دانلود کامل بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

Published on Author adminLeave a comment

بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می پردازیم
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها ۱۸۴
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۷۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۸۰

بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

پیش گفتار
در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.اگرچه از دیرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنیّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوى قانون مند شدن گام برداشته است، لیکن از آن جا که نیازها و خواسته هاى انسانى به طور طبیعى مشابه یک دیگرند، نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیش تر، همواره وجود دارد. از این ره گذر و در نتیجه انعقاد قراردادها و پیمان هاى غیر معتبر و بر خلاف مصلحت فردى – اجتماعى، علاوه بر تجاوز به حقوق هم دیگر و در نتیجه، داراشدنِ غیر عادلانه در جهت جلب منافع مادّى فزون تر، تجاوز به صلح اجتماعى، نظم عمومى و معنویّت اخلاقى از طریق ایجاد اختلاف و کشمکش میان طرفین قراردادها و معاملات، صورت خواهد گرفت.
نظام هاى حقوقى مختلف که بر مبناى آرمان هاى اخلاقى – اجتماعى و با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده اند و افزون بر این، برخى از داد و ستدها و معاملات را – اگرچه متعارف و متداول هم باشد – به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مى شمارند.در حقوق اسلامى نیز به دلیل فقدان پاره اى از شرایط اساسى، برخى از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است که وضعیّت آن، براى یک یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آن ها خواهد شد.در نظام حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، غرر و خطر در معامله، که ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد مى باشد، منع و نهى شده است، و در این راستا، رفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى توان گفت که مبناى این حکم فقهى که در قالب یک قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است که با ممنوع کردن معاملات احتمالى که صورت بازى با بخت و شانس به خود مى گیرند، از منازعه و کشمکش بین طرفین قرارداد جلوگیرى کرده، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مى کند.
از این قاعده حقوقى، تحت عنوان مستقل در برخى از آثار بزرگان امامیّه – در زمینه قواعد عمومى و مبانى کلى قراردادها -به اختصار بحث شده، امّا عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسى و مداقّه فقیهان و دانش مندان امامیّه قرار گرفته است.در ایران – فارغ از تأسیس حقوقى – برخى از مواد قانون مدنى آن بر اساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته هاى حقوق دانان داخلى بر حسب مورد، صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچ کدام از آثار و تألیفات حقوقى به زبان فارسى، بحث کامل و جامعى -حتى در حدّ ضرورت – از این تأسیس حقوقى صورت نگرفته است.با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با توجه به اقتباس مقرّرات قانون مدنى ایران از فقه امامیّه و لزوم بررسى مقررات و مبانى فقهى مربوط به آن و هم چنین با توجّه به اصل ۱۶۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به موجب آن در صورت سکوت و اجمال و فقدان نصوص قانونى، قضات محاکم باید با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر مبتنى بر قواعد و اصول، حکم قضیه را صادر نمایند، در این رساله به مطالعه تطبیقى غرر پرداخته ایم.
بدین جهت، در بخش اول (کلیات) مفهوم غرر، غرر در عرف و قانون، منابع و مستندات غرر و مبانى تأسیس حقوقى آن را بررسى کرده ایم. بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن موضوع بحث در بخش دوم است. در بخش سوم نیز، براساس کنوانسیون بیع بین المللى کالا (۱۹۸۰) آنسیترال، غرر در معاملات بین المللى بررسى خواهد شد.یادآور مى شود که درباره تأسیس حقوقى یاد شده، علاوه بر فقه امامیّه و به پیروى از آن حقوق ایران، فقه اهل سنّت و نیز حقوق برخى از کشورها، مانند حقوق مدنى مصر، حقوق فرانسه و حقوق انگلیس – برحسب مورد – مورد توجّه و مطالعه قرار گرفته که در نتیجه مطالعه تطبیقى، تفاوت هاى اساسى بین حقوق اسلام و قانون برخى از کشورها تبیین شده است. در ضمن، تعدادى از آراى هیئت عمومى دیوان عالى کشور درباره برخى از مواد قانون مدنى مورد بحث، نقل شده است.
کلمات کلیدی:

قاعده ی غرر

غرر در معامله

غرر در معامله در ایران

غرر در معامله در کنوانسیون بیع بین المللی

فهرست کامل مطالب
پیش گفتار
بخش اول:کلیات

مبحث اول مفهوم غرر

گفتار نخست تعریف لغوى و اصطلاحى غرر
تعریف لغوى
تعریف اصطلاحى غرر
موارد غرر
گفتار دوم غرر و دیگر اصطلاحات مشابه
غرر و غرور
غرر و جهل
آراى دانشمندان امامیه
اشکال
نتیجه
غرر و تدلیس
اصطلاح فقهى و حقوقى تدلیس
شرایط تحقق تدلیس در قانون مدنى ایران
مهمّ ترین تفاوت هاى غرر و تدلیس
غرر، قمار و گروبندى
تحلیل حقوقى قمار و گروبندى
غرر و ریسک
مفهوم اقتصادى ریسک

مبحث دوم غرر در عرف و قانون

گفتار نخست غرر در عرف
غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)
غرر در عرف زمان حاضر
گفتار دوم غرر در قانون
غرر در قانون مدنى ایران
معاملات غررى در قانون مدنى ایران
تعریف عقد غررى در حقوق مدنى ایران
غرر در قوانین خارجى
گفتار نخست منابع و مستندات قاعده غرر
قرآن
سنّت
ارزیابى روایات
اجماع
عقل
بناى عقلا
سیره مسلمین
گفتار دوم مبانى قاعده غرر
اصل «دارا شدن بلاجهت» و جلوگیرى از ضرر
اصل «اتقان در عمل» و جلوگیرى از نزاع
تعریف معامله

بخش دوم:بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن

مبحث اول قلمرو غرر

گفتار نخست قلمرو غرر در فقه
گفتار دوم قلمرو غرر در قانون مدنى ایران

مبحث دوم معیار تشخیص غرر در معامله

گفتار نخست عرف در قانون و فقه (حقوق اسلامى)
تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه
جایگاه عرف در قانون
جایگاه عرف در فقه
گفتار دوم غرر در معاملات از دیدگاه عرف و شرع (قانون)
نقش عرف در تشخیص معاملات غررى
تفاوت اساسى بین شرع و عرف

مبحث سوم نوعى یا شخصى بودنِ معیار تمییز غرر

مبحث چهارم غرر در مورد معامله (۱)

تقسیم غرر
تقسیم غرر از نظر فقهاى امامیه
تقسیم غرر از نظر دانش مندان اهل سنّت
تقسیم غرر در قانون مدنى ایران
نتیجه و تقسیم برگزیده

مبحث چهارم(۲) غرر در مورد معامله

گفتار نخست غرر در مبیع(مثمن)
غرر از جهت اصل وجود مبیع
بیع اشیاى معدوم
– آراى فقیهان امامیّه
بررسى اجمالى ادله
۲ – قوانین قانون مدنى ایران
قوانین خارجى
قانون مدنى مصر
حقوق انگلیس
غرر از جهت قدرت بر تسلیم
الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) قدرت بر تسلیم در قوانین مدنى
فقدان مطلق قدرت بر تسلیم یا فقدان نسبى
غرر از جهت اوصاف مورد معامله
الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) مطالعه تطبیقى در علم به اوصاف
تعریف مورد معامله و اقسام آن
– معلوم بودن مورد معامله
۲ – معین بودن مورد معامله
مبحث چهارم غرر در مورد معامله (۳)
گفتار دوم غرر در ثمن
لزوم تعیین ثمن در عقد
الف) در فقه
ب) در قانون مدنى ایران
ج) در قانون مدنى مصر
د) در حقوق انگلیس و آمریکا
ه) در حقوق فرانسه
فروش به نرخ روز و بهاى متداول در بازار
الف) نظر دانشمندان امامیّه و اهل سنّت
نظریه و نتیجه
ب ) نظر قانون مدنى ایران با مطالعه تطبیقى
تعیین بهاى کالا از سوى طرفین معامله و یا شخص ثالث
الف) نظر فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) نظر قانون مدنى ایران و برخى از کشورها
نتیجه

مبحث پنجم غرر در شرط معامله (شرط غررى)

تعریف شرط
شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن
معین و معلوم بودن مورد شرط
ضابطه شرط ضمن عقد از نظر فقها
آراى دیوان عالى کشور
رأى وحدت رویه

بخش سوم :بررسى غرر در معاملات بین المللى براساس کنوانسیون۱۹۸۰ آنسیترال

مبحث اول کلیات
گفتار نخست مشخصات کلى کنوانسیون بیع بین المللى (۱۹۸۰)
گفتار دوم تعریف بیع بین المللى براساس کنوانسیون۱۹۸۰
گفتار سوم صحّت و بطلان عقد بیع در کنوانسیون۱۹۸۰

مبحث دوم بررسى غرر در کنوانسیون۱۹۸۰ آنسیترال

گفتار نخست ریسک (Risk) در کنوانسیون و تفاوت آن با غرر در حقوق اسلامى
گفتار دوم تعریف کالا براساس کنوانسیون
گفتار سوم موارد غرر در کنوانسیون۱۹۸۰ آنسیترال
علم به اصل وجود کالا براساس کنوانسیون۱۹۸۰
شرط قدرت بر تسلیم کالا در کنوانسیون۱۹۸۰ آنسیترال
علم به مورد معامله در کنوانسیون۱۹۸۰ آنسیترال
الف) علم به مبیع (کالا) در کنوانسیون
ب) تعیین قیمت کالا در بیع بین المللى براساس کنوانسیون۱۹۸۰
شیوه هاى قیمت گذارى کالا در کنوانسیون آنسیترال
کتاب نامه
الف) منابع فارسى
ب ) منابع عربى
ج ) منابع انگلیسى

دانلود بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون …

۲۹ دی ۱۳۹۶ – دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی …

مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام – پژوهشکده امر به …

۲۰ دی ۱۳۹۵ – بدین جهت، در بخش اول (کلیات) مفهوم غرر، غرر در عرف و قانون، منابع و مستندات غرر و مبانی تأسیس حقوقی آن را بررسی کرده‌ایم. بررسی غرر در معاملات داخلی بر اساس فقه و حقوق مدنی ایران و مطالعه تطبیقی آن موضوع بحث در بخش دوم است. در بخش سوم نیز، براساس کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) آنسیترال، غرر در …

معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایرانی و فقه امامیه و …

از جمله کارآمدترین روش های تضمین تعهدات ضمانت نامه های بانکی است. کارآیی این اسناد از حیث استقلال آن ها نسبت به قرارداد پایه (مبنا) است. بنابراین صادر کننده این سند نمی تواند به ایراداتی که موجب معافیت وی از پرداخت شود توسل جوید. کنوانسیون بیع بین المللی کالا از روشی سنتی سخن می گوید که در حقوق داخلی کشورها نیز …

مطالعه تطبیقی غرر در معامله – کتابخانه دیجیتال

بدین جهت، در بخش اول (کلیات) مفهوم غرر، غرر در عرف و قانون، منابع و مستندات غرر و مبانی تأسیس حقوقی آن را بررسی کرده ایم. بررسی غرر در معاملات داخلی بر اساس فقه و حقوق مدنی ایران و مطالعه تطبیقی آن موضوع بحث در بخش دوم است. در بخش سوم نیز، براساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) آنسیترال، غرر در معاملات بین …

بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق. بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی. پیش گفتار. در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.اگرچه از دیرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنیّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوى …

جایگاه عرف در فقه – مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام …

جایگاه عرف در فقه عرف و عادت از مواردى است که به عنوان منبع شناخت احکام شرعى مطرح گردیده است. در فقه و اصول گاهى به جاى «عرف و عادت» و یا «عرف عام»، «سیره عقلا» استعمال مى شود.(۳۵) در واقع «سیره عقلا»، راه و شیوه عملى است که صرف نظر از پاى بندى به شریعت الهى، در بین مردم و همه عقلا (اعم از مسلمان و غیرمسلمان) مرسوم و متداول است …

پیش گفتار – مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و …

پیش گفتار در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذیر است. اگرچه از دیرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنیّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوى قانون مند شدن گام برداشته است، لیکن از آن جا که نیازها و خواسته هاى انسانى به طور طبیعى مشابه یک دیگرند، نزاع بر …

بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع …

۸ آذر ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۲۷۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۲۸۰٫ دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق. بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی. پیش گفتار. در روابط اجتماعی انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشی ضروری و اجتناب ناپذیر است …

[PDF]مجله تحقیقات حقوقی

توسط سید حسین صفایی
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺣﻘﻮق ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺒﺮ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن. ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ، ﻋﻠﻢ اﺟﻤﺎﻟﯽ، ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ. ای، ﻗﺎﻋﺪه ﻏﺮر، ﺿﺎﺑﻄﻪ. ﻋﺮﻓﯽ، ﺛﻤﻦ ﻗﺎﺑﻞ … ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ. ﭘﺮدازﯾﻢ و در ﺑﺨ. ﺶ دوم. از ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﺑﺮ. ﮔﺰﯾﺪه. ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦ. ﻤﻟا. ﻠﻠﯽ. ﮐﺎﻻ ﻣﺼﻮب. ۱۹۸۰٫ و. اﺻﻮل اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺣﻘﻮق …

بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور – دانلود پایان نامه های …

در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است .لیکن در حقوق روز دنیا خصوصاً در حقوق تجارت بین الملل، عقد با ثمن شناور از معاملات بسیار شایع و از قالبهای عقدی ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع قراردادها …

بررسی کنوانسیون بیع بین المللی کالا از منظر مفهوم شناسی …

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی کنوانسیون بیع بین المللی کالا از منظر مفهوم شناسی ریسک و غرر. مهدیه صادقیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی سیدمحمد علمچی – دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق. چکیده مقاله: یکی از مهمترین معاهدات تجارت جهانی، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در توسعه جهانی سازی حقوق و …

ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش‌فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها

توسط شعاریان – ‏۲۰۱۲
یکی از این شیوهها که در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مقرّر گردیده و در بیشتر کشورها نیز پذیرفته شده است، ثمن شناور[۷] میباشد. … فقهای امامیه با استناد به اینکه معاملات با ثمن مجهول و نامعین، غرری میباشند، حکم به بطلان اینگونه معاملات دادهاند و قانون مدنی ایران نیز با توجّه به پیشینه فقهی، معلوم و معین بودن مورد معامله از جمله ثمن …

[PDF]بررسـی تطبیقـی رفـع عیـب کاال در حقوق ایـران و …

ایـن نوشـتار بـه بررسـی تطبیقـی رفـع عیـب کاال در حقـوق ایـران و کنوانسـیون بیـع بین المللـی کاال. مصـوب ۱۹۸۰ … را مســـکوت گذاشـــته اســـت؛ آنچـــه در منابـــع فقهـــی مطـــرح شـــده، زوال عیـــب اســـت کـــه. ارتباطـــی ….. ارش یــا فســخ معاملــه، اختیــار دارد و درصورتی کــه کاالی معیــوب، کلّــی باشــد خریــدار می توانــد. از فروشــنده …

[DOC]حقوق بین الملل)نیمسال اول

اثر اراده در قراردادهای داخلی و بین المللی. اثر اشتباه در معاملات. اثر تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بر قوانین حقوقی. اجاره بشرط تملیک. اجازه ولی در ازدواج دختر … بررسی وضعیت بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان. بیع دین. بیع کلی به کلی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه و کنوانسیون بین المللی کالا.

[PDF]بررسی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت در قالب قاعده غرور

ﻭﺍﮊﮔـﺎﻥ ﻛـﻠﻴﺪﻱ. : ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴـﻊ ﻣـﺘﻘﺎﺑﻞ، ﻗـﺎﻋﺪﻩ ﻏـﺮﻭﺭ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ، ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ. ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻔﺘﻲ . ١. -. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺗﺠـﺎﺭﺕ ﻣـﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﻭﺳـﻴﻊ ﺁﻥ، ﺍﻭﻟﻴـﻦ ﺑـﺎﺭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﻭﻝ ﻇﻬﻮﺭ ﻳﺎﻓﺖ . ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ …… ﺭﻓﻴﻌﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ. (. ۱۳۷۸. ،). ﻏﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ. ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ. ، ﻗﻢ. : ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﺳﻼﻣ. ﻲ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ . -. ﻓﻴﺮﻭﺯ ﮐﻮﻫﻲ، ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎ. (. ۱۳۰۸. ،). ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻓﻘﻪ. ، ﺑﻲ ﻧﺎ.

وبلاگ شخصی نورالدین سعیدیانی – دانلود کتاب

بررسی فقهی عقد بیمه. بوستان کتاب قم / التنقیح پاکروان، غلام رضا … مشاهده متن کتاب قاعده مقابله به مثل در حقوق بین الملل از دید اسلام. بوستان کتاب قم / إسکندری، محمد حسین … مشاهده متن کتاب مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی(عدد مرّات التنزیل : ۲۰). بوستان کتاب قم / رفیعی، محمد تقی …

بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع

۲۹ تیر ۱۳۹۳ – عن بیع الغرر» باطل است. سؤالی که در اینجا خودنمایی میکند این است که آیا قلمرو غرر محدود به بیع است یا شامل سایر معاملات(اجاره، مساقات، مزارعه و …) نیز می‌شود؟ در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده چنین به دست آمده که مطابق فقه امامیه و قانون مدنی ایران، غرر مخصوص عقد بیع نیست و در سایر عقود …

مطالعۀ تطبیقی تحلیل ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

توسط رحیمی – ‏۲۰۱۴
اسلامی‌پناه، علی )۱۳۸۰(، معلوم بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه اسلامی و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه وکامن لو، تهران، پایان‌نامۀ دکتری دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران. … سکوتی نسیمی، رضا (۱۳۷۲)، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ مطالعۀ تطبیقی آن با حقوق ایران»، ادبیات و علوم انسانی تبریز، شمارۀ ۱۶۹، ص۴۲- ۱٫

مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و …

مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی. مطالعه تطبیقی … کتاب براساس اقتباس مقررات قانون مدنی ایران از فقه امامیه و لزوم بررسی مقررات و مبانی فقهی مربوط به آن, همچنین با توجه به اصل ۱۶۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, مشتمل بر مطالعه تطبیقی((غرر)) است که در سه بخش تدوین شده است .

بررسی تطبیقی ‌ایجاب عام در بیع – تحقیقات حقوقی آزاد

حقوق برخی از کشورها با‌ این تحولات رفتاری متحول شده است و در برخی از قوانین موضوعه ‌یا در رویه ی قضایی برخی از کشورها، ایجاب عام در بیع پذیرفته شده و شرایط تحقق … بودن ایجاب عام در جعاله در فقه امامیه و حقوق ایران مردود است. ….. بند ۲ ماده ی ۱۴ کنوانسیون بیع بین المللی وین مقرر می دارد: “پیشنهاد اگر به شخص یا اشخاص معینی

[PDF]حقوق ایران وضعیت ثمن در قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه و

با این اوصاف، و پس از تائید صحت معامالت الکترونیکی، اعتبار انتقال ثمن ناشی از این معامله نیز. مورد سئوال است. یکی از ارکان بیع الکترونیکی، انتقال ثمن از ایجاب کننده به ایجاب شونده و بالعکس. است. انتقال ثمن همیشه از دغدغه. های تجار و بازرگانان در قراردادهای بی. ن المللی است. در بیع. بین. المللی. کاال چهار روش سنتی پرداخت …

تسلیم مبیع و احکام آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در …

۱۸ آذر ۱۳۹۱ – تسلیم مبیع و احکام آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی … این عق مانندسایر اعمال حقوقی از خود آثاری دارد که در ق . … ۱٫ خرید و فروش میوه بر روی درخت صحیح است در حالی که اگر عدم اطمینان نسبت به وصول کالا موجب صدق عنوان غرر گردد باید این گونه معاملات را نا صحیح …

وکالت و مشاوره حقوقی – تعیین ثمن در عقد بیع از منظر مقررات …

در حالی که با گسترش معاملات و مبادلات اقتصادی در سطح بین‌المللی، تدوین قانون متناسب با مقتضیات جدید یا الحاق به مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۸۰ وین … قانون مدنی ایران که عمدتا مقتبس از فقه امامیه می‌باشد بر لزوم تصریح و تعیین مورد معامله از جمله ثمن درعقد بیع تاکید دارد و ابهام و جهل در موضوع حاضر را موجب غرر و از …

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون …

۲۲ آبان ۱۳۹۳ – پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . … در این مقاله با بررسی مبانی این نظریه در نظام کامن لا ( به عنوان خاستگاه آن ) و کنوانسیون بیع بین المللی و نقد و تحلیل انتقادات وارد بر آن سعی کرده ایم مبانی حقوقی آن در حقوق ایران روشن شده و …

مطالعه تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن | شبکه اجتماعی حقوقدانان …

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه‌ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع … در منابع فقهی چنین شرطی در مبحث بیع شرط آمده است و در مشروعیّت اصل شرط تردیدی وجود ندارد. …. انتقال سند، عدم صدور پایان کار شهرداری و عدم افتتاح حسابL/C در معاملات تجاری بین‌المللی) به عنوان شرط فسخ معامله …

مقالات تخصصی قراردادها – گروه وکلای پارسای

تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین), * وضعیت شرط تضمین سود. * منتفی شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا, * تعهد به فعل ثالث. * بررسی قراردادهای بین المللی طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت با نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوقی ایران …

حقوق ایرانی – « ثمن شناور»

بررسی تطبیقی« ثمن شناور» در مقررات کنوانسیون بین المللی بیع و حقوق ایرانپیشگفتار مطابق نظریه سنتی،معلوم بودن عوضین شرط صحت عقد است. … البته،با توجه به بحث غرر در معاملات،و ضرروت معلوم و معین بودن معامله نویسندگان حقوقی ایران اجازهء بحث حول ثمن شناور و نحوهء حل مشکلات و مسائل مربوط به آن را به خود نداده اند اما …

[PDF]تنظیم صفحات اول فصلنامه – مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

توسط ابهری – ‏۲۰۱۷
مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع در قوانین موضوعه. ایران پرداخته میشود. کلیدواژه : موجر ، مستأجر ، اجاره بها ، دادگاه ، اجاره. …. فقها در سه مورد قائل به وجود غرر در معامله شدهاند. …… کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه انگلیس و ایالات متحده، انتشارات.

[PPT]ثمن شناور

دلایل توجیهی صحت ثمن شناور در حقوق ایران. ۱- پیش بینی شرایط رفع غرر از ثمن; ۲- قاعده تسلیط; ۳-اعتبار عرف در روابط متعاملین; ۴- عدم تاثیر شناور بودن ثمن در صحت معامله; ۵- تعیین ضابطه معلوم بودن ثمن بر اساس بنای عقلا; ۶- احترام با حاکمیت اراده طرفین. ۱۳٫ کنوانسیون بیع بین المللی. • U.N Commission on International …

آخرین مقالات منتشره در سراسر کشور از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ …

۲۴ تیر ۱۳۹۵ – واکاوی وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق موضوعه ایران و مصر …. الزام فروشنده به تعمیر و رفع عیب در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، فقه و حقوق ایران …. بررسی تحولات حقوق کودکان و نوجوانان بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی درپرتو قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲٫

کاربردی از نظریه بازی ها در اقتصاد اسلامی

توسط خلیلی عراقی – ‏۲۰۱۳
در این مطالعه، سعی شده است با استفاده از ابزار تئوری بازی ها، قاعده نفی غرر که یکی از مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام است، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این … رفیعی، محمد تقی (۱۳۷۸) مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق ایران، اسلام و کنوانسیون بیع بین المللی (۱۹۸۰ وین)؛ انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی. زبیدی، محمد …

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد …

گروه فقه و حقوق. ۱٫ ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک ۲٫ ابعاد حقوقی مقابله با دخانیات و مواد مخدر ۳٫ ابعاد حقوقی و چالش های بین المللی شدن بورس ها ۴٫ اتا نازی تقا ضای بیمار و خود مختاری ۵٫ …. آثار حقوقی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا … بررسی به شرط بلوغ، رشد، و عقل در معاملات بالمعنی الاعم از منظر فقه خاصه و عامه

تعیین آثار قوه قاهره – بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

۳ شهریور ۱۳۹۴ – قانونگذار ایران مبحث دوّم از فصل سوم قانون مدنی را به خسارت حاصل از عدم اجرای تعهّدات اختصاص داده است و در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ تنها به قوّه قاهره اشاره کرده و از تلف …. از دیدگاه حقوق تطبیقی نیز در بند پنجم از ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا آمده است که «هیچ یک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، غیر از …

تسلیم مبیعوکیل پایه یک دادگستری|مشاوره حقوقی|وکیل …

۲۵ آذر ۱۳۹۴ – درقانون مدنی ایران ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۹۰ ناظر بر تسلیم می باشد که در این تحقیق سعی برآن شده که به صورت اختصار به تفسیر هرماده پرداخته وتطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وقواعد فقهی علی الاخصوص ماده ۳۸۷ قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد. تفسیرماده ۳۶۷ قانون مدنی :باید توجه داشت که حتی صدور …

عناوین پیشنهادی پایان نامه – حقوق خصوصی -حقوق تجارت و …

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل – عناوین پیشنهادی پایان نامه – قابل استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل و بین الملل و دانشجوی – حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل.

[PDF]در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﻒ از ﺷﺮط ﻣﻘﺪار اﺣﮑﺎم ﺗﺨﻠّْ واﮐﺎوی – مطالعات فقه و حقوق …

توسط سیمایی صراف – ‏۲۰۱۲
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ – ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﮔﺬار ﺑﺮ ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ی. ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻪ آن و ﺳﭙﺲ. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻊ آن در ﺣﻮزه. ﻗﺮارداد …. ۱۲۴٫ ). واژه. ی. ﺷﺮط در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺮط ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ. ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دو. ﮔﺎﻧﻪ. ی. ﺷﺮط. (. اﻣﺮی ﮐﻪ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﺑﺪان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺮ ﻓﺮﻋﯽ و ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻘﺪ. ) ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اطلاع رسانی – حوزه نت

کتابشناسی برگزیده این شماره فصلنامه متین مجموعه کتابها و پایان نامه های مقطع دکتری در موضوع فقه – حقوق اسلامی و حقوق و زیرمجموعه های وابسته است. حجم زیاد … بررسی حقوقی و فقهی دو مساله رشوه و احتکار در پرتو دو مقوله حقوق و اخلاق، فرد و جامعه. …… مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین المللی.

قرارداد های الکترونیکی | irIHS2016 Conf – Academia.edu

در این مقاله ، شرایط اعتبار و صحت معاملات در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت نتایجی کهبدست امد نشان دهنده اینست که قراردادهای الکترونیکی اگرچه در نحوه …. در فقه و اصول «معامله» در برابر «عبادت» است . ….. -۴ رفیعی ، محمدتقی ،۱۸۳۳ ، مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی ، قم .

[PDF]بیع

منبع: سایت مگ ایران. ضمانت اجرای بیع عین مرهون. )مطالعه ای در فقه تطبیقی(. عنــوان: واکاوی عهدی یا تملیکی بــودن بیع کلی. در فقه امامیه و حقوق موضوعه. نویسنده: سید … صحت معامله، موجب می شود اشتراط طلقیت در هر یک از مصادیق …. امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کاال با انگلیس در خصوص تعهد به تسلیم مبیع و آثار آن وجود دارد؟

پایان‌نامه‌ها – پرتال امام خمینی

آسیب ش‍ن‍اسی رواب‍ط بین ال‍م‍ل‍ل از دیدگ‍اه امام خمینی (س) ….. بررسی ابعاد فقهی – حقوقی قرارداد بیمه و خلاهای آن در قانون ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (س) ….. بررسی حقوق کودکان طبیعی (نامشروع) در ایران و تطبیق آن با کنوانسیون حقوق کودک با رویکردی به مبانی امام خمینی (س) …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *