دانلود کامل بررسی و تشریح نظریه های شناخت گرایی از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری

Published on Author adminLeave a comment

بررسی و تشریح نظریه های شناخت گرایی از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری

هدف از این تحقیق بررسی و تشریح نظریه های شناخت گرایی از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد
دسته بندی کامپیوتر و IT
بازدید ها ۲
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۸

بررسی و تشریح نظریه های شناخت گرایی از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود تحقیق رشته کامپیوتر

بررسی و تشریح نظریه های شناخت گرایی از زیر مجموعه های نظریه های یادگیری

نظریه های شناخت‌گرایی
به طور کلی نظریه‌های یادگیری در سه دسته مهم تداعی‌گرایی،‌ شناخت‌گرایی و شناخت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این بخش به تشریح نظریه های شناخت گرایی می‌پردازیم.
در رفتارگرایی عقیده کلی بر این است که همه یادگیرندگان در اصل برابرند، اما شرایطی که بر آنها تاثیر می‌گذارند متفاوتند. همین شرایط موجب تفاوتهای رفتاری می‌شوند.
ساخت‌گرایی برخلاف رفتارگرایی به بررسی علمی رویدادهای ذهنی می‌پردازد. این رویدادهای روانی عبارت از اکتساب، پردازش، اندوزش و بازیافت اطلاعات است. بر این اساس تاکید اصلی در تحلیل شناختی یادگیری در ساخت روانی یا ذهنی یادگیرنده است که نه تنها معلومات پیشین او را در بر می‌گیرد، بلکه راهبردهاییی را نیز شامل می‌شود که ممکن است یادگیرنده برای تاثیر در وضع موجود به کار بندد. با این وصف مشاهده می‌شود که یادگیرندگان بسیار متفاوت می‌باشند. در واقع شبکه مفاهیم، راهبردها و ادراکهاست که تجربه را معنادار می‌سازند.
نظریه‌های شناخت‌گرایی بیانگر این واقعیت می‌باشند که یادگیرنده عامل اصلی و مهم کسب اطلاعات است. گروهی از روان‌شناسان معتقدند که همه توانمندیهای ما همچون ادراک، یادآوری، استدلال در یک نظام پیچیده‌ای سازمان‌ یافته‌اند که آن را شناخت می‌نامند. طرفداران نظریه‌های شناخت‌گرایی معتقدند که افراد آدمی می‌توانند به تعبیر و تفسیر اطلاعات بپردازند، پیچیدگیها و معماهای زندگی را از روی بینش حل کنند، رویدادها و مسایل روانی را پیش‌بینی نمایند و به تجربه‌های سنجیده و نامشهود سازمان دهند.
به طور کلی شناخت، هم‌فرایند دانستن و هم‌محصول عمل دانستن است و اندیشه‌ها اطلاعات، خاطره‌ها یا نمادهای روانی و فرایندهایی را در بر می‌گیرند که به وسیله نمادها کسب می‌شوند. در واقع به یاری پردازش شناخت آگاهیهاست که می‌توانیم آفریننده‌های فعال حقایقی باشیم که ما را به فراتر از الگوهای محرک – پاسخ می‌برند.
فرایندهای شناختی لزوماً با نظم و ترتیب و شکل خطی مشخصی رخ نمی‌دهند، بلکه می‌توانند به صورت موازی و پردازش همزمان با انواع مختلف اطلاعات و میزان و سرعت متفاوت ظاهر شوند. برای مثال، در حالی که مشغول حل یک مساله هستید، ممکن است به فکر نهار هم باشید، یا کوشش می‌کنید نامی را که بر سر زبان دارید به یادآورید و یا فشار گرسنگی حواس شما را پرت کند ضمن آنکه به فکر قرار ملاقات امروزتان نیز هستید و اینکه برای امتحان فردا چه کارهایی را باید انجام دهید و همه این رویدادهها ظرف چند ثانیه به خاطر شما خطور کنند.
نایسر، یکی از پرنفوذترین اندیشه‌وران ساخت‌گرایی، معنای کلی و گسترده فرایندهای شناختی را این‌گونه مشخص می‌سازد:
شناخت به همه فرایندهایی اطلاق می‌شود که در آن درون دادهای حسی به صورت تغییر شکل، تعبیر و تفسیر، اندوزش، بازیافت و کابرد به گونه‌ای آشکار و نهان و حتی بدون محرک پدید می‌آیند. اما باید توجه داشت که معلومات در خلاء ایجاد نمی‌شود، بلکه در قالب معلومات نظری و عملی وابسته به یک رشته عوامل ارتباطی جلوه می‌کند. اینها مواردی هستند که زیربنا و استخوان‌بندی نظریه‌های شناختی را تشکیل می‌دهند.
مهمترین نظریه‌های شناختی به ترتیب زمانی عبارتند از نظریه یادگیری گشتالت، میدان‌شناختی، شناخت‌شناسی تکوینی، یادگیری اکتشافی، یادگیری معنادار کلامی و انسان‌گرایی که هر کدام دارای ویژگیهای خاص خود می‌باشند، در این بخش به اختصار و روانی به شرح و بسط آنها می‌پردازیم.
فهرست مطالب
۱- زمینه و پیشینه نظریه های یادگیری ۳
۱-۱٫ شناخت و زمینه‌های یادگیری ۳
۱-۱-۱٫ اهمیت یادگیری ۳
۱-۱-۲٫ ماهیت یادگیری ۴
۱-۱-۳٫ تعریف یادگیری ۵
. نظریه های شناخت‌گرایی ۷
۳-۱٫ نظریه یادگیری گشتالت ۸
۳-۱-۱٫ چگونگی و اهمیت گشتالت ۸
۳-۱-۲٫ پدیده فای یا ادراک حرکت ۱۰
۳-۱-۳٫نقش تصویر و زمینه ۱۱
۳-۱-۴٫ قانونهای سازماندهی ۱۲
۳-۱-۵٫ نظریه اثر ۱۶
۳-۱-۶٫ یادگیری از دیدگاه گشتالت ۱۷
۳-۱-۷٫ اهمیت ادراک ۱۸
۳-۱-۸٫ یادگیری و حل مساله ۱۹
۳-۲٫ نظریه شناخت‌شناسی تکوینی ۲۱
۳-۲-۱٫ چگونگی مراحل رشد ۲۱
۳-۲-۲٫ دوره اول : حسی و حرکتی ۲۲
۳-۲-۳٫ دوره دوم : قبل از عملیات عینی ۲۳
۳-۲-۴٫ دوره سوم : عملیات عینی ۲۶
۳-۲-۵٫ دوره چهارم : عملیات صوری ۳۰
۳-۲-۶٫ یادگیری از دیدگاه پیاژه ۳۲
۳-۳٫ نظریه یادگیری اکتشافی ۳۵
۳-۳-۱٫ چگونگی یادگیری ۳۵
۵٫ مراجع ۳۸

[PDF]مروری بر نظریه‌های یادگیری و کاربرد آن‌ها در آموزش پزشکی

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر ﻛﻠﻲ رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزشِ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ، ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزش ﺗﻔﻜﺮ. اﻧﺘﻘﺎدی، ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮد. ﻣﺤﻮر و ﻣﺎدام. اﻟﻌﻤﺮ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺎزﻧﺪه … ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی، ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺻﻮﻟﻲ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮی اﻓﺮاد ﻣﻲ. ﭘﺮدازد .)۳(. ﻣﺤﻘﻘﺎن رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮی را از دﻳﺪﮔﺎه. ﻫﺎی. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده. اﻧﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی آن.

مقاله بررسی و تحلیل کاربرد نظریه های یادگیری در فرایند …

در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید. … هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل اصول و مبانی نظریه های یادگیری رفتارگرایی، شناخت گرایی و سازنده گرایی و کاربر این نظریه ها در فرایند تدریس و یادگیری بوده که از طریق …
وارد نشده: تشریح

[DOC]نظریه های یادگیری

در نظریه مجموعه عوامل در اختیار محقق نیست مخصوصاً در تحقیقات علوم انسانی و گیاهی ، گر چه اکثر نظریههایمان در روانشناسی تربیتی و یادگیری بر اساس … نظریههای مختلفی در زمینه یادگیری وجود دارد که ما آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم . حوزه رفتار گرایی یا نظریههای شرطی. حوزه نظریههای شناختی. دیدگاه این دو نظریه در مورد …
وارد نشده: زیر

نظریه های یادگیری – Epage.ir

نظریه¬های مختلفی در زمینه یادگیری وجود دارد که ما آنها را در دو حوزه و قلمرو مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم . حوزه رفتار گرایی یا نظریه¬های شرطی حوزه نظریه¬های شناختی دیدگاه این دو نظریه در مورد یادگیری و حتی در زمینه آموزش کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. حال این سوال مطرح می¬گردد که اگر یادگیری یک مفهوم مشخص است ، پس چرا …

[PDF]دریافت

این پژوهش از نوع بنیادی است زیرا به بررسی مبانی فلسفی، روانشناسی. و برنامه ریزی درسی دیدگاه سازنده گرایی، رفتارگرایی و شناختی میپردازد و در. نهایت مدل نرم افزار … سازنده گرایی قبل از اینکه یک نظریهٔ تدریس باشد، نظریه ای برای فهمیدن و. یادگیری است. ارنست ون گلاسرزفیلد (۱۹۸۹) یکی از تبیین کننده های اصلی اندیشهٔ.

[PDF]نظریه سازندگی یادگیری و کاربردهای آموزشی آن – پرتال جامع …

واقع گرایی که زیربنای برخی نظریه های دیگر یادگیری، به ویژه … نظریه سازندگی با ساختن گرایی یادگیری از نظریه های جدیدی محسوب می شود که …. نیست مگر این که بتوان آن را به طور عینی مورد مطالعه قرار داد و درباره آن داده های قابل. بررسی فراهم آورد. . دانشمندان وابسته به اندیشه تجربه گرایی منطقی و روان شناسان هم عقیده با آنان.

سرفصل های درس نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس | اخبار …

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ – فصل چهارم: رویکردهای یاددهی – یادگیری مکاتب رفتارگرایی ٬ شناخت گرایی و انسان گرایی. فصل پنجم … ۶- پاداش و تقویت: بر اساس برخی نظریه های یادگیری ،شرط ضروری یادگیری ،وجود تقویت یا پاداش است. ۷- تنبیه: در … ۸- مفیدترین و متداولترین ابراز بررسی میزان پیشرفت یادگیرنده ” ارزشیابی از خود ” باشد.

[PDF]طراحی الگوی کیفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط …

توسط M Farajallahi – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
یفیت یادگیری بر مبنای نظریه ارتباط گرایی. زیمنس در دانشگاه. های مجری آموزش از دور. بود. روش. بررسی. : پژوهش حاضر ازنظر هدف،کاربردی و ازنظر روش. توصیفی و از …. Siemens. رفتارگرایی. ) Behaviorism. ،(. شناخت گرایی. ) Cognitivism. و(. سازنده. گرایی. ) constructivism. (. سه نظریه. یادگیری هستند که. متعلق به زمانی بودند که.

دسته بندی موضوعی مقالات ISI سایر موضوعات روانشناسی

مفهوم «خود-کارآیی» در مرکز نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بَندورا، روان‌شناس معروف، قرار دارد. به گفته آلبرت … خویشتن آرمانی. یکی از جنبه های خویشتن, خویشتن آرمانی است یعنی آن تصوری که می خواهیم باشیم بنابراین هر چه خویشتن آرمانی به خویشتن واقعی نزدیک تر ب . …. قضاوت اجتماعی یکی از موضوعات مورد بررسی و تحقیق ر .

[PDF]دانش و یادگیری: مبانی نظریه ارتباط گرایی

از سوی دیگر، سیطره سه نظریه متداول یادگیری )رفتارگرایی، شناخت گرایی و …. ارتباط گرایی: در ۴٫ اسکندری، حسین؛ فردانش، هاشم؛ سجادی، سیدمهدی )۱۳۸۹(؛. ؛ روانشناسی تربیتی؛ سال پنجم؛رقابت یا همسویی با دیگر نظریه های یادگیری. شماره ۱۵؛ … درباره دانش و یادگیری ارائه می دهد و بخش دوم به بررسی تغییرات و استلزامات دانش.
وارد نشده: مجموعه

[PDF]آموزش از راه دور در عصر دیجیتال (با محوریت ارتباط گرایی)

در ابتدای پیدایش آموزش از راه دور، مبتنی بر نظریات یادگیری سنتی بود اما با توجه به اینکه این نظریات قادر به. پاسخگویی و حل چالش های پیش روی نظام آموزشی در عصر جدید نبودند، نظریه ارتباط گرایی بوجود آمد. لذا هدف. مقاله حاضر بررسی شیوه آموزش و یادگیری در عصر دیجیتال و تاثیر ارتباط گرایی بر آن می باشد. و با بررسی …

[PDF]بررسی و مقایسه مکاتب یادگیری در طراحی دروس الکترونیکی

پیچیدگی های آموزش، آسان و فعالیت های جاری، تشریح و به. رویکردهای جدید، جهت داده می شود. نظریات مرتبط و پرمعنا، در. تداوم یادگیری الکترونیکی موثر است]Hannafin .]4 چهارچوبی. به منظور پیوند بین تئوری و عمل ارائه داده که با آن تالش می شود. تئوری زمینه ای برای طراحی یادگیری الکترونیکی فراهم شود. در. شکل زیر ارتباط تئوری …

بچه های آسمان – مقاله مکتب های یادگیری

۲۵ بهمن ۱۳۹۰ – نام مقاله : مقایسه نظریه رفتارگرایی با نظریه شناخت گرایی. گردآورنده :سعیده نجفی. مکتب های یادگیری: در روان شناسی پرورشی مکتب های یادگیری متعددی … می یابند نه از مجموعه هایی از تصاویرذهنی جزیی که از راه تداعی به یکدیگر مرتبط می شوند لذا از آنجا که پدیده های ادراکی جنبه کلی دارند یادگیری را باید با توجه …

[PDF]روانشناسی یادگیری

های انگیزش و شناخت. گرا دیده شده،. قانون غلبه عناصر. که در نظریه. های شرطی به آن توجه. شده،. قانون. جایگشت. )جانشینی محرک(. که می. تواند م. عادل تعمیم در نظریه. های شرطی تلقی شود و به امکان. جایگزینی پاسخ به یک محرک برای محرک دیگر اشاره. دارد و در تبلیغات تجاری یا پروژه. های تحول. فرهنگی و روانشناسی اجتماعی از آن استفاده.

[PDF]یادگیری وینچ نظریه یادگیری با تأکید بر فلسفه تبیین

تر در نظریه. های رفتاری نیز دیده می. شود . واژه. های. کلیدی. : یادگیری، فلس. فۀ یادگیری، فلسفۀ یادگیری وینچ. این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته فلسفه …… شناسی. درباره. یادگیری،. ازجمله. رویکردهای رفتارگرایی، شناخت. گرایی و تحول. گرایی. ، اهداف خود را در. زمینه. بررسی. مجدد مفهوم یا. دگیری بدین شرح بیان می. کند: ۱٫

[PDF]ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی در آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی – دکتر مونا احمدمخبری

Teaching Theory: Behaviorism. آﻣﻮزش. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ای. اﺻﻮل. ﻣﻬﻢ. ﯾﺎدﮔﯿﺮی. رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ. را. ﺑﻪ. ﺷﺮح. زﯾﺮ. ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار. داده. اﺳﺖ . •. اراﺋﻪ. ﻣﻄﺎﻟﺐ. در. ﮔﺎم. ﻫﺎ. ﯾﺎ. ﻣﺮاﺣﻞ. ﮐﻮﭼﮏ. •. ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ …. ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﺮاﯾﯽ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺾ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ راﺑﺮت ﮔﺎﻧﯿـﻪ رواﻧﺸـﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑـ. ﺎﯾﯽ ﺑـﻮد . وی. آﻣﻮزش را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از روﯾﺪاد ﻫﺎ و راﻫﺒﺮد ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧـﺪه …

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی | مقالات | معرفی علوم و …

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ – این رشته از زیرمجموعه های علم اعصاب[۳]، روان شناسی، زبان شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن تشکیل گردیده است و کاربرد وسیعی در رشته های فرعی مانند پزشکی، آموزش و … روان‌شناسی شناختی مکتبی است که به بررسی فرایندهای درونی ذهن از قبیل حل مسئله، حافظه، ادراک، شناخت، زبان و تصمیم گیری می‌پردازد.

معرفی علوم شناختی – پژوهشکده علوم شناختی

به هر صورت، فعالیتهای علمی، نظریه پردازی و اکتشافات در این دانش به صورت تصاعدی در حال رشد است. در زیر پس از معرفی زیر شاخه‌های اصلی علوم شناختی به توضیح مختصر حوزه های کاربردی آن می‌پردازیم. روان‌شناسی شناختی[۱۳]. روان‌شناسی شناختی مکتبی است که به بررسی فرایندهای درونی ذهن از قبیل حل مسئله، حافظه، ادراک، شناخت، …

[PDF]نظریه و روشهای طراحی

نظریه محتوایی. •. بط ماهیت پدیده هایی هط معماران و دیگر طراحان با آن سر و هار دارند می پرداز .د. •. هیفیت محیط وچگونگی عملکرد آن، نیازهای جسمانی و تجربط های زیباشن. اختی …. مبانی نظری طراحی شامل دو مجموعه از نظریه ها و مدل هاست . نظریه محتوایی. •. شناخت. محیط. و. استفاده مردم از آن. •. چگونگی ارتباط مردم د. ر. محیط. •. نگرش مردم به محی. ط.

[PDF]تبیین دلالت های معرفت شناختی رویکرد سازنده گرایی در … – …

ﭼﻜﻴﺪه. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ،. ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. روﻳﻜﺮد ﺳﺎزﻧﺪه. ﮔﺮاﻳﻲ در ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ؛ ﻣﺎﻫﻴـﺖ و ﻣﻔﻬـﻮم،. اﺻﻮل، اﻫﺪاف و روش. ﻫﺎی ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . روش. اﻧﺠﺎم ﭘﮋ ….. ﺳﺎزﻧﺪه. ﮔﺮاﻳﻲ، ﻳﻚ داﻧﺶ. ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮی. اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎی دا. ﻧﺶ. ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮی. ﮔﺬﺷﺘﻪ،. ﺗﺒﻴ. ﻲﻴﻨ. ﺗﺎزه از ﻣﺎﻫﻴﺖ داﻧﺶ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻳﺎدﮔ. ﻴﺮی. ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ. دﻫﺪ. ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘ. ﻲ. اﻳﻦ.

[PDF]مقدمه‌ای بر یادگیری الکترونیکی

آورﻧﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ، ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ و اﻧﻮاع ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮای اﺟـﺮای دوره. ﻫـﺎی ﻳـﺎدﮔﻴﺮی. اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸ. ﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﺎوری، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه و ….. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻳﺎدﮔﻴﺮی دروﻧﺨﻄﻲ. ۱۵٫ و ﺗﺠﺎرب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺖ . ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫـﺎی رﻓﺘـﺎرﮔﺮاﻳﻲ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ. ﮔﺮاﻳـﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﮕﺮاﻳﻲ، ﺑـﺮ. اﺳﺎس ﺳ. ﻨﺘﻬﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، ﺗﻼش ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﻗﻮع ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻓﺮد را …

[PDF]تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر …

هدف این پژوهش، ارایه الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظری. ه یادگیری ارتباط گرایی در نظام. آموزش عالی است. روش بررسی: در پژوهش حاضر، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. … برای انتااب مهاالت در این پژوهش عبارتند بودند از: الف( مطالعات تجربی و مروری که تأکید بر طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد.

[PDF]آموزه های نظریه اجتماعی – شناختی در بازیابی اطلاعات – تعامل …

ﻳﺎدﮔﻴﺮی. ﺗﺼﻮر. ﻧﻤﻮد. (ﻧﺎدری وﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن،. ). ۱۳۹۳٫ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻃﺮ. ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺣﻮزه ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﺒﺤﺚ. ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ. رﺑﻂ، رﻓﺘﺎر اﻃﻼع. ﻳﺎﺑﻲ و ﻫﺴﺘﻲ … ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺌﻮری در ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺪام. اﺳﺖ؟ ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺎوت. ﻫﺎی آن ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن.

تکنولوژی آموزشی – مقایسه سه رویکرد رفتارگرایی شناخت …

در شناخت گرایی به یافتن راه حل های متفاوت در پاسخ به حل مسئله ، بها داده می شود . در کلاس های درس شناخت گرا ، فراگیر در یادگیری فردی فعال است . در شناخت گرایی بر کسب تجربه و تعامل با محیط در هنگام یادگیری تاکید می شود . شناخت گرایی ، فرآیندهای ذهنی را مورد توجه قرار می دهد . ٣ نظریه ی شناخت گرایی یکی از نظریه های قابل …

[PDF]ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در آﻣﻮزش ﻣﻄﺎ

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮی از ﻧﺤﻮه ی. ﻳﺎدﮔﻴﺮی، ﺗﻔﮑﺮ و ارﺗﺒﺎط ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن، ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ. اﻳﻦ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﺐ. ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻓﻖ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی … ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﮐﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از زاوﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار … ﺑﺮوﻧﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﻴﺪی زﻳﺮ اراﺋﻪ.

[PDF]نقش مدل‌ها، رویکردها و نظریه‌های یادگیری در طراحی و تولید نرم …

۲۲ تیر ۱۳۹۵ – ۱۳۹۵٫ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ اروﻣﯿﻪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﻧﻘﺶ ﻣﺪل. ،ﻫﺎ. روﯾﮑﺮدﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ و. ﺗﻮﻟ. ﯿ. ﺪ ﻧﺮم. اﻓﺰارﻫﺎ. ی. آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏ. واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی در آﻣﻮزش ….. اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻮل. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ی. ﺳﺎﺧﺖ. ﮔﺮا. ﯾﯽ. ﺑﻪ آن. ﺗﺄﮐ. ﺪﯿ. ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺎﺗ. ﯿ. ﺪ ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه. ی. ﮔ. ﺰارش. ﻫﺎ. ی. وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ. ،. اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﻫﺎی. درﻣﺎﻧﯽ. ،. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و …

[PDF]از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری

هم زمان و یادگیری الکترونیکی همراه با نظریه های یادگیری سیار شامل رفتارگرایی، شناخت گرایی، سازاگرایی، نظریه فعالیت، یادگیری. مسئله محور، مشارکتی، گفتمانی، مادام العمر و غیره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت چشم اندازهای آینده یادگیری سیار مطرح می شود. اثربخشی … یادگیری الکترونیکی زیرمجموعه یادگیری از دور است.

نظریه ساختن گرایی – Tebyan – تبیان

۳ شهریور ۱۳۹۰ – فلسفه ی زیر بنای نظریه ی یادگیری ساختن گرایی با نظریه های رفتاری و پردازش اطلاعات، متفاوت است. عینیت گرایی که فلسفه ی زیر بنایی … ساخته می شود.» روان شناختی که به طور مختصر بررسی خواهیم کرد، بر این فرض فلسفی استوارند و نظراتی در خصوص چگونگی رسیدن به شناخت و یادگیری ارائه می کنند: …

از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری – …

۶ شهریور ۱۳۹۶ – پیشتر رویکردهای یادگیری سیار شامل تکنولوژی، تحرک، فردگرایی، یادگیری هم لحظه و یادگیری الکترونیکی به همراه نظریه های یادگیری سیار شامل رفتارگرایی، شناخت گرایی، سازاگرایی، نظریه فعالیت، یادگیری موضوع محور، مشارکتی، گفتمانی، مادام العمر و غیره مورد بررسی قرار گرفته و بالاخره چشم اندازهای آتی …

[PDF]نظریه رشدگرا توسط معلمان ابتدایی شهرستان بابل های مؤلفه …

نظریه. رشدگرا. تفاوت وجود دارد. واژگان کلیدی: برنامه درسی،. نظر. هی. رشد گرایی، معلمان دوره ابتدایی، شهرستان بابل . عنوان مقاله: ت. ی میزان کاربس. بررس. مؤلفه. های … در این قلمرو نظریه. ها و دیدگاه. های گوناگونی مطرح شده است و در یک. تعریف، نظریه یا دیدگاه برنامه درسی. مجموعه. ای. در هم تنیده از ادراک. ها، تفسیرها و تحلیل. های مربوط به …

[PDF]بررسی نظریه های یادگیری و کاربردآنها در آموزش دکتر رضا …

طالعه با هدف بررسی کاربرد. نظریه. های یادگیری در آموزش انجام شد . روش پژوهش در این مقاله توصیفی. (تحلیل. اسنادی. ) می. باشد . ابزار. گردآوری. اطﻼعات. فرم. های. فیش. برداری. و. کتابخانه. ای. است . در این مقاله درباره سه نظریه مهم. یادگیری. ،. شامل رفتارگ. رایی. ،. شناخت گرایی و سازنده گرایی بحث شد . از آنجا که این نظریه های. یادگیری …

[PDF]ﺗﺄﻣﻠﻲ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ روﻳﻜﺮد رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در

توسط غفاری – ‏۲۰۱۱
ﺎ ﺑﺮرﺳﻲ روﻳﻜﺮد ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ و ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮﺿﻊ او را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و … ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻔﻲ دﻳﺪﮔﺎه رﻓﺘﺎرﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻳﭻ ﺗﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮد در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ …. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی. ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ و ﺳﻌﻲ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم. ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤﺮک ﻫﺎی دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ را د. ر. ﻧﺤﻮه ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ. آﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻛﻤﻚ.

روانشناسی گشتالت – روانشناسی پیمان Payman Psychology

بسیاری بر این باورند که روانشناسان شناخت گرا، بعدها با استفاده از این دیدگاه، ”فرآیندهای سازمان یافته“ را تعریف کردند. … نظریه گشتالت ریشه در گذشته های دور دارد و می توان منشأ آن را در آرا و نظریات فلسفی پیشینیان یافت. …. بدیهی است بررسی وضعیت کل Global Whole و کشف آثار آن روی تجربه، وظیفه پژوهشگر است.

علوم شناختی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علوم شناختی که به‌طور ساده به صورت «پژوهش علمی دربارهٔ ذهن و مغز» تعریف می‌شود، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که از رشته‌های مختلفی مانند روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی تشکیل شده‌است. این علم به بررسی ماهیت فعالیت‌های ذهنی مانند تفکر، طبقه‌بندی و فرایندهای که انجام این …

روانشناسی – نظریه های حافظه

روانشناسی – نظریه های حافظه – روانشناسی شناختی.سلامت جسم و ذهن.روانشناسی عمومی.بازسازی ذهنی.شناخت گرایی.روانشناسی سلامت. … او نشان داد که چگونه می توان حافظه آدمی را با دقت بررسی نمود و نیز چند رابطه مهم تجربی منحنی های یادداری و یادگیری را شناسایی کرد که از آزمون زمان سربلند بیرون آمده اند. توجهات نظری ابینگهاوس در مورد این …

خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان – …

۱- نظریه مدیریت علمی ۲- نظریه فرآیندی مدیریت (اصول گرایان) ۳- نظریه بوروکراسی نظریه های مدیریت علمی و فرآیند مدیریت به طور جداگانه ولی تقریباً در یک مقطع زمانی شکل گرفته اند. ماکس وبر … مدیریت عملیاتی (سرپرستی): بررسی ها نشان می دهد که مدیران عملیاتی سرشان شلوغ است و مراجعه مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شوند.

[PDF]ضرورت آموزش کارگاهی در توانمندسازی دانشجویان … – …

۸ دی ۱۳۹۴ – این مقاله برگرفته از رساله دکتری زینب طالبی با عنوان »بررسی شهر معاصر در ایران با تمرکز بر نقش حرفه و آموزش شهرسازی« است که به راهنمایی. دکتر فرح حبیب و ….. و یادگیـری در ایـن سیسـتم مجموعـه نظریـه هـای. که جزو نظریـات جدید ۱تحـت عنوان سـازنده گرایـی. یادگیـری مـی باشـد انتخـاب شـده انـد. در نظریـات.

نظریه های یادگیری | ماه دانلود

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ – نظریه های یادگیری. اصولاً هر فعالیتی یک مبنای نظری دارد که منتج از یک سری تحقیقات و تابع یک اصول و شناخت کلیت یافتهای است. نظریه به معنای وسیع عبارتست از تعبیر و تفسیر حوزه ای از شناخت. در نتیجه براساس این تعریف، نظریههای یادگیری اصول کلیت یافتهای هستند در زمینه یادگیری و شرایط آن.

[PDF]عنوان به آن وتبیین یی نظریه سازنده گرا ریاضی آموزش …

و روانشناختی این نظریه، داللت. های آن بر روش. ه. ای. ت. دریس. و. آموزش. ریاضی. تشریح نموده و با بررسی اجمالی برخی ا. ز رو. ش. های تدریس مرتبط با این دیدگاه، کاربرد این روش. ها. رد. ن. ظام. تعلیم و تربیت و بویژه تدریس. ریاضی. بیان گردد . واژه. های کلیدی: تعلیم و ترییت. ، سازنده گرایی. ،. روش. های. یاددهی. –. یادگیری . مقدمه. اگر چه نظر.

[PDF]ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ. ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺑﺘﺪﺍ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﻪ … ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ. (۱۹۹۸) ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ۲ﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ….. ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ، «ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ، ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻢ ﻛﻨﻴﺪ، ۲ﻣﺎﻳﻠﺰ. ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺳﺖ». ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻛﻼﻥ …

[PDF]روانشناسی

برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته روانشناسی را به شرح زیر تصویب کرد. ماده ۱: برنامه … تخصصی علمی – پژوهشی، کرسی های نظریه پردازی و قطب های علمی؛ قوانین و مقررات و سیاست گذاری های لازم. مربوط به …. ۲- هدف کلی. هدف از دوره کارشناسی، یادگیری مبانی و مفاهیم روانشناسی در حوزههای مختلف اجتماعی، بالینی، تجربی، تحولی،.

[PDF]اصل مقاله (۱۷۹ K)

توسط متوسلی – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
یادگیری افراد است. از این رو در مقاله حاضر با بهره گیری از شیوه مطالعه اسنادی، پس از. بررسی اجمالی مباحث علوم و اقتصاد شناختی، به بررسی آرا و نظرهای داگلاس نورث، در حکم … مبتکر نظریه هوش های چندگانه، دیدگاههای نورث را نقد و بررسی کردیم. …. علوم شناختی یکی از علوم نوپاست که به منزله علمی هم گرا از زیرمجموعههای علوم.

[PDF]اصل مقاله (۵۷۵۷ K) – مجله تحقیقات اقتصادی

توسط محمدزاده – ‏۲۰۱۷
منگر، بر این باور است که باید از عینیت گرایی بی حاصل مکتب کلاسیک و توجه. وسواس گونه ی آن به آنچه واقعیات عینی خارجی شمرده میشود، دست کشید. همچنین وی تأکید کرده است دانشمندان اقتصادی باید همیشه دیدگاه ذهنی موجود. انسانی کنش گر و فعال را برگزینند و این دیدگاه باید بر شیوه ی تدوین همه نظریه های. اقتصادی حاکم باشد …

برنامه ریزی درسی رحیم ابراهیمی – دیوید آزوبل -نظریه …

در نظریه آزوبل همانند سایر نظریه های شناختی ، ساخت شناختی و تغییراتی که بر اثر یادگیری در آن صورت می گیرد ، اساس یادگیری را تشکیل می دهند . در این نظریه ساخت شناختی عبارت است از مجموعه ای از اطلاعات،مفاهیم،اصول و تعمیعم های سازمان یافته که فرد قبلا در یک رشته از دانش آموخته است . به طور کلی ساخت شناختی به دانش های …

[PDF]اصل مقاله (۲۱۷۸ K)

توسط صمدی – ‏۱۹۹۸
بیش از یک قرن از زمانی که تیلور نظریه مدیریت علمی را ارائه داد می گذرد. در این مدت، تحقیقات … در این مقاله به بررسی نظرات کسانی که بدنبال تئوری عام و جهان شمول هستند می پردازیم و پیشنهادهای. آنان را بررسی خواهیم کرد. … و… نظریات خاصی بیان شد.|. با نگاهی اجمالی به مجموعه تئوری های سازمان و مدیریت می بینیم که مدیریت.

[PDF]تبیین و ارزیابی دیدگاه سازنده‌گرایی – تازه های علوم شناختی

ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ: «ﻧﻈﺮﯾﻪای اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص داﻧﺶ ﮐﻪ در ﻓﻠﺴـﻔﻪ، روانﺷﻨﺎﺳـﯽ. رﯾﺸﻪ دارد.» ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾــﻦ دﯾـﺪﮔـﺎه، (Cybernetics) و ﺳﯿﺒﺮﻧﺘﯿﮏ. داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ وی ﺑﺎ ﻣﺤﯿـﻂ، ﺑﻨـﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﺑـﻪ …. ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾــﻪ – ﯾﺎددﻫﯽ. وﯾﮕﻮﺗﺴﮑﯽ، زﺑﺎن ﺑــﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ اﺑـﺰار روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻔـﺎی ﻧﻘـﺶ. ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿــﯿﺮ اﺳﺎﺳـﯽ را در ﮐـﺎرﮐﺮد ذﻫـﻦ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﯽﺷـﻮد. ﺑـﺮ. اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ وﯾﮕﻮﺗﺴﮑﯽ …

یادگیری فناورانه چیست؟ – مروری بر طراحی آموزشی در محیط های …

رویکرد سازنده گرایی بر معرفت شناسی ساختار گرایی استوار است . این دیدگاههای معرفت شناسی حقیقت مستقل را انکار می کنند . یا حداقل معرفت آن را غیر ممکن می دانند .حقیقت یک نظام منسجم تلقی می شود و نه مجموعه ای از حقایق جدا از هم . این فلسفه با فلسفه واقع گرایی که زیر بنای برخی از نظریه های دیگر یادگیری ، بویژه …

علمی آموزشی – نظریه‌های یادگیری

نظریه‌های یادگیری. یادگیری. عبارت است از تغییر نسبتا دایمی در رفتار که در نتیجه تمرین حاصل شده است. تغییراتی در رفتار که نتیجه‌اش شرایط موقتی در جاندار به وجود … نظریه های یادگیری. اصولاً هر فعالیتی یک مبنای نظری دارد که منتج از یک سری تحقیقات و تابع یک اصول و شناخت کلیت یافته‌ایست. نظریه به معنای وسیع …

نظریه های یادگیری|live

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل. نظریه های یادگیری. مقدمه : یادگیری تغییر نسبتا دایمی در رفتار است که در نتیجه تمرین حاصل شده است. … نظریه های یادگیری اصولاً هر فعالیتی یک مبنای نظری دارد که منتج از یک سری تحقیقات و تابع یک اصول و شناخت کلیت یافته¬ای است . نظریه به معنای وسیع عبارتست …

نظریه های یادگیری – vc90.ir

۲۰ فروردین ۱۳۹۷ – نظریه های یادگیری |http://vc90.ir| Click here to see and get the best articles around نظریه های یادگیری. … در نظریه مجموعه عوامل در اختیار محقق نیست مخصوصاً در تحقیقات علوم انسانی و گیاهی، گر چه اکثر نظریههایمان در روانشناسی تربیتی و یادگیری بر اساس تحقیقاتی است … حوزه رفتار گرایی یا نظریههای شرطی.

نظریه های یادگیری – vc90.ir

۴ بهمن ۱۳۹۶ – (پندار دانلود) نظریه های یادگیری فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۵ نظریه های یادگیری مقدمه: یادگیری تغییر نسبتا دایمی در رفتار است … در نظریه مجموعه عوامل در اختیار محقق نیست مخصوصاً در تحقیقات علوم انسانی و گیاهی، گر چه اکثر نظریههایمان در روانشناسی تربیتی و یادگیری بر اساس …

[DOC]مقدمه

برونر دیدگاه های خود را در کتابی به نام به سوی یک نظریه آموزشی مطرح کرده است. وی یادگیری را یادگیری اکتشافی معرفی می گند. برونر معتقد است که نظریات آموزشی باید جوابگوی این سؤال باشند که چگونه می توان بهتر و بیشتر آموخت نه آنکه تنها به توصیف و تشریح یادگیری بپردازند. به اعتقاد او باید شاگرد را با مسئله روبرو …

[PDF]مدیریت ، سازمان و سوابق تاریخی مدیریت چیست؟

شدن با مفاهیم مدیریت و سازمان و شناخت نکات مهم و قابل توجه این دو مفهوم، در زیر به توضیح آن می …. میالدی(: انتشار کتاب مزیت رقابتی و تشریح اصول اساسی رقابت ….. جهت یادگیری های جدید در دیدگاه ها. ی سیستمی: یادگیری سازمانی و نظریه آشوب. یادگیری سازمانی. در این نظریه تاکید بر این نکته است که سازمان ها نیز مانند ذهن انسان ها …

سرشت علم و جایگاه آن در استانداردهای آموزش علوم – جزیره دانش – …

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ – در نسل جدید استانداردهای آموزش علوم، شناخت پایه ای از سرشت علم در چارچوب زیر تعریف شده است: – بررسی های علمی با روش های گوناگون انجام می شود. – دانش علمی بر پایه شواهد تجربی است. – دانش علمی در پرتو شواهد جدید، بازبینی می شود. – مدل ها، قانون ها، سازوکارها و نظریه های علمی، پدیده های طبیعی را توضیح می دهند.

[PDF]مدل رابطه ای یادگیری مشارکتی برخط و راهبردهای آموزشی …

نظریه های یادگیری نوین بر نقش مشارکت در یادگیری مؤثر تأکید می کنند. … های کلیدی. : یادگیری برخط، یادگیری مشارکتی، سازنده گرایی، مدل رابطه ای، تعامل، راهبردهای آموزشی. -۱٫ مقدمه. استفاده روز افاون از فن آوری های نوظهور مبتنی بر … بررسی دیگر یادگیرندگان گذاشته و با دیدگاهها و نقطه نظرات متفاوت همتایان خود آشنا شوند.

[PDF]اصل مقاله

ﻫﺎی اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ درون ﮔﺮاﻳﻲ. -. ﺑﺮون ﮔﺮاﻳﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮی و. وﻇﻴﻔﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس. ﻫﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮو. ه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ. ﺎ. دار وﺟﻮد. دارد . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻧﺸﺎن. داد …. ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد در زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻴﺰ دارای اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. (. آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ، ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ، رﺟﺒﻲ و رﺳﺘﻢ. اوﻏﻠﻲ، . )۱۳۹۱٫ ﺑﺴﻴﺎری. از. ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﭘﺮدازان. ﻳﺎدﮔﻴﺮی. ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ. ﻛﻪ. ﺳﺒﻚ. ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ.

میگنا – بررسی شخصیت و نظریه های عمده ی آن

شخصیت عبارتست از مجموعه ثابتی از خصلتها و گرایشهایی که آن دسته از وجوه اشتراک و تفاوتهای رفتار روانشناختی افراد (افکار، احساسات و اعمال) را تعیین می کند که … این دسته از گرایش التقاط گرایی خیرخواهانه، گستردگی و موازن ه ای را که برای بررسی بسیاری از نظریه های مربوط به شخصیت ضروری است، کسب می کنند، و از …

روانشناسی عمومی – فصل اول تعریف، تاریخچه، مکتب ها، رشته …

درامریکا ویلیام جیمز تصمیم میگیرد به المان برود وجزءشاگردان وونت دراید.جیمزنیز مپل وونت،اگاهی یاهوشیاری را تحت بررسی ازمایشگاهی قرارمیدهد ودرباره هیجانها نظریه ای عنوان میکند که دران تجربه هیجانی به صورت اگاهی یافتن از دگرگونی های فیزیولوژیک تعریف میشود۵(فصل هیجان).جیمز روانشناسی را تقریبا به همه جای امریکا …

[PDF]دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدی در آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی – دانشگاه پیام نور

ﻓﻨﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در اﯾﺠﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻓﺎرغ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد . از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘ. ﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻠﻖ ﺗﺠﺎرﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ار. اﯾ. ﻪ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ آن. در. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺣﺴﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ . از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ، اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ. (. اﺟﺮاﯾﯽ. ) را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آﺛﺎر ﺟﺎن دﯾﻮﯾﯽ. ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ.

[PDF]فراتحلیل تبیین نظریه ها، الگوها، روشها و تکنیک های خالقیت …

۴ شهریور ۱۳۹۴ – در ایـن مقالـه بـا روش توصیفی-. تحلیلی به بررسـی ابعاد نظری شـهرهای خالق پرداخته شـده اسـت. و نظریه هـا، الگوهـا، روشـها و تکنیک هـای خالقیـت در ایـن رابطـه. بیـان و جمعبندی شـده اسـت. در پایـان نیز روش شـناختی، الگوها،. نظریه هـا، روشـها و تکنیک هـای خالقیـت در شـهرهای خـالق و. معمـاری آن و حتـی سیسـتم طراحـی معمـاری …

[PDF]دریافت فایل

۳ بهمن ۱۳۵۲ – یکی از محور های موضوعی نشریه به شرح زیر باشد: رصد و مهندسی فرهنگی کشور …. مطالعه تحلیلی نهضت معنویت گرایی و ارائه رویکردی برای آموزش عالی معنویت گرا: رویکردی اخالق بنیان … دستیابی به »نظریه فرهنگ« اسالمی، از رهگذر کاوش های فلسفی مبتنی بر حکمت اسالمی. در باب فرهنگ، فراچنگ می آید؛ پـرداختن به …

[DOC]نظریه های یادگیری ۱-نظریه رفتار گرایی – دانشگاه آزاد اسلامی …

کاربرد نظریه های یادگیری در برنامه درسی. استاد درس: دکتر رحمانی. تعریف یادگیری. همه در مورد اینکه یادگیری اهمیت دارد توافق نظر دارند، اما در مورد علل، فرآیند و نتایج یادگیری اختلاف نظر دارند. یک تعریف همگانی که مورد قبول همه نظریه پردازان، پژوهشگران و مربیان باشد وجود ندارد. تعریف زیر یک تعریف کلی از یادگیری است که اکثر …

[PDF]روان درمانی در ایران: موانع و افقها – فصلنامه رویش روان شناسی

توسط N Ghorbani
آموزشی دانشگاه ها، یادگیری عملی روان درمانی از. طریق صرفا کتابخوانی، و … گرایی و شناخت گرایی . جنبش انسان گرایی از نظریه های وجودی رولو می و …. بررسی می شود. تسلط بر فنون، شناخت و خنثی کردن دفاع های منش سوپروایزی که. مخل درمانگری اوست، و نظارت بر پویایی های گروهی حاکم بر جلسه سوپرویژن در. جهت تسهیل یادگیری …

[PDF]پارادایم های پژوهشی در مطالعات مربوط به سازمان و … – مجله آموزش …

با وجود رشد روز افزون استفاده از نظریه در مطالعه سازمان و مدیریت، پارادیم های مختلفی در ادبیات … لذا هدف این بررسی شناخت پارادیم های … ضد اثبات گرایی. ماهیت انسان. اختیار گرایی. فرضیه آزمایی. روش شناختی. اندیشه نگاری. هستی شناسی و بعد عینی و ذهنی. مجموعه فرض های هستی شناختی، درباره ماهیت و طبیعت آنچه مورد مطالعه قرار می …

[PDF]علم اطلاعات و دانش شناسی

رشته علم اطلاعات و دانش شناسی با سابقه بیش از ۴ دهه در دانشگاه های ایران، هم اکنون با بازنگری های. انجام شده به … شناسی است که شامل فرایند مداوم شناخت کسب، سازماندهی ممیزی، اشاعه توسعه و کاربست اخلق دانش مرتبط با فعالیت. های یک … تعداد واحدهای درسی دوره دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی در هر گرایش ۳۶ واحد و به شرح زیر. ایت.

پاورپوینت نظریه های یادگیری در روانشناسی – canavis

۳ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه های یادگیری در روان شناسی،. در قالب ppt و در ۱۶۴ اسلاید، قابل ویرایش، شامل: ارتباط با سایر مباحث. نقش نظریه در روان شناسی یادگیری. تعریف یادگیری. تعریف آموزش. حافظه چیست؟ تعریف رشد. مهم ترین ویژگی های تجربه گرایی. تعریف کیمبل از یادگیری. آیا یادگیری باید به …

[PDF]نظریه های روان درمانی – farhikhteganp.ir

ﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ. دارﻧـﺪ . ﮔﺮﭼـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ. آدﻟﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﯽ، رﻓﺘﺎر. زﻣﺎن ﺣﺎل را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ، وﻟﯽ روی ﭘﻮﯾﺶ. ﻫﺎی ﻧﺎﻫﺸ. ﯿ. ﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻃﺒﻘﻪ. ی دوم،. درﻣﺎن. ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و راﺑﻄﻪ ﮔﺮا. را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫـﺪ … ﻫﺎی ﻓﻌﺎل . اﯾـﻦ. روﯾﮑـﺮد، ﻣﮑﺘـﺐ. درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ. ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ای روﺷﻦ و ﻓﻨﻮن ﻣﻨﻈﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ. ی ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ ﮐـﻪ روی. روﺷﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻧﯿﺎی ذﻫﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ. ورزد.

[DOC]بین اعضای یک سازمان وقتی با مفروضات مشترکی … – توسعه …

برنامه ریزی استراتژیک، با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان ، فرصت ها و تهدیدهای محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را شناسایی می کند و با درنظر داشتن ماموریت و اهداف بلند ….. اهمیت استراتژی و هدف کلی در ادبیات رهبری به خوبی نمایان است بسیاری از نظریه های رهبری نیز در این زمینه اتفاق نظر دارند انتخاب یک هدف از میان سایر اهداف از …

[PDF]شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهها …

۱۲ آذر ۱۳۹۳ – تاریخ پذیرش: ۰۲٫ /. ۰۵٫ /. ۱۳۹۴٫ چکیده. هدف تحقیق. حاضر. بررسی. و. شناسایی. قابلیت. های. اشتغال. پذیری. در. بین. دانش. آموختگان. دانشگاه. ها. و. مؤسسات …… مهارت. های. توسعۀ. فردی،. آکادمیک. و. کسب. و. کار. ۷و. زیر. مقوله. شناسایی. شد. که. به. شرح. در. جدول. ۲٫ آمده است. شرایط. علّی . مجموعه. شرایطی. است. که. سبب.

بررسی فرایند تغییرها در تعامل های انسانی از منظر علوم …

توسط M Motavasseli – ‏۲۰۱۳
انسانی و به تبع آن عملکرد اقتصادی، به بررسی نظریه های اندیشمندان مکتب اتریشی با تأکید بر. ۱٫ رجوع شود به … آرا هایک و شومپیتر و نهادگرایی با تأکید بر نظریه نورث، در این حوزه بپردازیم و با نگرشی جامع بر. تئوری های موجود ….. وی در خالل تکامل گونه ها به واسطه نوعی از تجربیات و یادگیری، به تدریج مجموعه ای از نظام های. ارتباطی …

[PDF]مطالعات علم و فناوری:مروری بر زمینه های جامعه شناسی فناوری

ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻧﺨﺴﺖ دو. ﭘﺎراداﻳﻢ. ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻌﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد و اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی وارد ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ ﺳﻪ رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻣﻄﺮح در. ﭘﺎراداﻳﻢ ﺗﻌﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی. (. ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ. ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ،. ﻧﻈﺎم. ﻫﺎی ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و. ﻛﻨﺸﮕﺮ. -. ﺷﺒﻜﻪ. ) و دﻻﻟﺖ. ﻫﺎی اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت در. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ. ﺷﻮد . *. دﻛﺘﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ.

تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر …

تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی.pdf. 22 Pages …. بنه عبنارت دیگنر زیادی وجود دارند که غیر انگلینیزبان هنتند و تماینل دارنند «دانش و شناخت در میان شبکه ای از افنراد و فنناوری توزینع در این ننوع آمنوزش شنرکت کننند . بننابراین کشنورهای غینر شده است و یادگیری …

نظریه های برنامه درسی | تربیت حرکتی بی پایان

۲۷ دی ۱۳۹۱ – و بالاخره « گیل مکاچین» نظریه برنامه درسی را مجموعه ای در هم تنیده ای از تجزیه و تحلیل ها، تفسیرها و یافته ها دربارۀ پدیده های برنامه درسی تعریف می کند . وی در تبیین مفهوم نظریه برنامه درسی، … (فرا نظریه ) نموده ایم. متاتئوری آیزنر. آیزنر در کتاب « تصورات آموزشی» پنج دیدگاه زیر را مورد بحث و بررسی قرار می دهد:.

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی …

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی بر یادگیری و یادداری در دروس با ماهیت درکی، حفظی و کلامی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در … پا به عرصه پژوهش های روانشناسی نهاد و به تدریج با پژوهش های وسیع و روز افزون به نظریه ای تبدیل شد که دارای تلویحات مهمی برای معلمان و دانش آموزان در زمینه ی آموزش …

آشنایی با فرآیند تصمیم گیری و انواع مدل های تصمیم گیری – …

۳-تصمیم گیری در شرایط تعارض[۴۳]: برای زمانی است که استراتژی های رقبا برای یک تصمیم گیرنده جایگزین متغیرهای غیرقابل کنترل از شرائط تصمیم گیری او ….. ساز در تصمیم گیری مطرح می نمایند و معتقدند که اندیشه انسان و در نتیجه، تصمیم گیریهای او، تابع مجموعه ای از عوامل مختلف است که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:.

[PDF]بررسی وش ناخت دانش بومی و بکارگیری آن در — پایدار

نوآوری مورد تاکید قرار گرفته و با هدف موفقیت خالقیت، ضمن استناد بر تحقیقات انجام شده در. این حیطه، ابعاد مرتبط دانش. و مدیریت نوآوری بررسی. و تشریح می. شود … این امر حاصل یادگیری. است، بنابراین نتیجه آنرا می. توان دانش نامید. در مهارتهای شناختی تشخیص مؤلفه شناختی از. مؤلفه. های فرعی شناخت دشوارتر است، اما با این حال از …

تاملاتی بر نظریه های آموزش و پرورش | هامون ایران

۱ مهر ۱۳۹۳ – اگر چه پرداختن به همه ی دیدگاه ها و نظریه های مرتبط با آموزش و پرورش از حوصله این پژوهش خارج است اما در جهت روشن تر شدن ذهن خواننده نگاهی اجمالی به برخی نظریه ها نموده و … وی علت انتخاب و تشریح این مکاتب را اینگونه نوشته است : در حقیقت مکتب پندارگرایی و مکتب واقع گرایی پایه های اصلی تمام مکاتب و دید گاه های …

خلاصه ای از نظریه های یادگیری- ترجمه دکتر سیف | یافته های …

۷ آذر ۱۳۹۴ – از پژوهش تا نظریه. ۱- کارکرد ترکیبی: تعداد زادی مشاهده را تبیین کند. ۲- کارکرد اکتشافی: راه را برای پزوهش های آینده نشان دهد. ویژگی نظریه علمی. ۱- تعدادی مشاهده را ترکیب می کند. ۲- اکتشافی است. ۳- بطور تجربی قابل بررسی باشد. ۴- نظریه بعنوان یک ابزار ست. ۵- بر اساس اصل ایجاز است(اقتصادی،تیغ …

[PDF]7-Ahmadi gol. – نامه آموزش عالی

رشته تکنولوژی آموزشی مانند بسیاری دیگر از رشته های زیر مجموعه علوم تربیتی از. غرب به ایران وارد شده و مهد رشد و … رویکرد معرفت شناسی تعبیری و روان شناسی شناخت گرایی قرار گرفتند و به بخش. های تکنولوژی آموزشی …. یادگیری، ارتباطات، ارزشیابی، نظریه های تجاری، مهارت های زمینه ای از قبیل تحلیل. محیطی، استراتژی های …

[PDF]برنامه آموزشی و سرفصل دروس رشته اخلاق کاربردی – سامانه …

دانش پژوهان به طور عمیق دروس این رشته را فرا می گیرند و از امادگی های لازم فکری – مهارتی برای حلی. مسئله ها و چالشی های اخلاقی در زمیختههای …. پیش نیاز: ندارد. هدف: شناخت اجمالی تعهچrترین نظریات تلرح در قلسفه اخلاق در دو لحش نخلریات هنجاری و قرا اخلاقی،. سرفصل دروسی: – واقع گرایی و ناواقع گرایی در فرااخلاق. – نظریههای واقع گرا …

[PDF]روانشناسی عمومی – دانشکده فنی پسران کاشان

بر آن داشت که در تدوین این جزوه مباحث مرتبط با روان شناسی عمومی (عوامل مؤثر بر رفتار، نظریه های. رشد، نظریه های … زمینه ها را مورد بررسی قرار می دهد روان شناسی علم فرا شاخه ای است غیر قابل مشاهده بودن موضوع …. رفتارگرایی این است که شناخت گرایی روی فرآیند های شناختی انگشت می گذارد و آنها را زیر بنای رفتار. می داند، در صورتی …

[PDF]( ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ) ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی – دیوان محاسبات کشور

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ای از رﻓﺘﺎر وﺷﯿﻮه. ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ ﺷﺨﺺ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ. وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎی ﺑـﯽ ﻫﻤﺘـﺎ ﺑـﻮدن ، ﺛﺒـﺎت و. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ. » ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺗﺠﺮﺑﻪ ….. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی رﺷ. ﺪ ﮐﺮﯾﺲ آرﺟﺮﯾﺲ و داﻧﯿﻞ ﻟﻮﯾﻨﺴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ راﻫﻬﺎی رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ را در ﻃﻮل ﻋﻤـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣـﯽ. ﮐﻨﻨـﺪ. آرﺟﺮﯾﺲ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺪ …

اپستاین (Epstien ) : نظریه شناختی- تجربه ای خود | روان …

۱۲ مرداد ۱۳۹۶ – چرا که برداشت های روان تحلیل گرایانه از خود غالبا بر فرایندهای ناهشیار غیرمنطقی تاکید دارند، در مقابل نظریه های شناختی بیشتر به پردازش منطقی پرداخته …. صاحب نظران حوزه شناخت برای مفهوم سازی سبک های شناختی ویژگی های زیر را بیان کردند: … سازوکار این سامانه یادگیری از تجارب است،نه استنتاج های منطقی.

[PDF]ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﭘﻴﺎژﻩ ﻭ ﻛﻮﻟﺒﺮگ ﻭ ﺑﺎﻧﺪﻭﺭﺍ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﺔ ﻧﻘﺪ

ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﮔﺮﺍﻳﻲ ﺍﺟ. ﺘﻤﺎﻋﻲ. (. ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻱ ﺭﺷـﺪ. ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﭘﻴﺎژﻩ ﻭ ﻛﻮﻟﺒﺮگ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﺎﻧـﺪﻭﺭﺍ ﺍﺳـﺖ. ) ﺩﺭ ﻣﺮﻛـﺰ. ﺗﻮﺟﻪ ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻋﻠﻮﻡ …. ۱۳۸۴. ﺑﻪ ﺩﺭﻙ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ. ﺁﻧﺎﻥ. ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺯﻩ. ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ. ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ ﻭ. ﺭﺷﺪ ﺍﺧﻼﻗﻲ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ. ﻳﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺭﻓﺘﺎﺭﮔﺮﺍﻳﻲ، ﻭ. ﻋﻤﻞ. ﮔﺮﺍﻳﻲ. ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ.

[PDF]شوارق اإللهام

تازه های ناگرش و نشر. صاحب نــام دوران صفــوی اســت. متأســفانه از جزئیــات زندگــی و شــرح. حال این حکیم فرزانه که از اســتوانه های علمی و فلســفی جهان اســام. و تشیع است و … ک به: بررســی آثار فیاضالهیجی )ضمن کتاب یادنامه حکیمالهیجی(، گروهی از محققان؛ …… نظریه های پیشین در مورد یادگیری را زیر سؤال برد و نظریه ارتباط گرایی.

آموزشی – اطلاع رسانی – بررسی تطبیقی مکاتب روانشناسی …

آموزشی – اطلاع رسانی – بررسی تطبیقی مکاتب روانشناسی یادگیری (رفتارگرا، شناخت گرا و فراشناخت) در دهه های اخیر – به وبلاگ آموزشی و اطلاع رسانی گروه زبان … ( طبق نظریه آرتور.ل.کوستا ). ۳-فراشناخت ، دانش فرد درباره جریانها یا فرایند های شناختی خود است و در برگیرنده عملیاتی کردن ، منظم کردن ، و هماهنگ کردن مجموعه این …

[PDF]؛ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﭼﻬﺮه در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻣﻴﺴﺮی ﻛﻬﻦ

در ﺑﻴﻦ ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﺣﻜﻤﺎی ﻳﻮﻧﺎن، ﺑﻘﺮاط،. ارﺳﻄﻮ، اﻓﻼﻃﻮن، رواﻗﻴﻮن و ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻬﺮه. ،. ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﻫﺎﻳﻲ را اﺑﺮاز داﺷﺘ. -ﻪ. اﻧﺪ؛. وﻟﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻠﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﻬﺮه ﺗﻮﺳﻂ. « ﻳﻮﻫﺎن ﻻواﺗﺮ. » … داﻧﺴﺖ . اﻣﺎ در اﻳﺮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻬـﺮه ﺗﻮﺟـﻪ ﻛـﺮده. ،. ﺣﻜﻴﻢ ﻣﻴﺴﺮی اﺳﺖ . ﺣﻜﻴﻢ در داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻮم ﺧﻮد اﻧﺪام، ارﻛﺎن ﭼﻬﺮه و ﻣﺰاج. ﻫﺎی اﻓﺮاد را. ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎی رواﻧﻲ و رﻓﺘﺎری ﻗﺮار ﻣﻲ.

[PDF]دیدگاه رفتارگرایی مقدمه دار و علمی به خود گرفت. شد جنبه نظام …

نظریه. پردازانی چون ایوان پاولف. ۰٫ ، فردریک اسکینر. ۹٫ و ادوارد ثرندایک. ۸٫ مطالعات زیادی در این راه انجام داده. اند. زیربنای نظریه. های. آن. ها. عینیت. گرایی. و تأکید بر …. یادگیری. باید. به. رفتارهای. دقیق. و. کمی. تبدیل گردد )ارنشتاین. ۸٫ و. هانکینز. ۹،. ۹۱۱۲٫ (. در رویکرد رفتارگرایی، برنامه. ریزی درسی بر اکتساب قابلیت. های ویژه …

[PDF]بررسی کاربرد تصویر در آموزش ویژه – نشریه تعلیم و …

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب. ﻫﺎی ﺧﺎص ﺗﺼـﻮﯾﺮی. در ﺑﻬﺒـﻮد ﺳـﻄﺢ آﻣـﻮزش و ﯾـﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن. داون ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ وی ﻧﺸـﺎن داد. ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷـﺪه ﺑـﻪ. ﻃـﺮز ﻣﻌﻨـﯽ داری در …. در دﯾـﺎﮔﺮام ﻫـﺎی. ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ واﻗﻊ. ﮔﺮاﯾـﯽ آﻧﻬـﺎ اﺷـﯿﺎ و ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎ. ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺶ ﯾـﺎ ﺧـﻂ ﻧﺸـﺎن داده ﻣـﯽ. ﺷـﻮد ﮐـﻪ. ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﯾﺎ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ. ﺗﻘﺴﯿﻢ. ﺑﻨـﺪی ﻣـﻮﻟﯿﻦ(. ۱۹۹۵٫ ) ﺑﺮای دﯾﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳ.

[PDF]ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ CSTC Newsletter – ستاد نانو

ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی. ﻓﺮاوان ﻋﻠﻢ. (. از ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ. زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ. ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﻐﺰی. اﺳﺖ. ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از ﻣﻐﺰ و …. آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻘﻼﻧﯽ. ، ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزﯾﻬﺎ، ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﯽ …

[PDF]دانلود رایگان سوالات کنکور دکتری پرستاری ۹۴-۹۳

ج) دربرگیرنده زیر ساخت نظری خادمی برای عمل. د) مجموعه ای از کمک بهیار، بهیار و کمک پرستار. ۳۸- در کاربرد نظریه اورم، سیستم های پرستاری به عنوان یکی از اجزای تئوری، با کدامیک از مراحل فرآیند پرستاری. در ارتباط است؟ الف) مداخلات پرستاری. ب) بررسی بیمار. ج) تشخیص پرستاری. د) ارزشیابی. ۳۹ – از دیدگاه نیومن (Newman) …

[PPT]نظریه های یادگیری

مانند نظریه ی یادگیری رفتارگرا اسکینر، شناخت گرایانی چون ژان پیاژه و جروم برونر. نظریه ی یادگیری. نظریه های یادگیری،. فرایند یادگیری. را تبیین می کنند. برای مثال طبق …. به عبارت دیگر، این الگو را می توان براساس مفروضه های رویکردهای متفاوتی چون رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساختن گرایی به کار گرفت. ۳) برای هر نوع …

[PDF]دگرگونی در نظریه های برنامه ریزی شهری و تأثیر آن بر روش …

مرور نظریههای برنامه ریزی در آستانه قرن بیست و یکم و بررسی تجارب قرن بیستم در این. زمینه و نیز در عرصه روش شناسی، نظریه، روش و الگو (مدل) نشان میدهد که شیوههای ارزیابی و. روشها و مدلهای آن به شدت تحت تأثیر دیدگاههای حاکم بر فرایند برنامه ریزی بوده است. در حال حاضر، چرخش از دیدگاههای برنامه ریزی مبتنی بر اثبات گرایی …

[PDF]ﺟﺰوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﻧﻮآوری. : واژه. ی innovation. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻠﻖ ارزش از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺪه. ﻫﺎی ﻧﻮ، ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮ و ﯾﺎ راه. ﻫﺎی ﻧﻮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫ. ﺎ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی از. ” ﻧﻮآوری. ” ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ … ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﯽ. ٢١ . ﺗﻌﻬﺪ. ٢٢ . اﺑﺘﮑﺎروﺧﻼﻗﯿﺖ. ٢٣ . دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺖ. ٢۴ . اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ وﺧﺪﻣﺎﺗﯽ. ٢۵ . ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎش. ٢۶ . ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪﺑﻪ دﯾﮕﺮان. ٢٧ . ﺷﺠﺎﻋﺖ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. ﻧﮕﺎه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ: ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن، اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ …

[PDF]نقش آموزش متوسطه در ارتقاء مهارت های زیبایی شناختی … – …

توسط قدمی – ‏۲۰۱۲
شناخت و توانمندی های الزم در زمینه معماری، قدمی است راهبردی که می تواند در شکل گیری تجربه های. زیبایی شناسی، شکل گیری ذهنی معمارانه و ارتقاء مهارت ها به ویژه در سال های مهم اولیه یادگیری مؤثر. واقع شود. از این رو، نوشتار …. متوسطه، به شرح زیر است: فارغ التحصیالن دوره راهنمایی، پس از گذراندن پودمان های مهارت،. مطابق برنامه آموزشی …

[PDF]کتاب سپهراندیش+نسخه نهایی ۲ – Scholar Commons

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫـﺎ در. ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت. ﻋﻠﻤـﯽ. ” ، ﮐـﻪ. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺧﺘﺼﺎص داده ام . ﺛﺎﻧﯿﺎ، ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ و ﻋﻤﺪا ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ. ﮐﺘﺎب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ …. ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن راه ﺣﻞ ﻫﺎ. ی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ . ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ” ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤـﯽ. ” در. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ. ) ۱: ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺑﺪﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻤﮏ. ﮐﺮده.

[PDF]اصل مقاله – راهبرد فرهنگ

هدف اصلی این پژوهش بررس ی چالش ها و افق های نظریه پیچیدگی برای تربیت دینی اس ت. روش پژوهش این … باتوجه به نظریه پیچیدگی، مواردی چون گرفتارشدن در شک گرایی مبهم، بی مسئولیتی، ضد بازنمایی،. نفی سلس له … که سیستم های. جهان قانونمند و غیرقابل تغییر و قطعیت پذیرند، بنابراین باتوجه به شناخت از عواملی که.

فیلم مستند در نظریۀ “شناختی”: تجربۀ عملی و رشد خردورزی …

۱۸ مرداد ۱۳۹۶ – پیش از ورود به مبحث “مستند و نظریه فیلمِ شناختی” مفاهیم مرتبط بادانش بدنمند (embodied knowledge)، مورد تأمل قرار می گیرد. دانشِ”شناختی” می گوید: ساختار های مفهومی موجود در ذهن، از تجربه انسان مشتق می شوند. این مفاهیم، جدا از شناخت ما از مغز – بدن و فلسفه ذهن، چه نقشی در سینمای مستند دارد؟ هنگامی که بدانیم مواجهۀ …

ارتباط میان سبک‌های عشق و ویژگی‌های شخصیتی | روان‌شناسی …

۱۸ بهمن ۱۳۸۹ – البته استرنبرگ در کتاب داستان های عشق با رویکرد شناختی و بررسی طرح واره های هر فرد در قالب یک داستان به علت عاشق شدن می پردازد، اما آن را تحقیقی ناقص …. نظریه‌های عشق را به سه دسته تقسیم می کند: یکی روان تحلیلگری براساس دیدگاهای پیروان فروید است؛ دیگری عبارت است از بخشی از نظریه‌های یادگیری بر …

[PDF]در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ی ﻫﺎ ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و ﺳﺒﮏ ﺳﺒﮏ ﮥ راﺑﻄ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬ – پژوهشگاه …

توسط رفعتی – ‏۲۰۱۳
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺳﺎل ﺳﻮم، ﺷﻤﺎره دوم، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن. ۱۳۹۱٫ ، ﺻﺺ. ۱٫ –. ۱۷٫ ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄ. ﮥ. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺮ و ﺳﺒﮏ. ﻫﺎ. ی. ﯾﺎدﮔﯿﺮی. در. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن …… از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﭘﺮدازان ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﮔﺮا. ،. ﺗﻔﮑﺮ و. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺳﺒﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﺪﻻل. ،. ارزﯾﺎﺑﯽ. و ﻗﻀﺎوت در اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺗﻤﺎ. ﻣﯽ. ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎ. ی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *