موضوعی آن به بررسی اطلاعات به عنوان یک موجودیت بیرونی پرداخته‌اند. … قرار دهد و با ترکیب نظریه های علمی روان شناسی شناختی و مدل های محاسباتی با داده های ازمایشی مغز به هدف اصلی خود که درک ماهیت شناخت از بعد عصب شناختی است، دست یابد.

آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدل های تصمیم گیری – …

۳-تصمیم گیری در شرایط تعارض[۴۳]: برای زمانی است که استراتژی های رقبا برای یک تصمیم گیرنده جایگزین متغیرهای غیرقابل کنترل از شرائط تصمیم گیری او ….. ساز در تصمیم گیری مطرح می نمایند و معتقدند که اندیشه انسان و در نتیجه، تصمیم گیریهای او، تابع مجموعه ای از عوامل مختلف است که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:.

[PDF]روان شناسی رشد – farhikhteganp.ir

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن راه داﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮاﻧﺴﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ای از ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ، ﺑ. ﻪ. روز ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻣﻄﺎﻟﺐ ر. ﻓﺮﻧﺲ ….. ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻓﺮوﯾﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از. : •. ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻨﺴﯽ. •. ﺑﯿﻤﺎران او ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. •. ﻓﺮوﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺮد. •. ارﯾﮏ ارﯾﮑﺴﻮن. ﻧﻈﺮﯾﻪ رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ …

[DOC]نظریه های یادگیری ۱-نظریه رفتار گرایی – دانشگاه آزاد اسلامی …

کاربرد نظریه های یادگیری در برنامه درسی. استاد درس: دکتر رحمانی. تعریف یادگیری. همه در مورد اینکه یادگیری اهمیت دارد توافق نظر دارند، اما در مورد علل، فرآیند و نتایج یادگیری اختلاف نظر دارند. یک تعریف همگانی که مورد قبول همه نظریه پردازان، پژوهشگران و مربیان باشد وجود ندارد. تعریف زیر یک تعریف کلی از یادگیری است که اکثر …

[PDF]The Core of Design Thinking and its Archi- tectural …

توسط B Hooshyar Yousefi – ‏۲۰۱۶
پاالسما ]معمار و نظریه پرداز برجسته فنالندی[ در مورد ادراک و احساس. فضا می گوید: معماری عمیقا ریشه در احساسات … در فرآگرد معماری و نیز آموزش طراحی، جنبه های اجتماعی و فرهنگی. موضوع که از طریق شفاهی، تصویری و عینی ….. واقع یک مجموعه سواالت، با استدالت خاص، اثرات مثبتی در یادگیری. ارایه شوند به این معناست که ۲۵دانشجویان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *