دانلود فایل کامل بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق

Published on Author adminLeave a comment

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق

هدف از این پایان نامه بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان می باشد
دسته بندی اقتصاد
بازدید ها ۱۲۵
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۱۴

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق

(مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان)
چکیده
اعتبارات یکی از ارکان ضروری برای توسعه است و سرمایه مورد نیاز کارآفذینان برای سرمایه گذاری های جدید رافراهم می سازند. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر برانحراف درتسهیلات و میزان مطالبات معوق مشتریان در شعب بانک صادرات شهر زاهدان می باشدجامعه آماری در این پژوهش ۷۰۰نفر از پرونده های تسهیلات اعتباری در شبکه بانکی شهرستان زاهدان می باشند که از شعب بانک های ذکر شده شهرستان زاهدان در بازه زمانی اول مهر ۱۳۹۱ تا اول فروردین ۱۳۹۳ تسهیلات اعتباری دریافت کرده و اصل و سود آن را به بانک عودت داده یا نداده‌اند. با توجه به پیشینه تحقیق ۱۱ متغیر ورودی درنظر گرفته شدو احتمال انحراف درمصرف تسهیلات و عدم بازپرداخت وام توسط مشتریان با استفاده ازمدل لاجیت وپروبیت برآورد شد.نتایج پژوهش حاضر بیانگر اینست که بین متغیرهای توضیحی مورد استفاده در الگو همخطی وجود ندارد.تنها ضرایب مربوط به متغیر های جنسیت، مبلغ وام، مبلغ قسط،مدت بازپرداخت تسهیلات، سابقه نزد بانک، شغل، تحصیلات، تکلیفی و سن زیر ۰۵/۰ و معنی داراست افزایش متغیرهایی که دارای ضریب منفی هستند باعث کاهش E و افزایش متغیرهایی که دارای ضریب مثبت هستند باعث افزایش E گردید.
کلمات کلیدی:

مطالبات معوق

انحراف درتسهیلات

مدل لوجیت و پروبیت

مشتریان بانک صادارت

مقدمه
با وجود اینکه اعتبارات رسمی نقش عمده ای در تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه مشاغل می توانند ایفا کنند، ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از وام ها، دچار مخاطرات اخلاقی گردیده اند. با توجه به اینکه تسهیلات بانکی تخصیص یافته به بهره برداران، نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد دارد، بررسی دیدگاه ها و نگرش بهره بردارانی که اقدام به دریافت وام کرده‌اند در خصوص مؤلفه‌های مؤثر بر استفاده بهینه تولیدی از تسهیلات مذکور، بسیار ضروری خواهد بود . اهمیت این نوع پژوهش در ایران دو چندان است، چرا که مطالعات داخلی مرتبط با مقوله اعتبارات، بیشتر به بررسی میزان استفاده افراد از اعتبارات پرداخته و عوامل مؤثر بر هدایت صحیح اعتبارات را مورد بررسی و آزمون قرار نداده اند. پژوهش حاضر در واقع، نگاهی از درون به مقوله اعتبارات دارد .(ورمزیاری و همکاران، ۱۳۸۹)
میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها درطول سالیان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و تخصیص منابع از طریق عقود اسلامی روز به روز افزایش یافته است از این رو یکی از مشکلات مهم در عدم کارآیی و اثربخشش عقود اسلامی و از اهم دلایل آن مطالبات معوق می باشد. با یک بررسی و تحقیق جامع می توان به این مسئله پی برد که طی سالیان گذشته که عقود اسلامی در حال اجرا بوده است به دلایل مختلف نتوانسته است آن اهداف و کارایی که در قوانین تئوری از آن انتظار می رفت داشته باشد. لذا محقق برآن شد تا با بررسی هر چند کوچک سعی نماید دلایل این عدم کارآیی که یکی از نتایج آن افزایش میزان مطالبات معوق می باشد را بیابد و راه حلهایی را نیز جهت جلوگیری از ایجاد و با کاهش آن ارائه کند. (مستانی شیرازی، ۱۳۸۷)از آنجا که انحراف در مصرف تسهیلات مسئولان را از اجرای اهداف در نظر داشته باز می دارد. از طرفی چون تزریق نقدینگی دراقتصاد کشور تورم ایجاد می کند و با توجه به تورم اخیر اقتصاد ایران نه تنها صرف هزینه زیاد برای پرداخت تسهیلات سنگین به مردم در ایجاد اشتغال تاثیر ندارد بلکه حتی ممکن است عده ای از صاحبان صنایع را هم با رشد تورم و بدتر کردن شرایط اقتصادی از کار بیکار کند.
یکی دیگر از دغدغه‌های مسئولین بانک مطالبات معوق از مشتریان می باشد.بحث مطالبات معوق مربوط به عقود اسلامی در بانکها سالهاست که مدیران و مجریان آن را آزار می دهد چرا که بالا بودن میزان مطالبات معوق در یک بانک و حتی یک شعبه نشانگر عدم بررسی و نظارت دقیق بر عقود و به عبارت دیگر عدم اجرای صحیح آن می باشد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات و ایجاد مطالبات معوق امری بس ضروری نه تنها برای مسئولین بانکی بلکه برای مستولین مملکتی نیز می باشد. (مستانی شیرازی، ۱۳۸۷)
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۳-۱-اهداف تحقیق ۴
۴-۱- فرضیه های تحقیق ۵
۵-۱-تعریف واژگان کلیدی ۵
۶-۱- استفاده کنندگان این پژوهش ۶
۷-۱- روش تحقیق ۷
۱-۷-۱- اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش ۷
۲-۷-۱- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷
۳-۷-۱- روش گرد آوری داده ها ۷
۸-۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷
فصل دوم: ادبیات تحقیق ۱۰
۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- ادبیات موضوعی ۱۲
۲-۲-۱- خصوصیات نظام بانکی جدید ۱۲
۲-۲-۲- اصول و مبانی نظام اعتباری ۱۳
۲-۲-۲-۱- نظام اعتباری در ایران ۱۳
۲-۲-۳- اهداف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران ۱۳
۲-۲-۴- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی ایران ۱۴
۲-۲-۴-۱- حذف ربا ( بهره ) از عملیات بانکی ۱۴
۲-۲-۴-۲- برقراری سود در عملیات بانکی ۱۵
۲-۲-۴-۳- تجهیزمنابع در شکل جدید ۱۵
۲-۲-۵- ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ۱۶
۲-۲-۶- مخاطرات اخلاقی و مسائل پیش رو ۱۷
۲-۲-۷- عوامل مؤثر بر مخاطرات اخلاقی (نحوه مصرف وام) ۱۸
۲-۲-۸-نظارت در نظام بانکی ۲۱
۲-۲-۹- مطالبات ۲۲
۲-۲-۱۰-اصول،ارکان وروشهای وصول مطالبات معوق وغیرمعوق ۲۲
۲-۲-۱۱- اصول پنجگانه جلوگیری ازتوسعه مطالبات معوقه ۲۴
۲-۲-۱۲-عوامل مؤثربرشکل گیری وافزایش مطالبات معوقه ۲۵
۲-۲-۱۳- تحلیل مکانیزم اثرگذاری مطالبات معوقه سیستم بانکی برکل اقتصاد،شبکه بازارپولی کشوروعملکردنظام بانکی ۲۶
۲-۳-پیشینه تحقیق ۲۹
۲-۳-۱- پژوهش های داخلی ۲۹
۲-۳-۲- پژوهش های خارجی ۳۳
فصل سوم: مبانی نظری تحقیق ۴۲
۳-۱- مقدمه: ۴۳
۳-۲- روش پژوهش ۴۳
۳-۳- متغیرهای پژوهش ۴۴
۳-۴- جامعه آماری مورد بررسی ۴۴
۳-۴-۱- جامعه آماری ۴۴
۳-۴-۲- روش نمونه گیری ۴۴
۳-۵- روش گردآوری داده ها ۴۵
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۵
۳-۶-۱-مدل لاجیت ۴۶
۳-۶-۲- مدل مورد استفاده درتحقیق ۴۶
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها ۵۰
۴-۱- مقدمه ۵۱
۴-۲- آمار توصیفی ۵۱
۴-۲-۱- آمار توصیفی مربوط به نمونه آماری ۵۱
۳-۴- آمار استنباطی فرضیه های تحقیق ۵۷
۴-۴- یافته ها ونتایج ۶۰
۱-۴-۴- نتایج فرضیه اصلی ۱ ۶۰
۲-۴-۴- نتایج فرضیه اصلی ۲ ۶۳
فصل پنجم: نتیجه گیری وارایه پیشنهادات ۶۷
۱-۵- مقدمه ۶۸
۲-۵- خلاصه یافته های پژوهش ۶۸
۳-۵- بحث و نتایج ۶۹
۵-۵- محدودیت های تحقیق ۷۳
منابع ۷۴
فهرست جداول :
جدول ۲ – ۱ پیشینه های داخلی و خارجی تحقیق ۳۸
جدول ۴- ۱ توزیع فراوانی جنسیت در مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان ۵۲
جدول ۴- ۲ توزیع فراوانی سن مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدا ن ۵۴
جدول ۴- ۳ توزیع فراوانی مدرک آموزشی مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان ۵۵
جدول ۴- ۴ توزیع فراوانی شغل دربین مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان ۵۶
جدول ۴- ۵ میانگین مقادیر متغیرها ۵۹
جدول ۴- ۶ نتایج تخمین پروبیت ۶۱
جدول ۴- ۷ نتایج تخمین لاجیت ۶۲
جدول ۴- ۸ نتایج تخمین پروبیت ۶۴
جدول ۴- ۹ نتایج تخمین لاجیت ۶۵
فهرست شکل‌ها
شکل ۱- ۱ روند تحقیق ۹
شکل ۲- ۱ نحوه اثر گذاری مطالبات معوق بر سیستم بانکی ۲۸
فهرست نمودار
نمودار ۴- ۱ توزیع فراوانی جنسیت در مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان ۵۳
نمودار ۴- ۲ توزیع فراوانی سن مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان ۵۴
نمودار ۴- ۳ توزیع فراوانی مدرک تحصیلی مشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان ۵۵
نمودار ۴- ۴ توزیع فراوانی شغل درمشتریان بانک صادرات شهرستان زاهدان ۵۶

دانلود (بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر …

۱۵ دی ۱۳۹۶ – دانلود (بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات. با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …

دانلود فایل کامل بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات و ایجاد …

۱ ساعت پیش – (امینی و همکاران، ۱۳۸۹)یافتن ارتباط منطقی بین مولفه های مختلف تاثیرگذار برانحراف در مصرف تسهیلات در ارتقای بهره وری بانک ها برای اختصاص بهینه منابع بانکی نقش موثری دارد .در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق در شعب بانک صادرات …

بررسی عوامل موثر بر افزایش مطالبه های غیر جاری در نظام …

چکیده امروزه یکی از مشکل های اساسی بانک‌ها و مؤسسه های مالی و اعتباری، مشکل مطالبه های معوق و تسهیلات وصول نشده آن‌هاست. … در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر برخی از عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر نسبت مطالبه های غیر جاری، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی بر مطالبه های غیر جاری بانک‌ها آزمون …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺮخ وﺻﻮل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘ

توسط بافنده ایمان دوست – ‏۲۰۱۷ – ‏مقالات مرتبط
۱۹ تیر ۱۳۹۶ – اﯾﺠﺎد. ﻧﻤﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺮخ وﺻـﻮل ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻮردی ﺑﺎﻧـﮏ ﮐﺸـﺎورزی اﺳـﺘﺎن. ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﺑﯿﺖ. ۴٫ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪ. ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ….. ﻣﺒﻠﻎ. اوﻟﯿﻪ. ﺗﺴﻬﯿﻼت. را. ﻣﺠﺪداً ﭘﺲ. ﮔﯿﺮد. در. واﻗﻊ. ﻣﯽ ﺗﻮان. ﮔﻔﺖ. ﮐﻪ. ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت. ﻣﻌﻮق. زاﺋﯿﺪه. دو. ﺑﺨﺶ. اﺳﺖ: ﺑﺨﺶ. اول، ارادی. و. اﺧﺘﯿﺎری. ﻓﺮد. وام ﮔﯿﺮﻧﺪه. و. ﺑﺨـﺶ. دﯾﮕـﺮ. ﺗﺤـﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﺧﺎرج.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه ﺷ – فصل‌نامه …

ﻪ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒ. ﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ در ﻗﺎﻟﺐ. اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﺎﻧﻞ دﯾﺘﺎ ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ. ۱۳۸۳٫ ﺗﺎ. ۱۳۹۳٫ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ، ﺷﺎﺧﺺ رﯾﺴﮏ، اﻧﺪازه ﺷﻌﺐ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی. ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻧﺮخ ﺗﻮ. رم دارای. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ. داری ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ.

[PDF]مطالبات معوق

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻌﻮﻕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺭﺍ. ﻛﻪ “ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﻌﻮﻕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺮﻭﻥ ….. ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻳﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻃﺮﺡ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﮔﺮﺩﺩ. ۵٫ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻌﺐ. ۶٫ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ. ۷٫ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎﻥ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ …

مطالبات معوق بانک‌ها: عوامل، مولفه‌ها و راهکارها – دنیای اقتصاد

۲۹ فروردین ۱۳۸۷ – همچنین نوسانات اقتصادی و نرخ تورم بر میزان مطالبات معوق تاثیرگذار بوده است و فقدان نظارت یکی دیگر از عوامل موثر می‌باشد. … -هاشمی نوده‌ای، میر مجتبی (۱۳۷۷)، بررسی علل ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات بانک مسکن طی دوره ۶۵ تا ۷۶، پایان‌نامه کارشناسی ارشد موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی …

[PDF]زودبازده اعطایی تسهیالت بازپرداخت عدم مؤثردر عوامل و علل …

عوامل مختلفی. در عدم بازپرداخت تسهیالت بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل می. توان زمینه را جهت کاهش و کنترل ریسک اعتباری. بانکها فراهم کرده و در … جامعه آماری تحقیق در بررسی پیمایشی، کلیه کارشناسان و کارکنان شعب بانک ملی … توان گفت که اکنون با ایجاد یک جریان مدور، رشد مطالبات معوق نیز تأثیر بسزایی در.

[PDF]Page 1 دانشکده اقتصاد تاثیر سیکل های تجاری بر عملکرد …

ایجاد. مطالبات معوق ناشی از پرداخت تسهیلات و عدم وصول به موقع در سیستم بانکی است. در همین. راستا این تحقیق تاثیر سیکل های تجاری بر عملکرد تسهیلات اعطایی بانک ها در ایران را در دوره … عوامل موثر در عرضه و تقاضا اعتبار. ۵.۳. …. اهداف تحقیق است که به موجب آن باید دلایل انحراف عملکرد بانک ها در تخصیص منابع از جیره.

محمدنبی شهیکی تاش – University of Sistan & Baluchestan

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق. نویسنده ها:محمدنبی شهیکی تاش، کامران محمود پور و مریم روان بخش کنفرانس: اولین کنفرانس بین المللی بورس، بانک و بیمه با رویکرد توسعه پایدار مکان: تهران. ۱۳۹۳ …

علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی – بانک مرکزی

۹ خرداد ۱۳۹۳ – سیف در تشریح یکی دیگر از علل افزایش مطالبات معوق بانکی به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی طی سال‌های … از اندازه نسبت به مقدار مطالبات معوق، احتمال پیدایش انحراف در مسیر شناسایی دقیق مطالبات، ریشه‌های افزایش آنها و روش‌های منطقی کاهش این مطالبات را بالا می‌برد.

بانک صادرات ایران – راهکارهای پیشگیری از مطالبات معوق

به همین ترتیب سودآوری بانک نیز تحت تأثیر این رویدادقرار خواهدگرفت. اما زمانی که عملیات مربوط به بخش دوم یعنی اعطای تسهیلات در چارچوب دقیق واصولی خود قرار نگرفته و قسمتی ازآن طبق سرسریدهای تعیین شده بازپرداخت نشده باشد و بانک با حجیم شدن مستمر مطالبات معوق شده مواجه گردد. نه تنها از سود مورد انتظار تسهیلات پرداخت …

تأثیر افزایش معوقات بانکی بر شاخصهای اقتصاد مقاومتی – …

عوامل مؤثر بر ایجاد معوقات بانکی. عوامل متعددی بر عدم وصول تسهیلات اعطایی به کارگزاران اقتصادی توسط بانک‌‌ها مؤثر هستند. اما آنچه مهم است این موضوع است که این عوامل در بانک‌‌های دولتی بسیار پررنگ‌‌تر و گسترده‌‌تر هستند. اگر عوامل مؤثر بر معوقه شدن مطالبات را به دو بخش عوامل مختص بانک (عوامل درون‌‌زا) و عوامل اقتصاد کلان (عوامل …

Fars News Agency : تأثیر افزایش معوقات بانکی بر شاخص …

۱۱ تیر ۱۳۹۳ – منظور ما از مطالبات معوق، بدون تفکیک بین انواع آن، تمام مطالبات بانکی است که بیش از دو ماه از سررسید آن‌ها گذشته است یا بدون توجه به زمان سررسید، سوخت شده‌‌اند و دیگر امکان وصول آن‌ها وجود ندارد. عوامل مؤثر بر ایجاد معوقات بانکی. عوامل متعددی بر عدم وصول تسهیلات اعطایی به کارگزاران اقتصادی توسط بانک‌‌ها مؤثر …

روزنامه دنیای اقتصاد۸۷/۱/۲۹: مطالبات معوق بانک ها: عوامل، مولفه …

۲۹ فروردین ۱۳۸۷ – با توجه به کارشناسان و بررسی حساب های مشتریان و نیز، نگاهی به روند افزایش درصد مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها در ترکیب مانده تسهیلات اعطایی به بخش دولتی (تبصره ای و … همچنین نوسانات اقتصادی و نرخ تورم بر میزان مطالبات معوق تاثیرگذار بوده است و فقدان نظارت یکی دیگر از عوامل موثر می باشد.

[PDF]اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﮑﻦ – وزارت راه و شهرسازی

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ، از داده. ﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل. ۱۳۸۰٫ ﺗﺎ. ۱۳۹۱٫ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل. ARDL. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﮑﻞ. ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺨﺶ. ﻣﺴﮑﻦ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﮑﻞ. ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ و. ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق.

تاثیر نوسان نرخ ارز بر مطالبات معوق بانکی – بنکر

۲۶ دی ۱۳۹۵ – در حالی که رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که با تلاش کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری از … فعلی از جمله بخشودگی جرایم و استمهال بدهی‌ها باید عوامل درونی و بیرونی موثر بر رشد مطالبات نیز بررسی شود تا مسوولان اقتصادی از افزایش مطالبات جلوگیری کنند.

اقتصاد – فایلینا

fileina.com,فروشگاه ساز فایلینا,اقتصاد,شناسایی عوامل موثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران,شناسایی و پیش‌بینی بحران‌های بانکی در ایران,تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی,ارزیابی اثر فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان,تقسیم بندی مشتریان و یافتن الگویی برای آنها برای بهبود وصول مطالبات معوق بانک,مبانی …

[DOC]مدل سازی عملکرد بانک های خصوصی به کمک روش برآورد … – …

در مدل بکاررفته در این تحقیق علاوه بر نقش عوامل بیرونی فوق الذکر، به بررسی تاثیر تغییر در عوامل درونی بر سودآوری بانک پرداخته شده است. عوامل درونی که … این عوامل به نوبه خود در حجم تسهیلات پرداختی، هزینه تامین منابع، نرخ فروش موثر، دوره زمانی سپرده ها وتسهیلات و ریسک های نقدینگی، اعتباری و سایر مولفه ها تاثیرگذارند.

[PDF]اصل مقاله (۹۹۴ K)

توسط خوانساری – ‏۲۰۱۵
سطح مطالبات معوق در نظام بانکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر تحقق سیاستهای کلی … میزان اهمیت عوامل مختلف مشخص گردد. ۱٫ ادبیات پژوهش. ۱-۱. مفهوم اقتصاد مقاومتی. عنوان «اقتصاد مقاومتی» در ادبیات متعارف علم اقتصاد معادل دقیقی ندارد. از این رو …. تسهیلات بانکی بر اساس یک نظام اعتبارسنجی دقیق مورد بررسی قرار گیرند. این امر.

[PDF]در ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﺸﺎورزی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ – فصلنامه …

۱۳ مهر ۱۳۸۹ – ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﺎن اﺳﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ. دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ. ﺗﻮان زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد و در. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. اﻋﻄﺎی ا. ﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻬﺒﻮد. اﻳﺠﺎد. ﻛﺮد . ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ. واﻣﻬﺎ. در ﺷﻌﺐ. ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای وﺻﻮل. ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﻪ اﺳﺖ.

بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست انجام

بررسی اثر بخشی کانالهای ارتباطی بانک و مشتری. ۱۹٫ نظر سنجی از مشتریان در خصوص طرح ۱۰۰۰۰ جایزه اهدایی به حسابهای جاری بانک رفاه. ۲۰٫ سنجش سطح رضایتمندی مشتریان و بررسی عوامل موثر رضایتمندی آنها در سالهای ۱۳۹۰-۱۳۸۶٫ ۲۱٫ بررسی رابطه تیپ شخصیتی و نمره ارزیابی عملکرد مدیران. ۲۲٫ بررسی انواع خدمات الکترونیک …

آموزش اوراکل-آموزش نرم افزار ORACLE – اورجینال – نگاره ی باران

۱۶ ساعت پیش – -مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق -دریافت فایل طبیعت در پسادریافتگری با تاکید بر کارهای ونسان ون گوگ – پرداخت و دانلود آنی -دانلود مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران -کامل و جامع -دانلود (بررسی ارزیابی عملکرد سازمانی …

جی پی اس و ناوبری در دنیای امروز

اما قبل از این که بیشتر راجع به GPS بدانیم، لازم است مطالب بیشتری در مورد ناوبری(Navigation) بدانیم.کلمه Navigation از دو کلمه لاتین به معنی کشتی (Ship) و حرکت (Move) گرفته شده است و اساساً به معنی پیدا نمودن مسیر در دریا می‌باشد. اما بعدها با شروع مسافرت در فضا و خشکی این کلمه به مفهوم مسیریابی در هوا، ‌خشکی و دریا بکار …

عوامل ایجاد مطالبات غیر جاری در بانک ها | پایگاه اطلاع رسان …

۴ مرداد ۱۳۹۰ – حال به علل و عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانک های کشور می‌پردازیم. عوامل متعددی بر ایجاد مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی تأثیرگذار است و نمی‌توان آن را در چند عامل خاص مشخص کرد. در مواقعی ممکن است چند عامل به طور هم زمان در ایجاد مطالبات غیرجاری مؤثر باشند. از جمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه می‌توان به موارد …

تحقیق روابط خارجی ایران در زمان نادر شاه

پاورپوینت فواید زیستی ایجاد فضای سبز شهری و جلوگیری از آلودگی ها · پاورپوینت نقش رهبران کاریزما در پیشبرد سازمان · مجموعه کلی(جزوه,اختصاصی و..) ارزشمندو طلایی پاسخنامه جزوات شگفتی ساز آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی · بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق

بررسی عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک تجارت در تهران – …

۲ بهمن ۱۳۹۶ – از آنجایی که سهم شایان توجه دارایی های بانک از وام ها وتسهیلات اعطایی تشکیل شده و درآمد بانک ها از محل بهره وام ها می باشد شناخت عواملی که سبب ایجاد مطالبات معوق می گردند .هدف این پژوهش می باشد که آیا نوع تسهیلات اعطایی، مشخصات فردی گیرندگان تسهیلات ونوع وثایق بر میزان مطالبات معوق موثر بوده اند؟

دمای انجماد در بازار پول – اقتصاد آنلاین

۲۵ بهمن ۱۳۹۵ – بررسی آمارهای ۱۵ بانک فعال بورسی حاکی از آن است که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات از ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۲/ ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۴ رسیده است. … در این گزارش معتقدند این تامین مالی تسهیلات ازسوی بانک مرکزی دارای دو تاثیر منفی بوده است: اول اینکه منجر به افزایش شدید پایه پولی و درنتیجه ایجاد …

الف – انجماد دارایی‌های بانک‌ها با اقتصاد ایران چه می‌کند؟

۴ فروردین ۱۳۹۵ – از آنجا که اقلام معوق مستقیماً در ایجاد مشکل نقدینگی و ظهور تنگنای اعتباری اثر دارد، این موضوع برای هر یک از بانک‌ها جنبه حیاتی دارد. … عوامل درونی و بیرونی موثر بر شکل‌گیری مطالبات معوق باعث شده است در سال‌های اخیر رشد مطالبات معوق و انباشت این دارایی‌های سمی، نظام بانکی را در شرایطی قرار دهد که از …

بانک پارسیان/احمدی نژاد در همایش نظام بانکی کشور:بدون بانک …

احمدی نژاد ادامه داد: انحراف در همه جا پیدا می‌شود؛ اما با اینکه درصد بسیار کمی انحراف در این بخش صورت گرفت؛به این دلیل که کاری موفق بود،بیشترموردهجمه قرارگرفت. …. عملکرد بانک های خصوصی و دولتی را یکی از عوامل موثر بر افزایش کارایی و بهبود روابط بانک با مشتریان دانست و اظهار داشت: شفاف سازی حساب ها و شناسایی مطالبات معوق و …

سه برداشت از رشد مطالبات معوق – پایگاه خبری تحلیلی تعامل

۲ آذر ۱۳۹۱ – نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که عوامل پولی مانند تغییر در نقدینگی یا نرخ بهره، عوامل ساختاری مانند افزایش شاخص قیمت مسکن و عوامل مالی مانند کاهش تولید اقتصادی (بدون احتساب نفت) باعث رشد مطالبات معوق بانک‌ها می‌شود. این تحقیق در پی یافتن اثر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی و اثر شوک‌های حدی بر نرخ …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ؛ ﺑﺎ ا

توسط ورهرامی – ‏۲۰۱۵
۳۰ خرداد ۱۳۹۵ – ﭼﮑﯿﺪه: رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺻﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ. رود؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن. ﺗﻼش ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﯿﻖ. ﺗﺮ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ. ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اﯾﻦ. ﺷﺎﺧﺺ، ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران را در ﺑﻬﺒﻮد آن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش. Panel VAR. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای اﯾﻦ.

لیزینگ صنعت و معدن جزییات بررسی عوامل مؤثر در مدیریت …

اگر مشتری به موقع تعهدات خود را بازپرداخت نکند، این تسهیلات به صورت مطالبه معوق در می آید و این امر موجب اختلال در توزیع اعتبارات و در نتیجه اختلال در اقتصاد … عدم بازپرداخت اعتبارات و ایجاد رابطه منطقی بین ریسک و بازده، امکان بهینه سازی ترکیب پرتفوی اعتباری، قیمت گذاری دارایی ها و تعیین سرمایه اقتصادی بانک ها را به …

عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ – هفته نامه تجارت فردا

۵ تیر ۱۳۹۵ – شاخص انحراف معیار که سنجه‌ای از نوسانات این نرخ است حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ نوسانات نرخ اسمی دلار در بازار آزاد به نسبت سال ۱۳۹۳ اندکی کاهش …. بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان یکی از عوامل موثر بر عرضه نقدینگی در پایان بهمن ۱۳۹۴ نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳ حدود ۱ …

آمار تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر …

آمار تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیمهای CPK و LDH سرم در پسران. آمار تأثیر دو شیوه پیاده روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیمهای CPK و LDH. تأثیر دو شیوه پیاده‌روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم‌های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی ۱۵ تا ۱۸ ساله. چکیده: در این پژوهش تأثیر دو شیوه …

عبور از بحران بانکی: درس های تجربه ترکیه، روسیه و ژاپن …

۱۲ دی ۱۳۹۵ – بررسی تجربه تنش مالی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تنش شدید مالی در کشورهای مختلف معمولا در اثر عوامل مشترک و عمدتا بعد از یک دوره توسعه نامتوازن به وقوع می‌پیوندد، به همین … به این ترتیب در سیستم بانکی ژاپن با انحراف تخصیص منابع از ارزش به رابطه، نرخ بازگشت مطالبات بانکی به شدت کاهش یافت.

[PDF]ﻲ ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺘ در ﻴﻘﻪ وﺛ ﻴﺮ ﻣﺘﻐ ﻲ دﻫ ﻋﻼﻣﺖ اﺛﺮ ﻲ ﺗﺠﺮﺑ ﻲ ﺑ

توسط قوامی – ‏۲۰۱۷
۲۷ بهمن ۱۳۹۴ – و. ﻃﺒﺴ. ﻲ. ) ۱۳۸۹(. ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان. « ﺑﺮرﺳـ. ﻲ. ﻋﻮاﻣـﻞ. در اﻳﺠـﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت. ﻣﻌـﻮق. ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری. -. ﺻﻨﻌﺘ. »ﻲ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧـﻮع وﺛـﺎﻳﻖ درﻳـﺎﻓﺘﻲ و. ﻧﻮع اﻋﺘﺒﺎر اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻴﺟﻠ. ﻲﻠ. ) ۱۳۸۸(. ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان. « ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر راﻫﻜﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم. ﺗﺎ. ﻣﻴﻦ. ﻣﺎ. ﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ. ﺑﻪ». ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮ. آن در رﺷﺪ. و ﺗﻮﺳـﻌﻪ. اﻗﺘﺼـﺎدی و.

برآورد کارایی هزینه‌ای شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل …

بر این اساس، پژوهش حاضر نیز بهدنبال پاسخ به این پرسش است که شعب بانک تجارت استان اصفهان، طی دورهی مورد بررسی، به چه میزان در اعطای تسهیلات از لحاظ هزینهای کارا عمل نمودهاند؟ علاوه بر این، پژوهش حاضر، ضمن مشخص نمودن فرم تبعی و عوامل مؤثر بر تابع هزینهی شعب، به چگونگی اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر کارایی هزینهای …

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این … …

۱۲ دی ۱۳۹۶ – سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.اینک شما با جستجوی ((بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق)) وارد صفحه فروش فایل…

[PDF]تصمیم گیری گروهی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان – …

ت ﻣﺎﻟﯽ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد . ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر. زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه ای دارد . از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎل ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ. ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری … درﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت. ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﺧﺎص ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ و. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت. ﺳﺮر. ﺳﯿﺪ. ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻮق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻟﺬا اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﯿﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﮑﻮک اﻟﻮﺻﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ …

[PDF]ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑ ا – دانش مالی …

توسط حیدرپور – ‏۲۰۰۹
۲۰ مرداد ۱۳۸۸ – رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، راﻫﯽ ﺟﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺮج ﮐﺴـﺮ ﻧـﺪارد. از اﯾﻨـﺮو. ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق وﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿـﺖ. اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑ. ﺎﻧﮏ ….. ﺗﺠﺎری ﺑﺮرﺳـﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ. ﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻧﯿﺰ ارزﯾـﺎﺑﯽ در ﺧﻮاﺳـﺖ. ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣـﻮرد اﺷـﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻣﻤﮑـﻦ.

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها

۷ مهر ۱۳۹۵ – عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها را می‌توان به عوامل داخلی که تحت کنترل مدیریت بانک‌ها هستند و همچنین به عوامل خارجی که خارج از کنترل مدیریت بانک‌ها هستند … آن افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها شرایطی را ایجاد می‌کند که مشتریان نتوانند به موقع تعهدات خود را در مقابل بانک تادیه کنند و این باعث می‌شود مطالبات معوق …

بهبود کیفیت تسهیلات دهی و کاهش مطالبات معوق – سایت …

۱۳ ساعت پیش – همچنین باید برخی عواملی که رعایت آنها باعث کاهش ریسک می شود، مثل حد مجازهای فردی، حد مجازات جمعی، ذی نفعان واحد و اعتبارسنجی یا نسبت مدیریت رشد مطالبات معوق نسبت به مطالبات کل بانک ها که روند کاهشی دارد و میزان وصول مطالبات بانک ها و… مورد بررسی قرار گیرد. در برخی بخش های اقتصاد کشور رشد ایجاد شده …

صنعت و بحران مطالبات معوق بانکی | افقِ اقتصاد

در خاورمیانه و کشورهای هم¬منطقه ایران می¬توان به نرخ¬های بالای نسبت مطالبات معوق به تسهیلات بانکی، در کشورهای عربستان¬سعودی (۱۱ درصد در سال ۱۹۹۹)، ترکیه (۳۰ … مجموعه عوامل تاثیرگذار در بروز معوقات بانکی در کشور چنان گسترده متنوعی را در بر می¬گیرد که هر یک به تنهایی قادر بود تا هر اقتصاد قدرتمندی را به این معضل دچار …

کامران محمودپور – سیویلیکا

۸. بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تأثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان). (مقاله کامل). سال انتشار ۱۳۹۳ محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی بورس، بانک، بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت) نویسندگان: محمدنبی شهیکی تاش – کامران محمودپور …

مجموعه جامع تربیت فرزندان از دکتر هلاکویی – اورجینال – موج …

۲۷ دی ۱۳۹۶ – -برترین فایل بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان -دانلود پروپوزال راهکارهای بهبود وصول مطالبات معوق بانکی بر اساس ویژگی ها و الگوهای مشتریان – خرید آنلاین و دریافت -دانلود (پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق)

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و …

۹ مهر ۱۳۹۶ – پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق دسته: اقتصاد بازدید: ۵ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۲۹ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۳۲ هدف از این پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این …

رنگین ترنج – ساخت وبلاگ

-فایل پایان نامه رشته روانشناسی صنعتی با عنوان ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی -فایل پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق -برترین پکیج عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان – دانلود فایل -دانلود حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره های زمانی با استفاده از …

خرید فایل( بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …

خرید آنلاین بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و …

۳۰ آذر ۱۳۹۶ – سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت …

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر سودآوری بانک‌ها – عصر بانک

۷ مهر ۱۳۹۵ – از این رو درصدد بررسی نحوه ارتباط بین مدیریت ریسک اعتباری و مدیریت نقدینگی با سودآوری در نظام بانکی برآمدیم که نظر مدیران بانکی در این زمینه در ذیل می‌آید. مدیریت ریسک … ریسک به‌عنوان احتمال انحراف نامطلوب از برنامه از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت و شکست پروژه‌ها و سازمان‌ها است. شرکت‌ها و …

دانلود (پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات …

۲۵ آذر ۱۳۹۶ – بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق ببرید …

کشورهای بزرگ چگونه از بحران بانکی عبور کردند؟ – ایران …

۱۲ دی ۱۳۹۵ – ایران آنلاین / بررسی تجربه تنش مالی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تنش شدید مالی در کشورهای مختلف معمولا در اثر عوامل مشترک و عمدتا بعد از یک دوره توسعه نامتوازن به وقوع … به این ترتیب در سیستم بانکی ژاپن با انحراف تخصیص منابع از ارزش به رابطه، نرخ بازگشت مطالبات بانکی به شدت کاهش یافت.

[PDF]ﮔﺰﻳﺪﻩ اوﻟﻮﻳﺖ هﺎی ﭘﮋوهﺸﻲ دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎ : داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺗ – موسسه عالی آموزش …

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﺳﭙﺮده. ﻫﺎی. ارزان. ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻧﻚ. ۴٫ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮوش ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ در اﺳﺘﺎن. ۵٫ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﻲ …. ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق. ***. آﺳﻴﺐ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ آن. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روش. ﻫﺎی اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﻚ. ﻫﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ وﺛﺎﻳﻖ در اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﺠﺎد …

محمد ربیع زاده – مطالبات معوق بانکها، هزار راه نرفته

۲۱ بهمن ۱۳۸۷ – این راهکارها بر پایه آسیب‌شناسی کار و شناخت عوامل برون و درون سازمانی ایجاد مطالبات معوق بانکهاست. مطالبات سررسید شده و معوق که ما در ادامه مقاله به اختصار مطالبات معوق می‌نامیم از مصادیق بارز ریسک اعتباری و جزء دارائیهای مساله‌دار بانک‌هاست. این مطالبات در سیر حرکت خود از پرداخت تسهیلات به مشتریان ( در دیدگاه …

TheBankers – لیست پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره …

عنوان : ” بررسی عوامل مؤثر در جلب رضایت مشتریان تعیین نقش اهمیت دانش شغلی کارکنان در این زمینه در شعب مستقل بانک ملی ایران ” ….. عنوان : ” بررسی علل ایجاد مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات بانک مسکن طی دوره ….. عنوان : “بررسی عوامل موثر درجلوگیری از گرایش به انحرافات مالی مورد پژوهی : بانک ملت شعب تهران ”

دانلود فایل ( پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات …

۲۴ آذر ۱۳۹۶ – امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید نام محصول دانلودی: پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی. پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق.

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و …

۱۶ دی ۱۳۹۶ – ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید …

دانلود بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر …

۱۸ دی ۱۳۹۶ – از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد عنوان محصول دانلودی:بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((بررسی عوامل موثر بر انحراف …

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این …

۲۱ دی ۱۳۹۶ – دسته: اقتصاد. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۱۲۹ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۱۱۴٫ دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی. بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق. (مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان). چکیده. اعتبارات یکی از ارکان ضروری …

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این … …

انحراف تسهیلات بانکی,بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق,پایان نامه انحراف تسهیلات بانکی,پایان نامه مطالبات معوق,تاثیر انحراف تسهیلات بانکی بر ایجاد مطالبات معوق,دانلود پایان نامه مطالبات معوق,عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی,مطالبات معوق بانکها. دانلود فایل.

خرید و دانلود بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و …

۱۳ دی ۱۳۹۶ – شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق)شما را در …

کاملترین فایل پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف …

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.

مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و …

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی. بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق. (مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان). مقدمه. اعتبارات،برای توسعه ضروری‌اندوسرمایه موردنیاز افرادو کار آفرینان برای سرمایه‌گذاریهای جدیدویاپذیرش فناوریهای جدیدرافراهم …

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و …

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق (مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان) بیان مساله: یکی از ابزارهای لازم و موثربرای توسعه اقتصادی کشور ،وجود نظام بانکی کارآمد است .به عبارت دیگر ،بانک ها واسطه مالی بین …

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و …

۲۱ دی ۱۳۹۶ – دسته: اقتصاد. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۱۲۹ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۳۲٫ دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی. بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق. (مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان). بیان مساله: یکی از ابزارهای لازم و …

دانلود پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی …

۳۰ آذر ۱۳۹۶ – لحظات خوشی را برای شما آرزومندیممحقق گرامی،شما با جستجوی پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق وارد…

دانلود بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر …

۳ دی ۱۳۹۶ – دانلود بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق -کامل و جامع. دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق || روی دکمه ادامه مطلب …

مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و …

۲۹ آذر ۱۳۹۶ – دسته: اقتصاد. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۱۲۹ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۶۵٫ دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی. بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق. (مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان). مقدمه. اعتبارات، برای توسعه …

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و …

۲ آذر ۱۳۹۶ – بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق. (مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان). بیان مساله: یکی از ابزارهای لازم و موثربرای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. به عبارت دیگر، بانک ها واسطه مالی بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات بوده وبا …

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این …

۱۹ آذر ۱۳۹۶ – بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق (۱۳۴۵۱):مطالبات معوق بانکها بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی پایان نامه مطالبات معوق تاثیر انحراف تسهیلات بانکی بر ایجاد مطالبات معوق پایان نامه انحراف تسهیلات بانکی انحراف تسهیلات بانکی بررسی عوامل …

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این …

۱۷ آذر ۱۳۹۶ – بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق (۱۰۹۲۳):انحراف تسهیلات بانکی پایان نامه انحراف تسهیلات بانکی تاثیر انحراف تسهیلات بانکی بر ایجاد مطالبات معوق دانلود پایان نامه مطالبات معوق بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد …

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این …

۲۰ آذر ۱۳۹۶ – بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق (۱۵۴۰۸):پایان نامه انحراف تسهیلات بانکی پایان نامه مطالبات معوق مطالبات معوق بانکها بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی تاثیر انحراف تسهیلات بانکی بر ایجاد مطالبات معوق عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی …

خرید و دانلود پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات …

۲۹ آذر ۱۳۹۶ – از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد محقق گرامی،شما با جستجوی پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر این انحراف بر ایجاد مطالبات معوق وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پروپوزال بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و …

حفظ نرخ سود بانکی در ۴ سال آینده – اخبار ۲۴

کارشناس نظام بانکی با اشاره به ثبات نرخ سود تسهیلات بانکی در سه سال گذشته ،گفت: هنوز هیچ مصوبه‌ای در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نداشته ایم. هادی حق شناس کارشناس نظام … این کارشناس بازار مسکن در توضیح تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر قیمت مسکن گفت: یکی از عوامل مهم افزایش قیمت مسکن… نمایش ادامه مطلب …

واله | دانلود بررسی اثرات انواع تسهیلات اعطایی،وثیقه و …

۱۳ دی ۱۳۹۶ – ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایممدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه بررسی…

عصر اعتبار – شبکه شتاب چیست؟

۴ روز پیش – به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از میزان، با راه اندازی شبکه شتاب، کارت همه بانک‌های عضو در این شبکه با رعایت استاندار‌ها بر روی پایانه‌های فروش (POS) و دستگاه‌های خودپرداز (ATM) سایر بانک‌ها و همچنین دستگاه‌های کارتخوان شعب (PINPAD)، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، تلفن بانک و… سایر بانک‌ها نیز …

پایان نامه عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان …

هدف این تحقیق دستیابی وشناسایی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی به مشتریان بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد. … معنی مراقبت، و در عمل به معنی بررسی و اعمال روش های معین و مشخص به منظور تحقق اهداف تصویب کننده، وانجام اقدامات اصلاحی برای پیشگیری از تکرار احتمالی انحراف و دستیابی …

دانلود بررسی وضعیت اجتماعی،اقتصادی و مذهبی زمان عباسی …

۳۰ دی ۱۳۹۶ – دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:بررسی وضعیت اجتماعی،اقتصادی و مذهبی زمان عباسی یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((بررسی وضعیت اجتماعی،اقتصادی و مذهبی زمان عباسی)) را در ادامه مطلب ببینید …

[PDF]اصل مقاله (۶۷۷۹ K) – اقتصاد و الگو سازی

توسط رافیک نظریان
این مقاله به بررسی ارتباط ثبات مالی و عوامل کلان اقتصادی ( مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و. تورم و ریسک نرخ ارز) و … تسهیلات و سهم بازار تسهیلات بر نسبت مطالبات معوق و در نتیجه ثبات مالی بانک ها است. الگوی دادههای تابلویی ….. نرخ بازده دارائیها و(O(ROAi انحراف معیار بازده دارائیها در طول دوره مورد مطالعه. است. این شاخص با …

ترجمه مقاله بررسی فواید اصلاح انحراف کروی، به همراه اصل …

۱۱ مهر ۱۳۹۶ – بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیر… (مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان) چکیده اعتبارات یکی از ارکان ضروری برای توسعه است و سرمایه مورد نیاز کارآفذینان برای سرمایه گذاری های جدید رافراهم می سازند. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر برانحراف درتسهیلات و میزان مطالبات معوق …

وریف | دانلود فایل ( راه ابریشم و تاثیر فرهنگی و آیینی آن)

۳ دی ۱۳۹۶ – دانلود فایل ( راه ابریشم و تاثیر فرهنگی و آیینی آن) on وریف | شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدبا سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه…

سیدور | دانلود ۷۰۸ نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی ۳ …

۱۸ دی ۱۳۹۶ – سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.با سلام،محصول دانلودی +{{۷۰۸ نکته مهم خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی ۳ استاد ( روستا-ونوس-ابراهیمی )}}+آماده ارائه به جویندگان…

بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک – دانلود رایگان

این پژوهش درصدد مطالعه و بررسی نحوه تأثیرگذاری عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی استان اصفهان می باشد. … ها) و متغیرهای مستقل عبارتند از: نوع و میزان سپرده ها، نوع و میزان تسهیلات اعطایی، شاخص های مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک اعتباری، انحراف از منابع ….. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﮏ.

فصل اقتصاد | بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی و کاهش مطالبات معوق

۱۱ ساعت پیش – در چند سال اخیر تا حدود زیادی بانک مرکزی بر شناسایی سود بانک‌ها، صورت‌های مالی، افشای اطلاعات و اجرای IFRS و تا حدودی عواملی که باعث ریسک می‌شود، کنترل … بهبود یک‌پله‌یی رتبه ریسک اعتباری کشور، اثر مستقیمی بر نرخ سود وام‌های دریافتی از خارج دارد و می‌تواند روند اخذ تسهیلات، گشایش خط اعتباری، یوزانس …

شروط مقابله با احتکار مسکن در کشور – ۴شنبه مگ

۴ ساعت پیش – اجرای این قانون می‌توانست رفتار انحرافی کنونی – انصراف از فروش- را کنترل و «کمبود مصنوعی» فایل در بازار را مهار کند. … همواره در شرایط رکود از عرضه واحدهای خود به بازار مسکن خودداری کرده و به امید افزایش قیمت‌ها در آینده یا در تلاش برای ایجاد التهاب قیمتی در بازار، اقدام به احتکار واحدهای مسکونی آماده کرده‌اند.

پست بانک ایران در اجرای طرح اشتغال فراگیر در روستاها و …

۱ روز پیش – پست بانک ایران در اجرای طرح اشتغال فراگیر در روستاها و مناطق کم برخوردار نقش ویژه ای دارد. عصر اعتبار- رحم خدا صفری سرپرست فرمانداری شهرستان اردل در نشست مشترک با بهنام یزدانی مدیر شعب پست بانک استان چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: با توجه به عاملیت این بانک بعنوان بانک عامل صندوق توسعه ملی و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *