دانلود فایل کامل بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

Published on Author adminLeave a comment

بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

هدف از این پایان نامه کامل و جامع بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری می باشد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها ۱۵۷
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۸۰

بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

چکیده‌
مرور زمان » یا گذر زمان را در فقه «تقادم الزمان» گویند .مرور زمان برابر ماده ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق: « گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت، دعوی شنیده نمی شود .» و در امور کیفری « گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود .» (۱) به نظرمی رسد مرور زمان در آئین دادرسی کشور ما ازقانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده ولی دو ویژگی مسقط حق و مملک بودن در آن نیامده است و در تنظیم آن سعی شده به گونه ای باشد که مخالفت آشکاری با اصول و موازین شرعی نداشته باشد . از این رو چون فقط مرور زمان مسقط دعوی در کشور ما پذیرفته شده، می توان گفت از این جهت به قانون سوئیس شباهت دارد » (۲)
شک نیست که ظرف زمان منشأ تأثیراتی در عالم حقوق است که فقها همانند حقوقدانان نه تنها منکر آن نشده اند بلکه نقش تعیین کننده ای برای آن در رابطه با حقوق اشخاص قائل اند. تأثیر عده در طلاق یا وفات همسر که با گذشت آن تعهدات طرفین نسبت به ثمره نکاح پایان می پذیرد، از این مقوله است . همچنانکه گذشت زمان معین جهت امکان الحاق طفل به شوهر،یا سپری شدن مدت معین جهت ایجاد حفظ فسخ در برخی از خیارات و بالاخره زوال حق رجوع شوهر پس از انقضاء عده در طلاق رجعی و نظایر آن . اما بحث پدیده مرور زمان با این گونه پدیده های متکی به زمان نباید مخلوط شود، اگر چه برخی از نویسندگان (۸) این گونه موارد را مؤید اثبات مرور زمان دانسته اند . سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعه‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.
مواد ۱۷۳ الی‌ ۱۷۶ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ ۱۳۷۸ که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمه‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.
کلمات کلیدی:

مرور زمان

تجدید اعتبار

حقوق کیفری

مرور زمان‌ کیفری‌ و غیرکیفری

فهرست‌ مطالب‌
مقدمه‌ ۱
فصل اول : کلیات‌ ۶

۱-۱ پیشینه تاریخی مرور زمان ۷

۱-۱- ۱ -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران ۸

۱-۱-۱- ۱ -مرور زمان در ایران قدیم ۸

۱-۱-۱-۲- مرور زمان در حقوق جدید ایران ۱۱

۱-۱-۲ -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان ۲۹
۱-۲ – تعاریف و مفاهیم مرور زمان ۳۸

۱-۲-۱- تعریف لغوی مرور زمان ۳۸

۱-۲-۲ -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان ۳۹

۱-۲-۳ – مقایسه‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ ۴۱

۱-۳- اقسام‌ مرور زمان‌ ۴۵
۱-۳-۱- انواع‌ مرور زمان‌ ۴۵
۱-۳-۲- مقایسه‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ ۴۹

فصل‌ دوم‌- احکام و آثار مرور زمان ۵۳

۲-۱- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ ۵۵

۲-۱-۱ احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌ ۵۵

۲-۱-۱-۱ مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ ۵۶

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) ۵۷
ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر ۵۸
ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ ۵۹
د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌ ۶۰
۲-۱-۱-۲- انقطاع‌ مرور زمان‌ ۶۰
۲-۱-۱-۳-تعلیق‌ مرور زمان‌ ۶۲
الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ ۶۲
ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ ۶۲

۲-۱-۱-۴ -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌ ۶۴

۲-۱-۲- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌ ۶۵
۲-۱-۲ -۱- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ ۶۵

۲-۱-۲ -۲-مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها ۶۵

۲-۱-۲-۳ توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ ۶۶
۲-۱-۲-۴ – مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ ۶۶

۲-۱-۲-۵ -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌ ۶۷

۲-۱-۲-۶ -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ ۶۷
۲-۱-۳ -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ ۶۷

۲-۲-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ ۳۰/۶/۷۸ ۷۰

۲-۲-۱- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ ۷۱
۲-۲-۱-۱ -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ ۷۱
الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ ۷۲
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ ۸۱
۲-۲-۱-۲ -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ ۸۵
۲-۲-۲- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌۳۰/۶/۷۸ ۹۰

۲-۲-۲-۱- انواع‌ مرور زمان‌ ۹۰

۲-۲-۲-۲- مدتهای‌ مرور زمان‌ ۹۱
۲-۲-۲-۳ -آثار مرور زمان‌ ۹۲
۲-۲-۳- نتیجه‌ بحث‌ ۹۴

فصل سوم: نقد مرور زمان ۱۰۰

۳-۱- نظر حقوقدانان‌ ۱۰۲
۳-۱-۱- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌ ۱۰۲
۳-۱-۲- مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌ ۱۰۹

۳-۲ – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ ۱۱۴

۳-۲-۱- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌ ۱۱۶

۳-۲-۲- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ ۱۱۹

۳-۲-۲-۱ نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او ۱۱۹
۳-۲-۲-۲ نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌ ۱۲۳

۳-۲-۳- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌ ۱۲۵

۳-۲-۳-۱- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ ۱۲۵
الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ ۱۲۵
ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ ۱۲۷
۳-۲-۳-۲- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ امامیه‌ ۱۳۰

الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌ ۱۳۱

ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌ ۱۳۳
پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه ۱۴۱
فهرست‌ منابع‌ ۱۴۶
چکیده انگلیسی ۱۵۱

فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران

علایم‌ اختصاری‌
قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا
قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌
قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌
قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌
قانون‌ تجارت‌ق .ت‌
سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌
سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق

خرید آنلاین بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

۱۵ دی ۱۳۹۶ – خرید آنلاین بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد نام محصول دانلودی: بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی …

بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری | P30ARTICLE

۲۸ دی ۱۳۹۶ – انواع مرور زمان,بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری,پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری,تجدید اعتبار,تجدید اعتبار کیفری,تعریف مرور زمان,دانلود پروپوزال رشته حقوق,دانلود نمونه پروپوزال رشته حقوق,مرور زمان چیست,مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌ – پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید …

بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری | KEYARTICLE

۲۴ دی ۱۳۹۶ – انواع مرور زمان,بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری,تجدید اعتبار کیفری در حقوق ایران‌,تعریف مرور زمان,جرایم مشمول مرور زمان,دانلود پایان نامه تجدید اعتبار کیفری,مرور زمان چیست,مرور زمان در آیین دادرسی کیفری جدید,مرور زمان در دعاوی حقوقی,مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری. دانلود فایل. دانلود پایان نامه …

پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی · آموزش تصویری و گام به گام نصب SQL Server · مسائل جاری در حسابداری شاخه سرمایه · پیشینه تحقیق ومبانی نظری آموزش و توسعه. پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری. پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی تجدید اعتبار کیفری. دسته: فقه،حقوق،الهیات بازدید: ۱۸۹ بار فرمت فایل: doc

اعتبار امر قضاوت شده؛ بررسی فقهی حقوقی قاعده | معرفت

۱۵ شهریور ۱۳۸۹ – اعتبار امر قضاوت شده بررسی فقهی حقوقی قاعده محمداسحاق حبیبی. … عدم امکان تجدید دعوی در وصول حکم یک قاضی به قاضی دیگر: قاضی دوم موظّف است حکم قاضی اول را، که با شهادت بیّنه صادر شده است، قبول کند; زیرا اولا، ممکن است اجرای حق محکومٌ له در یک شهر دور مورد احتیاج باشد که اثبات حق و احضار شهود واقعه در آنجا …

بررسی فقهی حقوقی اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدن …

مادّه ۱۳۱۹ قانون مدنی در بیانی مطلق، رجوع شاهد از شهادت را سبب ترتیب اثرندادن به شهادت، معرفی کرده است و از توضیح بیشتر درباره آثار چنین رجوعی، خودداری کرده است. در فقه، فقها در تبیین آثار رجوع شاهد از شهادت، نسبت به اعتبار شهادت و حکم صادرشده براساس آن و مسئولیت شاهد رجوع‌کننده، اهتمام ورزیده‌اند و حالت‌های گوناگون را مورد …

بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی – فقه و …

توسط رستمی چلکاسری – ‏۲۰۱۱
این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوقدانان در زمینه امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیینکنندهای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، … و به مصداق «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اقرارکننده را به نتیجه اقرارش ملزم مینماید، در حالی که در امور کیفری اقرار از چنین جایگاهی برخوردار نیست چه بسا اقرارها تلقینی و یا …

اعتبار علم قاضی در صدور حکم*

فصل دوم – اعتبار علم قاضی از نظر قوانین کیفری و حقوقی ایران. فصل سوم – بررسی تطبیقی علم قاضی در حقوق بعضی کشورها و ایران. اعتبار علم قاضی از نظر فقهی علم در اصطلاح فقهی به معنی یقین و اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند.(جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوق، ج ۴، ص ۵۶۳) در مباحث قضایی دو نوع علم به ذهن متبادر می …

[PDF]اصل مقاله (۸۷۹ K)

توسط منصورآبادی – ‏۲۰۰۵
قانون گذار، آن چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدید نظر را مورد توجه قرار نداده است. … در ایرن مقاله با بررسی نظرات و دیدگاههای مختلف حقوق دانان در خصوص تجدید نظر، … اندیشه های حقوقی، ۸. میگلامه. دادرسی عادلانه، مدل و الگویی برای اداره و انجام دادرسی کیفری است که بویژه در. سالهای اخیر، در سطح ملی و بینالمللی مورد توجه محافل و …

اعتبار علم قاضی در صدور رأی | موسسه حقوقی مهر گستران …

منظور از علم قاضی رسیدن به مرحله یقین یا علم متعارف وعادی و قناعت و جدان نسبت به موضوع دعوا و یا وقوع جرم است که از طریق بررسی دلائل و امارات موجود در پرونده ویا … در احراز و انتساب بزه به متهم از طریق عینی و محسوس و یا ذهنی علم قاضی زمانی معتبر است که عینی ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدید نطر باشد. اعتبار علم قاضی.

[PDF]Telegram.me/paphd Telegram.me/paphd

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلیس. بررسی وضعیت حقوقی گروههای پناهندگان و نسل اول و دوم از نظر ادعای تابعیت. بررسی ثبت بین المللی اختراعات از بعد حقوقی. اعتبار امضا و اسناد الکترونیکی. اختالفات حقوقی در قراردادهای ساختمانی و روش. های مرتفع نمودن آنها. بررسی مسئولیت مطلق در حقوق کیفری. علل و عوامل …

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه – دانلود …

توضیحات. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ الف بیان موضوع ۲ ب سئوالات تحقیق ۲ ج فرضیه های تحقیق ۲ د – اهداف کاربردهای تحقیق ۳ ﻫ – روش تحقیق ۳ و- معرفی پلان تحقیق ۳ بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری ۵ مبحث اول : ماهیت …

کتاب – معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

مجموعه مطالعه موردی مسایل حقوقی (ج۰۱) روابط موجر و مستأجر, ۲٫۹۷ MB, دانلود · مجموعه قوانین و مقررات در حدود صلاحیت شورای حل اختلاف, ۳٫۵۰ MB, دانلود · مجموعه فهرستگان پایان نامه های حقوقی جلد۳, ۱٫۶۸ MB, دانلود · مجموعه نشست های قضایی ج ۰۹ – مسایل آیین دادرسی مدنی ج۱, ۱٫۹۶ MB, دانلود · مجموعه نشست‌‌های قضایی (ج۲۳) مسایل قانون …

[PDF]مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی(قسمت اول)

ﻫﺎﯾﯽ در اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻬﺎدت. زن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﺮد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﯽ. ﭘﺮدازﯾﻢ . واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی. زن، ﺷﻬﺎدت. ،. دﻋﺎوی، ﺣﻘﻮق، ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ، ﻧﺼﺎب ﺷﻬﺎدت. ۱٫ ﮐﺎر ارزﯾﺎﺑ. ﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ. ۱/۳/۸۴٫ آﻏﺎز و در ﺗﺎرﯾﺦ ….. ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻬﻮد اﺑﺘﺪا د. ر ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺶ. ﮐﯿﻔﺮی ارﺟﺎع ﺷﺪه و ﻣﺎده. ۲۲۸٫ ﻣﻘﺮر داﺷﺖ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺒﺎت دﻋﻮی ﯾﺎ ﻣﺆﺛﺮ در. اﺛﺒﺎت آن، ﮔﻮاﻫﯽ ﮔﻮاﻫﺎن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.

۱۳۵۱،پرونده‌های مختومه هم امکان رسیدگی مجدد دارند،خواست دیوان، …

پرونده‌های مختومه هم امکان رسیدگی مجدد دارند،خواست دیوان، مجوز بررسی دوباره پرونده مختومه. مائده شیرپور- در بین قوانین حقوقی قانونی وجود دارد که طبق آن پرونده‌ای که رأی نهایی در مورد آن صادر شده باشد را نمی‌توان مجدداً در همان موضوع طرح دعوی کرد. این امر که به اعتبار امر مختومه مشهور است البته شرایطی را دارد. بدیهی است که اگر پرونده‌ای ۴ رکن …

اعتراض به رأی بدوی (تجدید نظر خواهی) | سایت پژوهه پژوهشکده …

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[۱] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت … جهات تجدید نظر. در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از: ۱- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛. ۲- ادعای فقدان شرائط …

تبعیت ازاحکام کیفری در دعاوی حقوقی :: حق گستر

۲۶ شهریور ۱۳۹۴ – برای مثال؛ دادگاه حقوقی نمی‌تواند در ضمن رسیدگی به دعوی حقوقی اعتبار حکم جزائی را از حیث برائت یا محکومیت تخدیش سازد و نیز دادگاه کیفری نیز ضمن … دادگاه حقوقی از مقدمه صغروی حکم دادگاه جزائی است که در دو مبحث، دیدگاه حقوقدانان و عدم توجیه لزوم تبعیت از حکم دادگاه کیفری در دعاوی حقوقی مورد بررسی قرار …

عناوین طرح نامه رساله های تحقیقی در دست بررسی – پژوهشگاه …

اعتبار اقرار خارج از محکمه در حصول یقین قاضی در رویه قضایی. ۶٫ آثار حقوقی توبه در مراحل دادرسی در پرتو قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری. ۷٫ بررسی چالشهای هنجاری و ساختاری پیشگیری و مبارزه با جرم اختلاس. ۸٫ حدود امکان اجرای احکام قضایی خارجی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر رویه قضایی. ۹٫ حقوق محکومین بیمار …

دادگاه های تجدید نظر (کیفری) شهریور ۹۱ – پژوهشگاه قوه قضاییه

دادگاه های تجدید نظر (کیفری) شهریور ۱۳۹۱٫ … رسیدگی بدوی. عدم رسیدگی دادگاه کیفری به امور حقوقی در صورت عدم تقدیم دادخواست. رسیدگی تجدیدنظر. ۱٫ عدم رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به موارد غیرمندرج در حکم مرحلۀ بدوی … قابلیت مجازات حضور در مجالس لهو و لعب به استناد منابع فقهی. ۳٫ درآوردن لباس در سالن انتظار به عنوان مصداقی از …

دانشکده – موضوعات جدید پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی

حقوق کیفری عمومی و اختصاصی، حقوق بشر، جرم شناسی، عدالت کیفری و پلیس علمی، حقوق جزای بین الملل، آئین دادرسی، جامعه شناسی کیفری، جرم شناسی و … بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک بررسی تطبیقی حقوق ثبت … مطالعه تطبیقی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی (حقوق ایران و فرانسه) بررسی نقش و ارزیابی …

MCCIP Portal

۱۸ اسفند ۱۳۹۲ – بررسی ‌اختیارات ‌و محدودیت های قاضی در استناد به منابع فقهی و احکام شرعی در محاکم کیفری در حکومت اسلامی. بررسی ادله اثبات دعوا در اسلام …. بررسی فقهی حقوقی سکوت قانونگذار در موضوعات کیفری. بررسی فقهی حقوقی ….. تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. بررسی آیات قرآنی پیرامون …

تجدید نظر در حکم دادگاه و موعد آن از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه …

۴ آذر ۱۳۹۰ – بنابراین موضوع به دو بخش بررسی فقهی از یک طرف و بررسی حقوقی تجدید نظر در احکام از طرف دیگر تقسیم می شود یک بخش نیز به بیان وضع موعد موعد در …. و اعتبار حکم صادره نیز منافاتی ندارد روشن است که اگر حد یقفی برای تجدید نظر خواهی وجود نداشته باشد محاکمه و حکم خاصیت و اعتبار خود را از دست می دهد و این …

عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار – نشریات …

قانونگذار در دعوای اعسار از اصولی چون عدم تمکن اشخاص، مالی بودن دعاوی، ملازمه اذن به شییء با اذن به لوازم آن، اعتبار امر قضاوت شده، صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و نیز قواعدی … به هر حال، انتظار می رود که دعوای اعسار نیز مانند سایر دعاوی و مفاهیم حقوقی، تابع «اصول دادرسی[۳]» اعم از مفهوم حقوقی[۴] و فقهی[۵] آن و «قواعد حقوقی»[۶] باشد.

مقالات – پورتال سازمان قضایی نیروهای مسلح-اصلی

بررسی جرم انگاری بزه فرار از خدمت نظامیان · قانون نحوه بکارگیری سلاح در دانمارک مرتضی درودیان- قاضی بازنشسته سازمان · رعایت حقوق شهروندی در دادسرا و دادگاه‌های … جایگاه پژوهش های فقهی در نظام عدالت کیفری · مبانی فقهی مرزبانی در مسئولیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران · بازشناسی جایگاه و اعتبار تصمیمات دادیار در نظام …

متن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب سال ۱۳۹۲)؛ مواد …

چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام میکند و در غیر اینصورت، پرونده در هیأت عمومی شعب … ماده ۴۷۱- هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر …

سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان/آشنایی با شورای نگهبان – …

بدین ترتیب میتوان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوهای ناقص از شکل تکاملیافته «نهاد شورای …. نگهبان باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول، آن را بررسی نماید و اگر مغایرتی با قانون اساسی یا احکام شرعی در آن مشاهده کرد، جهت تجدید نظر به مجلس گزارش کند.

اشتباه و اصلاح رأی دادگاه در قوانین موضوعه ایران به همراه …

۱۱ آذر ۱۳۹۵ – از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات. الف- مرحله بدوی. ماده ۳۰۹- هرگاه … تبصره ۲ – چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد، رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد. الف- مرحله تجدیدنظر.

وکلا و چکونگی طرح دعوا توسط وکیل در دعاوی کیفری و …

۱۷ آذر ۱۳۹۵ – وکیل برای استقرارعدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته وتمام نیروی فعال، معلومات ودانش حقوقی، نبوغ وهنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارایی و زندگی … موضوع وکالت یکی از عناوین مطرح در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی و کیفری است که تلاش شده در این مقاله مورد بررسی و توضیح قرار گیرد .

[PDF]مجله تحقیقات حقوقی – سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

توسط امیر حسین آبادی
۲۷ فروردین ۱۳۸۴ – ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎره. ۵۶٫ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ رای … در ﻗﺎﻧ. ﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﺳﺎﺑﻖ در ﺗﺒﺼﺮه. ۲٫ ﻣﺎده. ۹٫ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺎدی ﻗﯿﺪ. ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻫﻤﺎن ﻣﺎده زﯾﺎن ﻣﻌﻨﻮی ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. ۱٫ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻃﺒﻖ … داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ روح و روان و ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر وی را ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﯽ و. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ او ﻧﺒﺎﺷﺪ … ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﺨﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺿﺮر.

نمونه قرار ، قرار حقوقی ، قرار های کیفری ، – نشر عدالت

۹ فروردین ۱۳۹۳ – نمونه حل اختلاف در صلاحیت توسط دادگاه تجدید نظر استان قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار … قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی در دعوی افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته و محجور یا غایب مفقود الاثر ندارد. قرار رد دادخواست جلب ثالث … قرار قبولی درخواست واخواهی. جهات اعاده دادرسی در امر حقوقی

نوید صبح | بررسی فقهی و حقوقی مبانی قانونی مبارزه با …

۱۱ تیر ۱۳۹۶ – در این نوشتار کوشیده ایم تا به در کشور و همچنین به بررسی فقهی و حقوقی مبانی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جنبه های مثبت و منفی آن ، به ارائه راهکارهایی در راستای پیشگیری از جرائم قاچاق کالا و ارز بپردازیم. کلیدواژه ها: جرائم قاچاق کالا ، قاچاق ارز، ، پیشگیری، قوانین مبارزه. مقدمه. قاچاق کالا بخشی از اقتصاد …

[DOC]دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی – …

بررسی فقهی و حقوقی امکان جریان اصل برائت در احکام وضعی. پارساپور. صالحیمازندرانی. امید محمدی ….. بررسی تطبیقی قراردادهای اعطای اعتبار به مصرفکننده در حقوق انگلیس و ایران. عبدیپورفرد. سیمایی. مریم عامری …. مقایسه دعاوی غصب و رفع تصرف عدوانی حقوقی با دعوای تصرف عدوانی کیفری. حسن زاده. همت کار. طاهره بهشتی‌ …

دانلود کامل فایل بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد …

۳ ساعت پیش – هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی استثنائات لزوم رفع ابهام در مورد معامله می باشد …. ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ. ای را ﻣﻲ. ﻃﻠﺒﺪ. ﻣﻮﺿﻮع. اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ و. ﻫﺪف از آن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﯿﻔﺮى و. ﻧﻘﺶ آن در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐ. ﯿ. ﻔﺮ. ى. ،. ارزﯾﺎﺑﻲ و. ر. ﯾ. ﺸﻪ. ﯾ. ﺎﺑ. ﯽ. آن در ﻓﻘﻪ … تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی – باشگاه خبرنگاران

۲۸ دی ۱۳۹۳ – تجدیدنظر نیز در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است. … تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی … جهات تجدید نظر در امور کیفری و مدنی، این جهات برای تجدیدنظر ذکر شده است که به طور مختصر عبارتند از: ۱- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ۲- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت …

تغییر حکم قطعی در دادگاه – حقوقدانان

مرکز تحقیقات حقوقی آنلاین نخستین و جامع ترین سایت حقوقی کشور. … به عنوان مثال، مقنن اجازه داده است حکم شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر تهران توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر اصفهان تغییر داده شده و یا بی اعتبار گردد؛ آن هم در فرضی که قبلاً بیان داشته فقط اجازه می‌دهد … بررسی در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی بر این موضوع دلالت دارد.

موسسه حقوقی آوای عدالت سروش – ‌قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها

‌قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها. ‌ماده ۱ – آرای دادگاه‌ها اعم از حکم یا قرار در مواردی که مطابق این قانون قابل تجدید نظر است به شرح زیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد: ‌ماده ۲ – مرجع بررسی نقض یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل‌می‌باشد و چنانچه در محل، دادگاه مربوطه نباشد پرونده به نزدیکترین …

آراء صادره از دادگاه های حقوقی ۲ قابل تجدید نظر در دادگاه های …

احتراماً، به استحضار عالی می رساند: در خصوص حل اختلاف و تعیین مرجع صالح رسیدگی به پرونده های تجدید نظر خواهی از آراء شعب دادگاه حقوقی ۲ که قبل از تشکیل … و انقلاب در شهرستان میانه شعبه دوم دادگاه عمومی میانه بشرح تصمیم مورخ ۷/۱۰/۱۳۷۳ به اعتبار تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در میانه و انحلال دادگاه حقوقی یک میانه و با …

تعقیب مجدد متهم (منتشر در پیام آموزش شماره۲۶) | نشریه …

۱۰ اسفند ۱۳۹۳ – به موجب بند پنجم از ماده (۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعتبار امر مختومه کیفری یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی بوده و در صورت وجود، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.[۱]. برای تأمین درستی رأی، قوانین آیین دادرسی چارههای گوناگون اندیشیدهاند و راههای مختلفی جهت تجدید رسیدگی …

بررسی اعتبار آرای کیفری دادگاه‌های خارجی با توجه … – …

بررسی اعتبار آرای کیفری دادگاه‌های خارجی با توجه به صلاحیت اضافی محاکم ایران نویسنده: دکتر حسین رنجبر/ امیررضا ملک زاده قطع: وزیری نوبت چاپ: ۱ نوع جلد: شومیز شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۶۹۶ تعداد مجلد: ۰ کد مجد: ۱۰۵۵۲ سال نشر: ۱۳۹۶ قیمت: ۱۷۰۰۰۰ ریال …

آثار حقوقی مجد – انتشارات حقوقی مجد

جزئیات | خرید. دامنۀ حقوق رقابت در بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر … نویسنده: محمد صادقی قیمت: ۲۱۰۰۰۰ ریال. جزئیات | خرید. نظام حقوقی قرآن (منشاء و خاستگاه حقوق موضوعه و حقوق فط… نویسنده: سید مختار موسوی قیمت: ۲۶۰۰۰۰ ریال … بررسی اعتبار آرای کیفری دادگاه‌های خارجی با توجه به صل… نویسنده: دکتر حسین رنجبر/ …

تجدیدنظر-فرجام-اعاده دادرسی | گروه وکلای بازرگان

۲۷ صادره از‌دادگاه کیفری ۲ تهران را نقض و حکم بر برائت متهم مذکور ۲ صادر و اعلام کرده است و در پایان رأی شاکی خصوصی را به دادگاه حقوقی هدایت کرده‌و در رابطه با نظر آقای … پس از طرح موضوع و قرائت‌گزارش و بررسی اوراق پرونده استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور مبنی بر «‌قانون تعیین موارد تجدید …

راهنمای شکایت از قاضی دادگستری – موسسه حقوقی اریکه عدل

در این پست راهنمای شکایت از قاضی دادگستری و اعلام تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات طرح و بررسی می شود ، همچنین آدرس دادگاه انتظامی قضات هم درج شده است. … ( موسسه حقوقی بین المللی اریکه عدل ) …. بازپرس/دادیار محترم شعبه ، رعایت مقررات قانونی را در صدور قرار تأمین کیفری برای متهم ننموده و مرتکب تخلف گردیده است .

دکتر علی عباس حیاتی – بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی از …

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر[از رای دادگاه حقوقی ۲] صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل‌دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه …

اعتبار اقرار خارج از دادگاه در امور کیفری – اخبار تسنیم – …

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ – اقرار می‌تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا در امور کیفری (یا جزایی)؛ بر اساس ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی در امور مدنی «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر … این حقوقدان در ادامه در خصوص حدود اعتبار اقرار نزد قاضی دادسرا می‌گوید: در فقه ما در اغلب موارد از لزوم اقرار عند الحاکم یا عند الامام نام برده شده است، گذشته از …

جزئیات احضار شهود در دادگاه/ وقتی شاهد جلب می شود! – …

۱۷ بهمن ۱۳۹۴ – محمدرضا زمانی درمزاری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با مهر می گوید: وضعیت شهود و گواهان در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت است. جایگاه قانونی آنها علاوه بر فقه و شرع، در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است. شهادت، برابر بند ۳ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی؛ از زمرۀ دلائل اثبات دعوا …

پی‌‌آمدهای تجدیدنظر نسبت به احکام قطعی – سپهر عدالت

می‌خواهیم نشان دهیم پذیرفتن اصل تجدیدنظر در احکام قطعی و نقض مقررات مربوط به احترام و اعتبار امر مختومه، چگونه و از کجا به مقررات موضوعه ما آمده، چه آسیب‌هایی به بار …. نکته مثبت موضع ریاست قوه قضاییه: ریاست قوه هنگام دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شواری اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل مجلس و قوه قضاییه به …

بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه امامیه و نظام …

توسط عالی پناه – ‏۲۰۱۲
«دیه» و «خسارات تنبیهی» دو نهاد حقوقی با دو خاستگاه متفاوت هستند که برای دو موضوع متفاوت در نظر گرفته شده‌اند، ولی وجود پاره ای از شباهت های مبنایی بررسی تطبیقی … در مورد ماهیّت حقوقی دیه سه دیدگاه در میان صاحب‌نظران وجود دارد: دیدگاهی که دیه را دارای ماهیّتی کاملاً کیفری می‌داند، دیدگاهی که آن را یک‌سره دارای ماهیّتی مدنی و در مقام …

۱۰۰ نکته مهم آیین دادرسی کیفری » موسسه طرح نوین اندیشه

۱۴ فروردین ۱۳۹۴ – چ- اعتبار امر مختوم. نکته۴: به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. نکته۵: مدت مرور زمان اجرای مجازات … نکته۱۲: اصل برگشت ناپذیری: مطابق این اصل هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن‌که …

اعتبار امر مختوم در امور مدنی | رسا گستر

۴- آیا اعتبار امر مختومه شامل امور حسبی نیز می شود یا خیر؟ در پاسخ گفته شده است، نظر به این که در امور حسبی مرافعه و دعوا وجود ندارد و دادگاه فصل خصومت نمی کند این قاعده شامل امور حسبی نمی شود. منطوق ماده ۴۰ و مفهوم ماده ۴۱ قانون امور حسبی و همچنین مفاد نظریه شماره ۱۳۴۶۴/۷- ۹/۸/۱۳۶۲ اداره حقوقی دادگستری در خصوص جواز تجدید رسیدگی …

بررسی حجیت علم قاضی از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق با تاکید …

حال اعتبار علم قاضی را در دو فصل بررسی می کنیم : فصل اول – اعتبار علم قاضی از نظر فقه فصل دوم – اعتبار علم قاضی از نظر قوانین کیفری و حقوقی ایران – ۹ اعتبار علم قاضی از نظر فقه علم در اصطلاح فقهی به معنی یقین و اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند . در مباحث قضایی دو نوع علم به ذهن متبادر می شود : علمی که …

نحوه تجدید نظر خواهی از آرای کیفری – خبرگزاری میزان

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ – به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، دادگاه بدوی وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هرکدام از … آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ یا برخی یا همه آنها، می‌تواند از مصادیق تجدیدنظرخواهی از آرای کیفری باشد، تاکید کرد: در این صورت، دادگاه با بررسی …

خبرنامه مقالات حقوقی منتشره در کشور شماره ۱۹ – شهر دانش

۲۷ آذر ۱۳۹۳ – بررسی جنبه های حقوقی اجرای دستور پرداخت بانکی. محمدباقر پارساپور، فرهاد بیات. دستور پرداخت، پرداخت بانکی، انتقال وجه، انتقال اعتبار، انتقال دین. جایگاه فرض سببیت در مسؤولیت مدنی. بیژن حاجی عزیزی، نگین غلامی. مسؤولیت مدنی، رابطه سببیت، فرض سببیت، مسؤولیت ناشی از سوء درمان، مسؤولیت ناشی …

پایان نامه اعتبار امر مختوم از منظر حقوق کیفری ایران و …

بند دوم : منع تجدید محاکمه و مجازات بند سوم : جلوگیری از مجازات مضاعف بند چهارم : نظریه اسقاط اقامه دعوی بند پنجم: تمهید و تبیین اعتبار امر مختوم گفتارسوم : اعتبار امر مختوم در اسنادحقوق بشر گفتارچهارم : اعتبار امر مختوم در حقوق ایران بند اول : مفهوم اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران بند دوم : مفهوم اعتبار امر مختومه در حقوق مدنی …

شیوه اجرای ماد‌ه ۴۷۷ قانون جد‌ید‌ آئین د‌اد‌رسی کیفری رسید‌گی …

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ – به عبارتی اظهارنظر قاضی در غیر از آنچه که از او خواسته شده است اعتبار قانونی نداشته و قابل ابطال است. این امر از جهات تجدید نظر خواهی نیز می باشد. برای نمونه قاضی نمی تواند به قیمت آنچه که عین آن موضوع خواسته بوده رای دهد. هم چنین چنانچه موضوع دعوا مطالبه اجرت المثل ایام تصرف باشد اظهارنظر در خصوص تخلیه ملک …

دانلود مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در …

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران چکیده جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب …

م.ق۲۷۷) حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است – قاضی …

۱۹ دی ۱۳۸۸ – ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می دارد: « آرائی که در مرحله تجدیدنظر صادر می‌شود به جز در خصوص رأی اصراری قابل ….. ۲- همین که رای یک بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت ، نسبت به جهتی که رسیدگی شده است ، اعتبار امر مختوم را دارد ونه تنها تجدید همان دعوی امکان ندارد، درخواست …

[PDF]منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر – مجله حقوقی دادگستری

تشدید مجازات، مرحله ی تجدیدنظر، آیین دادرسی کیفری، حقوق کیفری. ماهوی، دعوی عمومی. ۱٫ دکتری حقوق … رغم وجود کیفیات مشدده، دادگاه از تشدید مجازات امتناع می ورزد، بررسی می شود. ۱٫ ب ه نظر می رس د قانون گذار در این …. موارد استثنایی جواز تشدید مجازات. چنان که گفته ش د، قاعده ی منع تش دید مجازات، در مرحله ی تجدید نظر،.

تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

۱۱ شهریور ۱۳۸۸ – (۱۵) سرگذشت تحلیلی مرور زمان در حقوق ایران روند وضع و عمل به قواعد مرور زمان در نظام حقوقی ایران همواره با تنشهایی همراه بوده است که این روند در دو مرحله تاریخی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بطور جداگانه بررسی می شود .الف. قبل از انقلاب اصطلاح « مرور زمان » اولین بار در ماده سوم قانون راجع به مرور زمان غیر منقول مصوب ۲۱ …

[PDF]تجد ی دنظر خواه ی آراء مواد مخدر در حقوق یک فر ی یا ران و …

کیفری. فرانسه آرای صادره در مورد مواد مخدر تابع عموم آرا بوده. و اصل بر تجدیدنظر و دو درجه. ای. بودن رسیدگی می. باشد. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری. ۲۹۳۱ …… حقوق. حقه. خود. شده. و. گاهی. موجب. می. گردد،. تا. هیچ. حد. و. مرزی. برای. امکان. اعتراض. به. حکم. وجود. نداشته. و. اعتبار. امر. مختومه. مخدوش. گردد. مورد. بررسی. قرار. گیرد.

حقوقدان

ماده ۱۷ قانون دادگاههای عمومی نیز احکام دادگاههای صلح را جز در مورد دعاوی که خواسته آنها تا یکصدهزار ریال است قابل تجدید ظر در دادگاه حقوقی عمومی میدانست. ….. مرجع تجدیدنظر و یا به تعبیر خود قانون مرجع بررسی نقض یا تائید احکام طبق ماده ۲ برای دادگاههای دو حقوقی دو و نظامی دو به ترتیب, دادگاه کیفری یک حقوقی یک و نظامی یک است و در …

مجازات شهادت دروغ در قانون چیست؟ | کافه حقوق

۲۳ بهمن ۱۳۹۵ – شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و …. حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر می‌شود و این در حالی است که در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.

بانک موضوعات پایان نامه رشته فقه و حقوق- همه گرایشها – ایران …

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی : حقوق کیفری عمومی و اختصاصی، حقوق بشر، جرم شناسی، عدالت کیفری و پلیس علمی، حقوق جزای بین الملل، آئین دادرسی، … بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک بررسی تطبیقی حقوق ثبت احوال در … مطالعه تطبیقی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی (حقوق ایران و فرانسه) بررسی نقش و …

مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری – وبگاه …

بررسی تطبیقی خطاهای عمدی مدنی «تعدی به أموال»و«بی مبالاتی» · مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری · شرایط ادعای جعل سند رسمی · ابعاد کیفری و مدنی جرم تخریب · بررسی حقوقی رهن مکرر · حق و حقوق کارگران در قانون کار · نرخ دیه سال ۱۳۹۵ به واحدهای قضایی ابلاغ شد · مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی.

وکالت آن لاین – مهلت ۲۰ روزه برای واخواهی یا تجدید نظرخواهی اعم …

۲۲ تیر ۱۳۹۴ – بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی ۱۳۷۸/۵/۱۹ باشد تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی۱۳۷۸/۵/۲۰ خواهد بود که تا پایان روز۱۳۷۸/۵/۳۱ دوازده روز و تا پایان روز۱۳۷۸/۶/۸ جمعاً بیست روز میشود و لذا چنانچه روز۱۳۷۸/۶/۹ اقدام به تجدیدنظرخواهی شود از روز ابلاغ تا پایان روز تجدید نظر خواهی جمعاً بیست دو روز میشود …

مقاله بررسی تطبیقی حمایت از کرامت انسانی در حقوق کیفری …

اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۰ | تعداد نمایش خلاصه: ۴۸ | نظرات: ۰ … کرامت انسانی-حقوق کیفری ایران-فقه امامیه-حقوق بشر … علی پور, سمیرا، ۱۳۹۵، بررسی تطبیقی حمایت از کرامت انسانی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر، نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی، شیراز، پردیس بین الملل توسعه …

مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی …

۱۸ شهریور ۱۳۸۸ – هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و مؤخره یادآوری این نکته است که اولاً جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی‌شود؛ و ثانیاً مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست. یعنی این مسأله بررسی می‌شود که آیا زن و مرد بودن تأثیری بر اعتبار شهادت دارد یا خیر؟ امروزه در مقررات اغلب کشورها شرط مرد بودن در زمره …

سایت شخصی، پایگاه تحلیل های حقوقی – موضوعات کار …

اعتبار رای وحدت رویه و تسری آن به موضوعات ماسبق در مدنی و کیفری. * مسولیت مدنی و کیفری ناشی از اعمال غیر عادی( سحر هیپنوتزم….) * نقش بزه دیده در میزان مسولیت کیفری مجرم ( تخفیف یا تبرئه). * مسولیت مدنی ناشی از الودگی محیط … بررسی فقهی-حقوقی نشوز و تمکین. ۵۷٫ بررسی فقهی و حقوقی تجدید نظر در احکام دادگاهها. ۵۸٫

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی – ریاست

جراحی و چالش‌های فقهی، حقوقی و اخلاقی آن- دکتر سید رضا موسوی- فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- سال ۱۳۸۷- استاد راهنما …. بررسی سقط درمانی از منظر حقوق کیفری پزشکی- هیرو آبروش- کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران)- ۱۳۹۰- استاد مشاور. – شناسایی و تبیین …

مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه بهار ۱۳۹۵، دوره دوم – شماره ۱ – …

مجله مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه بهار ۱۳۹۵، دوره دوم – شماره ۱٫

حقوق: بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست اعاده …

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ – در اینکه رد درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری توسط دیوانعالی کشور بعنوان عالی ترین مرجع قضائی قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست تردیدی وجود ندارد و در … ‌قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر[از رأی دادگاه حقوقی ۲] صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به …

پایان نامه ها – دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

مسعود شیخ حسنی, حقوق جزا و جرم شناسی, اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران, دکتر عبدالعلی توجهی, دکتر سید عباس تولیت, ۱۳۸۸/۰۸/۰۳ ….. حسین نجفی, حقوق شرکت های تجاری, بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی با تاکید بر مقررات بین المللی تضمین نامه ها (ISP۹۸), دکتر محمود خادمان, دکتر کمال …

[PDF]ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ – IDLO

ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ. – ). Respect (for human rights). اﻃﺎﻋﺖ اﺟﺒﺎرﯼ. –. Servitude. اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﻩ. -. Signatory . اﻣﻀﺎﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ. -. Signatory/Signature Ad Referendum. اﻣﻀﺎء. -. Signature ….. ﻣﺎﻗﺒﻞ. -. Non retroactivity of Criminal\Penal Law. ﻋﺪﻟﯽ. -. Juridical. ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ. -. State Practice. ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ. -. Non State Actors. ﻋﻴﻨﻴﺖ. (. در ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ. -).

وب سایت راه مقصود – اعتبار امر مختومه درآینه رویه قضایی

۲۴ خرداد ۱۳۹۳ – در این قرار از نظریات نویسندگان داخلی حقوق تطبیقی، نظریات فقهی و استدلال‌های تازه‌ای در زمینه مفهوم، ماهیت و آثار اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری … شده و شاکی در دادرسی مذکور حضور نداشته،ازاین‌رو با طرح دعوای کیفری حاضر تحت عنوان فروش مال‌غیر درصدد احقاق حق خود و مجازات متهم برآمده است و برای بررسی ادعای …

بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی تجدید‌نظر در آرای قضایی …

۸ خرداد ۱۳۹۱ – پژوهش حاضر، به بررسی تطبیقیِ فقهی و حقوقی تجدید نظر در آرای قضایی ایران و افغانستان پرداخته است. … رساله مباحثی؛ همچون مفهوم تجدید‌نظر خواهی از آرای قضایی، مبانی و سیر تطور آن در حقوق ایران و افغانستان، تجدیدنظر در آرای قضایی از دیدگاه فقه امامیه و عامه، …. ۱-۳-۲) مغایرت با قاعده‌ی اعتبار امر مختوم ۱۴۳

صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید – …

یکی راجع به تشکیلات دادگاهها شامل نام و صلاحیت دادگاه و آراء مربوطه و مرجع شکایت و تجدید نظر از آراء مزبور که به بخش تشکیلاتی دادگاهها موسوم است . … بررسی و تشخیص صلاحیت ذاتی چه در دادگاههای حقوقی و کیفری سابق و چه در دادگاههای نظام قضائی جدید مقدم بر تشخیص صلاحیت های نسبی و محلی است زیرا اگر دادگاه صلاحیت ذاتی …

پایان نامه بررسی اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری …

مبحث اول : جایگاه اعاده دادرسی در تقسیمات علم حقوق گفتار اول : مقایسه اعاده دادرسی با دیگر طرق اعتراض به احکام الف – مقایسه اعاده دادرسی در امور مدنی و کیفری ب: مقایسه اعاده دادرسی و تجدید نظر خواهی گفتار دوم: بررسی تحلیل موضوع های اعاده دادرسی مصوب ۱۳۷۸ ق.آ.د.ک بند اول – محکومیت کیفری یا برائت بند دوم :مفهوم قطعیت حکم:

آثار تامین خواسته در امور حقوقی – نشرحقوقی عدلیه – پایگاه …

بنابراین جزییات مربوط به پرداخت وجه تودیع شده به خوانده داده برده نیز حائز کمال اهمیت و در خور مطالعه و بررسی است اما از حوصله این مقال خارج بوده و در جای دیگر خواهد آمد. قرار تأمین خواسته، ممکن است در دعاوی و امور حقوقی به درخواست خواهان یا در امور کیفری برای تأمین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود. فصل دوم :ویژگی‌های قرار …

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری – اریکه ایرانیان دادبان

۲۷ تیر ۱۳۹۶ – انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه … و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو میتوان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با …

دیه زنان(بررسی فقهی و حقوقی) – گروه وکلای دادشید

۱۱ مهر ۱۳۹۶ – (مقالات حقوقی،حقوق زنان، تفاوت دیه زن ومرد ،حقوق بشر،دیه،تنصیف دیه زنان در قانون،مبانی فقهی دیه،وضعیت دیه زنان در اسناد بین المللی،مشاوره … عمد و شبه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه ، خود قاتل است، جنبه کیفری دارد و در جرایم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد جنبه حقوقی و جبران خسارت دارد.

اعتبار امر مختومه کیفری در دعاوی کیفری – پایگاه حقوقی …

۲۰ اسفند ۱۳۹۱ – تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد … باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند.

اعتبار امر قضاوت شده ،بررسی فقهی حقوقی قاعده / ۲۵۲۱۰ …

۲۲ اسفند ۱۳۸۵ – بنابراین، نوشتار حاضر در خصوص تبین قاعده اعتبار امر قضاوت شده، شناسایی و اثبات آن در فقه و حقوق، بیان ماهیت قاعده در فقه و حقوق و آثار اعتبار آن و موارد … ۲) عدم امکان تجدید دعوی در وصول حکم یک قاضی به قاضی دیگر:۶ قاضی دوم موظّف است حکم قاضی اول را، که با شهادت بیّنه صادر شده است، قبول کند; زیرا اولا، ممکن …

بررسی مطالب مهم حقوقی

بررسی مطالب مهم حقوقی, <-BlogAbout->, بررسی و تحلیل اختلافات در مباجث حقوقی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان حقوق.

تجدیدنظر خواهی درامور کیفری – حقوقدانان

ج ) حکم دادگاه بدوی که مورد تاید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد. د ) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر می نماید. حکم قطعی : حکم کیفری زمانی قطعی است که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد در سیستم قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ۲۳۲ ق .آ .د .ک . مصوب ۱۳۷۸ آرای دادگاه عمومی انقلاب در امور …

نقض حکم قاضی از دیدگاه فقه امامیه و قانون ایران

۱۵ دی ۱۳۹۳ – با بررسی ادله‌ی مربوط به حرمت نقض حکم قاضی به این نتیجه رسیدیم که، نقض حکم قاضی اول حرام بوده و اصل عدم مشروعیت تجدید نظر است. مقدمه. با توجه به ….. در قانون تشکیل دادگاه‌‌های حقوقی یک و دو که در تاریخ ۳/۹/۱۳۶۴ به تصویب رسیده است، مقرر گردیده؛ احکام و قرار‌های دادگاه‌‌های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

بررسی اعتبار امر قضاوت شد – Tebyan – تبیان

که یکی از اصول مسلم دادرسی که تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد. رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم در مهلت معقول می‌باشد.«۲» و حتی در فقه امامیه بسیاری از نظریه‌ها مبنای قضاوت را رفع تنازع ذکر نموده‌اند .«۳» که بی‌شک مبنای آن اجیاد اعتماد در مراجعه به دادگست.

بررسی تعداد ۱۶۱ رای از آراء شعب مختلف دادگاه تجدید نظر …

دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز.

بررسی حکم حکومتی در قالب فقه – گروه وکلای یاسا

۱۸ آبان ۱۳۹۶ – هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهه های پیش از انقلاب در متون فقهی به کار رفته است، اما این حضرت امام رضی الله عنه بود که برای نخستین بار توانست حکومتی بر …. به تعبیر دیگر، جعل ولایت و حکومت برای فقیه، از احکام اولی است و اعتبار احکام حکومتی وی نیز ناشی از همین حکم اولی است، اما احکامی که صادر می کند از …

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان – دادراه

بررسی فقهی و حقوقی تنصیف دیه زنان. چکیده. ۱-مقدمه. تنصیف دیه زنان درقانون. مبانی فقهی دیه. دیدگاه مفسرین نسبت به تنصیف دیه. وضعیت دیه زنان در اسناد بین المللی. نتیجه. منابع. چکیده … (راحله، میرزا باقر وزیری- حمایت کیفری از زنان در ایران و اسناد بین المللی) پس دیه حکمی امضایی است نه تأسیسی. مطابق ماده ۴۴۸ قانون …

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق …

پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس در ۲۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. فهرست مطالب علایم اختصاری مقدمه الف) طرح بحث ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ج) سوالات پایان‌نامه د) فرضیات پایان‌نامه ه) روش تحقیق و) پلان کلی بخش نخست تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، …

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته فقه و حقوق – کالج پروژه

دانلود پایان نامه رشته حقوق. موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته فقه و حقوق : گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی : حقوق کیفری عمومی و اختصاصی حقوق بشر جرم شناسی … بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیک بررسی تطبیقی … مطالعه تطبیقی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی (حقوق ایران و فرانسه) بررسی نقش و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *