دانلود کاملترین فایل پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

Published on Author adminLeave a comment

پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
بازدید ها ۲۰
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۷

پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان

چکیده
مدل های نظری بر نقش رفتار های فرزند پروری والدین در رشد و ماندگاری اضطراب کودک تاکید دارند. یکی از پیش بینی کننده های مهم رفتار والدین که تا کنون در رابطه با اختلالات اضطرابی کودکان به طور گسترده مورد پژوهش قرار نگرفته است شناخت و عقاید والدین است. هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر مادران و نگرش های فرزند پروری آنها بر اضطراب کودک بود.
به این منظور تعداد۲۳۴ نفر از مادران کودکان ۶ ساله‌ (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری بزرگسال-نوجوان(AAPI-2) و پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس فرم والد(SCAS-P) را تکمیل کردند و برای تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های تفکر نوع دوم مادران ، به ویژه سبک تفکر محافظه کار به شکل مثبت اضطراب کودک را پیش بینی می کند. انتظارات نامناسب از کودک و فقدان همدلی نسبت به نیازهای کودک نیز اضطراب کودک را به شکل مثبت پیش بینی می کند. ترکیب سبک تفکر محافظه کار با انتظارات نامناسب و فقدان همدلی نسبت به نیاز های کودک، اضطراب را به شکل بهتری پیش بینی می کند.

ابزار تحقیق

برای سنجش متغیرهای مستقل (پیش بین) و وابسته پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد.۱-پرسشنامه‌ی سبک‌های تفکر استرنبرگ ۲-پرسشنامه‌ی نگرش‌های فرزند‌پروری که این دو پرسشنامه برای سنجش متغیرهای مستقل(پیش بین) و ۳-پرسشنامه اضطراب کودک برای سنجش متغیر وابسته(ملاک) پژوهش بکار برده شده است.

۱-۴-۳- پرسش‌نامه ی سبک‌های تفکر استرنبرگ

این پرسشنامه شامل ۶۵ گویه می‌باشد و به وسیله استرنبرگ و واگنر[۱] (۱۹۹۲) طراحی شده است. در این پرسشنامه پاسخ هر گویه روی یک مقیاس لیکرت هفت درجه‌ای (گزینه ۱زمانی که عبارت اصلاً در مورد شما صدق نمی‌کند و گزینه ۷ زمانی که عبارت کاملا در مورد شما صحیح است) نمره‌دهی می‌شود و هر پنج سئوال یکی از سیزده سبک تفکر زیر را ارزیابی می‌کند. ۱) سبک قانونی (هنگام تصمیم‌‌گیری متکی به ایده‌ها و عقاید خود هستم)، ۲) سبک اجرایی (هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، قوانین ثابتی را دنبال می‌کنم)، ۳) سبک قضاوتی (هنگام تصمیم‌گیری نقطه نظرات متضاد را مقایسه می‌کنم)،۴) سبک کلی ( تکالیفی را دوست دارم که تأکیدی روی جزئیات نداشته باشد)، ۵) سبک جزئی (به نظر من در بحث یا نگارش یک موضوع جزئیات مهم‌تر از تصویر کلی است)،

۶) سبک آزاد‌اندیش (موقعیت‌هایی را دوست دارم که بتوانم روش‌های جدیدی را برای انجام کارها به کار ببرم)، ۷) سبک محافظه کار (دوست دارم کارها را به روشی انجام دهم که در گذشته انجام شده است)، ۸) سبک سلسله مراتبی (هنگام شروع کار، فهرستی از کارها را تهیه می‌کنم و به ترتیب اهمیت آنها را انجام می‌دهم)، ۹) سبک فرد سالار ( هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، روی یک ایده اصلی تأکید می‌کنم)، ۱۰) جرگه سالار (کارکردن روی تکالیفی که مورد تأیید همسالانم است را ترجیح می‌دهم)، ۱۱) سبک هرج و مرج طلب ( هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، هر چه به ذهنم بیاید را مورد استفاده قرار می‌دهم)، ۱۲) سبک درونی (هنگام بحث یا نگارش ایده‌ها، تنها از ایده‌های خودم استفاده می‌کنم)، ۱۳) سبک بیرونی (دوست دارم در فعالیت‌هایی شرکت کنم که با دیگران تعامل و ارتباط داشته باشم). هر چه نمره فرد در هر یک از زیر مقیاس‌ها بیشتر باشد آن سبک بیشتر معرف آن شخص می‌باشد و بر عکس.

ژانگ و استرنبرگ (۲۰۰۵) این ۱۳ نوع سبک تفکر را در ۳ نوع متفاوت مفهوم‌سازی کردند. سبک‌های نوع اول (از قبیل: قانونی، قضاوتی، کلی، سلسله مراتبی و آزاد اندیش) مواد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند و دومین نوع سبک‌های تفکر (از قبیل اجرائی، جزئی، تک قطبی، محافظه کار) به پردازش اطلاعت ساده نیاز دارند سبک‌های نوع سوم (هرج و مرج طلب، جرگه سالار، درونی، بیرونی) بسته به تکلیف خاص می‌توانند در هر یک از این دو نوع سبک تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند (ژانگ و پاستیگلبیون،۲۰۰۱).

۱-۱-۴-۳-روایی و پایایی پرسشنامه ی سبک های تفکر

شواهد تجربی زیادی از روایی تئوری اصلی استرنبرگ و همچنین از مفهوم‌سازی دوباره آن به ۳ نوع سبک تفکر حمایت می‌کند (بتورت[۲]،۲۰۰۷). ژانک (۲۰۰۹) آلفای کرونباخ را برای هر یک از زیر مقیاس‌ها به ترتیب زیر گزارش کرده است. قانونی (۷۸/۰)، اجرایی (۷۴/۰)، قضاوتی (۷۶/۰) ، کلی (۶۳/۰) جزئی (۶۷/۰)، آزاد اندیش (۸۵/۰) محافظه کار (۷۴/۰) فرد سالار (۶۳/۰) جرگه سالار (۷۵/۰) هرج و مرج طلب (۶۵/۰)، درونی (۷۸/۰) و بیرونی (۷۷/۰).

نتایج پژوهش شکری، کدیور، فرزاد، دانشورپور (۱۳۸۶) که با هدف بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه سبک های تفکر انجام شد نشان داد که الگو های تحلیل عامل تاییدی بر ارزش قابل قبولی برای ساختار مکنون TSIدر سطح سوال و در سطح خرده مقیاس های سبک های تفکر نوع اول، دوم وسوم به دست داد.در پژوهش فرزاد و همکاران(۱۳۸۶) ضرایب آلفای کرونباخ برای سبک‌های تفکر قانونی، اجرائی، قضاوتی، کلی، جزئی، آزاد اندیش، محافظه کار، درونی، بیرونی، سلسله مراتبی، تک قطبی، جرگه سالار، هرج و مرج طلب به ترتیب ۷۸/۰، ۶۴/۰ ، ۶۹/۰، ۷۵/۰ ، ۵۹/۰، ۸۲/۰، ۸۱/۰، ۷۱/۰، ۸۴/۰، ۸۳/۰، ۶۳/۰، ۷۲/۰، ۸۴/۰ گزارش شد.

۲-۴-۳- پرسش نامه‌ی فرزند پروری بزرگسال نوجوان [۳](AAPI-2)

این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و کین (۱۹۹۹) تهیه شده است.AAPI-2 شکل تجدید نظر شده و هنجاریابی دوباره AAPI اصلی است که ماده‌هایی به آن اضافه شده است و همچنین یک زیر مقیاس جدید (احجاف در توان و استقلال کودک) به آن اضافه شده است. مانندAAPI اصلی این پرسش نامه (AAPI-2) برای ارزیابی نگرش‌ها و عقیده‌های افراد در مورد شیوه‌های فرزند پروری و والدینی افراد بزرگسال و نوجوان طراحی شده است این پرسش نامه برای بزرگسالان و نوجوانان والد و غیر والد قابل کاربرد است. گویه‌ها بر اساس عقاید نامناسب و مسامحه کار والدینی و فرزند‌پروری تهیه شده است که پاسخ به گویه های پرسش نامه، میزان احتمال بکار گرفتن رفتارهای نامناسب و مسامحه کار توسط افراد فراهم می‌کند (کانزر، وایتساید- مانسل، دبیر، لدت، ادواردز[۴]،۲۰۰۶).

این پرسش نامه شامل ۴۰ گویه است که پاسخ‌ها در یک مقیاس پنج درجه‌ای (از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) قرار می‌گیرندAAPI-2 دارای دو شکل (فرم A و فرم B ) است فرم A و فرم B شبیه به هم هستند و برای پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرند با وجود این هر کدام از این دو فرم به شکل مستقل و ابعاد گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نمره‌گذاری مطابق پاسخ‌ها در پنج درجه انجام می‌شود به این شکل که به کاملاً موافقم نمره (۵) و موافقم (۴)، مطمئن نیستم (۳)، مخالفم (۲) و کاملاً مخالفم نمره‌ی (۱) تعلق می‌گیرد که نمره‌ی بالا در این آزمون به معنی نگرش‌های نامناسب و ناکارآمد در فرزند‌پروری و نمره‌ی پایین به معنی عدم وجود نگرش‌های ناکارآمد فرزند پروری می‌باشد.

سازندگان پرسش نامه چندین کاربرد برای AAPI-2 ذکر کرده‌اند:

۱- ارزیابی نگرش‌های ناکارآمد والدینی و فرزندپروری در جمعیت والد و غیر والد.

۲- ارزیابی سودمندی درمان از طریق فراهم کردن پیش آزمون و پس آزمون.

۳- ارزیابی تغییر در نگرش های والدینی بعد از شرکت در برنامه‌ی آموزش فرزند‌پروری

۴- برای طراحی مداخله و درمان خاص در برنامه آموزشی فرزند‌پروری

علاوه بر یک نمره‌ی کلی AAPI-2 شامل ۵ زیر مقیاس است؛ ۱- مقیاس انتظارات نامناسب از کودکان که شامل ۷ گویه است (مثل: کودکان باید آن کاری را انجام دهند که به آنها گفته می‌شود)، ۲- فقدان همدلی که شامل ۱۰ گویه است (مثل: هیچ چیز بدتر از یک کودک ۲ ساله زیاده خواه نیست)، ۳- عقیده قوی در استفاده از تنبیه بدنی به عنوان یک وسیله برای تربیت که شامل ۱۱ گویه است (مثل: کتک زدن مناسب هیچ‌گاه به کسی صدمه نمی‌زند)، ۴- معکوس شدن مسئولیت‌های نقش والد- فرزند که شامل ۷ گویه است (مثل: کودکان در قبال خوشبختی والدین مسئولیت دارند) و ۵- اجحاف در توان و استقلال کودک که شامل ۵ گویه است (مثل: کودکان نیاز به آزادی دارند که تا جهان خود را با امنیت کاوش (کشف) کنند (باولک و کین،۱۹۹۹).

۱-۲-۴-۳-روایی و پایایی پرسشنامه ی فرزند پروری بزرگسال نوجوان (AAPI-2)

به منظور بررسی روایی ،تحلیل عاملی پرسش‌نامه توسط سازندگان آن صورت گرفت که ماده‌ها در پنچ عامل جداگانه قرار گرفتند. علاوه بر این به منظور بررسی روایی، همبستگی AAPI-2 با دیگر پرسش‌نامه‌ها معنادار گزارش شده است. به طور مثال کانزر، وایتساید-مانسل، دبیر، لدت، ادواردز (۲۰۰۶) میزان بالای همدلی در AAPI-2 با گرمی و پاسخگو بودن در پرسش نامه یHOME )مشاهدات خانگی ) به طور مثبت و با سبک فرزندپروری خشک به طور منفی همبسته بود و همین­طور اعتقاد به تنبیه­ بدنی در AAPI-2 به طور مثبت با سبک والدینی خشن در پرسشنامه یHOME همبسته بود. برای هر کدام از ساختارهای AAPI-2 روایی افتراقی معنا‌داری گزارش شده است به طوریکه بین رفتارهای والدینی مسامحه کار و خشن و رفتارهای مناسب تمایز قائل می‌شود همبستگی بین فرم A,B بین ۸۰/۰ تا ۹۲/۰ گزارش شده است (باولک و کین،۱۹۹۹).

همسانی درونی برای پنج زیر مقیاس توسط سازندگان خوب برآورد شده است به این شکل که ضریب آلفای کرونباخ برای انتظارات نامناسب، فقدان همدلی، اعتقاد به استفاده از تنبیه بدنی، معکوس شدن نقش والد- فرزند و احجاف در توان و استقلال کودک به ترتیب (۸۲/۰)، (۸۴/۰)، (۹۲/۰)، (۸۵/۰) و (۸۰/۰) گزارش شده است همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن برون نیز برای پنچ مقیاس به ترتیب (۸۵/۰)، (۸۶/۰)، (۹۳/۰)، (۸۶/۰) و (۸۳/۰) گزارش شده است.

۲-۲-۴-۳-تهیه‌پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند‌پروری (AAPI-2)

جهت استفاده از این پرسش نامه‌ها نسخت نسخه‌ی اصلی پرسش نامه‌ها که به زبان انگلیسی بود توسط محقق و با کمک استاد راهنما به فارسی ترجمه شد و سپس متن ترجمه شده توسط دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ادبیات و زبان انگلیسی از نظر ساختاری و دستوری بازبینی شد و اشکالات دستوری در ترجمه اصلاح شد و سپس متن ترجمه شده توسط یک دانشجوی ارشد دیگر به انگلیسی برگردانده شد و با نسخه‌‌ی اصلی پرسش‌نامه‌ها مقایسه شد و در نهایت با کمک استاد راهنما ترجمه‌ی پرسش‌نامه‌ها مطابق با شکل نسخه‌ی اصلی آنها تنظیم گردید. قابل ذکر است که در ترجمه و تنظیم ماده‌های پرسش‌نامه‌ها ۲ نکته مورد ملاحظه بود. نخست اینکه ترجمه گویه‌‌ها و اصطلاحات به شکلی باشد که علاوه بر اینکه متناسب با موضوع مقیاس باشد و آن را مورد ارزیابی قرار دهد، اصطلاحات با توجه به فرهنگ‌ جامعه ترجمه شود و دوم اینکه گویه‌ها به شکلی ترجمه شوند که توسط مادران با حداقل سواد نیز قابل درک باشند. در نهایت ترجمه‌ی فارسی پرسش نامه‌ها همراه با دستورالعمل برای پاسخ گویی مطابق نسخه اصلی تهیه شد و روایی و پایایی آنها نیز محاسبه گردید که در فصل یافته ها آمده است.

۳-۲-۴-۳- تعیین پایای و روایی پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند پروری بزرگسال- نوجوان (AAPI-2)

الف- برای محاسبه پایایی پرسش‌نامه‌ی AAPI-2 از دو روش تعیین پایایی استفاده شد که عبارتند از؛

۱- ضریب همسانی درونی: برای تعیین همسانی درونی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد بدین صورت که آلفای کرونباخ برای هر یک از ۵ زیر مقیاس و مقیاس کلی پرسش نامه با استفاده از کل افراد نمونه محاسبه گردید.

۲- روش تصنیف کردن: از آنجایی که بزرگی آلفای کرونباخ به طول مقیاس بستگی دارد، ضریب پایایی همبسته با استفاده از رابطه پیشنهاد شده توسط اسپیرمن-برون نیز برای هر یک از زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی محاسبه شد.

ب- تعیین روایی: برای محاسبه روایی نیز از چند روش استفاده شده است شامل:

۱- تحلیل عاملی: تحلیل عاملی پرسش‌نامه‌ی AAPI-2 با استفاده از کل افراد نمونه به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریمکس انجام شد و فقط ماده‌هایی که بار عاملی ۳۰/۰ یا بالاتر داشتند در عامل‌ها قرار گرفتند و ماده‌هایی که بار عاملی کمتر از ۳۰/۰داشتند از عامل‌ها حذف شدند.

۲- همبستگی هر یک از مقیاس ها با یکدیگر و با مقیاس کلی: همبستگی هر یک از زیر مقیاس ها با یکدیگر و همچنین با مقیاس‌ کلی هم شواهدی از همسانی درونی آزمون و هم نشانه‌ای از روایی سازه آزمون فراهم می‌کند.

۳-۴-۳- مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P)

این پرسش نامه توسط اسپنس (۱۹۹۹) برای ارزیابی نشانه‌های اضطراب در کودکان در جمعیت عمومی ساخته شد. گویه‌های این مقیاس تا حد ممکن مطابق مقیاس اضطراب کودک اسپنس (SCAS) فرمول‌بندی شده است از آنجا که این مقیاس خود گزارشی است برای تبدیل آن به فرم والدین، گویه هایی که به حالات درونی اشاره دارند (مثل گویه‌ی چهارم، من می‌ترسم) به صورت رفتارهای قابل مشاهده برای والدین بازنویسی شده است (فرزند من از احساس ترس شکایت می‌کند).

این مقیاس شامل ۳۸ گویه می‌باشد که سوالات در یک مقیاس لیکرت (هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات، همیشه) پاسخ داده می‌شوند و پاسخ‌ها به ترتیب از ۵ (هرگز) تا ۳ (همیشه) نمره‌گذاری می‌شوند. (ناتا، اسکولینگ، راپی، آبوت، اسپنس، واترز[۵]، ۲۰۰۳).

این پرسشنامه اضطراب را مطابق با DSM-IV به اختلالات جداگانه‌ای تقسیم‌بندی می‌کند. این پرسشنامه دارای شش زیر مقیاس است شامل:۱) اضطراب جدایی که دارای شش گویه است (فرزند من نگران است که برای یکی از اعضای خانواده‌ی مان اتفاق بدی بیفتد) ، ۲) اضطراب فراگیر دارای شش گویه (فرزند من غالباً نگران است)،۳) اضطراب اجتماعی شامل شش گویه (فرزند من از اینکه جلوی دیگرای کار احمقانه‌ای‌ انجام دهد می‌ترسد) ،۴) حمله هراس و ترس از فضاهای باز که دارای نه گویه است (فرزند من کاملاً ناگاهانی و بدون دلیل خاصی واقعاً احساس ترس می‌کند)،۵) وسواس فکری – عملی که دارای شش گویه است (فرزند من مجبور است به چیزهای خاص فکر کند مثل اعداد یا کلمه‌ها) ،۶) فوبی و ترس‌های جراهت بدنی که شامل پنج گویه است (فرزند من از تاریکی می‌ترسد). (ناتا و همکاران ۲۰۰۳).

برای نمره‌گذاری این مقیاس پاسخ‌ها از ۰ (هرگز) تا ۳ (همیشه) نمره‌گذاری می‌شوند به طوریکه حداکثر نمره ۱۱۴ و حداقل نمره ۰ است. علاوه بر زیر مقیاس ها این پرسش‌نامه یک نمره کل که معرف اضطراب به صورت کلی است نیز بدست می دهد که قابل کاربرد است. . ناتا و همکاران(۲۰۰۳) پیشنهاد کرده‌اند که استفاده از نمره کلی مقیاس به عنوان شاخصی از اضطراب کلی کودک می‌‌تواند مفید باشد. این پرسش نامه برای دامنه سنی ۳ تا ۱۷ سال بکار گرفته شده است (ناتا و همکاران ، ۲۰۰۳). در این پژوهش از نمره‌ی کلی مقیاس به عنوان شاخصی برای سنجش اضطراب کودک استفاده شده است.

۱-۳-۴-۳-روایی و پایایی مقیاس اضطراب کودک اسپنس برای والدین (SCAS-P)

روایی و پایایی این مقیاس توسط ناتا و همکاران (۲۰۰۳) مورد ارزیابی قرار گرفته است آنها روایی افتراقی مقیاس ها را خوب گزارش کردند و همچنین در تحلیل عاملی یک مدل با ۵ عامل همبسته و اضطراب فراگیر به عنوان عامل برتر نسبت ۵ عامل دیگر، داده‌ها را به شکل بهتری توصیف می‌کند. میزان موافقت بین والد- فرزند در گروه اضطرابی در دامنه‌ای از ۴۱/۰ تا ۶۶/۰ و در گروه کنترل ۲۳/۰ تا ۶۰/۰ گزارش شد.

ناتا و همکاران (۲۰۰۳) آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی اسپیرمنبرون (که درون پرانتز آورده شده است) برای گروه اضطرابی به ترتیب برای زیر مقیاس‌ها به شرح زیر است. اضطراب‌ جدایی ۷۶/۰ (۹۱/۰)، اضطراب اجتماعی ۷۷/۰ (۹۲/۰)، اضطراب فراگیر ۷۵/۰ (۹۱/۰)، هراس و آگروفوبیا ۸۱/۰ (۹۲/۰)، وسواس فکری – عملی۷۸/۰ (۹۲/۰)، ترس از جراحت بدنی ۶۱/۰ (۸۳/۰) و برای گروه کنترل(بهنجار)به ترتیب اضطراب‌ جدایی ۷۴/۰ (۹۰/۰)، اضطراب اجتماعی ۷۴/۰ (۹۰/۰)، اضطراب فراگیر ۶۵/۰ (۸۵/۰)، هراس و آگروفوبیا ۶۱/۰ (۸۰/۰)، وسواس فکری – عملی ۷۴/۰ (۹۰/۰)، ترس از جراحت بدنی ۵۸/۰ (۸۱/۰).ضریب همسانی درونی برای زیر مقیاس ها در هر دو گروه نرمال و اضطرابی معنا‌دار بود و برای بیشتر زیر مقیاس‌ها عالی بود.

۲-۳-۴-۳- تهیه‌پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P)

جهت استفاده از این پرسش نامه‌ها نسخت نسخه‌ی اصلی پرسش نامه‌ها که به زبان انگلیسی بود توسط محقق و با کمک استاد راهنما به فارسی ترجمه شد و سپس متن ترجمه شده توسط دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ادبیات و زبان انگلیسی از نظر ساختاری و دستوری بازبینی شد و اشکالات دستوری در ترجمه اصلاح شد و سپس متن ترجمه شده توسط یک دانشجوی ارشد دیگر به انگلیسی برگردانده شد و با نسخه‌‌ی اصلی پرسش‌نامه‌ها مقایسه شد.گویه های ترجمه شده مربوط به هر یک از اختلالات مشخص شد و سعی شد گویه های هریک از اختلالات با ملاک های DSM-IV-TR تطبیق داده شد و سعی شد گویه ها برای هر مقیاس به گونه ای نوشته شود که هم مطابق با ملاک های اختلال باشد و هم اینکه برای مادران با حداقل سواد قابل فهم باشد و با کمک استاد راهنما ترجمه‌ی پرسش‌نامه‌ها مطابق با شکل نسخه‌ی اصلی آنها تنظیم گردید. در نهایت ترجمه‌ی فارسی پرسش نامه‌ها همراه با دستورالعمل برای پاسخ گویی مطابق نسخه اصلی تهیه شد و روایی و پایایی آنها نیز محاسبه گردید که در فصل یافته ها آمده است.

۳-۳-۴-۳- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد. (SCAS-P)

الف) به منظور تعیین پایایی از روش های زیر استفاده شد:

۱) ضریب همسانی درونی: برای تعیین همسانی درونی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد بدین صورت که آلفای کرونباخ برای هر یک از شش زیر مقیاس و مقیاس کلی پرسش نامه با استفاده از کل افراد نمونه محاسبه گردید.

۲) پایایی تصنیف: ضریب پایایی همبسته با استفاده از رابطه پیشنهاد شده توسط اسپیرمن-برون نیز برای هر یک از زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی محاسبه شد.

ب) به منظور تعیین روایی آزمون از روش های زیر استفاده شد

۱) برای تعیین روایی پرسش‌نامه، همبستگی هر یک از ۳۸ گویه با کل مقیاس (مقیاس کلی) محاسبه شد و ماده‌هایی که ضریب همبستگی کمتر از ۲۵/۰ داشتند از مقیاس حذف گردید.

۲) همبستگی هر یک از زیر مقیاس‌ها با یکدیگر و همین طور همبستگی هر یک از زیر مقیاس‌ها با مقیاس کلی محاسبه گردید.۱– Sternberg & Wagner

۱ – Betoret

۲– The Adult- Adolescent Parenting Inventory

۱ – Conners, Whiteside- Mansell, Deere, Ledet, Edwards

۱ – Naata, schooling, Rapee, Abbott, Spence, waters.

ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر – …

▶ ۰:۰۹

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/J83nPt هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد …

تاثیر سبکهای تفکر نگرشهای فرزند پروری مادر بر فرزندان …

▶ ۰:۰۹

۲ روز پیش
دانلود فایل اصلی https://goo.gl/h5JDyy هدف از این پایان نامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان بصورت کامل …

مطالعه تأثیر سبک فرزندپروری والدین سبک جهت‌گیری مذهبی …

نتایج تحلیل نشان داد که ۳۰ درصد از واریانس جهت‌گیری مذهبی همانندسازی شده و ۲۳ درصد از واریانس جهت‌گیری مذهبی درون‌فکنی شده توسط سبک فرزندپروری قابل پیش‌بینی است. نتایج این تحقیق نشان داد که سبک فرزندپروری منطقی، بر جهت‌گیری مذهبی همانندسازی شده، تأثیر مستقیم و بر جهت‌گیری مذهبی درون‌فکنی شده، تأثیر عکس …

پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند …

۳ روز پیش – عنوان این مقاله : پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد. دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود …

[PDF]خانواده، ی جو عاطف ،ی فرزندپرور ی ها اساس سبک بر ی مجاز ی …

با هدف، پیش. بینی اعتیاد به فضای مجازی بر اساس سبک. های فرزندپروری، جو عاطفی خانواده و اضطراب اجتماعی. در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر قم در سال تحصیلی. ۶۹ … سبک فرزندپروری مجموعه. ای از نگرش. ها در مورد. فرزندان. است که بـه ایجـاد جـو. ی. هیجانی منجر می. شود که والـدین رفتارهـای خـود را بـا. فرزندان. در بسـتر آن شـکل داده.

[PDF]پیش بینی رضایت زناشویی فرزندان بر اساس سبک های …

پیش. بینی. رضایت. زناشویی. فرزندان. بر. اساس. سبک. های. فرزند. پروری. والدین. مقدمه. رضایت و خرسندی از رابطه زناشویی. ۳٫ یکی از جنبه های مهم تعامالت زوجین در …. ۳۴۴٫ (. بوری ). ۳۴۴۳٫ ( ضریب پایایی بازآزمایی. ۳٫ ین پرسشنامه را برای سبک اقتداری مادر ). ۲۹٫ ۰/. (، برای سبک. اقتداری پدر ). ۴۲٫ ۰/. (، برای سبک آمرانه مادر ). ۹۲٫ ۰/.
وارد نشده: تفکر ‏اضطراب

پرسشنامه رایگان –

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر تن آرامی بر اضطراب قبل از عمل جراحی · پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کمرویی و … پرسشنامه رایگان مقایسه شیوه نگرشی مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و عادی نسبت به فرزندانشان · پرسشنامه رایگان وی‍ژگی … پرسشنامه رایگان پیش بینی عود یا بازگشت (RPS) · پرسشنامه رایگان مقیاس ADHD …

[DOC]رابطه‌ی سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی ادراک …

هدف این پژوهش تکمیل چرخه‌ی انتقال بین نسلی سبک‌های دلبستگی بود که در این راستا به بررسی تاثیر سبک‌های فرزندپروری والدین و آسیب‌های کودکی بر سبک‌های دلبستگی فرزندان پرداخته … همچنین قواعد تعاملات بین فردی، که به افراد در پیش‌بینی رفتارهای دیگران کمک می‌کنند، نیز مشمول این طرحواره‌ها می‌شوند (برترتون، ۱۹۹۵).

[PDF]نقش فرزندپروری ذهن آگاهانه و سبک دلبستگی مادر در پیش …

فعالی آنان، به عنوان نمونه انتخاب ش دند و سپس پرسشنامه های سبک فرزندپروری. ذهن آگاهانه )دونکان، … داد که سبک فرزندپروری. ذهن آگاهانه پیش بینی کننده منفی و معنی دار مش کالت رفتاری اضطراب؛افسردگی، …. حال در فرزندپروری و اتخاذ نگرش دلس وزانه به عنوان ویژگی ه ای کلیدی فرزند پروری ذهن آگاهانه. اس ت که آن را از …

[PDF]اصل مقاله

توسط حسینی دولت ابادی – ‏۲۰۱۳ – ‏مقالات مرتبط
ی و ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ. ﺑﺰﻫﻜﺎر. ی در داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از. ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ،. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. ۴۵۶٫ داﻧﺶ. آﻣﻮز ﺑﻪ. ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ. ای اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎی. ﺳـﺒﻚ. ﻫـﺎ. ی … درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ. ﺧﻮد. ﻛﺎرآﻣﺪ. ی را ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ. ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ. اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺒﻚ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی درﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﮕﺮش ﻳﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎری در داﻧﺶ آﻣﻮزان؛ ﻣﻲ.

[PDF]The effect of perceived parenting styles on religion attitude …

توسط منیره امیری – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
شیوههای فرزند پروری و تعامل والدین با نوجوانان، تأثیر. فراوانی بر حرمت خود، شناخت، ادراک و تنظیم هیجانها و. نگرش مذهبی فرزندان در آینده دارد. بسیاری از ویژگیهای. شخصیتی و رفتاری نوجوانان، ناشی از برخی عاملهای. خانوادگی، از جمله نوع تعامل های والدین با نوجوانان است. بنابراین هدف کلی تحقیق حاضر، پیش بینی شیوههای.
وارد نشده: مادر

بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

خانواده نخستین هسته جامعه و از عوامل اصلی انتقال فرهنگ، اندیشه، اخلاق، سنت و عواطف از نسلی به نسل دیگر است و ثمره این نهاد فرزند است. برای به ثمر رسیدن فرزندان هر یک از پدر و مادر وظایفی را بر عهده دارند، در این میان بیشترین سهم در تربیت و تأثیرپذیری بر فرزندان را مادران بر عهده دارند؛ مادر از ابتدایی‌ترین مراحل پیدایش به عنوان …

[PDF]پیش بینی عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان نوجوانان بر …

اضطراب. امتحان. ساراسون، پرسشنامه. سنجش. عملکرد. تحصیلی، مقیاس. صمیمیت. زناشویی. و مقیاس. فرزند. پروری. بامریند مورد. ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات … تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی م. ت ….. همچنین وی در مورد میزان روایی پرسشنامه، این نتایج را گزارش نموده است: مستبد بودن مادر رابطه معکوسی.

لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی – مرکز خدمات روانشناسی …

پرسش نامه ارزیابی باورها و نگرش های دینی در ارتباط با فرایند نوسازی در ایران پرسش نامه ازمون جهت گیری زندگی پرسش نامه استرس هری. پرسش نامه اضطراب امتحان پرسش نامه …. پرسش نامه تاثیر شیوه های اجتماعی کردن والدین به محوه ی اجتماعی شدن فرزندان پرسش نامه تاثیر عوامل … پرسش نامه شیو ه های فرزند پروری بامریند پرسش نامه …

پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری و درگیری والدین در …

تجزیه و تحلیل رگرسیون آشکار ساخت که از بین شیوه های فرزند پروری، شیوه فرزندپروری مقتدرانه، پیش بینی کننده مثبت و شیوه فرزندپروری مستبدانه پیش بین کننده منفی برای عملکرد تحصیلی در دانش آموزان بودند. و در نهایت رابطه بین درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر بررسی شد که …

پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد …

پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی فرزندان آن¬ها – مورد مطالعه والدین پایه دوم(هشتم) دوره¬اول مقطع متوسطه¬ی شهر ایلام پایان نامه برای … یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی است، کشف و مطالعه متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای موثر در مدرسه می‌انجامد.

[PDF]های های فرزند پروری، سبک برای سبک نظری … – فرهنگ مشاوره …

توسط قربانی – ‏۲۰۱۵
های فرزندپروری. می. تواند پیش. بینی. کننده. طرحواره. های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی. باشد . شناخت متغیرهای. ی که بر سبک فرزندپروری والدین تأ. ثیر می گذارد، … ۱۵۵٫ نفر( انتخاب شدند. هر نفر پرسشنامه. های. تمایزیافتگی،. سبک. های. دلبستگی. و. سبک. های فرزند. پروری. را پاسخ دادند. تحلیل. داده. ها با دو نرم. افزار. SPSS.

[PDF]بررسی ارتباط سبک فرزند پروری زنان شاغل در مراکز درمانی …

شیوه فرزندپروری و تأثیر شغل والدین در به کار بستن روشهای تربیتی، بحث پیرامون اشتغال زنان مسئله ای بسیار مهم می باشد. … P<و شیوه فرزند پروری استبدادی با اضطراب، گوشه گیری و پرخاشگری کودکان پیش دبستانی به طور مستقیم ارتباط معنادار دارد )0/05 .... ارتباط مثبت با او، به عنوان عوامل خطر و پیش بینی کننده در. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ۲۳, بررسی نقش سبک دلبستگی مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودک با میانجی گری شیوه فرزندپروری مادر در کودکان زیر سه و نیم سال, مریم جان فداه دربادام, کارشناسی ..... ۱۰۴, بررسی محتوای کتاب تفکر و پژوهش و تأثیرآن بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری و نگرش انتقادی دانش آموزان ششم ابتدایی, زهره جاویدی, کارشناسی ارشد ... دانلود برترین فایل پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری ... ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - دانلود برترین فایل پروپوزال نقش سبک های فرزند پروری والدین در پیش بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان. Published on .... ۱۴۱ پایان نامه نقش مادر در تربیت فرزندان در دوره نوجوانی از دیدگاه قرآن – سنت وعلم …. شیوه های ... بررسی رابطه نگرش‌های فرزندپروری و جایگاه مهار در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی … اویرایش شده بررسی نقش واسطه ای ادراک از سبک‌های ... ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی و آزمون انگیزه پیشرفت بودند. در این پژوهش، از روش تحلیل مسیر برای ارزیابی مدل پیشنهادی‌ استفاده شد. اثرات غیرمستقیم نیز ... اویرایش شده پیش بینی ابعاد امید بر اساس سبک‌های والدگری در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز ... Journal Archive - Articles - سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی ... Modeling the Causal Relationships Between Parenting style and communication pattern Family, Commitment School and Self-esteem on Potential to Addiction among Secondary school Girls in Abadan · مدل تأثیر علّی سبک فرزندپروری و الگوهای ارتباطی خانواده، تعهد به مدرسه و حرمت خود در آمادگی اعتیاد دانش‌آموزان دختر دوره ... [PDF]٢٣٠ - مجله مطالعات ناتوانی ﻓﺮزﻧﺪﺷــﺎن در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳــﯿﺎﻫﻪ از رﻓﺘﺎر ﮐﻮد. ک، زﯾﺎد (ﺳــﻄﺢ ﻣﺮزی و. ﺑﺎﻟﯿﻨی) ﺑﻮد، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎی رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺳﺒک ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری و. ﺗﻨﯿﺪﮔی ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوری را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ. داده. ﻫﺎی ﺣﺎﺻــﻞ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از. ﻧﺮم. اﻓﺰار ... ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری. ﺳﻬﻞ. ﮔﯿﺮاﻧﻪ و ر ﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎ ﺷﻮﯾﯽ، راﺑﻄﮥ ﻣﻌﻨﺎداری. وﺟﻮد ﻧﺪارد (. ٠٫٠٢. =- r،. ٠٫٠۵ p>. ). از ﺑﯿﻦ ﺳــﺒک. ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ. ﭘﺮوری،. ﺗﻨﻬﺎ ﺳــــﺒک ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨی رﺿــــﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷــــﻮﯾﯽ را دارد.

مشاهده مقالات – پورتال جامع کنگره ها – سمینارها و همایشهای …

بررسی رابطه اختلال فزون کنشی / نارسایی توجه با اضطراب و افسردگی در بین کودکان پیش دبستانی ۲۲ بهمن شهرستان شهرکرد … تاثیر سازش یافتگی دوتایی(والدین) و سبک های فرزندپروری والدین در سازگاری اجتماعی و عاطفی دانش آموزان مقطع متوسطه … تأثیر اشتغال مادر بر اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان و نوجوانان ۱۸-۶ سال.

مقاله – یک سایت دانلود دیگر

پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. نوشته شده در تاریخ آوریل ۱۹, ۲۰۱۸ توسط admin. دانلود مستقیم فایل به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار …

بررسی نقش ویژگیهای شخصیتی و بهزیستی روانشناختی …

توسط ابوالمعالی الحسینی – ‏۲۰۱۷
پرسشنامه شخ. صیتی پنج عاملی. نیز. توسط مادران آ. نان. تکمیل. شد . به منظور تجزیه و تحلیل داده. ها از رگرسیون چندگانه با رویکرد سلسله مراتبی استفاده شد . نتایج نشان داد. که بهزیستی روانشناختی مادران می. تواند به صورت. منفی و. معنادار افسردگی و اضطراب فرزندان را پیش. بینی. کند . هم. چنین. از بین صفات شخصیتی مادر، روان.

[PDF]عالیم مرضی کودکان

رابطه والدین و فرزندان. ) فرم مادر، فرم فرزند. (. ۲۷٫ مقیاس خلق و خوی مالهوترا. MTS. 28. تست بیش فعالی کودکان. ۲۹٫ افسردگی کودکان و نوجوانان. ۳۰٫ مقیاس تنهایی کودکان …. ۱۶۸٫ پرسشنامه اضطراب. ۱۶۹٫ ارزیابی. PTSD. بزرگساالن. ۱۷۰٫ سیاهه بی قراری کوهن. –. منسفیلد. CMAL. 171. مقیاس فوبی اجتماعی. ۱۷۲٫ پرسشنامه اضطراب امتحان.

رابطه سبکهای فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی …

هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک از سبکهای فرزندپروری و تأثیر مولفه های آن بر احساس تنهایی نوجوانان دختر است. … ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از: پرسشنامه سبکها و ابعاد فرزند پروری (PSDQ، رابینسون و همکاران، ۲۰۰۱) برای بررسی وضعیت ادراک فرزندان از چگونگی تربیت والدین و مقیاس احساس تنهایی افتراقی (اشمیت و …

خدمات دانشجویان ایران | خدمات دانشجویی ترجمه ودانلود مقاله وچک …

دانود پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI2) پرسشنامه فرزندپروری بزرگسال – نوجوان [۳](AAPI-2) این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و … دانلود مقاله تاثیر موسیقی بر کاهش اضطراب … پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان.

فایل چی | دانلود مقاله، تحقیق، پروژه و نمونه سوالات | برگه ۴

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ پروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی بسته هستند … پرسشنامه ارزیابی ارتباط اخلاق ترافیک شهروندی و تخلفات رانندگی هدف از این پرسشنامه بررسی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در شهر اصفهان می باشد …

[PDF]( بر بهبود فرزندپروری کودک ) – اثربخشی مداخالت گروهی …

این زمینه بر نقش فعال رفتار والدینی ، شیوه فرزندپروری و. سبک های دلبستگی والدین با کودکان تاکید داشته و. عوامل ذکر شده را از عوامل تاثیر گذار بر پیدایش ، افز. ایش. و یا تعدیل بدرفتاری کودکان می دانند ]. ۱،۲،۰،۱٫ [. بامریند. سبک فرزندپروری را به عنوان رابطه والد. -. کودک تعریف. مى کند و عقیده دارد که فرزندان در رشد خودشان از …

[PDF]بررسی رابطه شیوه‌های فرزند پروری مادران با بهداشت روانی …

۲۹ بهمن ۱۳۹۵ – معنادار وجود دارد. در این پژوهش شیوه. فرزندپروری مستبدانه با. بهداشت. روانی فرزندان. در سطح. /۳۰٫ ۳ p<. رابطه معکوس داشت. و. میان. شیوه سهل گیرانه با ..... آمدن بهره هوشی، کاهش میزان جنب و جوش، کم. عمقی واکنش عاطفی، پرخاشگری، اختالل حواس، ضعف استعداد، تفکر انتزاعی، عدم آمادگی. برای ایفای نقش پدر. ی. یا مادر. ی. دانلود فایل کامل پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با ... ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - شما به صفحه اختصاصی پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی ... فایل پروپوزال پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر در دانش آموزان ( دختر و پسر ) مقطع متوسطه دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدیدبا سلام ... Cv of Faculty Members لیلا دهقانیان, بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، افسردگی و کیفیت رابطه مادر-فرزندی در مادران مبتلا به سرطان سینه و فرزندان آنان, ۱۳۹۵ ... فرناز شهیمی, بررسی نقش واسطه ای ادراک از شیوه های فرزند پروری و متغیرهای اجتماعی به عنوان پیش آیند های سلامت روان نوجوان دختر با مادران افسرده, ۱۳۹۲. بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر و نگرش ... ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ - هدف این پژوهش بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های تفکر مادران و نگرش های فرزند پروری آنها بر اضطراب کودک بود. به این منظور تعداد234 نفر از مادران کودکان 6 ساله‌ (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست ... [PDF]تأثیر آموزش تفکّر مثبت بر رضایت از زندگی و معنی در ... توسط موسوی - ‏2016 به هر حال داشتن فرزندان تنش زا می تواند بر سلامت روان و رضایت از زندگی والدین آنها تأثیر. بگذارد (آلبرکتسن، ... داودی، بساک نژاد و بهمن زارع زادگان (۱۳۹۱) در مطالعهای نشان دادند که آموزش فرزندپروری مثبت. میتواند در کاهش ..... با کمبود توجه در کودکان پیش بینی کننده افسردگی، استرس و اضطراب در مادران میباشند (فاراون،. بارکلی، ... [PDF]ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری ﻫﺎی آﻣﻮزان ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺒﮏ داﻧﺶ آزﻣﻮن ﻣﺪل دﯾﻨﺪاری - مطالعات ... آزﻣﻮن ﻣﺪل دﯾﻨﺪاری در. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری. ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ. ﮔﺮی ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧﯽ. ﭘﺮوﯾﺰ ﻓﺪاﮐﺎر ﮔﺒﻠﻮ. *. ﻣﻬﺪی. ﻣﻮﻻﯾﯽ ﯾﺴﺎوﻟﯽ. **. ﮐﺎﻣﺮان. ﻋﺰﯾﺰی ارﺷﺪ. ***. ﻫﺎدی ..... و ﺟﺎﻣﻌـﻪ. ﻣﺤـﻮر راﺑﻄـﻪ دارد. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﺒﮏ ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوری ﻣﻘﺘﺪراﻧـﻪ ﻣـﺎدر. ﮐﻤﺎل. ﮔﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮر ﻓﺮ. زﻧﺪان را ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺰت. ﻧﻔﺲ و ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﻮدارزﺷﻤﻨﺪی از اﺳﺎﺳﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ. [PDF]و ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ و ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری واﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴ - فصلنامه ... در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده. ﻫـﺎی ﻣﺘﻮﻗـﻊ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ. ﺷﻴﻮه. ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن دﻫ. ﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ. ﺑﻴﻦ. ﺳﺒﻜﻬﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری. ﺧﺸﻦ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ اﺳﺖ. (. ﻫﻮﻳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران،. 1995. ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻛﺎواﻣﻮرا و ﻫﻤﻜﺎران،. 2002. ). در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﻳﻦ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴ ﺮ. ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻗﺮار دارد. ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴ ﺮ. [PDF]ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ادراک ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣ - فصلنامه ... ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ. 360. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺎﺗﯽ (. 1996. ) و. ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوری ﻣﺎﯾﺮ. (. 1965. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری ا. ز ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، ... ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮاب، دوﮔﺎﻧﮕﯽ اﺣﺴﺎس، ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل و آرزوﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازاﻧﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ، ارﺗﺒﺎط ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. فروشگاه ساز فایلینا,fileina.com fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,پرسشنامه استاندارد فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2),پرسشنامه استاندارد اضطراب کودک اسپنس فرم والدین (SCAS-P),پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992,پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان ... میگنا - رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با احساس ... ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ - هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک از سبکهای فرزندپروری و تأثیر مولفه های آن بر احساس تنهایی نوجوانان دختر است. ... ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از: پرسشنامه سبکها و ابعاد فرزند پروری ( PSDQ، رابینسون و همکاران، 2001) برای بررسی وضعیت ادراک فرزندان از چگونگی تربیت والدین و مقیاس احساس تنهایی ... [PDF]تأثیر آموزش مدیریت خشم بر تعامل ذهنی توان مادران با فرزندان ... ها بیانگر آن است که آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشم و بهبود تعامل با فرزندان تأثیرگذار بوده است. در پایان،. بحث و نتیجه. گیری و محدودیت. ها و پیشنهادهایی برای پژوهش. های آینده ارائه. شده است. واژه. -. کلیدها: کنترل خشم، آموزش والدین، ارتباط مادر. -. فرزند، کم. توان .... ای بدست آورد که فرزندپروری همراه با پرخاشگری، تهدید، خصومت. فروشگاه فایل 2018 پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر 1992. قیمت: 4,000 تومان. توضیحات دانلود · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان · پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان. قیمت: 9,000 تومان. دانلود فایل پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای ... ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ – سبکهای فرزند پروری و خلاقیت خلاق بودن کودکان ، تحت تاثیر عوامل محیطی بویژه … خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی … در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید. ….. نامه برق الکترونیک| انجام پایان نامه دکترا| نوشتن پروپوزال به ... پاورپوینت کارگاه آموزشی مهارت های فرزند پروری |490| استاد - ... ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - پاورپوینت بررسی مهارت های فرزند پروری. فرمت فایل: powerpoint تعداد صفحات 31 صفحه سلامت روان کودکان و نوجوانان بخشی از سلامت و رفاه عمومی است. هر اقدام جدی برای بهبود بهداشت روان کودکان مستلزم ارزیابی کیفیت تربیت کودک و روابط خانوادگی آنهاست. تربیت سازنده فرزندا ن شامل مهارتهایی برای مراقبت، ... پرسشنامه سبکهای دفاعی ۲۶ دی ۱۳۹۶ - برای مشاهده این مطلب لطفا برروی لینک زیر کلیک کنید دانلود مستقیم : پرسشنامه سبکهای دفاعی عنوان این مقاله : پرسشنامه سبکهای دفاعی پرسشنامه سبکهای دفاعی Defense Styles Questionnaire (DSQ) The post پرسشنامه سبکهای دفاعی appeared first on فروشگاه فایل | Fi. مبانی نظری و پیشینه ارزیابی و مدیریت عملکرد ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - برای مشاهده این مطلب لطفا برروی لینک زیر کلیک کنید دانلود مستقیم : مبانی نظری و پیشینه ارزیابی و مدیریت عملکرد عنوان این مقاله : مبانی نظری و پیشینه ارزیابی و مدیریت عملکرد مبانی نظری و پیشینه ارزیابی و مدیریت عملکرد The post مبانی نظری و پیشینه ارزیاب. پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان - دانلود مقاله و دانلود تحقیق ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - دانلود مستقیم فایل. به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از ... پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند ... ۳ روز پیش - عنوان این مقاله : پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد نوشته پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر. پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند ... ۳ روز پیش - هدف از این پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان می باشد. رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد. .... دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید متوسطه شهر اردبیل * آپدیت دوم نیز ... دانلود پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند ... ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - به صفحه دانلود فایل(پروپوزال بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید. ... خرید فایل( پروپوزال پیش بینی میزان خلاقیت با توجه به سبک های تفکر در دانش آموزان ( دختر و پسر ) مقطع متوسطه) لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم مدیریت ... رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۸ فروردین ۱۳۹۷ - پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد. .... دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید متوسطه شهر اردبیل * آپدیت دوم نیز ... رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۸ فروردین ۱۳۹۷ - پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد. ... دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید متوسطه شهر اردبیل * آپدیت دوم نیز ... رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۹ فروردین ۱۳۹۷ - دریافت مقالاتی با فرمت doc با موضوع رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش آموزان Download the best articles in the field of رابطه بین شیوه ... دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام ... رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۹ فروردین ۱۳۹۷ - پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد. ... دانلود پایان نامه رشته علوم تربیتی ارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید متوسطه شهر اردبیل * آپدیت دوم نیز ... روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی – دانلود کن ۱۳ ساعت پیش - پروپوزال ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان ... به این منظور تعداد۲۳۴ نفر از مادران کودکان ۶ ساله‌ (دختر و پسر) از مراکز پیش دبستانی شهر شیراز از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ، فهرست فرزند پروری ... مرجع فایلهای آموزشی | جامعه شناسی سازمان ها ۱۱ ساعت پیش - پاورپوینت کامل کتاب جامعه شناسی سازمان ها · کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی – مهندس صدیقه مسائلی · جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال · جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور · ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان ... مرجع فایلهای آموزشی | جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور ۱۱ ساعت پیش - جامعه شناسی سازمان ها · پاورپوینت کامل کتاب جامعه شناسی سازمان ها · کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی – مهندس صدیقه مسائلی · جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال · ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان ... مرجع فایلهای آموزشی | پاورپوینت کامل کتاب جامعه شناسی ... ۱۱ ساعت پیش - جامعه شناسی سازمان ها · کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی – مهندس صدیقه مسائلی · جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال · جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور · ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان ... مرجع فایلهای آموزشی | کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر ... ۱۱ ساعت پیش - جامعه شناسی سازمان ها · پاورپوینت کامل کتاب جامعه شناسی سازمان ها · جزوه حکمت هنر اسلامی استاد وثیق + دو سری نمونه سوال · جزوه درس نمایه سازی استاد مهدی فکور · ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندان ... نیلوفرانه آموزش کامل عکاسی دیجیتال (Digital) شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول آموزش کامل عکاسی دیجیتال (Digital) ارائه شده است جهت سفارش آموزش کامل عکاسی دیجیتال ... نسیم یادها آشپزی ایرانی (مدرس حمیده شاه محمدی) شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما ارائه می کنیم . ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم در این بخش محصول آشپزی ایرانی (مدرس حمیده شاه محمدی) ارائه شده است جهت سفارش آشپزی ایرانی (مدرس حمیده شاه محمدی) ... ونوس گراف -پرسشنامه ارزیابی ارتباط فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش -دانلود مکانیزم ... -خرید آنلاین پروپوزال ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری .... -برترین پکیج مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های فرزند پروری (فصل 2) - دانلود فایل فیلم: از پیروزی پرگل بایرن تا توقف اینتر مقابل آتلانتا / ... ▶ 1:38 ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ بررسی تأثیر آموزش نقشهای پرستاری بر میزان آگاهی و نگرش پرستاران، پیرامون مراقبت پایان نامه بررسی دینامیکی پراکندگی مولکولهای آلی سبک و نمکهای یونی در حین تبلور مدل ... فیلم: خلاصه بازی: بایرن مونیخ 5-1 مونشن گلادباخ / ویدیو ... ▶ 6:17 ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ خلاصه بازی: بایرن مونیخ 5-1 مونشن گلادباخ - رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش آموزان: برای مطالعه پایان نامه های گذشته نیازی نیست به محل نگهداری آن ها بروید. کافی است پایان نامه خود با موضوع ... نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیکتاتوری و دموکراتیک به طور معنی داری مکان کنترل را پیش بینی می کنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مکان ... رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش ... ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش آموزان: {پروژه فارسی داغ} Have you ever used similar articles رابطه بین شیوه های فرزند پروری با مرکز کنترل در دانش آموزان on this site? ... نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیکتاتوری و دموکراتیک به طور معنی داری مکان کنترل را پیش بینی می کنند. فیلم: پادکست سخنرانی _ آتش برگ / ویدیو کلیپ | پرشین ناز ▶ 1:02 ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ پادکست سخنرانی _ آتش برگ - تصاویر برای پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش ... 6 روز پیش {"cl":9,"clt":"n","cr":9,"id":"2A5K0sfiFXZBSM:","oh":400,"ou":"https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12199_12199-m.jpg?9384","ow":300,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":96,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcROGfcMLeJdbdXPbpmdmSF1fS-DAX1nnC5QS5KnVUYuu4m0dd4ZFJZYnA","tw":72} {"cb":21,"cl":12,"clt":"n","cr":21,"id":"KyA5M8TX_FwrmM:","oh":400,"ou":"https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12005_12005-m.jpg?2183","ow":300,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":96,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS0SLyHgX8u-f0RK3157dfkxfAJxkeorblNo9ZBFzELK4y8yirRwV-8BHE","tw":72} {"cb":18,"clt":"n","cr":3,"ct":3,"id":"F4H43Xxk6Vp7YM:","oh":400,"ou":"https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12111_12111-m.jpg?3906","ow":300,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":96,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTCtJFdS2N19R90d3A_1E96RxlV53SBZHVDiIlNFh-u8DZFfEfBp_YdWZo","tw":72} {"cb":21,"cl":3,"clt":"n","cr":12,"id":"Rzpdx3LflWv8SM:","oh":400,"ou":"https://www.filimo.com/public/public/user_data/video_thumb_star/7/12138_12138-m.jpg?2470","ow":300,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":96,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRXCihQYptN8WIL5orLqiSGo4DYM73VZeEqV6_VU88aB287iOeP5p3f-w","tw":72} 1 روز پیش {"clt":"n","cr":18,"ct":18,"id":"TdfflJTzZ6hgGM:","oh":675,"ou":"https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/10274302-7403-b__974125797.jpg","ow":900,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":94,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR0Xg-aEL7Q8FgPCHE7A7ReAdR98iqE6FqHW69HYkwmkCJKaEPh5-sv-ZI","tw":125} {"clt":"n","id":"UTuHAIoyzkKTSM:","oh":150,"ou":"https://www.aparat.com/public/public/aparat/img/global/avatar-is-user.png","ow":150,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":90,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRMbn5_O-PXcdlhMJQs5lMpNaB4agmXlcl1PAop5UtnTlOK5eVDE_NY3i0","tw":90} {"cb":3,"cl":3,"clt":"n","cr":3,"ct":3,"id":"nJtwArAFaSc0uM:","oh":267,"ou":"https://www.aparat.com/public/public/images/template/footer/main-filimo.png","ow":240,"pt":"ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر","rh":"aparat.com","rid":"ueOFFkedsbzL1M","rt":0,"ru":"https://www.aparat.com/v/8sxUA","s":"","sc":1,"st":"آپارات","th":93,"tu":"https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS3gXKYvBtgJlwqUT9Tjb3YSOs2buqrxjJyJLQKTO9PGJQVLxGbdT3ang","tw":84} تصاویر بیشتر برای پرسشنامه ارزیابی تاثیر سبکهای تفکر و نگرشهای فرزند پروری مادر بر پیش بینی اضطراب فرزندانگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام (function(){var a=document.querySelector("#taw"),b=document.querySelector("#topstuff");if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector("#rso").children,d=0;d

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *