دانلود فایل کامل بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث

Published on Author adminLeave a comment

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث

هدف از این پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث می باشد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها ۱۲۱
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۸۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۲۰

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث

چکیده:
ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ق‍رآن‌ و اح‍ادی‍ث‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍س‍ال‍ه‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌ و ت‍لاش‌ در ج‍ه‍ت‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ م‍وث‍ر و م‍س‍ت‍ن‍د ب‍ه‌ س‍ی‍ره‌ پ‍ی‍ش‍وای‍ان‌ دی‍ن‌ در راس‍ت‍ای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ق‍رآن‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از آی‍ات‌ ک‍لام‌ ا.. م‍ج‍ی‍د و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ب‍ه‌ ک‍ت‍ب‌ روای‍ی‌ و اح‍ادی‍ث‍ی‌ ک‍ه‌ در ه‍م‍ی‍ن‌ راس‍ت‍ا م‍ی‌ب‍اش‍د روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر اس‍ت‍ن‍ب‍اط و اس‍ت‍ن‍ت‍اج‌ و روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ اس‍ت‌ و ب‍ص‍ورت‌ روش‌ ف‍ی‍ش‌ ب‍رداری‌ و ب‍ررس‍ی‌ آی‍ات‌ ق‍رآن‌ و ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ف‍اس‍ی‍ر و ک‍ت‍ب‌ روای‍ی‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د، ت‍ف‍اس‍ی‍ر ق‍رآن‌، م‍ع‍اج‍م‌، ک‍ت‍ب‌ و اح‍ادی‍ث‌ و روای‍ی‌ و ن‍ظر دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ و ب‍زرگ‍ان‌ دی‍ن‌ و ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍دد دی‍گ‍ر ک‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ا در م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍اخ‍ذ ذک‍ر ش‍ده‌ اس‍ت.
این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در باره زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصه حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.
مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوه نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعه آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است.
زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و… سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همه اشکال خشونت نسبت به همه انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) درباره زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوه کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد.
چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همه رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقوله شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و… معرکه قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفه علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.
کلید واژه:

خشونت

زن

اسلام

فقه اسلامی

خشونت علیه زنان

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله ۱
۱-۲- هدف های تحقیق ۶
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۷
۱-۴- سوالات و فرضیه های تحقیق ۹
۱-۵- روش تحقیق ۱۰
۱-۶- قلمرو تحقیق ۱۰
۱-۷- محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۱۱
۱-۸- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی ۱۲

۱-۸-۱- تعریف خشونت (معنای لغوی) ۱۲

۱-۸-۲- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی) ۱۴

۱-۸-۳- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟ ۱۶

۱-۸-۴- اقسام خشونت ۱۷
۱-۸-۵- سطوح خشونت ۱۹
۱-۸-۶- تعریف واژه زن ۲۲

۱-۸-۷- خشونت علیه زنان ۲۲

۱-۸-۸- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن ۲۴

۱-۸-۹- زن و خشونت خانگی ۲۷

۱-۸-۱۰- مصادیق خشونت در خانواده ۲۹

۱-۸-۱۱- مصادیق خشونت در جامعه ۲۹
۱-۸-۱۲- مصادیق خشونت در دولت ۲۹
۱-۸-۱۳- فقه اسلامی (تعریف) ۲۹

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه ۳۱
۲-۱- کاربرد خشونت ۳۲
۲-۲- علل بروز خشونت ۳۴
۲-۲-۱- علل تغییر خشونت ۳۴

۲-۲-۲- علل خانوادگی خشونت ۳۷

۲-۲-۳- علل اجتماعی خشونت ۳۹
۲-۳- ارزشیابی خشونت ۴۲

۲-۴- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع) ۴۸

۲-۴-۱- خشونت مجاز (مشروع) ۴۸
۲-۴-۲- خشونت غیر مجاز (نا مشروع) ۴۹
۲-۵- مبانی نظری خشونت گرایان ۵۱
۲-۶- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست ۵۴
۲-۷- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد ۵۶
۲-۷-۱- عقل کل نگر چیست ۵۶
۲-۷-۲- عقل جز نگر چیست ۵۷

۲-۷-۳- فهم یا پسند عرفی چیست ۵۹

۲-۸- پیشینه تحقیق ۶۱
۲-۸-۱- دوره اول ۶۱
۲-۸-۲- دوره دوم ۶۱
۲-۸-۳- نقص پژوهش های گذشته ۶۲

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

مقدمه ۶۴
۳-۱- زن در گذز تاریخ ۶۵

۳-۱-۱- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن ۶۵

۳-۱-۲- دیدگاه مستشرقین ۶۸
۳-۱-۳- دیدگاه مسلمین ۶۸
۳-۱-۳-۱- دیدگاه شعرا ۶۸
۳-۱-۳-۲- دیدگاه فقیهان ۷۰
۳-۲- زن در نگاه حضرت محمد (ص) ۷۳

۳-۳- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت ۷۴

۳-۴- آیات قرآن درباره زن ۷۶
۳-۵- نظر اسلام در خصوص زن ۷۸
۳-۶- فقها و حقوق زن در خانواده ۸۱
۳-۶-۱- حقوق زن در نظام طبیعی ۸۱
۳-۶-۲- حقوق زن در نظام تاریخی ۸۲
۳-۶-۳- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست ۸۳

۳-۷- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد ۸۷

۳-۷-۱- زن و مالکیت ۸۸
۳-۷-۲- الگو سازی در آیات و روایات ۹۰
۳-۸- بررسی نقصان عقل زن ۹۴
۳-۸-۱- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن ۹۵
۳-۸-۲- نقد نظریه نقصان عقل زن ۹۶

۳-۹- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟ ۱۰۲

۳-۹-۱- دلایل این مدعا ۱۰۴
۳-۹-۲- نقد و بررسی ایراد ها ۱۰۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه ۱۱۰
۴-۱- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان ۱۱۲
۴-۲- ازدواج زود هنگام ۱۱۳

۴-۳- سیاست ورزی جنسی ۱۱۵

۴-۴- هتک حرمت ۱۱۶
۴-۵- آزار جنسی ۱۱۷
۴-۶- ختنه دختران ۱۱۸
۴-۷- ۶ فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن ۱۲۰
۴-۸- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت ۱۲۲
۴-۸-۱- اصل معروف چست؟ ۱۲۵
۴-۸-۲- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد ۱۲۹
۴-۹- زنان و حجاب ۱۳۱
۴-۱۰- شهادت زنان ۱۳۳
۴-۱۱- ممنوعیت قضاوت زنان ۱۳۷
۴-۱۲- سرپرستی ۱۴۰
۴-۱۲-۱- قرآن ۱۴۲
۴-۱۲-۲- روایات ۱۵۱
۴-۱۲-۳- اجماع ۱۵۳
۴-۱۲-۴- ارزیابی ادله ۱۵۴

۴-۱۳- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ ۱۵۹

۴-۱۴- تعدد زوجات ۱۶۴
۴-۱۵- تنبیه بدنی ۱۶۹
۴-۱۵-۱- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان ۱۷۲
۴-۱۵-۲- تنبیه بدنی در روایات ۱۷۴
۴-۱۵-۳- حسن معاشرت ۱۸۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۱۸۸
۵-۱- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است ۱۸۹

۵-۲- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت ۱۹۲

نتیجه‌گیری ۱۹۴
پیشنهادات ۱۹۸
منابع ۲۰۰
ضمائم ۲۱۰
تحقیقات مرتبط با خشونت:

دانلود مقاله خشونت علیه زنان در ایران

دانلود مقاله بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

دانلود مقاله بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

خشونت علیه زنان از دیدگاه اسلام | موسسه تحصیلات عالی عروج

آیات و احادیث زیادی موجود است که نشانگر توجه به زن به عنوان کسی که به گفته قرآن از جنس مرد آفریده شده است، می باشد. با مطالعه سیره پیامبر بزرگ اسلام متوجه خواهیم شد که ایشان نیز همواره با همسران خویش و دیگر زنان با مهر و عطوفت برخورد نموده و هیچ نمونه خشونت از جانب ایشان را در متون تاریخی شاهد نیستیم. بررسی متون دینی:.

فایل بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث

۱۴ دی ۱۳۹۶ – فایل بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید نام محصول دانلودی: بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی …

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث,پروپوزال …

۲۸ دی ۱۳۹۶ – دانلود پروپوزال رشته حقوق بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث بیان مساله: با وجودی که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند، اما احجافها و تبعیض‌هایی که در طول تاریخ زندگی انسان بر زنان روا داشته شده است آنها را چونان «نیمه خاموش جهان» مطرح ساخته است. با اینکه فقط از اوایل قرن بیستم بود که مسأله …

SID.ir | خشونت نسبت به زنان از منظر تفاسیر قرآنی

توسط رئیس الساداتی ریحانه سادات
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی خشونت نسبت به زنان از منظر تفاسیر قرآنی. … دانشکده علوم حدیث، دانشگاه الزهرا (س) … و در راستای چارچوب نظری اسنادی به بررسی دیدگاه قرآن نسبت به زن و خانواده و قرینه های لفظی موجود در آیه و روایات تفسیری به تحلیل شرایط ضرب و نمادهای مخالفت قرآن با خشنوت علیه زنان اقدام کرده است.

نگاهی مجدّد به خشونت علیه زنان از منظر قرآن – پژوهشنامه معارف …

توسط بستان – ‏۲۰۱۷
مقاله حاضر به بررسی مسئله خشونت علیه زنان از منظر قرآن کریم در دو محور پرداخته‌است. در محور نخست، مهم‌ترین شواهد قرآنی مخالفت با خشونت ضد زنان با تمرکز بر آیات معاشرت به معروف، نفی ضِرار، عَضل، قذف، ایلاء، اخراج مِن البیت، وَأد و ارث‌النساء تحلیل شده‌اند. نتایج این بخش نشان می‌دهد که قرآن کریم در هیچ موردی خشونت جنسی علیه …

خشونت علیه زنان

مؤ‌من‌ یعنی‌ زن‌ و مرد مؤ‌من، و همه‌ این‌ احکام‌ هر دو جنس‌ را دربر می‌گیرد و در روابط‌ خانوادگی‌ بر لزوم‌ آن‌ افزوده‌ می‌شود. این‌ در کلیت‌ تفکر اسلامی‌ است؛ لیکن‌ با بررسی‌ آیات‌ قرآن‌ و احادیث‌ معصومان(ع) درباره‌ زن، به‌ تاکیدهای‌ فراوانتری‌ در دوری‌ از خشونت، برمی‌خوریم. قرآن‌ می‌فرماید: «…و عاشروهن‌ بالمعروف…(۷) با زنان‌ به‌ نیکی‌ (و مهربانی) رفتار کنید.

رواسازی خشونت علیه زنان در احادیث مجعول / «قسمت اول»

این نگاه منفی به زن، معلول عوامل مختلفی است که مهمترین آن، مجعول بودن این گونه روایات است. منع کتابت حدیث و نفوذ تفکرات منفی خلیفه دوم بر زنان، از جمله مهمترین مبادی احادیث مجعول، از قبیل اسرائیلات می باشد. از این رو، لازم است این روایات مورد بررسی سندی و دلالی قرار گیرند. این نوشتار به نحو گزینشی به بررسی بعضی از …

نقد قرآن – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

منتقدان می‌گویند «دلایل اثبات نبوت محمد و آسمانی بودن قرآن ضعیف و غیرقابل دفاع اند»، و همچنین وثاقت تاریخی متن قرآن را به چالش می‌کشند. ….. حوزه علمیه قم دربارهٔ آیه ۲۴ سوره نساء اینگونه گفته است که زن یا مرد، کوچک یا بزرگ در صورتی که علیه نظام اسلامی قیام کرده باشند و تسلیم نشده باشند در صورتی که زنده اسیر شوند امام …

رواسازی خشونت علیه زنان در احادیث مجعول

با توجه به دیدگاه والای اسلام نسبت به زن، پاره ای از روایات در متون دینی دیده می شود که القا کننده نگاه بدبینانه، و تحقیرآمیز یا خشونت جویانه نسبت به جنس زن است. برای حل تعارض موجود، میان این گونه احادیث از یک سو و منزلت زن در آیات و دیگر روایات از سوی دیگر، لازم است این احادیث مورد بررسی سندی و دلالی قرار گیرند.

مبانی منع خشونت علیه زنان در اسلام – مرکز علمی فرهنگی طلوع فجر

قرآن زن و مرد را در هویت انسانی برابر دانسته و آن‌ها را دو قطب مکمل یکدیگر می داند. در نگاه قرآن، جنس درجه اول و جنس طفیلی وجود ندارد. قرآن آنگاه که از مقام انسان و حقیقت او سخن به میان می آورد، او را صاحب کرامت معرفی‌کرده و تفاوتی میان دو جنس زن و مرد قائل نمی‌شود آنجا که می فرماید: «و لقد کرَّمنا بنی آدم.» و در توصیف حقیقت انسان او را از …

پرتال جامع علوم انسانی – رواسازی خشونت علیه زنان در احادیث …

این نگاه منفی به زن، معلول عوامل مختلفی است که مهمترین آن، مجعول بودن این گونه روایات است. منع کتابت حدیث و نفوذ تفکرات منفی خلیفه دوم بر زنان، از جمله مهمترین مبادی احادیث مجعول، از قبیل اسرائیلات می باشد. از این رو، لازم است این روایات مورد بررسی سندی و دلالی قرار گیرند. این نوشتار به نحو گزینشی به بررسی بعضی از …

آیینه وند با بررسی ریشه های جعل احادیث علیه زنان تأکید کرد …

۴ آذر ۱۳۹۳ – اگر حدیث یا روایتی را می بینیم که سنخیتی با قرآن ندارند قطعا از ائمه ما نیستند. در بخش دیگر، آیینه وند به نگاه و نظرات فلاسفه نسبت به زن می پردازد و می افزاید: ملاصدرا در کتاب حکمت متعالیه خود، در فصل چهاردهم اشاراتی به مساله زنان دارد که بسیار خشونت آمیز و تحقیرکننده است. در این فصل به منافع زمین اشاره …

حقوق زن در اسلام – کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

قرآن کریم به عنوان کتاب اسلام که در نخستین روزهای تولد اسلام به پیامبر گرامی نازل گردیده است اشاراتی واضحی به حقوق زن دارد. در این اشارت جایگاه و ارزش والای زن در جامعه‌ی اسلامی آشکارا بیان گردیده و زن به عنوان نیمی از جامعه‌ی اسلامی دارای حقوق و امتیازات برابر با مردان شناخته شده است. قبل از اسلام در جامعه ی عرب آن زمان به زن به …

خشونت علیه زنان در آیینه دین اسلام | معاونت امور زنان و خانواده

گاه اسلام، اصل را بر عدم تسلط انسان بر انسان دانسته و هر کس بر خود، عمل، مال و طبیعت خود مسلط است. ﺳﻪشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ – ۱۲:۰۶. برابری انسان‌ها در نگاه دین شامل همه جنبه‌ها، اعم از برابری در حقوق اساسی، از جهت برابری در برابر قانون، برابری در برابر قاضی و تساوی در حقوق و تکالیف است. نگاه اسلام، اصل را بر عدم تسلط انسان بر انسان …

آیات زن ستیزی تازینامه | زندیق

۲ آذر ۱۳۸۷ – گردآوری – آرش بیخدا آیات جنایی آیات برده داری بخش ویژه بدآموزیهای قرآن اسلامگرایان همواره در طول تاریخ توسط انسانگرایان و خردگرایان محکوم به زن ستیزی … یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْیَکْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ …

صدا برای عدالت: آغاز پیروزی زنان قربانی خشونت | …

در این اواخر تلویزون ها و رسانه های مختلف چاپی در مورد ازدیاد قضایای خشونت علیه زنان در سطح کشور گزارش های متعددی داده اند. تنها در دو هفته اول ماه دسمبر، حد اقل چهار قضیه قتل زنان در رسانه ها گزارش شده است. در واکنش به این رویداد های خشونت آمیز، نهاد های جامعه مدنی و فعالان حقوق زن، برای تنبیه مسوولین و کاهش میزا ن خشونت، مبارزه ای را …

[PDF]عدالت از نگاه زنان افغان: از طریق میانجیگری و فیصله محاکم …

عدالت از نگاه زنان افغان: قضایای ….. حدیث. مجموعه ی از اقوال و افعال پیامبر اسالم حضرت محمد که یکجا با رفتار روزمرۀ آن حضرت )سنت( منبع اصلی. هدایت برای مسلمانان را بعد از قرآن تشکیل می دهد. حدود … یوناما/کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد در چهار گزارش قبلی اش پیشرفت ها و نیز خالهائی در تطبیق قانون منع خشونت علیه زن را از سو.

خشونت نسبت به زنان از منظر تفاسیر قرآنی

توسط رئیس ساداتی – ‏۲۰۱۴
این مقاله با روش تحلیل محتوا و در راستای چارچوب نظری اسنادی به بررسی دیدگاه قرآن نسبت به زن و خانواده و قرینه‌های لفظی موجود در آیه و روایات تفسیری به تحلیل شرایط ضرب و نمادهای مخالفت قرآن با خشنوت علیه زنان اقدام کرده است. همچنین مغایرت واژه « وَاضرِبُوهُنَّ »را با بنیادهای نظریات جامعه‌شناسی در باب خشونت علیه زنان به اثبات …

بنیاد احیاء سنت افغانستان – قانون منع خشونت علیه زن از …

بنیاد احیاء سنت افغانستان – قانون منع خشونت علیه زن از دیدگاه شریعت اسلامی – این وبلاگ به منظور خدمات بیشتر اسلامی ایجاد گردیده است. – بنیاد احیاء … اینک به برخی از مخالفتهاى این قانون با قرآن، حدیث، فقه اسلامى و قوانین نافذه کشور بصورت اجمال اشاره نموده سپس مخالفاتهاى صریح آن با قرآن و حدیث توضیح میگردد. ۱- ماده های: …

فوران آسیب های اجتماعی به واسطه خشونت علیه زنان/ لزوم توجه …

۵ آبان ۱۳۹۴ – فوران آسیب های اجتماعی به واسطه خشونت علیه زنان/ لزوم توجه به توصیه های دینی برای حذف خشونت : زنانی که مورد خشونت قرار می گیرند بیش تر در معرض آسیب های … وی تاکید داشت: در دین ما هرگز دستوری مبتنی بر خشونت و یا آزار علیه زنان وجود ندارد و همواره در قرآن و احادیث و روایات بر احترام به زنان تاکید شده است.

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی – فایل ناب؛ …

۲۳ آذر ۱۳۹۶ – پایان نامه حاضر درباره بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه ….. در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) درباره زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم.

تحقیقان دانلود مقاله ارشد حقوق بررسی خشونت علیه زنان از …

در این تحقیق بر آمده‌ایم تا اهم دید گاههای قرآن و احادیث را در ارتباط با مسأله خشونت علیه زنان مورد ارزیابی قرار دهیم و تلاش در جهت دستیابی به الگوهای موثر و مستند به سیره پیشوایان دین را در راستای تعلیم و ترویج مفاهیم قرانی تجزیه و تحلیل کنیم. ۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق – انگیزش انتخاب آن. مسأله زن به مثابه موجودی انسانی که همه …

[PDF]نگاه نزدیک به مردان و »انواع مردانگی«: مشارکت فعال مردان در …

نگاه نزدیک به مردان و »انواع مردانگی«: مشارکت فعال مردان دربرابری جنسیتی. پالیسی … این مطالعه به نقش های پسران و مردان، برابری، قدرت، کنترول و خشونت علیه زنان پرداخته شده است؛ این مقوله ها در بررسی مردانگی و همچنین دستیابی به …. چنین پیام ها می توانند بر آموزه های قرآنی و احادیث پیامبر )صلیالله علیه و سلم( استوار باشند.

خشونت علیه زنان و ابعاد آن – شافعی نیوز

خشونت علیه زنان به طور عمیق در همه ی فرهنگ‌ها جایگزین شده است، چنان که میلیون‌ها زن آن را به صورت شیوه‌ای از زندگی نگاه می‌کنند. …. از این دیدگاه خشونت عمل انفرادی یک مرد علیه یک زن نیست که با استفاده از ویژگی¬های فردی تحت بررسی قرار گیرد، بلکه خشونت رفتاری است که از جانب مردان جامعه بر روی زنان جامعه اعمال می¬شود. خشونت …

زنان در آیات و احادیث مقدمه ای در فهم روایات نکوهش زنان – دانشنامه …

۲۹ فروردین ۱۳۹۶ – در مورد زنان در قرآن و روایات سخنان زیادی آمده است که ظاهر بعضی بر نکوهش جنس زن دلالت دارد؛ و با توجه به این آیات و روایات، افرادی دید اسلام را نسبت ب… … با استناد به آیات محکم و ادله‌ی صریح نظر اسلام را در مورد زن دانست و بعد با توجه به آن نظر کلی که اصل و اساس کار می‌شود، این آیات و روایات را بررسی و معنا کرد.

[PDF]کنش های خشونت پرهیز مجلس ششم

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻨﻬﺎ. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـــﯽ دو ﻣﻮرد از اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻣﺠﻠﺲ ﺷـــﺸـــﻢ در ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺳـــﭙﺲ ﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ … اﻟﺰﻫﺮا دﮐﱰ زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد ﴍوع ﮐﺮدﻧﺪ . ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮاﮐﺴــﯿﻮن زﻧﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ دو. ﻣﺜﺎل ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری. در ﺧﺼــﻮص اﻟﺤﺎق ﺑﻪ. “ ﮐﻨﻮاﻧﺴــﯿﻮن. اﻣﺤﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ. ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن. اﻋﺰام ﻗﺎﻧﻮن) ۳( ﻣﺎده اﺻﻼح“و ”. داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ … ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯽ ﺷﺪ.

نفی خشونت از زنان در آیات و روایات – Tebyan – تبیان

۱۴ دی ۱۳۹۶ – فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین (بقره، ۱۹۴) «هر کس بر شما تجاوز کند به همان اندازه تجاوزش بر او تجاوز کنید و از خدا بپرهیزید و بدانید که او با پرهیزکاران است.» با بررسی آیات و احادیث معصومان درباره زن به تأکید فراوانتری در دوری از اعمال خشونت و ضرر در …

قانون منع خشونت علیه زنان؛ بایدها و نبایدها » مدرسه علمیه امام …

۱۱ آذر ۱۳۹۶ – در این نوشتار ضمن تبیین معنا و مفهوم این اصلاح، معنای قابل پذیرش و غیر قابل پذیرش آن را بررسی نموده و عواقب نگاه نادرست به این موضوع را تبیین خواهیم نمود. تعریف خشونت علیه زنان. اصطلاح «خشونت علیه زنان» برای توصیف کلی هرگونه اَعمال خشونت‌آمیز علیه زنان به کار برده شده و در واقع جنسیت قربانی، مبنای …

آموزه های دینی و خشونت پنهان خانگی | Seyed Sobhan Bathaei …

آموزههایدینیوخشونتپنهانخانگی ضرورت توجه به خشونت خانگی علیه کودکان در این شماره از زوایای مختلف به این مسئله و بررسی ماهیت و علل و راهکار مبارزه ….. قرآن کریم راهکار رفع اختالف طبیعی که خانواده‌ها و به‌خصوص زن و شوهر ، ناگزیر از آن هستند را چنین بیان می‌فرماید « : و إن تعفوا و تصفحوا و تغفروا رحیم»[تغابن ]۱۴: …

[PDF]ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده: ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ

توسط رضائی – ‏۲۰۱۷
۷ آذر ۱۳۹۵ – ﺴﺄﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻـﻮرت اﻛﺘﺸـﺎﻓﻲ در ﭘـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﻓﻬـﻢ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴـﻲ. زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎ و ﭼﺮاﻳﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن از ﻧﮕﺎه زﻧﺎن آﺳﻴﺐ. دﻳﺪه اﺳﺖ. در. اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش زﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ. ای از رﻓﺘﺎرﻫـﺎی. ﺟﻨﺴﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زن ﺗﻌ. ﺒﻴﺮ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮﺧـﻲ از آﻧﻬـﺎ در. ﻛﻠﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺸﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻨﭙﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ …

چرا در قرآن، به مرد اجازه ی زدن زن داده شده ولی در مورد زن، این گونه …

اسلام برای هدایت آنها تمهیداتی را در آیه۳۴ سوره ی نساء (آیه ی نشوز ) در چند مرحله اندیشیده است:مرحله ی اول، پند و اندرز نسبت به این گونه از زنان است. … در زبان قرآن و حدیث و فقه اسلامی به این گونه زنان «ناشزه» می گویند، که ریشه ی آن از غرور و خود برتربینی آنان سرچشمه می گیرد و در نتیجه، این گروه استثنایی از شوهران خود پیروی نمی …

آشیانه محبت (راهکارهای مبارزه با خشونت علیه زنان) – بشارت

قیمت: ۲۲۰ افغانی کتاب آشیانه محبت راهکاری مبارزه با خشونت علیه زن در نگاه دیگر، با یک پیشگفتار در هفت فصل، با نتیجه گیری، دارای فهرست مطالب، فهرست منابع و … نویسنده در پایان پیشگفتار، «آشیانه محبت» را نگاه دیگر به راهکارهای مبارزه با خشونت علیه زنان با رویکرد به آموزه های قرآن عظیم الشان و احادیث نورانی دانسته و …

آیات خشونت در قران – – نقد اسلام

۱۲ تیر ۱۳۹۵ – برای بررسی خشونت در اسلام اول از همه باید ایه هایی را که دستور به قتل و ادمکشی را به اسم خدا صادر کرده اند را می اوریم، و در ادامه دروغ روحانیون مسلمان را در این زمینه ….. عرب جاهلیت از زنان سوء استفاده میکردند و مانند حیوانی که هر شب چند مرد را باید ارضاء کنه بهش نگاه می کردن و یا سیاه رو حیوان می دونستند، پیامبر اولین …

۴۰ آموزه مهم درباره همسرداری از زبان ائمه – شیعه نیوز

۲۳ تیر ۱۳۹۱ – پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: وقتی مرد به زن خود با محبت می نگرد و زنش نیز به او با مهر نگرد، خداوند به دیده ی رحمت به آن ها نگاه می کند. امروزه یکی … لذا بر آن شدیم تا آیین همسرداری اسلامی را که بر گرفته از احادیث و منابع کامل میباشد را تقدیم شما خوانندگان محترم بنمایم. یکی از … از تکبر و خشونت بپرهیز

ماخذشناسی کتاب درباره خشونت علیه زنان – خشونت بس

۵ آبان ۱۳۹۴ – در این مجموعه، ۱۳۰ حدیث و روایت و نیز آیاتی از قرآن درباره حقوق زنان گردآوری‌شده، هر حدیث یا روایت با ترجمه فارسی آن همراه است. کتاب با این موضوعات تدوین شده … شماره حاضر از مجموعه بهداشت باروری به بررسی مقوله خشونت علیه زنان اختصاص دارد که با شرح نمونه‌هایی عینی از خشونت همراه است. برخی از مباحث کتاب …

احترام به مقام زن در سیره نبوی | سایت پژوهه پژوهشکده …

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – منع از خشونت علیه زنان: رسول‌خدا فرمود: «هر مردی که بر زنش صدمه‌ای وارد کند، خداوند به نگهبان آتش دستور می‌دهد که بر گونه او هفتاد ضربه در آتش دوزخ وارد سازد. هر مرد مسلمانی که به گیسوی زن مسلمانی چنگ زند، دست او با میخ‌های آتشین کوبیده خواهد شد.»[۱۹]. هم‌چنین ایشان فرمود: «هر مردی که زنش را بیش از سه بار کتک …

اسلام شناسی: تحقیر و توهین اسلام به زنان، آیا زنی حاضر است …

۲۹ اسفند ۱۳۹۰ – (آیا مستحب بودن زندانی کردن زن در خانه از دید اسلام، سمبل خشونت کور علیه زنان نیست؟) … ۱- در حدیث شماره‌ی ۲۵۰۴۸ از قول علی ابن ابیطالب می‌گوید: مردان از زمین خلق شده‌اند همانا توجهشان به زمین است و زن از مرد خلق شده و همانان توجهش به مردان است، پس ای … قرآن نیز سخن از وجوب خانه‌نشین شدن زنان محمد با به میان می‌آورد:

پروپوزال بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث

با وجودی که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند، اما احجافها و تبعیض‌هایی که در طول تاریخ زندگی انسان بر زنان روا داشته شده است آنها را چونان «نیمه خاموش جهان» مطرح ساخته است. با اینکه فقط از اوایل قرن بیستم بود که مسأله حقوق مساوی زن و مرد توسط کشورهای غربی به رسمیت شناخته شد (مانند انگلستان، فرانسه و ایالات متحده …

خرید آنلاین مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن …

۱۲ دی ۱۳۹۶ – هموطنان گرامی سلام.وقت بخیربا سلام،محصول دانلودی +{{مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک…

خرید و دانلود بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث

۱۹ دی ۱۳۹۶ – هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر عنوان محصول دانلودی:بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث)) را در ادامه مطلب ببینید …

دانلود مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و …

۱۴ دی ۱۳۹۶ – بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیددوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث || روی…

خرید و دانلود مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن …

۲۵ آذر ۱۳۹۶ – امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید.

کاملترین فایل پروپوزال بررسی خشونت علیه زنان از نگاه …

۴ دی ۱۳۹۶ – بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدبا سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پروپوزال بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث وارد شده اید.برای…

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | …

۲۷ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | …

۲۵ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

خرید و دانلود مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن …

۱۲ دی ۱۳۹۶ – با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانبه صفحه دانلود فایل(مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما…

تاریخ حدیث امیرالمؤمنین علی علیه السلام (۱) | خواندنی ها

۸ دقیقه پیش – چکیده: بعد از آنکه در سقیفه، برخی، ابوبکر را به خلافت برگزیدند، علی علیه السلام، راه صبر و دوراندیشی را در پیش گرفتند. … ۱- او در مقابل مردم، با قساوت و خشونت، تعامل می نمود به گونه ای که زن بارداری پیش او آمد تا از او درخواست ]یا سوالی[ نماید و از شدت ترس از عمر، حمل خود را بر زمین نهاد.نحوه تعامل او با جبله …

ferro | دانلود بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث …

۲۶ آذر ۱۳۹۶ – هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از بررسی خشونت…

حسین بستان، رضا دهقان نژاد نگاهی مجدّد به خشونت علیه زنان …

۱۳ آبان ۱۳۹۶ – مقاله حاضر به بررسی مسئله خشونت علیه زنان از منظر قرآن کریم در دو محور پرداخته‌است. در محور نخست، مهم‌ترین شواهد قرآنی مخالفت با خشونت ضد زنان با تمرکز بر آیات معاشرت به معروف، نفی ضِرار، عَضل، قذف، ایلاء، اخراج مِن البیت، وَأد و ارث‌النساء تحلیل شده‌اند. نتایج این بخش نشان می‌دهد که قرآن کریم در هیچ موردی …

خرید فایل( پروپوزال بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و …

۲۹ آذر ۱۳۹۶ – لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پروپوزال بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید. پروپوزال بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. در دانلود پروپوزال رشته حقوق به بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و …

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | کوه دانلود – …

۲۵ آذر ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۱۸۳ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۲۲۰٫ دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. چکیده: ه دف پ ژوه ش ب ررس ی دی دگ اه ه ای ق رآن و اح ادی ث در ارت ب اط ب ا م س ال ه خ ش ون ت ع ل ی ه زن ان …

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | calibri

۲۵ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۱۸۳ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۲۲۰٫ دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. چکیده: ه دف پ ژوه ش ب ررس ی دی دگ اه ه ای ق رآن و اح ادی ث در ارت ب اط ب ا م س ال ه خ ش ون ت ع ل ی ه زن ان …

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | قم …

۲۶ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | …

۲۸ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | هادی دانلود – …

۲۱ آذر ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۱۸۳ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۲۲۰٫ دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. چکیده: ه دف پ ژوه ش ب ررس ی دی دگ اه ه ای ق رآن و اح ادی ث در ارت ب اط ب ا م س ال ه خ ش ون ت ع ل ی ه زن ان …

گزارش کارزار منع خشونت علیه زنان: می‌مانند و سکوت می‌کنند | …

۲۸ آذر ۱۳۹۶ – کمپین منع خشونت علیه زنان پس از یک سال از آغاز فعالیت، گزارش تحلیلی خود را درباره خشونت خانگی علیه زنان در ایران منتشر کرده است. با یکی از کنشگران این کارزار … تنها پژوهش رسمی در این باره “پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی” است که در دولت محمد خاتمی انجام شد و حاصل آن ۳۲ جلد کتاب بود. شهیندخت مولاوردی، …

آموزش آشپزی و شیرینی پزی – اورجینال – ترسیم خیال – …

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان. آموزش آشپزی و شیرینی پزی شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این سایت محصولات مفید آموزشی و کاربردی را هم به شما … الکترونیکی و انتقال الکترونیکی وجه در ایران · برترین پکیج بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث – دانلود فایل · خرید فایل( تاریخچه تاسیس دیوان عدالت …

صدانت • صدای اندیشه

صدانت مرجعی است مستقل برای دسترسی آسان به مطالب و سخنرانی‌ های اندیشمندان معاصر از جمله مصطفی ملکیان، ابوالقاسم فنایی، آرش نراقی در حوزه فلسفه، روانشناسی و …

مستندشهیدغلامرضالنگری آیت الله مجتهدی تهرانی«ره»: …

۹ ساعت پیش – با ما همراه باشید · دلیل ورشکستگی اسنپ توی اصفهان ?? join → · رسول خدا -صلی الله علیه و آله- فرمودند: · زیارتنامه ی شهدا · دختر مهناز افشار در آلمان متولد شده · با ادمین از طریق: · بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ · مولاوردی خشونت علیه زنان عقیم کردن زنان t.me/asrefars · سلام به همه دوستان اعضای کانال · حدیث ☀ ✨ …

hawzahnews|خبرگزاری رسمی حوزه

تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و رخداد های حوزه های علمیه.

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث |۷۶۸| سرزمین …

۲۰ آبان ۱۳۹۶ – بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث (۷۶۸):خشونت علیه زنان از نگاه احادیث بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث تعریف خشونت علیه زنان پایان نامه خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان از دیدگاه اسلام خشونت علیه زنان چیست خشونت علیه زنان از نگاه فقه اسلامی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن خشونت علیه …

مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک زندگی

اخبار روز، اخبار ورزشی، سبک زندگی، چهره ها، گردشگری، آشپزی، سلامت، دکوراسیون، فرهنگ و هنر، موفقیت، دانش و فناوری و سرگرمی.

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث |۴۷۶۷| سیب

۱۵ آذر ۱۳۹۶ – پروپوزال بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و… بیان مساله: با وجودی که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند، اما احجافها و تبعیض‌هایی که در طول تاریخ زندگی انسان بر زنان روا داشته شده است آنها را چونان «نیمه خاموش جهان» مطرح ساخته است. با اینکه فقط از اوایل قرن بیستم بود که مسأله حقوق مساوی زن و مرد توسط …

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | …

۲۸ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | …

۲۷ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | …

۲۷ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

به تارنمای رسمی داریوش افشار خوش آمدید: دختر خیابان انقلاب …

۲۳ ساعت پیش – دختر خیابان انقلاب تنها نماند. یک زن ایرانی دیگر هم در بامداد برفی تهران، در تقاطع انقلاب و وصال شیرازی و روبروی شیرینی فرانسه، روی سکو ایستاد و حجابش را از سر برداشت. تصاویری از این حرکت اعتراضی در شبکه‌ های اجتماعی منتشر شده است. روسری سپید بر سر یک چوب، نمادی از اعتراض به حجاب اجباری شده …

به تارنمای رسمی داریوش افشار خوش آمدید: سلمان‌ رشدی درباره …

۱ روز پیش – عمام مرکز چرخیست. اما پیاپی آب می‌ نوشد، هر پنج دقیقه یک لیوان آب می‌ نوشد تا خود را پاک نگاه‌ دارد !! آب را پیش از نوشیدن از یک پالایه ی ماشینی آمریکایی گزرانده و تصفیه کرده‌ اند. … آن زن ملکه، مردم را به دامان تو رانده است”. (اشاره به دخالت بریتانیا و ایجاد و گسترش آشوب های خرابکارانه ی ایران؛ ملکه نماد پادشاهی متحده …

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | barberry

۳۰ آذر ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۱۸۳ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۲۲۰٫ دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. چکیده: ه دف پ ژوه ش ب ررس ی دی دگ اه ه ای ق رآن و اح ادی ث در ارت ب اط ب ا م س ال ه خ ش ون ت ع ل ی ه زن ان …

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث |۴۸۴۴| تِرا

۲۸ آذر ۱۳۹۶ – مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و… مقدمه : کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی‌توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و شرایط قطعا در تعیین حسن و قبح خشونت دخیل است و بدون توجه به این عناصر نمی‌توان گفت خشونت قبیح است یا …

پروپوزال بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | زبان

۱۶ آذر ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۴۳ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۲٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. بیان مساله: با وجودی که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند، اما احجافها و تبعیض هایی که در طول تاریخ زندگی انسان بر زنان روا داشته شده است …

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | …

۲۴ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | …

۲۷ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | …

۲۹ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

پروپوزال بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | html

۹ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۴۳ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۲٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. بیان مساله: با وجودی که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند، اما احجافها و تبعیض هایی که در طول تاریخ زندگی انسان بر زنان روا داشته شده است …

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | dl8

۱۴ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | …

۲۸ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | dl1

۷ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۱۸۳ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۲۲۰٫ دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. چکیده: ه دف پ ژوه ش ب ررس ی دی دگ اه ه ای ق رآن و اح ادی ث در ارت ب اط ب ا م س ال ه خ ش ون ت ع ل ی ه زن ان …

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | file7

۱۷ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۱۸۳ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۲۲۰٫ دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. چکیده: ه دف پ ژوه ش ب ررس ی دی دگ اه ه ای ق رآن و اح ادی ث در ارت ب اط ب ا م س ال ه خ ش ون ت ع ل ی ه زن ان …

چرا کلیات لایحه بودجه ۹۷ رد شد؟ – دنیای اقتصاد

۲ روز پیش – خبر آنلاین : کلیات لایحه بودجه ۹۷ در نشست علنی امروز بهارستان رد شد اما حرف و حدیث ها بر سر علت این عدم موافقت همچنان ادامه دارد. امروز بهارستان نشینان روز پرکاری را پشت سر گذاشتند. آنها از اولین ساعات آغاز جلسه علنی لایحه بودجه ۹۷ را در دستورکار قرار دادند تا در گام اول کلیات آن را بررسی کنند. اما در یک اتفاق کم …

مبانی نظری بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | …

۲۶ دی ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۴۵٫ دانلود پروپوزال رشته حقوق. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. مقدمه: کلمه خشونت از امور نسبی است و لذا نمی توان آن را فی نفسه خوب دانست. متغیرها و عواملی چون معنا، فاعل، متعلق، انگیزه، هدف، میزان، وسیله، ظرف و …

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث |۱۳۶۱۰| HAPST

۲۲ آذر ۱۳۹۶ – بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث (۱۳۶۱۰):خشونت علیه زنان در ایران خشونت علیه زنان چیست تعریف خشونت علیه زنان پایان نامه خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان از دیدگاه اسلام بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث خشونت علیه زنان از نگاه احادیث خشونت علیه زنان از نگاه قرآن …

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث | شبکه

۲۱ آذر ۱۳۹۶ – دسته: فقه، حقوق، الهیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: ۱۸۳ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۲۲۰٫ دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی. بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث. چکیده: ه دف پ ژوه ش ب ررس ی دی دگ اه ه ای ق رآن و اح ادی ث در ارت ب اط ب ا م س ال ه خ ش ون ت ع ل ی ه زن ان …

بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث |۱۵۷۶۹| هورا دانلود

۳ آذر ۱۳۹۶ – بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث (۱۵۷۶۹):خشونت علیه زنان چیست تعریف خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان در ایران خشونت علیه زنان از دیدگاه اسلام پایان نامه خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان از نگاه قرآن خشونت علیه زنان از نگاه احادیث بررسی خشونت علیه زنان از نگاه قرآن و احادیث خشونت علیه زنان از …

فراخوان جشنواره پژوهش های برتر در حوزه انقلاب ویژه …

۱۴ دقیقه پیش – رشت – ایرنا- فراخوان ارایه آثار از سوی دانشگاهیان استان گیلان در جشنواره پژوهش های برتر در حوزه انقلاب از سوی دانشگاه گیلان منتشر شد. مطلب در سایت اصلی. اخبار مرتبط. فرهنگی-هنری. نیک صالحی. □ امیرحسین مدرس از انتشار شعرهایش و آخرین فعالیتهایش گفت! □ استوری چهره ها در اینستاگرام (۱۸۴)

روایت هفته نامه افق کویر از انتظار ۳۰ ساله یک مادر برای دیدن …

۱۴ دقیقه پیش – هفته نامه افق کویر بافق در گزارشی با عنوان «رضا تشکری پسر ۷٫۵ ساله بافقی که ۳۰ سال از گمشدنش می گذرد» به تهیه کنندگی الهام نصیرزاده ، انتظار ۳۰ ساله مادری برای دیدن فرزندش را روایت کرده است. مطلب در سایت اصلی. اخبار مرتبط. فرهنگی-هنری. نیک صالحی. □ امیرحسین مدرس از انتشار شعرهایش و آخرین …

استقبال از جشنواره آدم برفی ها در لاهیجان | شفقنا زندگی

۱۴ دقیقه پیش – نعیمه نظام دوست و حدیث فولادوند و حضور در سالن زیبایی! □ وضعیت جسمانی مسعود کیمیایی پس از … برگزاری نشستی به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان □ / در سینما و تئاتر چه خبر است؟/ … نگاه هفته نامه امین بختیاری به پتانسیل های کشاورزی چهارمحال و بختیاری □ پایگاه خبری شوشان:خشکسالی؛ قهر …

برگزاری افزون بر ۲۰۰ برنامه کانون پرورش فکری گیلان در …

۱۴ دقیقه پیش – رشت – ایرنا- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان از برگزاری افزون بر ۲۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و ادبی کانون در گرامیداشت دهه مبارک فجر امسال خبر داد. مطلب در سایت اصلی. اخبار مرتبط. فرهنگی-هنری. نیک صالحی. □ امیرحسین مدرس از انتشار شعرهایش و آخرین فعالیتهایش گفت! □ استوری چهره ها در …

بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی دانشگاه آزاد فراهم شد …

۱۴ دقیقه پیش – تهران- ایرنا- سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشجویان دانشگاه آزاد که به هر دلیل انصراف داده و ترک تحصیل کرده‌اند، می‌توانند درخواست بازگشت به تحصیل خود را به دانشگاه ارائه دهند تا درباره بازگشت آنها تصمیم‌گیری شود.

مستند داستانی زندگینامه شهید لشکری توسط حوزه هنری قزوین …

۱۴ دقیقه پیش – قزوین-ایرنا-رییس حوزه هنری قزوین از تولید فیلم مستند داستانی زندگینامه آزاده سرافراز سرلشکر شهید حسین لشکری توسط واحد هنرهای نمایشی خبر داد و گفت: تولید این فیلم هم اکنون در مرحله تصویب فیلمنامه قرار دارد. مطلب در سایت اصلی. اخبار مرتبط. فرهنگی-هنری. نیک صالحی. □ امیرحسین مدرس از انتشار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *