دانلود کاملترین فایل پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P)

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P)

دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCASP)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها ۱۷
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۱

پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P)

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P)

پرسشنامه‌ فرزند پروری بزرگسال نوجوان [۳](AAPI-2)

این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و کین (۱۹۹۹) تهیه شده است.AAPI-2 شکل تجدید نظر شده و هنجاریابی دوباره AAPI اصلی است که ماده‌هایی به آن اضافه شده است و همچنین یک زیر مقیاس جدید (احجاف در توان و استقلال کودک) به آن اضافه شده است. مانندAAPI اصلی این پرسش نامه (AAPI-2) برای ارزیابی نگرش‌ها و عقیده‌های افراد در مورد شیوه‌های فرزند پروری و والدینی افراد بزرگسال و نوجوان طراحی شده است این پرسش نامه برای بزرگسالان و نوجوانان والد و غیر والد قابل کاربرد است. گویه‌ها بر اساس عقاید نامناسب و مسامحه کار والدینی و فرزند‌پروری تهیه شده است که پاسخ به گویه های پرسش نامه، میزان احتمال بکار گرفتن رفتارهای نامناسب و مسامحه کار توسط افراد فراهم می‌کند (کانزر، وایتساید- مانسل، دبیر، لدت، ادواردز[۴]،۲۰۰۶).

این پرسش نامه شامل ۴۰ گویه است که پاسخ‌ها در یک مقیاس پنج درجه‌ای (از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) قرار می‌گیرندAAPI-2 دارای دو شکل (فرم A و فرم B ) است فرم A و فرم B شبیه به هم هستند و برای پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرند با وجود این هر کدام از این دو فرم به شکل مستقل و ابعاد گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نمره‌گذاری مطابق پاسخ‌ها در پنج درجه انجام می‌شود به این شکل که به کاملاً موافقم نمره (۵) و موافقم (۴)، مطمئن نیستم (۳)، مخالفم (۲) و کاملاً مخالفم نمره‌ی (۱) تعلق می‌گیرد که نمره‌ی بالا در این آزمون به معنی نگرش‌های نامناسب و ناکارآمد در فرزند‌پروری و نمره‌ی پایین به معنی عدم وجود نگرش‌های ناکارآمد فرزند پروری می‌باشد.

سازندگان پرسش نامه چندین کاربرد برای AAPI-2 ذکر کرده‌اند:

۱- ارزیابی نگرش‌های ناکارآمد والدینی و فرزندپروری در جمعیت والد و غیر والد.

۲- ارزیابی سودمندی درمان از طریق فراهم کردن پیش آزمون و پس آزمون.

۳- ارزیابی تغییر در نگرش های والدینی بعد از شرکت در برنامه‌ی آموزش فرزند‌پروری

۴- برای طراحی مداخله و درمان خاص در برنامه آموزشی فرزند‌پروری

علاوه بر یک نمره‌ی کلی AAPI-2 شامل ۵ زیر مقیاس است؛ ۱- مقیاس انتظارات نامناسب از کودکان که شامل ۷ گویه است (مثل: کودکان باید آن کاری را انجام دهند که به آنها گفته می‌شود)، ۲- فقدان همدلی که شامل ۱۰ گویه است (مثل: هیچ چیز بدتر از یک کودک ۲ ساله زیاده خواه نیست)، ۳- عقیده قوی در استفاده از تنبیه بدنی به عنوان یک وسیله برای تربیت که شامل ۱۱ گویه است (مثل: کتک زدن مناسب هیچ‌گاه به کسی صدمه نمی‌زند)، ۴- معکوس شدن مسئولیت‌های نقش والد- فرزند که شامل ۷ گویه است (مثل: کودکان در قبال خوشبختی والدین مسئولیت دارند) و ۵- اجحاف در توان و استقلال کودک که شامل ۵ گویه است (مثل: کودکان نیاز به آزادی دارند که تا جهان خود را با امنیت کاوش (کشف) کنند (باولک و کین،۱۹۹۹).

۱-۲-۴-۳-روایی و پایایی پرسشنامه ی فرزند پروری بزرگسال نوجوان (AAPI-2)

به منظور بررسی روایی ،تحلیل عاملی پرسش‌نامه توسط سازندگان آن صورت گرفت که ماده‌ها در پنچ عامل جداگانه قرار گرفتند. علاوه بر این به منظور بررسی روایی، همبستگی AAPI-2 با دیگر پرسش‌نامه‌ها معنادار گزارش شده است. به طور مثال کانزر، وایتساید-مانسل، دبیر، لدت، ادواردز (۲۰۰۶) میزان بالای همدلی در AAPI-2 با گرمی و پاسخگو بودن در پرسش نامه یHOME )مشاهدات خانگی ) به طور مثبت و با سبک فرزندپروری خشک به طور منفی همبسته بود و همین­طور اعتقاد به تنبیه­ بدنی در AAPI-2 به طور مثبت با سبک والدینی خشن در پرسشنامه یHOME همبسته بود. برای هر کدام از ساختارهای AAPI-2 روایی افتراقی معنا‌داری گزارش شده است به طوریکه بین رفتارهای والدینی مسامحه کار و خشن و رفتارهای مناسب تمایز قائل می‌شود همبستگی بین فرم A,B بین ۸۰/۰ تا ۹۲/۰ گزارش شده است (باولک و کین،۱۹۹۹).

همسانی درونی برای پنج زیر مقیاس توسط سازندگان خوب برآورد شده است به این شکل که ضریب آلفای کرونباخ برای انتظارات نامناسب، فقدان همدلی، اعتقاد به استفاده از تنبیه بدنی، معکوس شدن نقش والد- فرزند و احجاف در توان و استقلال کودک به ترتیب (۸۲/۰)، (۸۴/۰)، (۹۲/۰)، (۸۵/۰) و (۸۰/۰) گزارش شده است همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن برون نیز برای پنچ مقیاس به ترتیب (۸۵/۰)، (۸۶/۰)، (۹۳/۰)، (۸۶/۰) و (۸۳/۰) گزارش شده است.

۲-۲-۴-۳-تهیه‌پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند‌پروری (AAPI-2)

جهت استفاده از این پرسش نامه‌ها نسخت نسخه‌ی اصلی پرسش نامه‌ها که به زبان انگلیسی بود توسط محقق و با کمک استاد راهنما به فارسی ترجمه شد و سپس متن ترجمه شده توسط دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ادبیات و زبان انگلیسی از نظر ساختاری و دستوری بازبینی شد و اشکالات دستوری در ترجمه اصلاح شد و سپس متن ترجمه شده توسط یک دانشجوی ارشد دیگر به انگلیسی برگردانده شد و با نسخه‌‌ی اصلی پرسش‌نامه‌ها مقایسه شد و در نهایت با کمک استاد راهنما ترجمه‌ی پرسش‌نامه‌ها مطابق با شکل نسخه‌ی اصلی آنها تنظیم گردید. قابل ذکر است که در ترجمه و تنظیم ماده‌های پرسش‌نامه‌ها ۲ نکته مورد ملاحظه بود. نخست اینکه ترجمه گویه‌‌ها و اصطلاحات به شکلی باشد که علاوه بر اینکه متناسب با موضوع مقیاس باشد و آن را مورد ارزیابی قرار دهد، اصطلاحات با توجه به فرهنگ‌ جامعه ترجمه شود و دوم اینکه گویه‌ها به شکلی ترجمه شوند که توسط مادران با حداقل سواد نیز قابل درک باشند. در نهایت ترجمه‌ی فارسی پرسش نامه‌ها همراه با دستورالعمل برای پاسخ گویی مطابق نسخه اصلی تهیه شد و روایی و پایایی آنها نیز محاسبه گردید که در فصل یافته ها آمده است.

۳-۲-۴-۳- تعیین پایای و روایی پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند پروری بزرگسال- نوجوان (AAPI-2)

الف- برای محاسبه پایایی پرسش‌نامه‌ی AAPI-2 از دو روش تعیین پایایی استفاده شد که عبارتند از؛

۱- ضریب همسانی درونی: برای تعیین همسانی درونی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد بدین صورت که آلفای کرونباخ برای هر یک از ۵ زیر مقیاس و مقیاس کلی پرسش نامه با استفاده از کل افراد نمونه محاسبه گردید.

۲- روش تصنیف کردن: از آنجایی که بزرگی آلفای کرونباخ به طول مقیاس بستگی دارد، ضریب پایایی همبسته با استفاده از رابطه پیشنهاد شده توسط اسپیرمن-برون نیز برای هر یک از زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی محاسبه شد.

ب- تعیین روایی: برای محاسبه روایی نیز از چند روش استفاده شده است شامل:

۱- تحلیل عاملی: تحلیل عاملی پرسش‌نامه‌ی AAPI-2 با استفاده از کل افراد نمونه به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریمکس انجام شد و فقط ماده‌هایی که بار عاملی ۳۰/۰ یا بالاتر داشتند در عامل‌ها قرار گرفتند و ماده‌هایی که بار عاملی کمتر از ۳۰/۰داشتند از عامل‌ها حذف شدند.

۲- همبستگی هر یک از مقیاس ها با یکدیگر و با مقیاس کلی: همبستگی هر یک از زیر مقیاس ها با یکدیگر و همچنین با مقیاس‌ کلی هم شواهدی از همسانی درونی آزمون و هم نشانه‌ای از روایی سازه آزمون فراهم می‌کند.

پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین – آپارات

۲ روز پیش – دانلود فایل اصلی https://goo.gl/o7QHFa دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCASP) این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و کین (۱۹۹۹) تهیه شده است.AAPI-2 شکل تجدید نظر شده و هنجاریابی دوباره AAPI اصلی است که ماده هایی به آن اضافه شده است و همچنین یک زیر مقیاس …

پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین – دیدئو

دانلود فایل اصلی https://goo.gl/o7QHFa دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCASP) این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و …

پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P) – گروه های …

شرح سایت روان سنجی: این مقیاس نیازمند ویرایش است، برخی توسط این سایت انجام شده ولی گویه هایی … مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه والدین. www.ravansanji.ir/?9311261533. مقیاس اضطراب کودکان … مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه … هر موقع کودک من مشکلی دارد احساس … مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک …

پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P)

۳ تیر ۱۳۹۶ – الخیارات الثنائیه ۰ ۱۰۰ این پرسش نامه توسط اسپنس (۱۹۹۹) برای ارزیابی نشانه‌های اضطراب در کودکان در جمعیت عمومی ساخته شد. گویه‌های این مقیاس تا حد ممکن مطابق مقیاس اضطراب کودک اسپنس (SCAS) فرمول‌بندی شده است از آنجا که این مقیاس خود گزارشی است برای تبدیل آن به فرم والدین، گویه هایی که به حالات …
وارد نشده: استاندارد

[PDF]ابزارهای ارزیابی و تشخیص اختلالات اضطرابی درکودکان و …

از عوامل بسیار مهم در ابتالی کودکان به اختالل اضطراب جدایی. بر اساس یافته های پژوهشی مختلف، می توان به کیفیت دلبستگی. کودک، ابتالی یکی از والدین به اختالل های اضطرابی و تولد فرزند. جدید اشاره نمود. )۱۳ ، ۹ ،۵(. کودکان و نوجوانان امکان دارد که دچار اختالالت دیگر همچون. هراس اختصاصی ، آسیمگی ، وسواس فکری- عملی و اختالل.

دانلود فایل نمره گذاری مقیاس اضطراب کودکان اسپنس : دانلود …

May 5, 2016 – پرسشنامه مقیاس درجه بندی کمی اضطراب همیلتون پرسشنامه مقیاس پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس SCAS(نسخه والدین) پرسشنامه مقیاس دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد – همه رشته ها | دانلود … ۶-۴-پایایی پرسش نامه ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P)………………… ۷۸ اضطراب – پرسشنامه، تست و …

پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس SCAS (فرم کودکان ) …

پایان نامه بررسی میزان اضطراب و… پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان… مقایسه هیجان مداری و ذهن آگاهی در · پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان… پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان… پایان نامه بررسی رابطه بین میزان… پایان نامه بررسی نقش رسانه‌های… کفایت اجتماعی کودکان دارای خواهر · رابطه باورهای فراشناختی و… پایان نامه بررسی رابطه …
وارد نشده: p

اسپنس | خدمات دانشجویان ایران

دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCASP) پرسشنامه‌ فرزند پروری بزرگسال – نوجوان [۳](AAPI-2) این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و کین (۱۹۹۹) تهیه شده است.AAPI-2شکل تجدید نظر شده و هنجاریابی دوباره AAPI اصلی است که ماده‌هایی به آن اضافه شده است و همچنین یک زیر مقیاس جدید …

پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P)

۳ روز پیش – پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P)

[PDF]سال ۹ تا ۶ کودکان های اضطراب و مشکالت برون سازی … – روان …

فرم ها توسط. والدین یا جانشین های والدین، کودکان و نوجوانان، و معلم. ها تکمیل می شوند. برخالف اغلب فرم های استاندارد. شده، در این فرم ها امکان انعکاس دیدگاه های خاص افراد …. هم. داشتند . ۱- Spence Children Anxiety Scale (SCAS). -4. تکمیل. پرسشنامه. فهرست. مشکالت. رفتاری. کودکان. ) CBCL. (. و. پرسشنامه. اسپنس. توسط مادرانی که.

پرسشنامه اضطراب کودک برای والدین (اسپنس،۱۹۹۹) (SCAS-P)

پرسشنامه اضطراب کودک برای والدین (اسپنس،۱۹۹۹) (SCAS-P). معرفی. این پرسشنامه توسط اسپنس (۱۹۹۹) برای ارزیابی نشانه‌های اضطراب در کودکان در جمعیت عمومی ساخته شد. گویه‌های این مقیاس تا حد ممکن مطابق مقیاس اضطراب کودک اسپنس (SCAS) فرمول‌بندی شده است از آنجا که این مقیاس خود گزارشی است برای تبدیل آن به فرم والدین، …

[PDF]اثربخشی برنامۀ مربیگری رفتار و هدایت از طریق مدلسازی بر …

۸ تیر ۱۳۹۵ – اثربخشی برنامۀ مربیگری رفتار و هدایت از طریق مدل سازی بر اختالل اضطراب جدایی کودکان پیش. دبستانی. محمد محمدپور … برای سنجش شدت اختالل اضطراب جدایی از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس )نسخۀ والدین(. کاهش معنی داری در نشانه ….. از روایـی و پایایـی نسـبتاً باالیـی برخـوردار SCAS-P مقیـاس. ۲۵و ترنـر ۲۴، …

فروشگاه روانشناسی فارس روان – خبر -پرسشنامه اضطراب …

این پرسش نامه توسط اسپنس (۱۹۹۹) برای ارزیابی نشانه‌های اضطراب در کودکان در جمعیت عمومی ساخته شد. گویه‌های این مقیاس تا حد ممکن مطابق مقیاس اضطراب کودک اسپنس (SCAS) فرمول‌بندی شده است از آنجا که این مقیاس خود گزارشی است برای تبدیل آن به فرم والدین، گویه‌هایی که به حالات درونی اشاره دارند (مثل گویه‌ی چهارم، من می‌ترسم) به …

مقایسه اثربخشی دو درمان شناختی رفتاری و تعاملی مادر-کودک …

بدنه اصلی داده‌های جمع‌آوری‌شده به روش کاغذ و قلم متکی بود، از این‌رو در ابتدای پژوهش و در قالب خط پایه از پرسش‌نامه اضطراب کودک اسپنس فرم والدین استفاده شد. با توجه به محدودیت سنی و نبود تحول شناختی در کودکان ۵ تا ۷ ساله، امکان استفاده از پرسش‌نامه‌های خودگزارشی ممکن نبود و استفاده از فرم والدین مقیاس اضطراب مدنظر قرار گرفت.

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش … …

چکیدهبررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارامد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری … شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای …

دانلود پایان نامه آماده | کالج فایل | بررسی نقش پیش بینی …

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرشهای ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان: دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی. … ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای …

پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS …

۳ روز پیش – عنوان این مقاله : پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P). دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCASP). دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در …

مقاله – یک سایت دانلود دیگر

پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P). نوشته شده در تاریخ آوریل ۱۹, ۲۰۱۸ توسط admin. دانلود مستقیم فایل به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند …

پایان نامه بررسی انواع اختلالات اضطرابی در کودکان مبتلا و …

چک لیست اطلاعات دموگرافیک و بالینی، و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (Spence children anxiety scale: SCAS) (فرم والدین) برای کودکان تکمیل شد. در نهایت اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t-test و chi2 در نرم افزار آماری SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج : توزیع سنی (۵۸۵/۰p=)، جنسی (۱۱۳/۰p=)، وزنی (۰۶۷/۰p=) و …

پرسش نامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام – …

٢. هویت شغل: هویت شغل یعنی اینکه کارکنان بتوانند کار مشخصی را انجام دهند. با مواد خام یا اطلاعات شروع کنند و با محصولی که برای استفاده توسط یک مشتری یا فرد دیگر و یا گروهی از در شرکت آماده شده است، کار را خاتمه دهند. سئوالات ٢ و ٧ و ١٢. ٣. اهمیت شغل: اهمیت شغل به تماس( برخوردی) که کار یک نفر با دیگر افراد،اشاره می …

موسسه فرهنگی پژوهشی دریای دانش قائم

پرسشنامه اضطراب اسپنس[۱] (نسخه والدین). (SCAS). مقیاس اضطراب اسپنس (نسخه والدین) از ۳۸ عبارت تشکیل شده که نمره گذاری می شود و یک سوال باز که نمره گذاری نمی شود. این پرسشنامه توسط جعفر انیسی در سال ۱۳۸۷ ترجمه شده است و دارای نسخه دیگری به نام (نسخه کودکان) هم می باشد که شامل ۴۵ سوال است. شامل: توضیحات ابزاری.

پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی کودکان – روان اینفو

qc111. پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی کودکان. پرسشنامه هماهنگی رشد یک معیار و مقیاس جهت شناسایی اختلال هماهنگی رشدی در کودکان می‌باشد. در این پرسشنامه از والدین خواسته می‌شود که عملکرد حرکتی کودکشان را نسبت به همسالان او با استفاده از مقیاس ۵ ویژگی لیکرت مقایسه کنند. این روش استاندارد برای اندازه گیری هماهنگی کودک در …

Research Paper Comparison of the Effectiveness of Two …

توسط B Pirnia – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
پژوهش و در قالب خط پایه از پرسش نامه اضطراب کودک. اسپنس فرم والدین استفاده شد. با توجه به محدودیت سنی و. نبود تحول شناختی در کودکان ۵ تا ۷ ساله، امکان استفاده از. پرسش نامه های خودگزارشی ممکن نبود و استفاده از فرم والدین. مقیاس اضطراب مدنظر قرار گرفت. با گذشت دو هفته از پایان فرایند درمان، تمام کودکان برای. دومین بار و …

میزان اضطراب کودکان

این مطالعه باهدف تعیین سطح اضطراب و افسردگی والدین کودکان مبتلا به بیمارهای مزمن در بیمارستان کودکان مفید تهران انجام شد. …. روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی به صورت مقطعی با استفاده از پرسشنامه استاندارد (dental anxiety scale) das و (dental fear survey) dfs بر روی ۴۱۲ نفر از دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی …

فروشگاه فایل ۲۰۱۸

پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P). قیمت: ۵,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲ · پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲٫ قیمت: ۴,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری …

[PDF]اثربخشی تمرینات هیپنوتیزم بر اضطراب و عزت‌نفس کودکان …

توسط MSMS Haghighi – ‏۲۰۱۶
پژوهش. آزمون. اضطراب. اسپنس. و. عزت. نفس. پوپ بود. داده. ها با استفاده از آمار توص. یفی. )م. یانگین. و. انحراف مع. یار. ( و آمار استنباط. ی. ) آز. مون t). و. نرم. افزار. SPSS. نسخٔه. ۲۳. تجز. یه. و. تحل. یل. شدند . یافته. ها. : نتایج. تحلیل. داده. ها. نشان. داد. که. تمرینات. هیپنوتیزم. بر. نمرات. اضطراب. ) ۰٫۰۱۰ p= (. و. عزت. نفس. ) ۰٫۰۰۲ p= (. تأثیر.

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروژه فارسی داغ – …

پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های اضطراب همراهند و از یک …

فایل فان-فایل گستر

پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P). قیمت: ۵,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲ · پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲٫ قیمت: ۴,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری …

[DOC]کودک بر اضطراب اجتماعی، عزت نفس و جرات ورزی دانش آموزان …

از بین ۵۲۵ نفر که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند تعداد ۳۶ نفر که دارای ۱ انحراف استاندارد اضطراب اجتماعی بالاتر از میانگین بودند در سه گروه ۱۲ نفره گمارده شدند. گروه یک، … ابزارهای مورد استفاده شامل آزمون اضطراب اسپنس فرم کودکان، سیاهه اضطراب و فوبی اجتماعی کودکان و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ بوده است.

جستجو در سایت – روانسنجی

The Suicide Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R) – Overview پرسشنامه رفتارهای خودکشی – فرم تجدید نظر شده Instructions: Please check the number beside the …. متن صفحه:Interpersonal Support Evaluation List – p …… Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) SH Spence‚ (۱۹۹۷) مقیاس اضطراب کودکان اسپنس ۱٫

دانلود رایگان کتاب خود آموز ژنتیک | فایل چی

۱۲ اسفند ۱۳۹۳ – … تاثیر امواج الکترومغناطیس بر انسان · کاربرد پرینترها سه بعدی در صنعت و ساختمان سازی · پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) · پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P) · پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲ · عادات تغذیه ای که اضطراب را …

b (3827) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

Advisors: Dr.Yousefi P. Assosiatetd Professor of pediatric, Department of pediatric, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak/Iran Dr.Rafeie M. … چک لیست اطلاعات دموگرافیک و بالینی، و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (Spence children anxiety scale: SCAS) (فرم والدین) برای کودکان تکمیل شد. در نهایت …

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های …

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان از سری پایان نامه های … ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای …

بایگانی‌ها روان شناسی – صفحه ۹۸ از ۲۴۰ – مقالات عالی

فایل ورد بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه … فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی …

بایگانی‌ها روان شناسی – صفحه ۸۰ از ۲۳۶ – bir98

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – … استرنبرگ، بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پارسی دانلود

۷ آذر ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروپایان‌نامه – prothesis

۲۰ دی ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای: Following پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای you are so greedy, take your head and interrogate High quality project … دانلود پرسشنامه اضطراب اسپنس فرمت ورد پرشسنامه اضطراب اسپنس (SCAS) نسخه ی کودکان از ۴۵ عبارت تشکیل می شود که ۳۸ عبارت آن نمره گذاری شده و شش …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای |۱۰۹۷۶| زمان دانلود

۲۲ آذر ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای (۱۰۹۷۶):پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای اضطراب شناختی لیندسای.

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروپایان‌نامه

۲۸ آبان ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای: Following پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای you are so greedy, take your head and interrogate High quality project about پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای دانلود باکیفیت ترین مقاله درمورد پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای همه جور فایل با عنوان پرسشنامه اضطراب …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروژه جدید

۲۵ آبان ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای: دریافت مقالاتی با فرمت doc با موضوع پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای مقالاتی درمورد پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای در سایت جمع آوری شده اند. Stay tuned for the best articles around پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای. Download the best articles in the field of …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | مقاله

۲۴ آبان ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای: (مقاله) مقالات پیرامون پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای در این سایت اثبات شده می باشند. نگران نباشید. » مقاله — (مقاله) If your information about پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای is incomplete, please come to the site to complete the information. – مقاله [مقاله] منتظر …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پایان نامه داغ

۲۴ آبان ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای: اگر نتوانستید پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای را دانلود نمایید، در بت جستجوگر آن را سرچ کنید. » پایان نامه داغ — (پایان نامه داغ) {پایان نامه داغ} – Get the best article from this site, پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای. – [پایان نامه داغ] Download editable version پرسشنامه …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروژه فارسی داغ

۱۹ آبان ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای: دانلود پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای به صورت اینترنتی. — پروژه فارسی داغ … [پروژه فارسی داغ] {پروژه فارسی داغ} Have you ever used similar articles پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای on this site? … (پروژه فارسی داغ) شما می توانید در وبسایت ما مقالات و پایان نامه های …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پارسی فایل

۲۹ آبان ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای: (پارسی فایل) – دریافت مطالب سری جدید با موضوع پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای ~ پارسی فایل ~ {پارسی فایل} A lot of stuff about پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای are placed on the site. » [پارسی فایل] پارسی فایل: Do not see your article titled پرسشنامه اضطراب …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروژه‌فا

۱ دی ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای: Ability to receive new article titled پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای دریافت نسخه آپدیت شده فایل پرسشنامه اضطراب … دانلود پرسشنامه اضطراب اسپنس فرمت ورد پرشسنامه اضطراب اسپنس (SCAS) نسخه ی کودکان از ۴۵ عبارت تشکیل می شود که ۳۸ عبارت آن نمره گذاری شده و شش …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | ایران مقاله

۱۰ آذر ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | لاتین داغ

۲۶ آبان ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای: ما دراین وبسایت، جدیدترین مقالات دانشجویی با موضوع پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای را قرار داده ایم. – لاتین داغ » {لاتین داغ} لاتین داغ – همه چی را پیرامون پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای در کانال ما مشاهده نمایید. — [لاتین داغ] Things you do not know about پرسشنامه …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروژه جدید – newproject

۲۶ آذر ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای: دریافت مقالاتی با فرمت doc با موضوع پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای مقالاتی درمورد پرسشنامه اضطراب شناختی … دانلود پرسشنامه اضطراب اسپنس فرمت ورد پرشسنامه اضطراب اسپنس (SCAS) نسخه ی کودکان از ۴۵ عبارت تشکیل می شود که ۳۸ عبارت آن نمره گذاری شده و شش …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروژه داغ

۱۶ آذر ۱۳۹۶ – ضمن توجه به عبارات زیر مشخص کنید کدام گزینه بیشتر با وضعیت شما منطبق است. ۱- احساس خستگی (کسالت) می کنم. ۲- به راحتی به خواب می روم. ۳-… نمونه پرسشنامه استاندارد اضطراب اسپنس. دانلود پرسشنامه اضطراب اسپنس فرمت ورد پرشسنامه اضطراب اسپنس (SCAS) نسخه ی کودکان از ۴۵ عبارت تشکیل می شود …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | مقاله – paper

۲۵ آذر ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پارسی دانلود – …

۶ دی ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | مقالات انگلیسی داغ – مقاله

۱۶ آذر ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پایان نامه داغ – hotthesis

۲۶ آذر ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | فایل داغ

۱ دی ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

علوم انسانی – برگه ۱۳ – سایت دانلود پایان نامه های آماده

۵ تیر ۱۳۹۵ – بر این اساس برای سنجشِ مفاهیمِ اساسی پژوهش به ترتیب پرسشنامه های استاندارد ۱- اعتماد سازمانی گری رودر (۲۰۰۳) شامل ۳۴ سؤال، ۲- عدالت سازمانی نیهوف و ….. استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروژه فارسی داغ – …

۱۵ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

پاورپوینت مصاحبه بالینی – تشخیصی در روان شناسی – …

۸ مهر ۱۳۹۶ – تحقیق مدیریت ریسک در سازمانها، · پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) · پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P) · پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲ · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | ایران پروژه – iranproject

۲۷ آذر ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

اضطراب کودکان – بهار فایل

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان … دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پایان نامه داغ

۲۷ آبان ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای: برای خرید پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای کافی است روی گزینه خرید کلیک نموده و سپس دانلود کنید. » پایان نامه داغ — [پایان نامه داغ] {پایان نامه داغ} – دانلود مطلب پیرامون پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای – (پایان نامه داغ) بهترین روش برای زیاد کردن مطالب پیرامون …

پرسشنامه باور به دنیای عادلانه

۲۸ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پارسی مقاله – …

۱ دی ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروژه‌فا – stu98.ir

۲ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

PDF: پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروژه جدید

۲ بهمن ۱۳۹۶ – visit our ,ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻟﯿﻨﺪﺳﺎی permanent activity in the field of If you have a site to receive new … ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎری درﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاب ﮐﻮدﮐﺎن دارای. اﺧﺘﻼل ﻫﺎی اﺿﻄﺮاﺑﯽ و … داﻧﻠﻮد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب اﺳﭙﻨﺲ ﻓﺮﻣﺖ ورد ﭘﺮﺷﺴﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺿﻄﺮاب اﺳﭙﻨﺲ q. اﺳﭙﻨﺲ (SCAS) ﻧﺴﺨﻪ ی …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروژه‌فا – dn98.ir

۱ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای: دریافت نسخه آپدیت شده فایل پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای به صورت اینترنتی. … دانلود پرسشنامه اضطراب اسپنس فرمت ورد پرشسنامه اضطراب اسپنس (SCAS) نسخه ی کودکان از ۴۵ عبارت تشکیل می شود که ۳۸ عبارت آن نمره گذاری شده و شش عبارت آن که عبارت های پرسشی …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پایان نامه داغ – p9d.ir

۳ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | ایران فایل – p9d.ir

۲ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان – دانلود مقاله و دانلود تحقیق

۲۸ اسفند ۱۳۹۶ – دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از …

فرزند پروری – فایل ناب؛ دانلود مقاله تحقیق و پاورپوینت …

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش¬های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان … دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروژه فارسی داغ – …

۱۷ دی ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای |۱۰۹۷۶| زمان دانلود – …

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای (۱۰۹۷۶):پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای اضطراب شناختی لیندسای.

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | ایران فایل

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

بایگانی‌ها سبک های تفکر – ll5

با استفاده از دو پرسشنامه یکی پرسشنامه استاندارد برای سبک های تفکر و دیگری پرسشنامه محقق ساخته برای انگیزه های نوآوری، اطلاعات لازم گردآوری شد. … انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای …

پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P)

۳ روز پیش – دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCASP)

پایان نامه ارزیابی تاثیرعوامل شخصیتی و فردی تأثیرگذار …

به این منظور تعداد۲۳۴ نفر از مادران کودکان ۶ ساله‌ (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب …

دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم – دانلود فایل

دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم نمونه برگ شکایت کیفری چک بلامحل قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شورای حل اختلاف رای دادگاه با فرمت آفیس ورد Office Word به صورت (Doc)1 صفحه دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه … بیشتر بخوانید » …

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و … – …

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارامد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان … دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و …

پرسشنامه – موسسه فرهنگی پژوهشی دریای دانش قائم

پرسشنامه اضطراب اسپنس[۱] (نسخه والدین). (SCAS). مقیاس اضطراب اسپنس (نسخه والدین) از ۳۸ عبارت تشکیل شده که نمره گذاری می شود و یک سوال باز که نمره گذاری نمی شود. این پرسشنامه توسط جعفر انیسی در سال ۱۳۸۷ ترجمه شده است و دارای نسخه دیگری به نام (نسخه کودکان) هم می باشد که شامل ۴۵ سوال است. شامل: توضیحات ابزاری.

دانلود بهترین پرسشنامه رسمیت در سازمان – دانلود فایل

پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2) · پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P) · پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲ · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان · پاورپوینت تحقیقات انتقادی …

پروژه های نایاب – بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های …

۱۴ خرداد ۱۳۹۶ – بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان پیش بینی کنندگی سبک های تفکر نگرشهای … استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از …

بایگانی‌ها کنندگی – ni7

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های ناکارآمد فرزند پروری والدین بر اضطراب کودکان از سری پایان نامه های رشته … شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای …

پاورپوینت جنگل، محیط زیست و اقتصاد در جنگل – دانلود فایل

۷ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2). 1 روز قبل. عنوان این مقاله : پاورپوینت جنگل، محیط زیست و اقتصاد در جنگل. این پاورپوینت در مورد جنگل، محیط زیست و اقتصاد در جنگل در ۱۶۵ اسلاید شامل جنگل، محیط زیست و اقتصاد در جنگل،انواع جنگلها و قانون جنگلات، جنگل،جنگلداری،قانون …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | پروژه فارسی داغ

۳۰ بهمن ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

برچسب اضطراب – پویا فایل

اضطراب در این معنی جنبه اجتماعی دارد و از لحاظ منشاء امری است اجتماعی که از کودکی شروع میشود ، محرومیت از محبت یا غفلت والدین از این لحاظ و فقدان محبت در کودک …… شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و …

بایگانی‌ها روان شناسی – صفحه ۱۳۵ از ۲۴۰ – فایل بیس

فایل ورد تحقیق رابطه اضطراب وجودی و اضطراب مرضی و مقایسه آنها در سه گروه افراد بزهکار، عادی و مذهبی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی …… فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی …

پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک – فوری …

پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودک فرمتdoc3صفحه۴۵سوالچکیده محتوای فایل:مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه کودکSpence Children’s Anxiety Scale (SCAS)Nauta‚ Scholing‚ Rapee‚ Abbott‚ Spence and Waters. (2004)من در مورد همه چیز نگرانم.

خلاقیت در کودکان و چگونگی کشف آن در فرزند – Word – دانلود …

۵ دی ۱۳۹۶ – پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P). 1 ساعت قبل. پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر ۱۹۹۲. ۱ ساعت قبل. عنوان این مقاله : خلاقیت در کودکان و چگونگی کشف آن در فرزند – Word. خلاقیت در کودکان و چگونگی کشف آن در فرزند Word موانع خلاقیت در محیط خانواده

پاورپوینت در مورد پاورپوینت فیزیک اول دبیرستان :: stopli

۶ آبان ۱۳۷۵ – پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه والدین دانلود پرسشنامه مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه والدینفرمتdoc 3صفحه ۳۹جمله مقیاس اضطراب کودکان اسپنس – نسخه والدین Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) – Parent Version Nauta‚ Scholing‚ Rapee‚ Abbott‚ Spence and Waters. (2004) کودک …

دانلود مقاله b (3827) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه – خانه

Questionnaire on demographic and clinical information, and the Spence Children’s Anxiety Scale (Spence children anxiety scale: SCAS) (parent form) was completed for children. Data were analyzed by … جدول ۴: میانگین نمرات زیر مقیاس های پرسشنامه اضطراب اسپنس در کودکان تحت مطالعه در دو گروه۳۸ جدول ۵: ارتباط میان مدت …

مرکز مشاوره متفکران | پایان نامه پیشگویی خطر قلبی عروقی …

چک لیست اطلاعات دموگرافیک و بالینی، و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (Spence children anxiety scale: SCAS) (فرم والدین) برای کودکان تکمیل شد. در نهایت اطلاعات با ….. در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف از دو پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه استاندارد نیازهای خانواده (FNQ) استفاده شد. داده ها با نرم افزار۱۸ SPSS و با …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | ۳۹۸۱۱ – cd34.ir

۸ اسفند ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش های …

به این منظور تعداد۲۳۴ نفر از مادران کودکان ۶ ساله (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب …

پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای | ایران پروژه

۲۶ دی ۱۳۹۶ – پرسشنامۀ اضطراب شناختی لیندسای. مشخصات پرسشنامه «اضطراب شناختی لیندسای». روایی و پایایی: دارد. خرده مقیاس ها: دارد. تعداد سوال: ۱۲ سوالی. نوع فایل: word. پرسشنامۀ اضطراب شناختی» که توسط لیندسای و همکارانش (۱۹۸۷) تنظیم شده است، فهرستی از دوازده مورد از رایج ترین افکاری است که با احساس های …

[PDF]1397 لیست محصوالت سال – روزشمار افتتاح وب سایت رسمی …

مقیاس خود کنترلی. ✓. ✓. ۳۶٫ ۱۰٫۰۰۰٫ ۳۱۱۰۶۲٫ پرسشنامه اهمال کاری. ✓. ✓. ۱۶٫ ۹٫۰۰۰٫ ۳۱۱۰۶۳٫ اثرات عضویت در شبکه های اجتماعی. ✓. ✓. ۳۷٫ ۱۱٫۰۰۰٫ ۳۱۱۰۶۴٫ ابرازگری هیجانی کینگ و امونز. ✓. ✓. ✓. ۱۶٫ ۱۰٫۰۰۰٫ ۳۱۱۰۶۵٫ احساس تنهایی. ✓. ✓. ✓. ۲۰٫ ۹٫۰۰۰٫ ۳۱۱۰۶۶٫ اضطراب کودک اسپنس. ✓. ✓. ✓. ۴۵٫ ۱۲٫۰۰۰٫ ۳۱۱۰۶۷٫ مقیاس. سالمت روان.

دانلود کامل پرسشنامه اضطراب – آرتیکل جدید

۲۶ شهریور ۱۳۹۶ – www.irantahgig.ir/?p=2893 – ذخیره شده – مشابه ۱ فوریه ۲۰۱۵ … دانلود پرسشنامه اضطراب بک (BAI) در سایت موسسه ایران تحقیق. پرسشنامه اضطراب بک (BAI) ….. ی. اﺧﺘﻼﻻت. ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ. اﺿﻄﺮاب دوره ﻛﻮدﻛ. ،ﻲ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣﻮاره ﻛﻮدک و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷ. پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P) https://asandoc.com/…

فیلم: پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین / …

▶ ۰:۰۹

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/o7QHFa دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCASP) این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و …

پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد – بانک علمی

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ – دانلود پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد، در قالب word و در ۳ صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، ضریب پایایی پرسشنامه، معرفی، عبارات.

روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی – دانلود کن

۱۳ ساعت پیش – مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری والدین در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تاکید دارند. … انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *