دانلود فایل کامل بررسی مرور زمان در حقوق ایران

Published on Author adminLeave a comment

بررسی مرور زمان در حقوق ایران

هدف از این تحقیق رشته حقوق بررسی مرور زمان در حقوق ایران می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها ۱۳۶
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۲

بررسی مرور زمان در حقوق ایران

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود تحقیق رشته حقوق

بررسی مرور زمان در حقوق ایران

مقدمه
یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می شود، و برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعویمی شود، موضوع مرور زمان می باشد . که مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی است که وارد سیستم حقوقی ایران، از آغاز تشکیل دادگستری به سبک نو، در ایران شده پس با توجه به این موضوع ( مرور زمان ) می توان چنین بیان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از آن دعوی شنیده نمی شود .
مانند واخواهی پس از ۱۰ روز از ابلاغ واقعی به استناد ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۲۰ روز از ابلاغ واقعی به استناد ماده ۳۰۶ قانون دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، تجدید نظر خواهی بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماده برای اشخاص مقیم خارج صورت می گیرد . و مرور زمان در حقیقت یک امر قانونی است زیرا عدم مراجعه ذیحق برای تعقیب و مطالعه حق خود بنابر قاعده غلبه، ظهور در ( Fiction ) اغماض از آن دارد . و بعضی دیگر، مرورزمان را یک فرض قانونی دانسته اند . پس بنابراین، مرور زمان در امور کیفری عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست . به طوری که در مورد مرور زمان در امور کیفری در قانون جدید مصوب ۷۸ آمده اشت « در جرائمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، و ازتاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مقرر، تقاضا تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مقرره، به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد
کلمات کلیدی:

مرور زمان

مرور زمان در حقوق ایران

مرور زمان در امور کیفری

مشروعیت مرور زمان کیفری

انواع و اقسام مرور زمان کیفری

مرور زمان کیفری از نگاه فقهای شیعه

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول ۲
مبحث اول :تعریف مرور زمان کیفری و چگونگی مشروعیت ۲
مرور زمان کیفری ۲
گفتار اول : تعریف مرور زمان کیفری ۲
گفتار دوم : چگونگی مشروعیت مرور زمان کیفری ۲
مبحث دوم :دیدگاههای حقوقدانان در رابطه با علت وضع مرور زمان کیفری و دیدگاه فقهای امامیه در رابطه با مرور زمان کیفری : ۴

فصل دوم:آثار مترتب بر مرور زمان کیفری و اقسام وانواع مرور زمان کیفری و شرایط اعمال ۷

مرور زمان کیفری ۷
مبحث اول : آثار مترتب بر مرور زمان کیفری : ۷
مبحث دوم : اسقاط و انواع مرور زمان کیفری : ۷
در قوانین کیفری سه نوع مرور زمان به شرح زیر وجود دارد : ۷
مبحث سوم : شرایط اعمال مرور زمان : ۹

فصل سوم:مدت و مبدأ مرور زمان کیفری انقطاع ۱۰

مرور زمان کیفری انقطاع مرور زمان کیفری. ۱۰
مبحث اول : مدت و مبدأ مرور زمان کیفری: ۱۰
مبحث دوم : انقطاع مرور زمان کیفری : ۱۱
گفتار دوم : علل انقطاع مرور زمان کیفری : ۱۲
گفتار سوم : آثار انقطاع مرور زمان کیفری : ۱۲
مبحث سوم : تعلیق مرور زمان کیفری ۱۳
گفتار اول : تعلیق مرور زمان کیفری : ۱۳
گفتار دوم : موانع تعلیق مرور زمان کیفری: ۱۴
گفتار سوم : آثار تعلیق مرور زمان کیفری ۱۴

فصل چهارم:قابلیت اجرای مرور زمان در مجازاتهای تعزیرات حکومتی ۱۴

نظریه های مربوط به مرور زمان در مجازاتهای باز دارنده : ۱۷
رأی مرور زمان برای پرونده نشریه هویت خویش : ۱۸
نتیجه گیری: ۱۹
منابع و مأخذ: ۲۰

بررسی قاعده «مرورزمان» در حقوق ایران – گروه وکلای یاسا

۱۳ مرداد ۱۳۹۶ – مرور زمان، به معنی گذشتن مدت زمانی است که موجب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. بنابراین گذشت زمان می‌تواند تاثیر در تعقیب مجرم و اجرای مجازات داشته باشد.

بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران و فرانسه | کافه حقوق

۱۲ آبان ۱۳۹۵ – نهاد مرور زمان کیفری بعنوان یکی از عوامل مهم مسقط شکایت، تعقیب و اجرای مجازات، در راستای تحقق عدالت کیفری و به طریق اولی عدالت اجتماعی، از دیرباز مورد توجه فلاسفه، علما، مکاتب الهی، حقوقی و اجتماعی بوده است. چشم انداز قانون گذاری ایران و بویژه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نشان از اقبال و احیاء این نهاد در نظام …

بررسی مرور زمان در حقوق ایران – وکیل|دفتر وکالت

۲۴ فروردین ۱۳۹۰ – در ضمن لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم. مقدمه. یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می …

[PDF]ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﯿﻔﺮی در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ای را ﻣﻲ. ﻃﻠﺒﺪ. ﻣﻮﺿﻮع. اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ و. ﻫﺪف از آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﯿﻔﺮى و. ﻧﻘﺶ آن در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ. ﯿ. ﻔﺮ. ى. ،. ارزﯾﺎﺑﻲ و. ر. ﯾ. ﺸﻪ. ﯾ. ﺎﺑ. ﯽ. آن در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺮرات. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻧﻈﺎم. ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ. ﻣﺮور. زﻣﺎن ﮐ. ﯿ. ﻔﺮ. ى. ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧ. ﯽ. دارد. و ﻫﺮ. ﯾ. ک. دﻻ. ﯾ. ﻠ. ﯽ. اراﺋﻪ ﮐﺮده. اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. ﻧﮕﺎرﻧﺪه، دﻻﯾﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻣﺮور زﻣﺎن ﭼﻨﺪان. ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ در ﮐﺸﻮر.

بررسی مرور زمان کیفری در حقوق ایران و فرانسه | سازمان …

۱۱ آبان ۱۳۹۵ – مرور زمان کیفری در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که با توجه به تحولات قانونی و نیازهای قضایی موجود، برای مطلب حاضر انتخاب شده است.

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍رور زم‍ان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌

شماره بازیابی, : ۵۱-۸۷۳۲. شماره کتابشناسی ملی, : ایران م‌۸۳-۳۹۲۲۶. شماره بازیابی, : ۵۱-۸۷۳۲. پدیدآور, : ت‍ب‍ری‍زی‌ ک‍وه‍ی‍خ‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د. عنوان و نام پدیدآور, : ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍رور زم‍ان‌ ک‍ی‍ف‍ری‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍د ت‍ب‍ری‍زی‌ ک‍وه‍ی‍خ‍ی‍ل‍ی‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌ گ‍ل‍دوس‍ت‌ ج‍وی‍ب‍اری‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ م‍وذن‌ زادگ‍ان‌. مشخصات نشر, : ت‍ه‍ران‌۱۳۸۳.

[PDF]مرور زمان در حقوق کیفری ایران بر مبنای قانون مجازات اسلامی … …

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮ. ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮﺏ۱۳۹۲ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ. ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻭﻣﯽ ﻭﺍﺭﺩ. ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻧ(ﺎﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ) ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ. ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻗﺪﯾﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ، ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ، ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ. ﺍﻧﻘﻼﺑﻤﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﯿﺎﻥ …

[PDF]بررسی سیر تحول نهاد حقوقی مرور زمان در حقوق ایران – …

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻬﺎﺩ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﺰﺍﺭﻩ ﺳﻮﻡ (ﺳﺎﻝ:۱۳۹۵). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۷ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ: ﺳﻴﺪﻩ ﺭﺯﻳﺘﺎ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺯﺍﺩﻩ -. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺪﯼ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﯾﺸﻪ ﺩﺭ. ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﺭﻥ ﻗﺪﯾﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽ ﺷﺪﻫﺎﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﺣﻘﻮﻗﯽ …

وکالت آنلاین – بررسی قاعده مرور زمان در حقوق ایران

مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی ) موقوف می شود و مجازات مقرر شده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی شود. به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی و آن حکم قطعی اجرا نمی شود در این حالت …

بررسی مرورزمان درحقوق ایران | وکیل|مشاور حقوقی| مهدی خاکشور

۱۲ اسفند ۱۳۹۴ – در ضمن لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم. مقدمه. یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می …

بررسی مرور زمان کیفری در فقه و حقوق ایران – پایان نامه | …

تعداد صفحات : ۱۸۸ | قابل ویرایش. « مرور زمان کیفری در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌. سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، …

دانش فقهی و حقوقی – مرور زمان در فقه وقانون

هرچند در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، شورای محترم نگهبان مرور زمان را در حقوق مدنی مخالف موازین شرعی می‌داند. ولی مرور زمان مدنی اصولاً مسأله ی حقوقی است، لکن ناظر به مرحله دادرسی؛ و از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است که با توجه به موارد کابرد آن، دارای استعمالات متفاوت بوده و با پسوند های مختلف و متنوعی که با آنها متناسب است …

مقالات وقوانین حقوقی – بررسی مرورزمان درحقوق ایران ,محقق …

در ضمن لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم علی الاصول بررسی شایان و در خور توجهی نسبت به مرور زمان در قانون کیفری ایران را داشته باشم. مقدمه. یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می شود، و برای مدتی …

مرور زمان در قوانین ایران – وکیل

۸ اسفند ۱۳۹۵ – مقالات و دانستنی های حقوقی, دانستنی های حقوقی, مرور زمان در قوانین ایران. … استدلال، موضوع مرور زمان را امری خلاف شرع دانست و آن را از قوانین ایران حذف کرد. برای بررسی بیشتر موضوع «مرور زمان در قوانین»، «حمایت» با دکتر وحید قاسمی‌عهد، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه‌یک دادگستری، گفت‌وگو کرده است.

مرور زمان در قوانین ایران – مجذوبان نور

بنابراین در حوزه‌ی قوانین شکلی مدنی و کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرد. طبق تعریفی که در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده؛ مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی که پس از این مدت، به موجب قانون، دعوی شنیده نمی‌شود. در مورد امور کیفری، پیش از انقلاب، بدون تعریف این قاعده‌ی حقوقی در ‌مواد ۴۸ تا ۵۳ شرایط استناد به آن را بیان کرده است.

مرور زمان – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

این پژوهش جهت بررسی نهاد مرور زمان در نظام کیفری ایران انجام پذیرفته است، روش اصلی انجام این تحقیق تحلیلی، توصیفی و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است. سعی شده است نگرشی منطقی و نظام مند در چارچوبی فقهی- حقوقی، با یاری جستن از مقررات مرتبط با این نهاد مهم و تاثیرگذار انجام شود. برای دستیابی به این منظور، پس از …

مطالعه تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران – …

نتایج این اثر آنست که : ۱ – حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است .زیرا آنچه از عمومات فقهی قابل استنباط است این است که مرور زمان با برخی از قواعد فقهی سازگار است. ۲ – در فقه عامه مجازاتهای تعزیری و حکومتی ( بازدارنده ) بطور اجمالی مشمول مرور زمان می گردد. لکن در فقه شیعه این مساله عنوان …

وقتی یک دعاوی مشمول مرور زمان می‌شود یعنی چه؟ – خبرگزاری …

۹ اسفند ۱۳۹۵ – اما از آنجایی که حق هیچگاه از بین نمی‌رود و اگر حقی بر ذمه کسی باشد، تا آن را اداء نکند، این حق بر ذمه مدیون باقی خواهد ماند، شورای نگهبان هم با این استدلال، موضوع مرور زمان را امری خلاف شرع دانست و آن را از قوانین ایران حذف کرد. برای بررسی بیشتر موضوع «مرور زمان در قوانین» در گفت‌وگو با با دکتر وحید قاسمی‌عهد، …

مرور زمان – ویکی فقه

در این فصل ابتدا وضعیت قاعده مرور زمان در حقوق اسلامی بررسی شده است. مؤلف در این باره می‌نویسد: (آگاهی از نظرات رسمی مراجع قانون گذاری و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند زمینه مناسبی جهت بررسی تحلیلی موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی باشد. بیان دیدگاه شورای نگهبان قانون اساسی و قوانین موضوعه و جاری جمهوری اسلامی …

پایان نامه ها – صفحه اصلی

بررسی مبانی وچگونگی تعیین مجازات متناسب در حقوق کیفری. جعفر یزدیان جعفری. ۴۷۵٫ ۱۳۸۶٫ بررسی مرور زمان در حقوق کیفری ایران و فرانسه. محمدعلی باقرپور آذریان. ۵۹٫ ۱۳۷۸٫ بررسی مشارکت سیاسی زنان در روند انقلاب اسلامی ایران. محمدحسین حافظیان. ۲۰۷٫ ۱۳۷۶٫ بررسی مفاهیم بزه دیده شناختی در اسطوره های ایرانی. منوچهر خانی.

انواع مرور زمان در امور کیفری :: « موسسه حقوقی تندیس تدبیر …

در گفت‌وگو با حسین مهدی‌زاده کسرینه، استادیار دانشگاه علوم انتظامی، به بررسی تحولات مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته‌ایم. منظور از مرور زمان در امور کیفری چیست؟ مرور زمان به معنی گذر زمان است و سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. مرور زمان در امور کیفری، از قواعد آمره و از علل سقوط دعوای عمومی به شمار می‌رود.

[PDF]زﻣﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻘﻮق در ﺑﺎب ﻣﺮور – پژوهش حقوق خصوصی

توسط نوری – ‏۲۰۱۴ – ‏مقالات مرتبط
۲۳ تیر ۱۳۹۳ – ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺮورزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﮐﺘﺎب. ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺮورزﻣﺎن ﮐﺎرا. اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﮔﺮ ﻣﺮورزﻣ. ﺎن ﮐﺎرا اﺳﺖ، ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮورزﻣﺎن، زﻣﺎن ﺗﻌﻠﯿﻖ، زﻣﺎن اﻧﻘﻄﺎع و زﻣﺎن از …… ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻫ. ﻢ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ. اﻟﻔﺮاغ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ. ﻣﺜﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ و … ، از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﺪ . ﺑﻪ. ﻫﺮﺣﺎل، ﺑﺎ ﻓﺮض ﭘﺬﯾﺮش دﯾﺪﮔﺎه واﻗﻊ. ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ.

تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان – نشریات دانشگاه علامه

مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهادمقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همانبررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی … از معضلات جدی در نظام حقوقی ایران، حجم زیاد قوانین و مقررات یا همان تورم شدید قانونی و مشخصنبودن رابطه

مرور زمان کیفری – انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ – مرور زمان کیفری کلمات کلیدی : مرور زمان، مجازاتهای بازدارنده، اقدامات تامینی، تعزیر، جرائم آنی و مستمر مرور زمان، عبارت است از گذشتن مدتی که برابر قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا صدور حکم مجازات یا اجرای حکم قطعی مجازات در مورد محکوم علیه، موقوف می‌گردد.[۱] در قوانین موضوعه تا قبل از انقلاب، هم در امور …

مرور زمان در ایران – ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ – با وجود آ نکه این اظهار نظر درباره مرور زمانهای حقوقی بود، شامل مرور زمانهای کیفری نیز شد و قضات مرور زمان کیفری را نیز نپذیرفتند. اما سؤال این است که آیا مرور زمان با موازین فقهی و شرعی مغایر است؟ در این مورد ، به بررسی باب حدود ، قصاص و دیات نمی پردازیم، چرا که بیشتر جنبه فقهی دارند . اما در باب تعزیرات ، یعنی …

مرور زمان در نظام حقوقی – انجمن پسته ایران – Iran Pistachio …

این وبگاه ممکن است به رایانهٔ شما آسیب وارد نماید.
۲۵ اسفند ۱۳۹۰ – مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال- بیست سال – سه سال – یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.».

جرم‌هایی که تاریخ انقضا دارند – اخبار تسنیم – Tasnim – …

۱۰ مرداد ۱۳۹۴ – وی اضافه کرد: اما در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای … و بدبینی عامه مردم نسبت به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت بلکه موجب تجری بزهکاران و خصوصا متجاوزانه به حقوق عمومی اعم از جامعه و آحاد ملت می‌شود.

بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را در ردیف جرایم حدی و تحت عنوان «بغی» جرم‌انگاری نموده و طی مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی‌کردن این جرم از یک سو و پیش‌بینی مجازات اعدام برای آن …

مرور زمان اسناد تجاری – Ghavanin.com : Iran Law Database …

مرور زمان اسناد تجاری. دکتر ناصر کاتوزیان قبل از ورود در این بحث بسیار بمورد است که تعریف مرور زمان و ماهیت آنرا اجمالاً مورد بررسی قرار دهیم . در حقوق فعلی اروپا دونوع مرور زمان وجود دارد مملکت یا مدتی که پس از آن متصرف مالک عین متعلق بغیر می شود و مسقط که بعد از آن حق دائن بعلت سکوت او ساقط می گردد . تشخیص این دو قسم مرو زمان …

نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی | دانشورثانی …

توسط دانشورثانی – ‏۲۰۱۶
قاعده تقادم (مرور زمان) در حقوق ایران، گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت شناسایی شده بود، با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی پذیرفته نشده است. از سویی عده‌ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده‌اند و در این زمینه ادله و روایاتی را آورده‌اند. حال سؤال این …

موضوع: بررسی مرور زمان در قانون بیمه – بیمه ایران

۱ خرداد ۱۳۹۳ – موضوع: بررسی مرور زمان در قانون بیمه. … مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی خواهد بود. … یقیناً آن جناب نیز با نظر این کارگزاری موافق هستید؛ که هر کلمه ای که در هر عبارت حقوقی به کار می رود؛ دارای مفهومی قانونی و معین می باشد و علی القاعده، نادیده گرفتن برخی از کلمات و …

مرور زمان – سایت حقوقی محمد حسنی

تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی، مشمول مقررات این ماده است. ….. این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، در بررسی تاریخچه مرور زمان در مجازات‌ها توضیح می‌دهد: قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ …

عدالت کجاست ؟ – قاعده مرور زمان چیست !

۲۳ تیر ۱۳۸۹ – بهر حال جهت بررسی و تحلیل تمام جوانب قاعده مرور زمان ، لازم است که یک کتاب مفصل و یا یک مقاله طولانی نوشته شود که در این فرصت نمیگنجد. اما در صورت لزوم برای معلومات بیشتر میتوان به قانون مدنی ،قانون مجازات و قانون تجارت افغانستان مراجعه نمود و مهلت قانونی قاعده مرور زمان را در دعاوی حقوقی ، جزائی و بازرگانی …

مرور زمان در امور کیفری | گروه وکلای مهر – موسسه حقوقی مهر …

رتبه: ۵ – ‏۹ رأیمرور زمان در امور کیفری. بر اساس عدالت کیفری، در صورت وقوع هر فعل و یا ترک فعلی را که قانون منع کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد، ایجاب می نماید که مرجع قضایی دادسرا و دادگاهها، با پیگیری و تعقیب قضایی و شناسایی متهم و بررسی ادله ی کافی، مجرمیت او را احراز کرده و با صدور قرار مجرمیت و ارسال کیفرخواست متهم، به …

افغان اوزبیک – سقوط حق به مرور زمان

۱۳ اسفند ۱۳۹۱ – در تاریخ حقوق ایران اگر چه بین حقوقدانان اختلافی نیست مبنی بر آنکه مرور زمان در حقوق جدید متخذ از حقوق اروپاست که آن هم از حقوق رم اقتباس گردیده لکن اسناد مهم … مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد …

تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران / …

۱۲ مرداد ۱۳۸۴ – (۱۵) سرگذشت تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران روند وضع و عمل به قواعد مرور زمان در نظام حقوقی ایران همواره با تنشهایی همراه بوده است که این روند در دو مرحله تاریخی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بطور جداگانه بررسی می شود .الف. قبل از انقلاب اصطلاح « مرور زمان » اولین بار در ماده سوم قانون راجع به مرور زمان غیر منقول مصوب ۲۱ …

سابقه تاریخی مرور زمان – مرور زمان در جرایم مستوجب حد و …

[پاشا، ۱۸۸] مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) گردید. … مواد ۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳ قانون مجازت عمومی و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدیهی است با توجه به او امر موکد رهبر معظم انقلاب امام خمینی مدظله العالی و بر حسب اصل چهارم قانون اساسی بررسی فقهاء شورای نگهبان ادامه خواهد یافت.

[PDF]بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران – مجله حقوقی دادگستری

دارا ش دن بالجهت یا منع اکل مال به باطل، بهترین تأس یس حقوقی اس ت که مبنا و. ماهی ت تعهدات طبیعی را تبیی ن می نماید؛ افزون بر این، دیون مش مول مرور زمان و. قرارداد ارفاقی، دین انکار ش ده با س وگند، دین مش مول اعتبار قضی ه ی محکوم ٌبها و. نفقه ی گذش ته ی اقارب را می توان به عنوان مصادیق عمده ی تعهدات طبیعی برشمرد؛.

مرور زمان در مسؤولیت مهندسان – مهندسی و کنترل ساختمان

عموما مدت مسؤولیت باید با مدت زمان بیمه، عمر مفید مصالح و یا مدت توافق شده در قرارداد تناسب داشته باشد. در این نوشتار سعی شده است که با بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلفی مانند کشورهای اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، استرالیا و … لزوم تعریف چنین بازه زمانی در نظام حقوقی ایران تبیین و معیارهایی برای آن پیشنهاد شود

حقوق: تأسیس حقوقی مرور زمان و مبانی آن

۲۶ اسفند ۱۳۹۵ – بر خلاف تعریفی که در فوق با استناد به نظر یکی از صاحب‌نظران حقوقی بیان شده است و اسقاط حق طرح دعوی را فرد اجلای مرور زمان مسقط حق می‌داند، نویسندگان حقوقی دیگر با توجه به تعریف مرور زمان در حقوق فرانسه و کاربرد آن در حقوق ایران آن را بر سه قسم دانسته‌اند که به ترتیب عبارتند از: ۱) مرور زمان مملّک که سببی …

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران – موسسه حقوقی حامی بینا

پس از بررسی مرور زمان در حقوق تجارت ،خواهیم دید که آیا ،ممنوعیت اعمال مرور زمان تجاری نیز صدق می کند یا خیر؟ الف –رژیم حقوقی حاکم بر مرور زمان در حقوق تجارت – قانون تجارت ایران قاعده یی کلی در خصوص مرور زمان تجاری ندارد، بلکه در پاره یی موارد به گونه یی خاص ،مرور زمانهایی را معین کرده است .در چنین شرایطی، جز در موارد خاص تعیین …

بررسی کامل و تحلیل اعاده حیثیت در حقوق کیفری – دادران

۱۴ آبان ۱۳۹۵ – پس از آن، اعاده حیثیت هم در مورد تکرار کنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود. توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب …. پس از آن به اعاده حیثیت نایل آمده باشد، منعی ندارد. اکنون با اطلاع از مفهوم و مبانی و آثار اعاده حیثیت لازم است جایگاه این نهاد مهم را در حقوق موضوعه ایران بررسی کنیم.

[PDF]ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺮور زﻣﺎن دﻋﺎوی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻼح ﺟﻨﮓ

توسط سبحانی – ‏۲۰۱۶
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ. ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﺻﻮرت ﺷﻤﻮل آن ﺑﺮ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ازاﯾﻦ. رو ﺣﺴﺐ. دﻋﺎوی ﮐﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻼح. ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﺑﺎ اﯾﺮان. ﻧﺰد دادﮔﺎه. ﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ. اﻟﻤ. ﻠﻠﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد، ﻣﻘﺎﻟﻪ در دو ﺑﺨﺶ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮور زﻣﺎن در دﻋﺎوی. ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﮐﯿﻔﺮی و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮور زﻣﺎن در دﻋﺎوی …

تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

۱۱ شهریور ۱۳۸۸ – (۱۵) سرگذشت تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران روند وضع و عمل به قواعد مرور زمان در نظام حقوقی ایران همواره با تنشهایی همراه بوده است که این روند در دو مرحله تاریخی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بطور جداگانه بررسی می شود .الف. قبل از انقلاب اصطلاح « مرور زمان » اولین بار در ماده سوم قانون راجع به مرور زمان غیر منقول مصوب ۲۱ …

پیشینه مرور زمان | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – مواد ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان، در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد … در فلسفه این تأسیس حقوقی می‌گویند، وقوع جرم جامعه را مشوش و نگران می‌سازد و با تعقیب مجرم و مجازات او، نظم به جامعه باز می‌گردد و وضع عادی برقرار می‌‌شود، حال …

مرور زمان در جرائم کیفری چگونه است؟ – خبرگزاری میزان

۹ شهریور ۱۳۹۶ – به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می‌شود: مرور زمان تعقیب: (ماده ۱۰۵ مصوب ۱/۲/۹۲). الف – جرائم تعزیری درجه ۱. حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوی. ب – جرائم تعزیری درجه ۲.

نظریه شورای نگهبان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی …

نظریه شورای نگهبان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است. توضیح ضروری روزنامه رسمی … روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست نظریه شورای نگهبان … مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ – کانون وکلای …

تبصره ۳- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود. بخش دوم – کشف جرم و تحقیقات مقدماتی. فصل اول – دادسرا و حدود صلاحیت آن. ماده ۲۲- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه …

مرور زمان در دعاوی تجاری – وکیل دادگستری مهدی نائینی

۱۶ مهر ۱۳۹۶ – ماده ۳۱۹ قانون تجارت ایران مقرّر کرده است: «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک … مورّخ ۲۷/۱۰/۶۱ شورای عالی قضایی وقت اعلام نمودند: «مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار …

[PDF]بررسی تطبیقی انواع مجازات ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نظام حقوقی ایران، درصدد معرّفی مجازات های جدیدی است که آشنایی با آنها می تواندکمک ….. می ش ود که جرایم بیش تر در آن زمان ارتکاب می یابند ؛ مثل زمان تاریکی ش بانه )هانگرفورد. ولچ، ۸۴۱ :۲۰۰۹(. ن. ی ایران و انگلستا. ظام حقوق. جازات ها در ن … ۱به بررسی همسایگان و مجاوران محلّی اقامتگاه در نظر گرفته شده برای مجرم بپردازد.

تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران | …

۱۲ مرداد ۱۳۸۴ – اطلاق نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخه ۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی ویا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است نمی شود .» (۲۵) این نظریه اگرچه از لحاظ مباحث تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی قابل تحلیل و بررسی است ولی توجه به مصالح را نمی توان مؤثر در صدور این نظریه …

قواعد-مربوط-به-مرور-زمان – مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

۱۳ خرداد ۱۳۹۶ – آیا رویکرد قانون‌گذار در وضع مقررات و قواعد مربوط به مرور زمان در قانون مجازات جدید، نسبت به قبل، رویکردی سخت‌گیرانه‌تر هست، یا سهل‌گیرانه‌تر می‌باشد؟ … قانون‌گذار و مدیر جامعۀ اسلامی باید با پیش‌بینی و سنجیدن مصلحت بررسی نماید که چه عملی را باید جرم اعلام کند و چه میزان مجازات باید برای آن تعیین شود. لذا بنا …

[PDF]ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ – ILO

۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ در ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ و اﺟﺮای آن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد، …. ﺗﺒﺼﺮه- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺧﺴﺎرت وارد ﺷﺪه اﺣﺮاز ﺷﻮد دﯾﻪ و ﺧﺴﺎرت، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. …. ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﺪی، ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن، در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﮑﻮم را از ﺣﻘﻮق.

شوراهای حل اختلاف – مرور زمان در اسناد تجاری

قانون تجارت فرانسه صریحاَ موردیرا که دعوی منجر بصدور حکم محکومیت شده باشد از حکم کلی استثنا نموده است ولی باید دید با سکوت قانونگذاران ایران چه راه عاقلانه تر … مرور زمان اسناد تجاری. دکتر ناصر کاتوزیان. قبل از ورود در این بحث بسیار بمورد است که تعریف مرور زمان و ماهیت آنرا اجمالاً مورد بررسی قرار دهیم . در حقوق فعلی اروپا …

دیوان بین المللی دادگستری و مساله مرور زمان در طرح دعاوی بین …

در بررسی رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در هیچ موردی ایرادات مقدماتی خوانده دعوی در این راستا پذیرفته نشده است. …. برای مطالعه پیرامون وضعیت حقوقی مرور زمان در حقوق داخلی ایران بنگرید به: حاتمی، علی اصغر و ذاکری، محمدوحید: تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قابل دسترس در سایت معاونت آموزش …

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) – پایگاه …

۱۰ خرداد ۱۳۹۲ – ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون …. ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی …

مجید پشنگ پور وکیل پایه یک دادگستری – مرور زمان در جرایم …

مجید پشنگ پور وکیل پایه یک دادگستری – مرور زمان در جرایم کیفری – حقوقی ملکی کیفری خانواده دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست شهرداری ثبتی ۰۹۳۷۱۴۳۹۹۷۹ … هر گاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد ۱۰، ۵، ۳ سال که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت، از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می شود و در هر حال آثار …

الف – جای خالی مرور زمان در آیین دادرسی مدنی

۷ مهر ۱۳۹۲ – بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ، شورای نگهبان اقدام به بررسی قوانین از حیث مغایرت با شرع اسلام نمود و در همین راستا قوانینی کلا” یا جزا” نسخ گردیدند و از جمله مواد ۷۳۱ تا ۷۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مربوط به «مرور زمان» در دعاوی بود را نسخ کردند و به آثار آن در قانون مذکور پایان دادند به گونه ای که تا سال۱۳۷۹ …

فصلنامه اندیشمندان حقوق – فصل نامه اندیشمندان حقوق

۷٫ توهین به مقدسات و ارتداد در فقه امامیه و فقه عامه. ۸٫ آسیب شناسی نظری مجازات سالب آزادی. ۹٫ بررسی رفتارهای بزهکارانه ناشی از اعتیاد. ۱۰٫ بررسی مرور زمان درحقوق کیفری ایران، با تأکید بر مرور زمان تعقیب. ۱۱٫ جنبه ی عمومیِ صدمات بدنیِ عمدی؛ بودها و بایدها. ۱۲٫ جرائم علیه مالکیت معنوی در حقوق ایران. ۱۳٫ مباحث کاربردی مربوط به …

پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق جزا و جرم …

بررسی جزائیات در اسلام. بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده). معماری وشهر سازی وارتباط آنها باجرم. جرم و فلسفه مجازات. تعارض قوانین جزایی در زمان. بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری. بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس. مطالعه مجازاتهای بدنی حدی قانون مجازات …

مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده است. لکن در مواردی که طبق …

نظریه شماره۷/۵۴۰ مورخ۱۳۸۶/۲/۸ سؤال: آیا در حال حاضر در دعاوی حقوقی مرور زمان قابل استناد است یا مرور زمان منتفی شده است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه : در مورد دعاوی حقوقی با وضع قوانین جدید از جمله قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات سال ١٣٨١ که …

کتاب مرور زمان در احکام کیفری از منظر فقه امامیه و عامه

مرور زمان (حقوق جزا) – ایران,مرور زمان (فقه) … معرفی کوتاه:بررسی ابعاد حقوقی و فقهی مدت زمان اقامه دعوا و پیگیری ادعای رسیدگی به حقوق از سوی مدعی است. در این نوشتار سعی شده است از دیدگاه فقه شیعه امامیه و نیز حقوق مدنی، به بررسی حکم مرور زمان معین از اقامه دعوا در محاکم قضایی و عدم ترتیب اثر دادن به آن پس از گذشت زمان مشخص، …

تعهد تجاری در حقوق ایران | مشاوره حقوقی رایگان |مشاوره حقوقی| …

۲۶ آذر ۱۳۹۰ – پس از بررسی مرور زمان در حقوق تجارت ،خواهیم دید که آیا ،ممنوعیت اعمال مرور زمان تجاری نیز صدق می کند یا خیر؟ الف –رژیم حقوقی حاکم بر مرور زمان در حقوق تجارت – قانون تجارت ایران قاعده یی کلی در خصوص مرور زمان تجاری ندارد، بلکه در پاره یی موارد به گونه یی خاص ،مرور زمانهایی را معین کرده است .در چنین شرایطی، جز …

تازه های نشریات حقوقی – مجله کانون وکلای دادگستری مرکز …

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ – نقش عرف در شناخت رابطه سببیت میان تقصیر خوانده و ضرر. علی اسلامی فارسانی. معامله اتهامی در حقوق آنگلوساکسون با نگرشی در حقوق کیفری ایران. حسین قنبری. بررسی تطبیقی مرور زمان کیفری در قانون مجازات اسلامی ایران و قانون کیفری فرانسه. ایرج فرشباف. رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به …

SID.ir | عنوان فارسی: بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران …

توسط شمس ناتری محمدابراهیم
… الاجرا، تحقق مرور زمان، تعیین مسوولیت کیفری و دادگاه صالح دارای اهمیت است. با این حال، تا کنون ماهیت این جرم در حقوق کیفری ایران به روشنی تبیین نشده و صرفا به توضیحات مختصر و ذکر مصداق واحد (کلاهبرداری) اکتفا شده است. در تفسیر ماهیت پیچیده جرم مرکب دو برداشت متفاوت وجود دارد که مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

[PDF]قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – …

ﺣﻘﻮﻗﯽ . ﻣﺎده. -۳٫ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺠﺮم از ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺪود اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ. ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺎﮐﯽ. ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﻣﺎده. -۴٫ ﺟﺮاﺋﻢ از ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣ … ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه. ۰٫ ﺗﺒﺼﺮه. -. ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻗﺒﻞ از ….. ﺟﺮﻣﯽ ﺷﺪه و در اﯾﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد در دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﻮزه آن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﺎده. ۵۸٫

وکیل تلفنی | تأثیر مرور زمان بر جرائم تعزیری در نظام …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – مرور زمان عبارتست در گذشته مدتی که پس از آن، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت مرور زمان در اکثر سیستم‌های کشورهای جهان پذیرفته شده است. به عنوان مثال در قانون مرور زمان انگلیسی به قوانین که توسط قانونگذار تعریف می‌شود که به موجب آن پس از انقضای مدّت تعقیب فرد وثیقه …

در قوانین کیفری ایران چه مجازات هایی برای انواع سرقت وجود …

۴ آبان ۱۳۹۶ – مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با … اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «انواع سرقت» را بررسی کنیم.

مقاله در مورد مرور زمان دادرسی – مگ ایران

اما بروز مشکلات فراوان برای ارباب رجوع و تضییع حقوق آنها ، به دلیل اصرار قرار موقوفی تعقیب از ناحیه مراجع رسیدگی به استناد مرور زمان دادرسی ، این جانب را بر آن داشت که در این نوشتار نکاتی را در خصوص آن بخش از ماده ۱۷۳ مطرح کنم . نگارنده در این فرصت ضمن اشاره به دلایل وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات درصدد بیان توجیهاتی است …

سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان/قانون مجازات اسلامی ابلاغ شد

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آنکه به موجب …. ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند:

بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی – فقه و …

توسط رستمی چلکاسری – ‏۲۰۱۱
مقدمه. اقرار در امور حقوقی در رأس دلایل دیگر قرار دارد به طوری که در برخی از نظامهای حقوقی اقرار را به عنوان ملکه ادله و یا شاه دلیل نیز گفتهاند. چنانچه اقرار بر امر حقوقی وجود داشته باشد قاضی محکمه به دنبال دلایل دیگر نخواهد بود، این امر در ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی[۱] مورد تأکید قرار گرفته است و حتی حکم صادره از سوی مرجع …

[PDF]قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﻋﺒﺎرت از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء آن ﻣﺪت دﻋﻮی ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. » اﯾﻦ. ﻗﺎﻋﺪه ﻛﮫ در ﻣﺎده. ٧٣١. ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دارد . ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮور. زﻣﺎن در ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت ،ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﻛﮫ آﯾﺎ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﻟﻒ. –. رژﯾﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت. –. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﻗﺎﻋﺪه ﯾﻲ ﻛﻠﻲ در ﺧﺼﻮص …

دادگستر – بررسی تاریخی معاونت در جرم در نظام حقوقی ایران

… درست نبود تا مشروطه که از ان زمان قوانین جزایی وحقوقی و نظام حقوقی کیفری در ایران با ورود قانون و مجلس به کشور شروع شد البته با نواقص فراوان که نتوانست درست به سرانجام برسد در تحقیق فرا رو قصد دارین سابقه تقنینی معاونت در جرم را در ایران تحلیل و تحقیق کنیم تا بتوانیم فهمی درست و کامل داشته باشیم از سابقه این جرم.

دیه و تصادف و مرور زمان – مرکز مشاوره حقوقی رایگان با مشاوره …

به مرکز مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری دادگان خوش آمدید, مشاوره حقوقی آنلاین، رایگان. مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری. مرکز مشاوره حقوقی دادگان به صورت تلفنی به بررسی مسایل و مشکلات حقوقی شما رسیدگی می‌کنند و بهترین پاسخ‌ها و راهکار ها را به شما ارایه می‌کند .در صورتی که خواستار …

جزئیات حقوقی ورشکستگی به “تقصیر” از دیدگاه قانون جدید …

۹ فروردین ۱۳۹۳ – برای بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر باید عناصر مادی و معنوی متشکله این بزه را مورد بررسی قرار داد که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود. …. به نظر برخی از حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر، مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه و سبب ورشکستگی تاجر شده است. بعنوان مثال اگر …

حقوق عمومی – تفاوت جرم وتخلفات اداری

دکترعلی آبادی-حقوق جنایی-ج ۱ صفحه ۱۲۱ ). نه- آیین دادرسی کیفری برای رسیدگی به جرایم با آیین رسیدگی به تخلفات اداری دارای تفاوتهای متعدد وشکلی وماهوی میباشد. ده- تخلفات اداری مشمول مرورزمان نیستند .”هرگاه وپس ازگذشتن سالها اداره از تخلف مستخدم آگاه گردد میتواند بررسی را آغاز ورسیدگی کرده و حکم به محکومیت مستخدم …

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران – وبگاه حقوقی نرخ عدالت

پس از بررسی مرور زمان در حقوق تجارت ،خواهیم دید که آیا ،ممنوعیت اعمال مرور زمان تجاری نیز صدق می کند یا خیر؟ الف –رژیم حقوقی حاکم بر مرور زمان در حقوق تجارت – قانون تجارت ایران قاعده یی کلی در خصوص مرور زمان تجاری ندارد، بلکه در پاره یی موارد به گونه یی خاص ،مرور زمانهایی را معین کرده است .در چنین شرایطی، جز در موارد خاص تعیین …

دانشگاه مفید

… فرض حقوقی با برخی نهادها و تأسیسات حقوقی نظیر اعتبار امر قضاوت شده موت فرضی غایب مفقودالاثر ، قرعه، مرور زمان و… نیز مورد بررسی قرار گیرد. فصل سوم نیز با عنوان «فرض حقوقی در نظام حقوقی» به مطالعه‌ی برخی مصادیق فرض حقوقی در حقوق کنونی و بررسی دیدگاه حقوقدانان ایران در این باره اختصاص یافته است فهرست مطالب

برای شکایت چقدر مهلت دارید؟ – همشهری آنلاین

۲۲ خرداد ۱۳۸۷ – قانون سابق آیین دادرسی مدنی در تعریف مرور زمان چنین آورده بود: «مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود». به‌طوری که از تعریف مزبور پیداست قاعده مرور زمان برای جلوگیری از احیا و طرح دعاوی مرده و به‌منظور کمک به تثبیت وضع حقوقی ایجاد شده است. حقی که برای …

[PDF]قانون اجراآت جزائی

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ – ١۵. /٢/. ١٣٩٣. ﺩ ﺟﺰﺍﯾﻲ ﺍﺟﺮﺍﺁﺗﻮ ﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩ ﺗﻮﺷﯧﺢ ﭘﻪ. ﻫﮑﻠﻪ،. ﺩ. ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ. ﺟﻤﻬﻮﺭﯾﺖ ﺩ ﺭﺋﯿﺲ. ﻓﺮﻣﺎ. ﻥ. ﻪ. (:. ١٣٧. ) ﻧﯧ ﻪ. : ۱۳۹۲/۱۲/۳. ﻟﻮﻣ ﻣﺎﺩﻩ. : ﺩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺩ ﻠـﻮﺭ. ﺷﭙﯧﺘﻤﯥ ﻣﺎﺩﯤ ﺩ. (. ۱۶. ) ﻓﻘﺮﯤ ﺩ ﺣﮑﻢ ﻟـﻪ. ﻣﺨﯥ، ﺩ ﺟﺰﺍﯾﻲ ﺍﺟﺮﺍﺁﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﯥ ﺩ ﻣﻠﻲ. ﺷﻮﺭﻱ ﺩ ﻣﺠﻠﺴـﯿﻨﻮ ﺩ ﻫﯿﺌـﺖ ﺩ. ٣٠. /. ١٠. /. ١٣٩٢. ﻧﯧ ــﯥ. (. ۱۱۰. ) ــﯥ. ﭘﺮﯦﮑ ﯤ ﭘﺮﺑﻨ. ﺴ ﭘـﻪ. )۴(. ﺑـﺎﺑﻮ،. (. ۴۸. ).

بررسی تأثیر قاعده (درأ) بر وقوع جرم در حقوق ایران و فقه امامیه

رقیه تیموری؛ ۱۳۹۵، بررسی تأثیر قاعده (درأ) بر وقوع جرم در حقوق ایران و فقه امامیه، سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی , روانشناسی و علوم اجتماعی، http://scholar.conference.ac/index.php/download/file/8353-Review-the-effect-of-Dar,e-rule-on-occurrence-of-crime-in-the-Irans-Law-and-Shiite-Jurisprudence. در داخل متن نیز هر …

گذر زمان، به ضررشاکی… – موسسه حقوقی اعظم شفائی

احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول این مقررات است. موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود. مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی. در قانون جدید مجازات اسلامی که البته هنوز لازم الاجرا نشده است، مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده …

۱۰۰ نکته مهم آیین دادرسی کیفری » موسسه طرح نوین اندیشه

۱۴ فروردین ۱۳۹۴ – نکته۵: مدت مرور زمان اجرای مجازات از مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم بیش تر است. … نکته۱۲: اصل برگشت ناپذیری: مطابق این اصل هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن‌که مدعی ….. ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛.

ماده ۱۵۶ قانون مالیات مستقیم – بانک مالیاتی ایران- قوانین …

سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد ….. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات‌ نبوده و مسئولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند …

پروفایل شخصی – محمد علی بابائی – دانشگاه بین المللی امام …

٧, تحلیل انتقادی درک قانونگذار از مرور زمان تعقیب, ١٣٨۶, ١٣٨٨, فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز, دریافت فایل Download, —. ٨, کنش گری جرم, ١٣٨٧, ١٣٨٨ …. ۵, بررسی سیاست تسامح صفر:در حقوق آمریکا وتطبیق درحقوق ایران, ١٣٨٧, ١٣٨٩, محبوبه ابرانمنش(کارشناسی ارشد), —. ۶, بررسی پدیده کودک آزاری در قزوین …

مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها … – …

ت مقررات مرور زمان برای مراجعه به مدیون اصلی اسناد تجاری پیش بینی شده است البته این مواعد در مواد ۳۸-۴۴-۳۴-۷۶-۷۷ کنوانسیون ژنو درخصوص برات و سفته و مواد … در این فصل در دو بخش مجزا، مطالبه و واخواست سند تجاری و مواعد قانونی آن (بخش اول) ومواعد قانونی اقامه دعوا (بخش دوم) را در حقوق ایران مورد بررسی قرار می‌دهیم و در کنار آن …

بیان حق

«هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب … عفت علنی در قانون و یا استفاده از چک جعلی و کلاهبرداری ذکر شده است Ibid p.253 با عنایت به قبول تعدد اعتباری یا معنوی در حقوق ایران موارد زیر قابل بررسی است.

اصلی/تجلی اخلاق و انصاف در فقه و حقوق موضوعه

مانند صدور قرار رد دعوا در دعوای مطالبه دینی که مشمول مرور زمان شده است. … در این مقاله به بررسی و نقد هر یک از دو نظریه فوق پرداخته شده است و ضمن بررسی مصادیق ثمثیلی دخالت اخلاق و انصاف در دانش حقوق، به بیان این نکته پرداخته شده است که دخالت اخلاق و انصاف در حقوق محتاج ضوابط و حدودی است تا از هرگونه افراط و تفریط پرهیز گردد …

مجله علمی پژوهش درفقه وحقوق | مطالب سایت

مرور و دریافت اصل مقالات … مجلـه‌ی علمی «پژوهش در فقه و حقوق» به عنـوان یکی از مجـلات علمـی در سال ۱۳۹۵ متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد، و در پی آن، إن شاء الله با هدف تکمیل رسالت علمی فرهنگی خود به حیات خود ادامه خواهد داد. هدف این مجـله … بررسی تطبیقی رجوع در عقد هبه در فقه و حقوق مدنی و کیفری ایران.

متن کامل و نهایی قانون جدید مجازات اسلامی | تبصره

۷ خرداد ۱۳۹۲ – ماده ۳- قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه به موجب قانون ….. ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *