دانلود فایل کامل احکام و آثار مرور زمان

Published on Author adminLeave a comment

احکام و آثار مرور زمان

هدف از این پایان نامه بررسی احکام و آثار مرور زمان می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها ۱۰۵
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۶۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶۵

احکام و آثار  مرور زمان

فروشنده فایل

کد کاربری ۲

کاربر

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌

مقدمه
همراه‌ با قبول‌ تأسیس‌ حقوقی‌ مرور زمان‌ کیفری‌، احکام‌ و آثار حقوقی‌ متعددی‌ درجریان‌ محاسبه‌ و اعمال‌ آن‌ بروز می‌کند که‌ اجرای‌ مقررات‌ مربوط‌ جز با بررسی‌ و مطالعه‌دقیق‌ این‌ احکام‌ فرعی‌ ممکن‌ نیست‌ بخصوص‌ سکوت‌ مقررات‌ اخیر التصویب‌ مرور زمان‌کیفری‌ در بعضی‌ از این‌ فروعات‌ ضرورت‌ پرداختن‌ به‌ این‌ بحث‌ را بیشتر می‌سازد و لذاادامه‌ مطلب‌ را به‌ بررسی‌ کلی‌ مقررات‌ مرور زمان‌ اختصاص‌ می‌دهیم‌. قبل‌ از شروع‌ این‌مطالب‌ تذکر این‌ نکته‌ لازمست‌ که‌ در تقسیم‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ در قوانین‌ کیفری‌و آثار حقوقی‌ آن‌ چند روش‌ اتخاذ شده‌ است‌ روش‌ نخست‌ آنست‌ که‌ چون‌ مرور زمان‌بطور مطلق‌ موجب‌ سقوط‌ مجازات‌ می‌شود چه‌ مرور زمان‌ مجازات‌ که‌ رابطه‌ مستقیم‌ باسقوط‌ مجازات‌ دارد و چه‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ که‌ مانع‌ محکومیت‌ مرتکبین‌ جرایم‌ می‌شود وبا واسطه‌، مجازات‌ را ساقط‌ می‌کند، در قلمرو قوانین‌ و مقررات‌ ماهوی‌ محسوب‌ شده‌ و درحقوق جزای‌ عمومی‌ مورد توجه‌ و بحث‌ قرار می‌گیرند و مقررات‌ آن‌ نیز در قانون‌ مجازات‌بیان‌ و تشریح‌ می‌شود.
برعکس‌ این‌ روش‌، در بعضی‌ کشورها مقررات‌ مرور زمان‌ راقواعد شکلی‌ قلمداد می‌کنند که‌ با انقضای‌ آن‌، تعقیب‌ متهم‌ و اجرای‌ حکم‌ کیفری‌ که‌ از امورشکلی‌ است‌ به‌ مانع‌ برخورد می‌کند و موقوف‌ می‌شود و لذا قواعد و مقررات‌ مرور زمان‌ رادر قوانین‌ شکلی‌ و از جمله‌ ق .آ.د.ک‌. ذکر و حقوقدانان‌ نیز همین‌ تقسیم‌ را رعایت‌ می‌کنند.این‌ دو شیوه‌ در قوانین‌ جزایی‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ در کشور ما اجرا شده‌ است‌ قبل‌ ازانقلاب‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ قانون‌ ماهوی‌ محسوب‌ و در قانون‌ مجازات‌عمومی‌ (۱۳۰۴ و ۱۳۵۲) جای‌ داده‌ شده‌ و بعد از انقلاب‌ در ق .آ.د.ک‌. مورد توجه‌ قرار گرفت‌البته‌ ماهوی‌ یا شکلی‌ قلمداد کردن‌ یک‌ حکم‌ آثار خاص‌ و مهمی‌ دارد که‌ به‌ آن‌ اشاره‌خواهیم‌ کرد.
روش‌ سومی‌ که‌ در بعضی‌ کشورها اعمال‌ می‌شود. (در سوریه‌، مقررات‌مرور زمان‌ جرم‌ جزء مقررات‌ شکلی‌ محسوب‌ و در مواد ۴۳۷ الی‌ ۴۴۳ قانون‌ اصول‌محاکمات‌ جزایی‌ تصویب‌ شده‌ است‌ ولی‌ مرور زمان‌ مجازات‌ در مواد ۱۶۱ الی‌ ۱۶۷ قانون‌مجازات‌ این‌ کشور قرار داده‌ شد که‌ قانون‌ نخست‌ شکلی‌ و قانون‌ اخیر ماهوی‌ است‌. درلبنان‌ نیز مواد ۴۳۸ الی‌ ۴۴۴ قانون‌ اصول‌ محاکمات‌ جزایی‌ و مواد ۱۶۲ الی‌ ۱۶۵ قانون‌مجازات‌ به‌ ترتیب‌ به‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌.) تفکیک‌ بین‌ مرورزمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ است‌، مقررات‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ را جزء مقررات‌ شکلی‌ محسوب‌ ودر قوانین‌ شکلی‌ مورد بررسی‌ و توجه‌ قرار می‌دهند اما مرور زمان‌ مجازات‌ را جزءمقررات‌ ماهوی‌ دانسته‌ و در قانون‌ مجازات‌ مورد بحث‌ قرار می‌دهند که‌ به‌ نظر تقسیم‌اخیر موجه‌تر است‌ خصوصاً در کشورهایی‌ که‌ سازمان‌ قضایی‌ متعدد دارند و در هر یک ‌مقررات‌ شکلی‌ خاصی‌ جریان‌ دارد قراردادن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ درآ.د.ک‌. یک‌ سازمان‌ موجب‌ عدم‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قانون‌ و بروز تبعیض‌ و بی‌عدالتی‌می‌شود.
کلمات کلیدی:

آثار مرور زمان

مرور زمان کیفری

احکام‌ و مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری

فهرست‌ مطالب‌

احکام و آثار مرور زمان

۱- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌

۱-۱ احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌

۱-۱-۱ مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌)

ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر

ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌

د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌

۱-۱- انقطاع‌ مرور زمان‌

۱-۱-۳-تعلیق‌ مرور زمان‌

الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌

ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌

۱-۱-۴ -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌

۱- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌

۱-۲ -۱- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌

۱-۲ -مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها

۱-۳ توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌

۱-۴ – مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌

۱-۵ -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌

۱-۶ -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌

۱-۳ -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ ۳۰/۶/۷۸
۱- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌
۱-۱ -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌
الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌
۱-۲ -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌
انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌۳۰/۶/۷۸

۱- انواع‌ مرور زمان‌

مدتهای‌ مرور زمان‌
۳ -آثار مرور زمان‌
۳- نتیجه‌ بحث‌
فهرست‌ منابع‌

مرور زمان در حقوق کیفری – مشاوره حقوقی

مرور زمان در حقوق کیفری. یکی از اسباب سقوط دعوای عمومی، حصول مرور زمان می‌باشد.(م ۱۳ ق.آ.د.ک). تعریف: مرور زمان، عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکانپذیر نیست. لذا با عنایت به تعریف فوق‌الذکر مرور زمان به ۴ قسم …

مرور زمان در جرایم تعزیری

در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی، نوعی از مرور زمان پیش‌بینی شده که به مرور زمان اجرای حکم معروف است. هرگاه حکم صادر شده ولی اجرای نشده باشد پس از انقضای مواعد ۱۰، ۵ یا ۳ سال از تاریخ قطعیت ‌حکم، اجرای آن موقوف می‌شود و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. احکام دادگاه‌های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود …

بررسی قاعده «مرورزمان» در حقوق ایران – گروه وکلای یاسا

۱۳ مرداد ۱۳۹۶ – مرور زمان مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی (جزایی ) موقوف می شود و مجازات مقرر شده در قانون برای جرم به مورد اجرا گذاشته نمی شود. به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی و آن حکم قطعی اجرا نمی شود …

مرور زمان کیفری – انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ – مرور زمان، عبارت است از گذشتن مدتی که برابر قانون، پس از انقضای آن مدت، تعقیب جرم یا صدور حکم مجازات یا اجرای حکم قطعی مجازات در مورد محکوم علیه، موقوف … ۳- اثر مرور زمان قهری است زیرا از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است بنابراین اعمال آن نیاز به درخواست ندارد و مجرم نیز نمی‌تواند این حکم را نپذیرفته و خواهان …

مرور زمان اجرایی | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – مرور زمان اجرایی. ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلا اثر تلقی می‌شود. در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه …

مرور زمان – ویکی فقه

مرور زمان مدنی، تجاری و کیفری، اصلی ترین انواع مرور زمان‌اند. مرور زمان اصولاً مسئله‌ای حقوقی است، لکن ناظر به قضاوت است؛ یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم مطرح می‌شود. بنابراین ماهیتاً یکی از مباحث مهم آیین دادرسی است و به طور عمده در این قبیل منابع بررسی می‌شود که به دلیل آثار فراوان و حیاتی آن در روابط حقوقی افراد، از …

مرور زمان در امور کیفری | گروه وکلای مهر – موسسه حقوقی مهر …

رتبه: ۵ – ‏۹ رأیآیا مرور زمان در امور حقوقی نیز پذیرفته شده است؟ مرور زمان در امور کیفری، در صورت وقوع جرم و یا تعقیب متهم به چه نحو می باشد؟ مرور زمان در امور کیفری، از زمان اجرای احکام قطعی کیفری به چه نحو می باشد؟ مرور زمان در جرایم قابل گذشت به چه نحو می باشد؟ جرایم مشمول مرور زمان، شامل چه جرایمی نیست؟ آثار مرور زمان در امور کیفری چیست؟

انواع مرور زمان در امور کیفری :: « موسسه حقوقی تندیس تدبیر …

نظر به صعوبت تفکیک بین تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که از یک طرف موجب اختلاف رویه محاکم شده بود و از طرف دیگر اثر حقوقی خاصی (غیر از مرور زمان) نداشت، ادغام …. مستند به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای …

نگاهی بر مرور زمان در امور کیفری (منتشر در پیام آموزش …

۱۰ اسفند ۱۳۹۳ – ج) مرور زمان اجرای حکم: عبارت است از اینکه «با وصف شرایط مندرج در تعریف مرور زمان رسیدگی» که منتهی به صدور حکم شده باشد، اما پس از صدور حکم از تاریخ قطعیت تا انقضای مواعد مزبور اجرا نشده باشد که در این صورت اجرای حکم موقوف میگردد و در هر حال آثار منفی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. «مستفاد از مواد ۱۷۳ و …

بررسی مرور زمان کیفری در فقه و حقوق ایران – پایان نامه | …

اگرچه‌ مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان کیفری از جهات‌ متعددی‌ با مقررات‌ پیشین‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحیح‌ آن‌ با بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رساله‌حاضر به سه بخش‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ کلیات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احکام‌ و آثار مرور زمان‌ و در بخش‌ سوم‌دیدگاههای‌ حقوقی‌ و فقهی‌ پیرامون‌ آن موردبررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ .

همشهری حقوق شهروندی | مرور زمان در قوانین جزایی ایران

برای کارآگاهان، شناخت مرور زمان مهم است، زیرا از بدو امر در خصوص جرایم مشمول مرور زمان‌شده یا در موارد موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا، به اثر بخش نشدن اقدامات درخواستی توجه … مستند به ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی جدید، موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای …

[PDF]ﺲ ﯿﭘﻠ ﻒﯿ و ﺗﮑﺎﻟ ی ﻔﺮﯿ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐ

ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻣﺮور زﻣﺎن را در اﻣﻮر. ﯿﮐ. ﻔﺮ. ی. ﺑﻪ رﺳﻤ. ﺖﯿ. ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬ. ﯾ. ﺮش. ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪ. ﺪﯾ. ﻣﺮور زﻣﺎن و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا. ﯾ. ﻨﮑﻪ. « ﺟﺮم ﮐﺸﻒ. ﺷﺪه. ﯾ». «ﺎ. ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎ. ﯾﯽ. ﺷ. ﺪه. » ﺑﺎ. ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، ﻏ. ﯿ. ﺮﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻌﻘ. ﺐﯿ. ﺷﺪه و ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌ. ﯽ. (ﻋﻠ. ﻪﯿ. ﻣﺠﺮم) ﻧ. ﺰﯿ. ﯿﻏ. ﺮﻗﺎﺑﻞ. اﺟﺮا ﻣ. ﯽ. ﺷﻮد،. ﻫﺪف ا. ﻦﯾ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻠﻤﺮو. ی. ﻣﺮور زﻣﺎن و آﺛﺎر آن ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﭘﻠ. ﯿ. ﺲ. اﺳﺖ. ﺑﻪ. ﯾو. ﮋه. ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮ. ور. زﻣﺎن، آﻣﺮه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن.

وکلای جوان – مرور زمان جزائی Criminal prescription

مقصد از مرور زمان دعوی جزائی گذشت مدت زمانی معینه قانونی است که به اثر آن حق مربوط به تعقیب فاعل جرم ساقط میگردد، با وجود آمدن حادثه جرمی، ارگان های ذیربط کشف، تحقیق و محاکمه موظف اند طبق احکام قانون به تعقیب عدلی متهم پرداخته بخاطرتثبیت جرم واینکه چه کسی در کجا و چگونه و روی کدام عامل و انگیزه ها جرم را مرتکب شده است، …

برای شکایت چقدر مهلت دارید؟ – همشهری آنلاین

۲۲ خرداد ۱۳۸۷ – مدت‌های تعیین شده در سایر قوانین نیز، جز در مواردی که احراز شود که « مرور زمان» است باید مهلت تلقی شود و احکام و آثار مهلت، به نحوی که گفته شد، بر آنها مترتب شود. مرور زمان. مرور زمان که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مسکوت مانده و مقررات قانون قدیم در این خصوص نیز منسوخ شده، همانطور که ابتدا عنوان شد، به‌مدتی …

آیا پرونده ها در اجرای احکام حقوقی شامل مرور زمان می شوند؟

آیا پرونده ها در اجرای احکام حقوقی شامل مرور زمان می شوند؟ سوال :ایا اجرائیه هایی که محکوم له انها عملیات اجرائی را تعقیب نمی کند و همچنین احکام حقوقی مشمول مرور زمان میشوند یا نه ؟ پاسخ :اولا در صورت صدور حکم مدنی وقطعیت آن اگر محکوم له در خواست صدور اجرائیه نموده باشد و اجرئیه صادر شده شده باشد بصراحت مفاد ماده ۱۶۸ قانون اجرای …

معنای حقوقی “مرور زمان” در قانون مجازات اسلامی

سه نوع مرور زمان در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم است. …. همچنین در مواردی که اجرای مجازات آغاز ولی دو یا چند مرتبه قطع شود مرور زمان از تاریخ آخرین مرتبه قطع شدن، آغاز می‌شود مگر در مواردی که اجرای مجازات بر اثر رفتارهای از روی عمد محکوم قطع شده باشد که در این صورت مشمول مرور زمان نمی‌شود.

عنوان : مرور زمان اجرایی [آرشیو] – سایت علمی دانشجویان ایران

۲۲ مهر ۱۳۹۰ – ۲پست – ‏۲ نویسنده
مرور زمان اجرایی ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلا اثر تلقی می‌شود. در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه …

بررسی مرورزمان درحقوق ایران – مشاوره حقوقی رایگان

۲۵ اسفند ۱۳۷۸ – ۱ بنابراین مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود . … گفتار اول : دیدگاههای حقوقدانان در رابطه با علت وضع مرور زمان کیفری همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند برای مثال، مکتب اثباتی …

بررسی کامل و تحلیل اعاده حیثیت در حقوق کیفری – دادران

۱۴ آبان ۱۳۹۵ – ماده ی ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده ی حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده ی حیثیت، نهاد «اعاده ی …. ۱- اجرای کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان ؛ بنابراین محکومی که مجازات او به دلیل تعلیق اجرا نمی شود، در ایام تعلیق نمی تواند از …

۱۰۰ نکته مهم آیین دادرسی کیفری » موسسه طرح نوین اندیشه

۱۴ فروردین ۱۳۹۴ – ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛. ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛. چ- اعتبار امر مختوم. نکته۴: به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. نکته۵: مدت مرور زمان اجرای مجازات از مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم بیش تر است. نکته۶: جرائم …

انواع مرور زمان کیفری – دانش فقهی و حقوقی

۳) مرور زمان اجرای حکم؛ در این مورد قانونگذار ایران در ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مقرر نموده؛ «در موارد مذکور در ماده قبل هر گاه حکم صادر گردیده و اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود.» بنا بر این اگر در …

مشاوره حقوقی آنلاین ، تلفنی | مرور زمان و توسعه مصادیق آن در …

۳ آذر ۱۳۹۲ – طبق ماده ۱۰۷ لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرور زمان به قرار ذیل الذکر اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار … مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات ا ست و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ انقطاع ا ست مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار …

سفیر قانون – مرور زمان (۱)

رسمی لازم الاجراء ندارد . لیکن در ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری. می خوانیم : [ در موارد مذکور در ماده قبل ( مقصود ماده ۱۷۳ است که مرور. زمان در امور اجرایی را بیان کرده است ) ، هرگاه حکم صادر گردیده ولی اجراء. نشده باشد ، پس از انقضای موارد در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم ، اجرای. آن ، موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد …

اطلاعات حقوقی مفید – مرور زمان

۲۱ خرداد ۱۳۹۲ – در ضمن لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم … ۱ بنابراین مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود .

مجید پشنگ پور وکیل پایه یک دادگستری – مرور زمان در جرایم …

در قانون آیین دادرسی کیفری، نوعی از مرور زمان پیش بینی شده که به مرور زمان اجرای حکم معروف است. هر گاه حکم صادر شده ولی اجرا نشده باشد پس از انقضای مواعد ۱۰، ۵، ۳ سال که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت، از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می شود و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. احکام دادگاه های خارج از …

مجموعه کتا بهای موحدین : پژوهشى بنیادین پیرامون خمس: از دیدک …

حیدر على قلمداران قمى – Religion
متأسفانه نه تنها در فروع و احکام به قرآن تجاوز و تعدی شده است، بلکه بیش از آن به اصول و اعتقادات تعدی کرده اند و می کنند. شما اگر اهل مطالعه باشید و در اخبار و آثار دقت نمایید، می بینید این فرقه های گوناگونی که به روشنی چشم دشمنان اسلام، به مرور زمان در این امّت واحده پیدا ۴۳۹ gT-۳ فصل هشتم: پاسخ به نقدهای کتاب همس.

[PDF]ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﯿﻔﺮی در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﻓﻘﻂ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺳﻘﻮط دﻋﻮی،. ﯾﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ، وﺟﻮد دارد ﮐﻪ. ﻣﻘﺮرات آن در ﻣﻮاد. ١٠. ﺗﺎ. ١۴. ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاآت ﺟﺰاﯾﻲ. آﻣﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﺠﺎزات،. در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ. ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا ﮐﻪ ﻣﺤﻞ. ﻃﺮح آن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ. ﺳﻘﻮط ﺣﮑم (در اﺛﺮ ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ و. اﻧﻘﻀﺎی ﻣﺪت ﺗﻌﻠﯿق ﺗﻨﻔﯿﺬ)، وﻓﺎت ﻣﺤﮑﻮم. ﻋﻠ. ﯿ. ﻪ. و ﻋﻔﻮ. ١ . ﻋﻼءاﻟﺪ. ﯾ. ﻦ. اﻟﺤﺼـــﻔﮑﻲ،.

مرور زمان – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

برای دستیابی به این منظور، پس از تحلیل تاریخچه فلسفه، ماهیت و اوصاف مرور زمان کیفری حقوق ایران در بستر وضع قوانین و مقررات مرتبط با مرور زمان کیفری، مفاهیم و مبانی مرور زمان در فقه امامیه بررسی شده اس … نمایه ها: … در قانون مجازات اسلامی جدید سه نوع مرور زمان شامل مرور زمان تعقیب، صدور و اجرای حکم پیش بینی شده است.

جعل اسناد؛ احکام جعل؛ وکیل کیفری؛ وکیل جعل ۸۸۵۴۹۶۱۰ – …

جعل اسناد تلفن تماس و مشاوره با وکیل کیفری؛ وکیل جعل: ۸۸۵۴۹۶۱۰ – ۸۸۵۴۹۶۱۲ جعل اسناد احکام جعل. … جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور …

اثر اجرای تأمین خواسته نسبت به خواهان و ثالث با مطالعهی …

اگرچه قانون گذار در جهت حمایت از موقعیت و حفظ حقوق خواهان، تأسیس‌هایی از جمله قرار تأمین خواسته را پیش بینی نموده تا در فاصله زمانی شروع دادرسی تا زمان صدور حکم، خواسته خواهان یا معادل آن در توقیف باقی ماند، لکن اجرای این قرار، علاوه بر اثر مذکور، آثار دیگری نیز به همراه خواهد داشت. آن چه در این مقاله سعی در بررسی آن وجود داشته، اثر …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻠﻖ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ

آﺛﺎر ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻠﻖ. اﻟﻒ. آﺛﺎر ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﻧﺸﺎء. ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ در اﻧﺸﺎء ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ. ؛. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻ. ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر. ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ، اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﯿﻪ …. ﺗﻮاﻧﺪ در دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ و دﯾﮕﺮان. درﺑﺎره. ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺟﺮﯾﺎن دارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻟﺚ. وارد ﺷﻮد. (. ﻣﺎده. ۲۷۰٫ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ. ) و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم در ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﻮی ﺑﻪ ﻣﺮور. زﻣﺎن اﺳﺘﻨﺎد ﮐﻨﺪ. (. ﻣﺎده. ۷۳۴٫

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) – پایگاه …

۱۰ خرداد ۱۳۹۲ – ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی … تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۵ آذر ۱۳۹۴ – با عنایت به تصریح مادّه ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت … که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل می‌شود و با عنایت به اینکه نیم عشر اجرایی، دین محکومٌعلیه …

مرور زمان در مجازات های بازدارنده – قانون دوست داشتنی – بلاگفا

ا از نوع بازدارنده است که در تعداد و تعدد جرم و مجازات های تکمیلی و تبعی آثار مشترکی دارند تعزیرات شرعی مشمول مرور زمان نمی شود ولی تعلیق تعزیر شرعی بلااشکال است. ۱۹٫ مطالبه دیه و صدور حکم به آن در پرونده های کیفری محتاج به دادخواست نیست بلکه به صرف مطالبه ذی نفع قابل رسیدگی است به علاوه در صورتی که پرونده در مدت ده سال …

متن کامل قانون ۵۷۰ ماده‌ای آئین‌ دادرسی کیفری – اخبار تسنیم – …

۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ – تبصره ۳- مدتی که پرونده بهصورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی¬شود. بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی. فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن. ماده ۲۲- به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف …

[PDF]ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ – ILO

۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ – آن ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺒ ﻼً اﺟﺮاء ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ. …. ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﺪی، ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن، در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﮑﻮم را از ﺣﻘﻮق … در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﻗﻮف ﺷﻮد اﺛﺮ ﺗﺒﻌﯽ. آن ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﻣﯽ …

شرایط رهایی محکومان از انواع مجازات‌ها – ایران آنلاین

۲ اسفند ۱۳۹۴ – ۳- عفو عمومی تمام آثار محکومیت را از بین می‌برد، به طوری که گویی شخص از اساس مرتکب جرم نشده است. پس سابقه محکومیت از سجل … منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از سپری شدن آن، حق اقامه شکایت سلب می‌شود یا تعقیب متهم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود. به عبارت دیگر، هرگاه …

مجازات مرتکب در تکرار جرم ازمنظر قانون مجازات اسلامی – روزنامه …

۲۶ مرداد ۱۳۹۴ – به عنوان مثال شخصی که دارای سابقه‌ی محکومیت به مجازات درجه‌ی چهار است، دربازه زمانی پیش از اعاده‌ی حیثیت و پیش از شمول مرورزمان اجرای حکم، مرتکب دو فقره جرم … پاسخ: در این ماده به نوجوانان اشاره نشده است، اما با توجه به ماده ی ۹۵ همین قانون که مقرر می‌دارد: «محکومیت‌های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است»، …

مرور زمان شامل چه جرایمی نمیشود؟ – دیده بان هشتم

۱۵ مرداد ۱۳۹۵ – دیده بان هشتم : ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد: الف- جرایم تعزیری درجه یک تا سه، با انقضای …

اجرای احکام کیفری و حقوقی – حقوق و عدالت

بعضی از قضات اعتقاد دارند که در محکومیت‌هایی غیابی امکان صدور قرار موقوفی اجرا به علت مرور زمان وجود ندارد، چون رأی قطعی نشده است اما استاد معتقد است که رأی غیابی که ما داریم قطعی ….. این موارد مدت دارد و آثار تبعی آن نیز از زمان اجرای حکم شروع می‌شود و اجرای احکام باید این مراتب را پس از اجرای حکم به اداره سجل کیفری اعلام نماید.

[PDF]ﻣﯿﺮاث دراﺳﻼم – وزارت عدلیه

۱۲ تیر ۱۳۹۰ – ﺑﺎﻻی ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ وﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺬﺷﺖ. ﻣﺮور زﻣﺎن. ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ . ﻣﺎده. ٢. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ. : «. ﻣﺪت ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﺳﺒﺎب ﻣﻮﺟﺒﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد. ». واز. ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ. در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﻫﯿﭻ. ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮال. دوﻟ. ﺘﯽ، آﺛﺎر. ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ واﻣﻮال ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮو.

معرفى کتاب مرور زمان – کاوشی نو در فقه

مرور زمان مدنى, تجارى و کیفرى, اصلى ترین انواع مرور زمان اند. مرور زمان اصولاً مسئله اى حقوقى است, لکن ناظر به قضاوت است; یعنى در مرحله رسیدگى به دعوا و صدور حکم مطرح مى شود. بنابراین ماهیتاً یکى از مباحث مهم آیین دادرسى است و به طور عمده در این قبیل منابع بررسى مى شود که به دلیل آثار فراوان و حیاتى آن در روابط حقوقى افراد, …

سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان/قانون مجازات اسلامی ابلاغ شد

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند: … تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع …

مرور زمان در قوانین ایران – خبرگزاری میزان

۹ اسفند ۱۳۹۵ – وی تصریح کرد: در ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ آمده است که مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه، منشاء دعوی خواهد بود اما دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود. آثار مثبت مرور زمان. قاسمی‌عهد با بیان اینکه از لحاظ فنی و عملی، مرور زمان واجد آثار …

در اطراف مرور زمان – Ghavanin.com : Iran Law Database …

مرور زمان مسقط یعنی قسم دوم از اقسام مرور زمان هم در امور جزائی و هم در امور حقوقی فرض میشود و نتیجه و اثر حصول آن سقوط مجازات از مجرم و یا حق مطالبه و اقامه دعوی از مدعی است. ماده ۵۲- قانون مجازات عمومی در باره مرور زمان مسقط جزائی چنین مقرر داشته( هرگاه تعقیب جرم بعمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجزی مانده باشد حکم مجازات …

[PDF]آثار تعهدات طبیعی

سخن از ماهیت، مصادیق و احکام تعهد طبیعی را به مقالی دیگر وامی نهیم و مستقیم وارد آثار. تعهد طبیعی می گردیم. -۱٫ زوال حق مطالبه. مهم ترین اثر یک تعهد طبیعی سقوط حق مطالبه است. حقی که گاهی از ابتدای ایجاد دین وجود. دارد و پس از واقعه ای مثل »مرور زمان« از بین می رود، و گاهی هم از همان ابتدا شکل نمی گیرد،. مانند تکلیف به انفاق خواهر یا …

آثار حقوقی مرگ مغزی – وکیل وکالت -vakilvekalat

۲۴ آبان ۱۳۹۳ – براساس ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۱ و اصلاحیه مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱ مرگ مغزی موت محسوب می شود و پس از تشخیص و احراز قطعی مرگ مغزی به شرح آیین نامه موصوف، کسی که دچار مرگ مغزی شده میت تلقی میشود و آثار و احکام حقوقی و قانونی مرگ بر او مترتب …

تاثیر گذشت زمان بر جرایم تعزیری – باشگاه خبرنگاران

۲۴ آبان ۱۳۹۲ – در این حالت آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود. یعنی سابقه کیفری با شمول مرور زمان از بین نخواهد رفت. علاوه بر این موقوفی تعقیب و توقف اجرای حکم مانع استیفای حقوق شاکی و مدعی خصوصی نخواهد بود. در کنار این مسایل قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است که قضات و ضابطان دادگستری موظف به تعقیب، …

آیا احکام اسلامی در گذر زمان قابل تغییر هستند؟ – شیعه نیوز

۲۰ تیر ۱۳۹۵ – این امر چون غالباً با مرور زمان و تغییر مکان ها و شرایط مختلف جغرافیایى محقق مى شود، از آن به تأثیر زمان و مکان در اجتهاد تعبیر مى شود و الاّ ممکن است در زمانى واحد، یک شىء در اثر ارتباطات مختلف و تغییر شرایط و بهوجود آمدن عناوین جدید، داراى حکمى باشد و در همان زمان با قطع نظر از خصوصیات و شرایط، حکم دیگرى …

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱۱ خرداد ۱۳۹۴ – آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟ نظریه شماره ۷/۹۳/۲۱۰۵ ۱۳۹۳/۹/۴. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. نظر به این که فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می‌باشد که …

رویه قضایی و مرور زمان بیمه ای نویسنده : دکتر عبدالله …

مقدمه. به موجب ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶: «مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوا خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود». در دفاع از مرور زمان مذکور و نیز مرور زمان های دیگر مانند آنچه در قانون تجارت آمده است، گفته می شود که این موارد، احکام خاص …

کلاهبرداری بیش از ۱۰۰میلیون تومان بر اساس قانون مجازت …

۱۲ خرداد ۱۳۹۳ – ب : در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده ، کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص عدم شمول مرور زمان میباشد اما اگر مقنن صرفا مجازات عمل …

سوء پیشینه کیفری تا چه زمانی در سابقه درج خواهد شد؟ – سایت …

۱۲ خرداد ۱۳۹۶ – ماده ۲۵ – محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف- پس از … تبصره ۳ – در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت …

متن کامل و نهایی قانون جدید مجازات اسلامی | تبصره

۷ خرداد ۱۳۹۲ – ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم … تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی …

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر – دانشگاه مفید

«مرور زمان حدى و تعزیرى» عبارت است از این که پس از گذشت مدتى از وقوع جرم، تعقیب کیفرى یا صدور حکم مجازات و یا اجراى آن صورت نخواهد گرفت. …. «در موارد مذکور در ماده قبل هر گاه حکم صادر گردیده و اجرا نشده باشد، پس از انقضاى موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعى شدن حکم، اجراى آن موقوف مى گردد و در هر حال آثار تبعى حکم به قوت خود …

[PDF]قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – …

ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه. ۰٫ ﺗﺒﺼﺮه … و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﮑﻢ ا. ﺟﺮاء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻘﯿﻪ آن ﻣﻮﻗﻮف و آﺛﺎر ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮاﯾﻨﮑﻪ در. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. -۹٫ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از وﻗﻮع ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺷﺪه و ﯾﺎﺣﻘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺼﺎص و ﻗﺬف ﭘﯿﺪا. ﮐﺮده و آن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ …. ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻣﺤﺎی آﺛﺎر ﺟﺮم و ﻓﺮار ﻣﺘﻬﻢ و. ﻫﺮﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ …

بررسی مرورزمان درحقوق ایران | وکیل|مشاور حقوقی| مهدی خاکشور

۱۲ اسفند ۱۳۹۴ – در ضمن لازم به ذکر است که همه مکاتب با سقوط دعوای عمومی یا مجازات بر اثر مرور زمان موافق نیستند و نظریات مختلف است که سعی کرده ام تمام نظریات را در تحقیق بگنجانم … ۱ بنابراین مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود .

استفتائات – احکام خرید و فروش‏ – khamenei.ir

ج: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با آنکه ذوالید بوده ولی مالک مبیع نبوده بلکه مبیع از چیزهایی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعی که قبل از …. و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین می رود؟

الف – جای خالی مرور زمان در آیین دادرسی مدنی

۷ مهر ۱۳۹۲ – بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ، شورای نگهبان اقدام به بررسی قوانین از حیث مغایرت با شرع اسلام نمود و در همین راستا قوانینی کلا” یا جزا” نسخ گردیدند و از جمله مواد ۷۳۱ تا ۷۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مربوط به «مرور زمان» در دعاوی بود را نسخ کردند و به آثار آن در قانون مذکور پایان دادند به گونه ای که تا سال۱۳۷۹ …

اعاده حیثیت

۲۰ آذر ۱۳۹۳ – پس مرور زمان اجرای مجازات موجب اعاده حقوق مدنی و اجتماعی نخواهد شد. وفق ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، از شرایط اعاده حیثیت، اجرای مجازات یا شمول مرور زمان بود و مرور زمان از آثاری مشابه اجرا و اتمام مجازات برخوردار بود ولی در حال حاضر با عنایت به صراحت ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی اجرای حکم در مورد محکومیت های …

احکام خرید و فروش – وبگاه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با آنکه ذوالید بوده ولى مالک مبیع نبوده بلکه مبیع از چیزهایى بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعى که قبل از صدور حکم …. و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین مى رود؟

نظریه شماره ۴۸۵/۹۳/۷ مورخ ۴/۳/۹۳ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲-آیا مقررات مرورزمان موضوع مواد۱۰۵و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ مجلس شورای اسلامی مشمول مجازاتهای تخلفات موضوع قوانین صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی وحمایت ازحقوق مصرف … بدیهی است که در موارد خاصی که قانون گذار آثار و احکام جرائم تعزیری را بر تخلفات تسری داده باشد، موضوع از شمول حکم عام مذکور خارج است./الف.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۲/۱ – کانون وکلای دادگستری …

ماده ۲۵ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف هفت … تبصره ۲ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

مشاور حقوقی و کیفری – حکم غیابی

بعبارت دیگر هرگاه حکم غیابی بطریقی غیر از طریق ابلاغ واقعی بعمل آمده باشد در تمام مدت مرور زمان مجازات اگر ابلاغ واقعی بعمل آید و یا بر اثر اقدامات اجرایی برای اجرای حکم محکوم از حکم مطلع گردد می تواند آن را مورد اعتراض قرار دهد. با وجود این ابلاغی که قبلا طبق مقررات قانون بطریق غیر واقعی بعمل آمده تمام آثار قانونی خود را خواهد داشت, …

شوراهای حل اختلاف – مرور زمان در اسناد تجاری

قانون تجارت،مرور زمان،اسناد تجاری،چک،سفته،برات،ماده ۳۱۸،ماده ۳۱۹ قانون تجارت،استفاده بلاجهت،استیفا. ماهیت اقاله و احکام آن. هنگامى که دو طرف براى برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد مى سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار مى شود و برابر با قاعده و اصل اوّلى در عقود پابرجا و وفاى به آن ضرورى خواهد شد, …

مرکز پژوهشها – قانون مجازات اسلامی برای اجرا ابلاغ شد + متن کامل

۸ خرداد ۱۳۹۲ – ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میکند: الف- هفت سال … تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت …

[PDF]ﻗﻀﺎء – ستره محکمه

۳۰ بهمن ۱۳۹۴ – ﺍﺩﺍﯼ ﺩﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﺩ ﻭﯾﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﻋﺪﻩ ﻧﺪﻫﺪ. ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ ﺑﻪ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﺩﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ . ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ: ﺩﺭﺩﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻭﺟﯿﺒﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﯿﺒﻪ ﻃﺒﯿﻌـﯽ. ﺗﻨﺰﻝ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺩﯾﮕﺮ ﺩﯾﻦ ﺩﺍﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺍﮔﺮ ﻣـﺪﯾﻮﻥ ﺧـﻮﺩﺵ. ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﻧﺸﻮﺩ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻔﺎﯼ. ﺩﯾﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ . -۳٫ ﻭﺟﯿﺒﻪ ﻣﺪﻧﯽ : ﺍﯾﻦ ﻭﺟﯿﺒﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﮐﺎﻣـﻞ.

مقاله ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

در فصل دوم پس از بررسی که نسبت به ایرادات بعمل آمد و احکام کلی آنها بیان گردید، اینک زمان آن رسیده است که هر یک از انواع ایراداتی که در مواد متعدد قانون آیین دادرسی … ایراد عدم توجه دعوا ، ایراد عدم سمت ، ایراد امر مختومه ، ایراد عدم اثر قانونی دعوا ، ایراد عدم مشروعیت ، ایراد عدم جزمیت دعوا ، ایراد عدم ذینفعی ، ایراد مرور زمان ، ایراد رد دادرس …

اعاده حیثیت – اداره کل زندانهاواقدامات تأمینی وتربیتی استان …

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ – پس مرور زمان اجرای مجازات موجب اعاده حقوق مدنی و اجتماعی نخواهد شد. وفق ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ، از شرایط اعاده حیثیت، اجرای مجازات یا شمول مرور زمان بود و مرور زمان از آثاری مشابه اجرا و اتمام مجازات برخوردار بود ولی در حال حاضر با عنایت به صراحت ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی اجرای حکم در مورد محکومیت های پیش …

بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

بنابراین، احکام بغی، اختصاص به زمان معصومین نداشته و در زمان غیبت نیز اگر گروهی از مسلمانان علیه رهبر جامعه اسلامی و امام عادل قیام کنند، باغی بوده و احکام و آثار بغی در مورد آنها اجرا می‌شود. علاوه بر این، اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت و لزوم اطاعت از اولوالأمر که در آیه ۵۹ سوره نساء به آن تصریح شد، مؤید این امر است.

تعریف و انواع مرور زمان کیفری – مرور زمان در جرایم مستوجب حد …

[نبراوی، ۲۹۵] برخی دیگر در تعریف آن گفته اند: «مرور زمان کیفری عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم یا اجرای احکام قطعی کیفری … صادر گردیده و اجرا نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعی شدن حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد ماند.

شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی …

توسط هرمزی – ‏۲۰۱۶
این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع میباشد و دادگاه میبایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. … دعوی، دعوایی طرف دیگر را بدون ورود در ماهیت به جهت نداشتن حق اقامه دعوی غیر قابل استماع اعلام بدارد، مانند نداشتن سمت، نداشتن نفع، مرور زمان، طرح دعوی خارج از مهلت، …

مرور زمان در دعاوی تجاری – مرجع دانلود مقاله های حقوقی و وکالت

۲۷ مهر ۱۳۹۵ – در لایحهی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیشبینی احکام و مقررات، همین اثر را بر مرورزمان تجاری مترتب کرده است. واژگان کلیدی: مرورزمان، مهلت قانونی، دعاوی تجاری، اسباب سقوط تعهد. فهرست مطالب. عنوان …………………………….. صفحه. فصل اول: مقدمه. مبحث اول: مفاهیم و پیشینه.. ۵٫

قانون آیین دادرسی مدنی – ویکی‌نبشته

۳۰ مهر ۱۳۹۴ – ‌ماده ۵ – دادگاه هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می‌نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد. ‌ماده ۶ – عقود قراردادهایی که مخل نظام عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. ‌ماده ۷ – رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (‌نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده …

بخش هفدهم | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۷- آیا مراجع حل اختلاف می بایست به تسویه حسابهای ارائه شده از سوی کارفرما که در جلسات رسیدگی تسلیم می شود ترتیب اثر داده و آن را مورد توجه قرار دهند؟ ….. مصوب ۱۳۷۹، تجویزی در مورد قطع مرور زمان با ارائه دادخواست به مرجع دیگر لحاظ نشده است علیهذا با توجه به ماده ۵ آیین نامه، قطع مرور زمان در مورد شکایتهای مربوط به مراجع حل اختلاف …

اعاده دادرسی (ماده ۴۷۴ تا ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) – مجموعه …

ماده ۴۷۴- درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود: الف- کسی … ماده ۴۷۹- پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می گیرد. ماده ۴۸۰- …

[PDF]پیامدهای کیفری ناشی از قصور پزشکی منجر به فوت و راه …

توسط H Rostami – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
کرده و احکام و آثار جنایت شبه عمدی را بر آن ها بار کرده است. ….. ن وع جرایم و مجازات قانونی آن ها، در مورد حکم به مجازات جایگزین …. مرور زمان خواهند شد. به بیان دیگر با گذشت هفت سال از زمان وقوع. جرم، چنان چه اقدام موثری برای تعقیب مرتکب صورت نگرفته باشد و. ی ا این که از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و یا تحقیقی طی مهلت مذکور.

مجازات های تکمیلی و تبعی در قانون مجازات اسلامی – وکیل

۱۸ آبان ۱۳۹۲ – ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف- هفت سال در … تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در …

[PDF]ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اﺟﺮا اﺑﻼغ ﺷﺪ + ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ – Refworld

۸ خرداد ۱۳۹۲ – آن ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺒﻼً اﺟﺮاء ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ. …. ﻣﺎده ۲۵- ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﯿﻔﺮی در ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻤﺪی، ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن، در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺤﮑﻮم را از ﺣﻘﻮق … ﺗﺒﺼﺮه ۲- در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ، اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﻮﻗﻮف ﺷﻮد اﺛﺮ.

وکالت آنلاین – نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب …

۱- با توجه به ماده ۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز … ۱- سوال: با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا آراء وحدت رویه ۶۹۶و ۶۷۷ در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به …

نظریات مشورتی در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ …

۳- اگر میزان مجازات های مقرر در حکم های صادره ( احکام متعدد) علیه یک متهم مساوی باشد حتی از نظر آثار تبعی نیز یکسان باشند( هر دو فاقد آثار تبعی یا با آثار تبعی … ۱- با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا آراء وحدت رویه ۶۹۶و ۶۷۷ در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود …

خاطرات و خطرات – اعاده دادرسی در امور کیفری -قسمت اول

با این توضیح اعاده دادرسی در مورد تعلیق مجازات، اقدامات تأمینی، مرور زمان، با توجه به آثار تبعی که دارند امکان دارد. همچنین اعاده دادرسی احکام دادگاهها را شامل می‌شود. به عبارت دیگر حکمی شامل اعاده دادرسی می‌شود که از دادگاه صادر شود این مورد در صدر ماده ۲۷۲ ق.آ.د. به صراحت بیان شده است و بنابراین آراء سایر مراجع بر طبق این مقررات قابل اعاده …

قوانین و مقررات مالیاتی – حساب یاران

ماده ۱۵۷ – نسبت به مؤدیان مالیات بردرآمد که درموعدمقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه …

مطالب کاربردی درباره ی سرقفلی | ata omidvar | Pulse | …

۶ آبان ۱۳۹۴ – در هر صورت این حکمدادگاه از زمان قطعیت، جهت انتقال به غیر ۶ ماه اعتبار دارد و هرگاه ظرف ۶ ماه ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال دادهنشود حکم مزبور بی اثر خواهد شد. ۲ـ اگر مستاجری که حق انتقال عین مستاجره رابه غیر ندارد بدون رعایت موارد گفته شده در بند یک (بدون مراجعه به دادگاه و …

ماهیت احکام امضائی | فیاضی | فقه و اصول

توسط فیاضی – ‏۲۰۱۵
احکام امضائی بخش عمده‌ای از احکام شرعی هستند که پیش از آمدن تشریع الهی در بین عرف عقلا در جریان بوده‌اند و بدون هیچ اصلاحی یا با اصلاحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد دستگاه قانونی شرع شده‌اند. برخی نواعتزالیان در خصوص این احکام معتقدند؛ به دلیل اینکه این احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رفتن آن …

[PDF]ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺍﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﯾﻦ، ﻣـﺪﯾ .

ﺍﺭﺍﯾـﮥ ﺩﻻﯾـﻞ ﺩﺭ ﭘﯿﺸـﮕﺎﻩ ﻗﻀـﺎﺀ ﻃﺒـﻖ ﺍﺣﮑـﺎﻡ ﻗـﺎﻧﻮﻥ. ، ﺑﻨـﺎﺑﺮ. ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﺩﺛﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺁﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮﺩﺩ . ﭘ ﺘﻮ. : [. ﺍﺛﺒﺎﺕ. ] ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﯾﻦ. ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﯾﮏ ﺣﻖ ﺩﯾﻨﯽ ﺑﺎﻻﯼ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾـﺎ. ﺣﮑﻤﯽ . ﭘ ﺘﻮ. : [. ﺩ ﺩﯾﻦ ﺍﺛﺒﺎﺕ. ] ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻏﯿﺎﺑﺖ. ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻋـﺪﻡ ﺣﻀـﻮﺭ ﺧـﻮﺩ ﺩﺭ. ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌـﯿﻦ ﺑـﻪ ﺍﺛﺒـﺎﺕ ﻣـﯽ. ﺭﺳﺎﻧﺪ . ﭘ ﺘﻮ. : [. ﺩ ﻏﯿﺎﺑﺖ ﺍﺛﺒﺎﺕ. ] ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ. ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪﻥ ﮔﺬﺷﺖ ﻣـﺪﺕ ﺯﻣـﺎﻥ …

قرار تعویق صدور حکم – وکیل پایه یک دادگستری

۲۵ دی ۱۳۹۶ – ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم و شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان … حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم …

[PDF]آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران …

توسط پارساپور – ‏۲۰۱۵
آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه. ۳۶۱٫ برای مثال،. جبران ضرر توسط عامل زیان به شرایط زمانی و مکانی ارتباط ندارد. اما مفهوم ضرر، شرایط، نحوه و ضوابط تقسیم و توزیع ضرر میان عاملین ضرر و دالیل. و اهداف حکم به جبران خسارت. یب. تردید متأثر از شرایط زمانی و مکانی است. ؛ چراکه. قواعد مربوط به …

آیین دادرسی کیفری قدیم – موسسه حقوقی راهیان

ششم مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده‌. تبصره هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به‌جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد. …. ماده ۲۳ در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت‌مقام قضایی محل خارج است‌، مقام قضایی محل مکلف است‌کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرارمتهم و هر تحقیقی که …

اجرای احکام کیفری درقانون آیین دادرسی کیفری جدید از دید …

این دستور قاطع مرور زمان است. تبصره ۳- چنانچه محکوم علیه ادعای اعسار نماید، قاضی صادر کنندۀ حکم پس از رسیدگی و احراز اعسار با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینۀ کیفری محکوم علیه، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم، مجازات جزای نقدی را به یکی از مجازاتهای اجتماعی تبدیل می نماید. (نکاتی که در تبصره مذکور مورد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *